poniedziałek, 17 sierpnia 2020

When you think you lost, but actually you won. Kiedy myślisz, że przegrałeś, ale w rzeczywistości wygrałeś.

Last Thursday we met at Peter for another game. This time it was 28mm Black Powder Napoleonic. The scenario was simple, the village in the centre as the main objective and both opposite armies with the same strength. I also added some punctuation: 10 points for occupied building, 5 points for a destroyed unit of cavalry or infantry and 1 point for a gun.

W ostatni czwartek spotkaliśmy się ponownie u Petera. Tym razem była to gra z czasów napoleońskich w skali 28mm i z uzyciem zasad Black Powder. Scenariusz był prosty, wioska w centrum jako główny cel z przeciwnikami o podobnej sile. Dodatkowo dodałem punktację: 10 punktów za zajęty budynek, 5 punktów za zniszczony oddział kawalerii lub piechoty i 1 punkt za działo.SCENARIO / SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: Peter Mearns
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Campbell Hardie, Bartek Żynda


1. Forces. Siły.
BRITISH / BRYTYJCZYCY
(Peter, Michael)

CinC (level 9)

1st Division (level 8)

Infantry Brigade (level 8)
4 x Line Infantry
1 x Foot Artillery

Cavalry Brigade (level 8)
2 x Light Cavalry
1 x Horse Artillery

2nd Division (level 8)

Infantry Brigade (level 8)
1 x Highlanders
3 x Line Infantry
1 x Foot Artillery

Cavalry Brigade (level 8)
1 x Guard Cavalry
1 x Light Cavalry
1 x Horse ArtilleryPOLES & WURTTEMBERGS / POLACY i WIRTEMBERGCZYCY
(Bartek, Cambell)

CinC (level 9)

Polish Division (level 8)

Infantry Brigade (level 8)
4 x Line Infantry
1 x Foot Artillery

Cavalry Brigade (level 8)
1 x Lancers
1 x Chasseurs
1 x Horse Artillery

Wurttemberg Division (level 8)

Infantry Brigade (level 8)
4 x Line Infantry
1 x Foot Artillery

Cavalry Brigade (level 8)
1 x Dragoons
1 x Light Cavalry
1 x Horse Artillery


2. The game. Gra.


The game started very well for us. Very quickly I managed to get 2 BUAs and prepare my units against incoming Peter's division. We started with cavalry clash, where my lancers proved their superiority over British light cavalry. Then my infantry charged and with support of my lancers destroyed the unit of infantry. That forced Peter to withdraw and the village from my side was protected. However, the situation on the German flank seems to be very bad and required my support...

Gra zaczęła się dla nas bardzo dobrze. Bardzo szybko zająłem 2 BUA i przygotowywałem moje oddziały do walki z dywizją Petera. Zaczęłiśmy od walk kawaleryjskich, gdzie moi ułani dowiedli wyższości nad lekką kawalerią brytyjską. Wtedy moja piechota uderzyła ze wsparciem ułanów i zniszczyli oddział piechoty. To zmusiło Petera do wycofania się i wioska z mojej strony była zabezpieczona. Jednakże, sytuacja na flance niemieckiej wyglądała bardzo źle i wymagała mojego wsparcia.

Campbell started the game very well but took only one BUA. The other get in Michael's hands. Then Campbell did something unexpected. He put his units in lines and decided to fight with the British with his muskets (sic!). That was a very bad idea. The situation was even worse when British cavalry destroyed German cavalry. Campbell outflanked very quickly started to lose his units. Finally survived only one in the BUA...

Campbell zaczął grę bardzo szybko, jednak zajął tylko jeden BUA. Drugi wpadł w ręce Michaela. Wtedy Campbell zrobił coś nieoczekiwanego. Ustawił swoje oddziały w linie i zdecydował się na walkę z Brytyjczykami przy uzyciu swoich muszkietów (sic!). To była bardzo zła decyzja. Sytuacja stała się jeszcze gorsza, gdy brytyjska kawaleria pobiła niemiecką. Campbell otoczony, bardzo szybko zaczął tracić swoje oddziały. Ostatecznie przeżył tylko jeden w BUA...In that situation, I had to do something to stop Michael. Being secured from Peter I decided to send my two infantry units against incoming Brits. My first charge failed and one of my infantry battalions get destroyed. Lucky for us the time for a game was over. When I have calculated the victory points I made some mistakes and doubled my casualties. The final score is: French allies got 46 points (30 points for 3 BUAs, 15 points for destroyed units (1 infantry and 2 cavalries) and 1 point for destroyed gun), British got 42 points (10 points for 1 BUA, 30 points for destroyed units (4 infantry and 2 cavalries) and 2 points for guns). The game finished with our victory, but few turns and the score could be completely different.

W tej sytuacji musiałem zrobić coś, by zatrzymać Michaela. Będąc zabezpieczonym od Petera, zdecydowałem się wysłać moje dwa oddziały piechoty przeciw nadchodzącym Brytyjczykom. Moja pierwsza szarża zakończyła się porażką i straciłem batalion piechoty. Na szczęście dla nas gra się skończyła. Podczas podsumowywania punktów zwycięstwa popełniłem błąd i podwójnie zliczyłem moje straty. Ostateczny wynik to: sojusznicy Francji zdobyli 46 punktów (30 za 3 BUA, 15 za zniszczone oddziały (1 piechoty i 2 kawalerii) i 1 punkt za działo), Brytyjczycy zdobyli 42 punkty (10 punktów za 1 BUA, 30 punktów za zniszczone oddziały (4 piechoty i 2 kawalerii) i 2 punkty za działa). Gra zakończyła się naszym zwycięstwem. Ale kilka dalszych tur i wynik mógł znacznie się różnić.10 komentarzy:

 1. A wonderful battle! Looks great!

  OdpowiedzUsuń
 2. Hmm, there seems to be a flaw in the judgement. I witnessed a complete victory of the British. ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. As far as I was able to see, that was far away from 'complete' victory of the British. True, the situation was in your favour, but there was one but. The time was over ;) Thank you for a game, it was a pleasure finally roll some dice with you.

   Usuń
 3. Ach, I would have hunted you around that village and then slowly bombarded Campbell and the rest out of their houses ... even Peter could not have stopped me! ... but the points were enough to feel like a victor for a couple of days, haha! Maybe I should collect Naps Austrians indeed. :)

  OdpowiedzUsuń
 4. More great gaming, Bartek. Stay healthy all of you!

  OdpowiedzUsuń