czwartek, 29 marca 2018

The usual day in Bazistan. Zwykły dzień w Bazistanie.

Last Thursday I was invited into the modern game with Skirmish Sangin rules organised by Michael Charge. This time we had regular US troops against some insurgents during the war in fictitious state called Bazistan. The mission was very simple, secure and clear the area from enemy elements and limit friendly casualties. I love that kind of missions and games!
W ostatni czwartek zostałem zaproszony do gry w czasach współczesnych z zasadami Skirmish Sangin organizowaną przez Michaela Charge. Tym razem użyliśmy regularnych sił amerykańskich przeciw powstańcom w fikcyjnym państwie Bazistan. Misja była bardzo prosta, zabezpiecz i oczyść teren z wrogich elementów przy minimalnych stratach własnych. Uwielbiam tego rodzaju misje i gry!SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Charge
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Charge
SCENERY/SCENERIA: Michael Charge, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Charge

1. Forces. Siły.US ARMY
(Campbell, Bartek)

Alpha Squad:

Team Leader
Fireteam 1 ( 2 x M4, M4 UGL, M249)
Fireteam 2 (M4, M4 UGL, M21, M249)

Beta Squad:

M-ATV with HGM

Team Leader
Combat Livesaver
Grenadier
M240 MMG teamINSURGENTS/POWSTAŃCY
(Michael)

Several small groups were scattered around the main buildings with a mix of weapons from assault rifles up to RPGs (including a RPG 29). There were also a set of technicals, with two of them carrying HMGs to add some fire support. 
Kilka małych grup rozproszonych wokół głównych budynków uzbrojonych różnorodnie, od karabinów szturmowych po RPG (włączając w to RPG 29). Było też kilka pojazdów improwizowanych, dwa z nich uzbrojone w ckm dla wzmocnienia wsparcia ogniowego.

2. The game. Gra.In our game I took the squad A and Campbell squad B. I decided to move slowly, keep my heads down and find the covered position and using advantage of weapons and equipment (we started game at the dawn) clear the area and then take the objectives. Campbell decided to use my normal tactic and charge the enemy with all his equipment. That put him in troubles, however he got some support from my troops. My boys eliminated one insurgent after another and give support to our support unit! 
W naszej grze ja wziąłem drużynę A a Campbell wziął drużynę B. Zdecydowałem się poruszać powoli do przodu, trzymając głowy nisko do ziemi i poszukując pozycji zapewniającej ochronę oraz by przy użyciu lepszej broni i wyposażenia (grę zaczynaliśmy wcześnie rano, o świcie) oczyścić teren i zająć cele gry. Campbell zdecydował się na użycie mojej normalnej taktyki i zaszarżował wroga całą swoją bronią i wyposażeniem. Takie postępowanie przyniosło mu pewne problemy, jednak otrzymał od mojego oddziału wsparcie. Moi chłopcy eliminowali jednego powstańca za drugim i w ten sposób mój oddział dał wsparcie oddziałowi wsparcia!My position in the wadi was very comfortable. It gave me cover, but also great position to fire at the enemy. Soon most of the area was clear of the enemy, but we did not prevent them to use the rocket pod. Finally my guys killed most of the enemies and only two of them left on the battlefield. One of them was unable to do anything as was pinned by my guys, the other sit hidden in the unfinished college building. From unknown reasons Campbell decided to ride with his M-ATV across the field which finished with contact with IED and spectacular explosion. Two American dead and expensive armoured car wrecked... Anyway the game finished with US minor victory as the area was cleared and the action finished almost with no casualties, at least until Campbell's  ride...
Moja pozycja w uedzie okazała się bardzo wygodną. Dawała mi osłonę i była również doskonałą pozycją strzelecką. Wkrótce większość terenu została oczyszczona z wrogów, jednak nie zdołaliśmy przeszkodzić w odpaleniu wyrzutni rakietowej. Ostatecznie moi żołnierze zabili większość przeciwników i pozostało ich na placu boju tylko dwóch. Jeden z nich nie był w stanie nic zrobić, ponieważ był spinowany przez moich chłopców, drugi siedział schowany w niedokończonym budynku koledżu. Z nieznanych przyczyn, Campbell postanowił swoim M-ATV ruszyć na przełaj pola, co zakończyło się na kontakcie z miną i spektakularną eksplozją. Dwóch Amerykanów poniosło śmierć i bardzo kosztowny opancerzony samochód zamienił się we wrak... Pomimo tego gra zakończyła się minimalnym zwycięstwem amerykanów, ponieważ teren został oczyszczony i akcja zakończyła się prawie bez strat, przynajmniej do czasu szalonej przejażdżki Campbella...


3. Links. Linki.


Michael:

Campbell (SESWC):

Flickr:

6 komentarzy:

 1. A change of period, but still a very nice report!

  OdpowiedzUsuń
 2. Kolejna super wyglądająca rozgrywka!

  OdpowiedzUsuń
 3. Ta akcja z miną wyskoczyła, niczym Filip z konopi. W tym momencie zastanowiłem się nad zasadami rozstrzygającymi podobne sytuacje. Czy to w ogóle było do przewidzenia?
  Jak zwykle w Twoich raportach - fajne tereny. Dym z waty perfekcyjnie wypełnia swoją rolę.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Można było się domyślić. Takie sytuacje generuje scenariusz, wymyślony przez Michaela. Dodatkowo ukrywający się jeden z powstańców i unikający walki, też powinien dać Campbellowi do myślenia. SS jest bardzo realistycznym systemem i trzeba tam działać bardzo rozważnie, za każdy błąd trzeba bardzo słono zapłacić, jak w rzeczywistości.

   Usuń