wtorek, 10 października 2017

BFaS - Defending the Village. OiM - Obrona wioski.

Last Thursday we had another game with By Fire and Sword. This time I was curious about the scenario we never played yet. It was Defending the Village. I was much more curious if  the army constructed mainly with cavalry would be able to take it defended by mainly infantry army. Initially I was going to play against Michael Schneider, but he was not able to made it that evening and with some delay I invited Michael Scott, who was gameless that evening. It was his first game, so it was a little longer than usual as despite of gaming I explained him the rules. For scenario and army lists I used the Deluge supplement with some my amendments.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejne spotkanie z Ogniem i Mieczem. Tym razem byłem bardzo ciekawy kolejnego scenariusza, którego dotąd nie graliśmy. Chodzi mi o obronę wioski. Chciałem się przekonać czy jak sobie z nim poradzi armia składająca się głównie z kawalerii przeciw obrońcy składającemu się głównie z piechoty. Na grę byłem umówiony z Michaelem Schneiderem, jednak coś mu wypadło i nie mógł być w klubie tego wieczora. Zaprosiłem do gry Michaela Scotta, który w ten wieczór nie miał żadnej umówionej gry. To była jego pierwsza gra, więc oprócz normalnego grania wprowadziłem go w zasady gry. Do stworzenia scenariusza i list armii użyłem dodatku Potop z kilkoma moimi zmianami.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH/RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW
(Bartek Żynda)

Polish Skirmish Forces (1653-1657)

Colonel (4 orders)
Rotamaster (1 order)

1 x Elite Cossack style cavalry with spears (3 bases)
3 x Cossack style cavalry (3 bases)
1 x Wallachian cavalry (3 bases)
1 x Dragoons (3 bases)
1 x Pancerni (3 bases)
1 x Elite Pancerni with spears (3 bases)

FSP: 13
Recce: 29KINGDOM OF SWEDEN/KRÓLESTWO SZWECJI
(Michael Scott)

Swedish Detachment (1648-1660)

Colonel (4 orders)
Major (1 order)

2 x Armoured Mercenary Reiters (2 bases)*
2 x Mercenary Reiters (2 bases)
1 x Dragoons (3 bases)
2 x Musketeers (3 bases)
2 x Regimental gun (1 base)

FSP: 11
Recce: 12

* I allowed to deploy half of the Reiters with armour for 1 FSP/ Pozwoliłem na wystawienie połowy rajtarii w pancerzach za 1 PŚ.2. The game. Gra.


Initial deployments:
Rozstawienie początkowe:

Swedes/Szwedzi:Poles/Polacy:
Banner of Wallachian cavalry has been send for Flanking Maneuver (entry on table on turn 3).  I used only that effect to not complicate the game and to not scare my opponent - it was his first game!
Chorągiew Wołochów została wysłana w dalekie obejście (wejście w turze 3.). Wybrałem tylko ten jeden manewr by nie komplikować zbytnio gry i by nie przestraszyć mojego przeciwnika - to była jego pierwsza gra!I decided to start the game with frontal cavalry charge against infantry in the village. That was mistake, as one musketeer unit without any hussle forced to withdraw two of my charging units of Cossack Style Cavalry and Pancerni off the village.
Zdecydowałem się na zaczęcie gry frontalnym atakiem mojej kawalerii przeciw piechocie we wiosce. To był błąd, ponieważ muszkieterzy z łatwością zmusili moje dwa szarżujące oddziały Jazdy kozackiej i Pancernych do wycofania się z wioski.During the next turn, Michael managed to enter the village with rest of his musketeers and dragoons. Now with that stronghold he was able to fire at my units without any punishment. I had to do something different and decided to attack his flanks and in that way encircle the village and perhaps, win the game.
W ciągu następnej tury, Michaelowi udało się wejść do wioski z resztą swoich muszkieterów i dragonów. Teraz posiadając taką fortecę, mógł bezkarnie ostrzeliwać moje oddziały. Musiałem zrobić coś innego i zdecydowałem się uderzyć na flankach i w ten sposób okrążyć wioskę i być może w ten sposób, wygrać grę.My Elite Cossack Style Cavalry with spears charged on Armoured Reiters (my mistake, I thought it were Elite Pancerni, I deployed them in different order then I was going to...). Cossacks were pushed back, but then my Wallachians appear on the Swedes rear, what caused some confusion among my enemies. Armoured Reiters charged on elite Pancerni and this time Swedes were forced to withdraw. However Elite Cossack get direct fire from one of the guns and failed the morale test and started to flight from the battlefield.
Moi Doborowi Kozacy z rohatynami zaszarżowali Opancerzonych Rajtarów (mój błąd polegał na tym, że myślałem, że to Doborowi Pancerni, wystawiłem ich w odwrotnym porządku od zamierzonego...). Kozacy zostali odparci, ale wtedy na tyłach Szwedów pojawili się moi Wołosi, co spowodowało pewne zamieszanie w szeregach wroga. Opancerzeni Rajtarzy zaszarżowali Doborowych Kozaków, jednak tym razem zostali zmuszeni do odwrotu. Niestety Elitarni Kozacy dostali bezpośrednie trafienie od szwedzkiego działa i rozpoczęli ucieczkę z pola walki.On the other flank my Cossack style cavalry charged the rest of Michael's Reiters who moved back as the Michael's reaction for my Wallachians. That caused that my Cossacks hit the other gun and managed to destroy it. Then they hit the Reiters, but the melee finished with a draw.
Na drugiej flance moja jazda kozacka zaszarżowała resztę rajtarów Michaela, którzy cofnęli się, jako reakcja na moich Wołochów. To spowodowało, że Kozacy zniszczyli jedno z dział i wtedy dopadli rajtarów. Pojedynek zakończył się jednak remisem.It was 4th turn, but the time was over and we had to move back home. For that moment Swedes were winning. They destroyed 7 of my bases and 2 were flight. I managed to destroy 3 of his bases. He still held the village. In points it was 9:0 which gave Michael strategic victory. That game also gave me the opportunity to use my game mat for the first time for gaming. I got it few years, used very often for presenting my new figures and models, but never played a game on it.
To była 4. tura, jednak nasz czas na grę się skończył i musieliśmy pakować się do domu. Na ten moment Szwedzi byli zwycięzcami. Udało im się zniszczyć 7 moich podstawek i 2 były uciekające. Mi udało się zniszczyć 3 jego podstawki. Był cały czas w posiadaniu wioski. W punktach było 9:0, co dało Michaelowi strategiczne zwycięstwo. Ta gra była także okazją do wypróbowania po raz pierwszy mojej maty. Mam ją już kilka lat i wykorzystuję ją do prezentacji moich nowych figurek i modeli, jednak nigdy jeszcze na niej nie grałem.3. Links. Linki.


SESWC:

Flickr:

10 komentarzy:

 1. Figurki, teren oraz...mata prezentują sie wyśmienicie!
  A wynik, jak przez większość trwania "Potopu" czyli zwycięstwo Szwedów :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Sounds great, glad to see cossacks in action!

  OdpowiedzUsuń
 3. Widać w tej grze szlachetne faworyzowanie nowicjusza. Po pierwsze - opancerzeni rajtarzy. Po drugie - dość dużo jednostek w wiosce. a przecież za ustawienie ich tam już na początku też trzeba płacić punktami siły. Reszta starcia poszła zgodnie z planem. Nie warto atakować kawalerią muszkieterów broniących płotu... Mam nadzieję, że Michael się wkręci :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I tak i nie. Zgodzę się co do rajtarów, jednak piechotę wystawiliśmy przepisowo. Michael dość szybko wprowadził jej resztę do wioski i stała się fortecą nie do zdobycia w danym momencie. A dawanie fory nowym graczom nie jest niczym nowym ;) Wszystko ku chwale systemu!

   Usuń
 4. Damn, I couln‘t make it! Looks like I missed out a real opportunity to be victorious for once in a while, haha!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Yes, you missed it, but don't worry. There will be another chance for that.

   Usuń