czwartek, 4 marca 2021

New Petersburgh 1780.

Our last game was prepared by Michael. This time we returned to Black Powder and the American War of Independence. According to lockdown restrictions it is still played over Houseparty and all pictures presented thanks to the courtesy of Michael.

Nasza ostatnia gra była przygotowana przez Michaela. Tym razem powróciliśmy do zasad Black Powder i amerykańskiej wojny o niepodległość. W związku z ograniczeniami lockdownu, grę rozegraliśmy przy użyciu komunikatora Houseparty i wszystkie prezentowane zdjęcia są autorstwa Michaela.SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider

1. Forces. Siły.
GREAT BRITAIN / WIELKA BRYTANIA
(Bartek)

INITIAL FORCES:

1 x Dragoons (Skirmish)
2 x Rangers (Skirmish) 

REINFORCEMENTS:

1st Brigade

3 x Line Infantry
1 x Light Gun
2nd Brigade

2 x Line Infantry

3rd Brigade

2 x Line Infantry

4th Brigade

1 x Grenadiers
2 x Line Infantry
1 x Light GunUNITED STATES / STANY ZJEDNOCZONE
(Campbell)

INITIAL FORCES:

1 x Dragoons (Skirmish)
1 x Native Americans (Skirmish)
1 x Rangers (Skirmish) 

REINFORCEMENTS:

1st Brigade

2 x Continental Infantry
1 x Militia
1 x Light Gun

2nd Brigade

2 x Continental Infantry
1 x Militia
1 x Light Gun

3rd Brigade

2 x Continental Infantry
1 x Militia

4th Brigade

2 x French Line Infantry
1 x Militia


2. The game. Gra.

The game started with the race towards the village, which was won by Americans. They took positions in the buildings and awaited my arrival. I decided to move slowly forward with my skirmishers moving fast on my flanks. One of my Rangers clashed with Native Americans but were destroyed. The game not started well for me... However my Dragoons forced American Dragoons to withdraw, but they have to also retreat and rally their ranks.

Gra zaczęła się od wyścigu, kto zajmie pierwszy wioskę. Wygrali go Amerykanie. Zajęli budynki i oczekiwali mojego nadejścia. Zdecydowałem się by poruszać się wolno w środku i szybko, z moimi harcownikami na skrzydłach. Jeden z moich oddziałów Rangersów starł się z Rdzennymi Amerykanami, jednak został zniszczony. Gra nie zaczynała się dobrze dla mnie... Jednakże moim dragonom udało się zmusić amerykańskich dragonów do wycofania się, jednak sami musieli się wycofać, by uporządkować swoje szeregi.


While new American brigades arrived on the battlefield, my units were still somewhere beyond. However, I decided to attack the New Petersburgh. My units charged the buildings and get repulsed. What happened after it was a disaster. I rolled 4 times a 5 for my morale test and as two of my units were disordered I lost both of them. Rest had to withdraw and awaits the reinforcements. At this stage, I had the filling that the game can only go from bad to worst for me...

Kiedy nowe amerykańskie brygady wchodziły na pole walki, moje oddziały były wciąż gdzieś poza nim. Jednakże zdecydowałem się na atak na Nowy Petersburg. Moje oddziały zaatakowały budynki i zostały odepchnięte. To co się stało po tym to jedna wielka katastrofa. Rzuciłem 4 razy po 5 na mój test morale, a że dwa oddziały były zdezorganizowane, to straciłem je oba. Reszta musiała się wycofać i oczekiwać na posiłki. W tym momencie myślałem, że gra może się potoczyć już tylko ze stanu źle, na jeszcze gorzej...At this moment I had to rethink my whole strategy. I moved back all my shaken units and started to rally them. Lucky for me, my reinforcements started to arrive and attacked tired American lines, which started slowly to break.

W tym momencie musiałem przemyśleć całą swoją dotychczasową taktykę. Cofnąłem moje osłabione oddziały i przywróciłem w nich porządek. Na szczęście dla mnie, moje posiłki w końcu zaczęły przybywać i zaatakowały zmęczone linie Amerykanów, które zaczęły powoli się łamać.

My next attack on the village succeed and Americans started to be pushed back. I got the advantage of 4 brigades against 3 American. That's everything because the French brigade refused to march to the battle (Campbell failed 4 times their activation order!). That allowed me to continue my push till the end of the game.

Mo kolejny szturm wioski tym razem się powiódł i Amerykanie byli zmuszenie do odwrotu. Miałem przewagę 4 brygad przeciw 3 amerykańskim. Wszystko to przez to, że francuska brygada odmówiła dołączenia do bitwy (Campbell 4 razy nie zdał testu aktywacji brygady!). To pozwoliło mi na kontynuowanie mojego natarcia aż do końca gry.


The game finished with the British victory, despite the initial problems. We had pure fun during the game, as always using the Black Powder rules. During the next game, we will return to the town of Krzegrzowice, but in 1944 now.

Gra zakończyła się brytyjskim zwycięstwem, pomimo początkowych problemów. Mieliśmy czystą przyjemność z gry, jak zawsze gdy używamy zasad Black Powder. Podczas naszej następnej gry, powrócimy do miasta Krzegrzowice, ale tym razem w roku 1944.
3. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/02/1780-battle-at-new-petersburgh-awi.html


4 komentarze: