środa, 18 maja 2016

The Battle at Peekskill. Bitwa pod Peekskill.

Last Thursday we had our AWI campaign game. Campbell's forces (he act as lord Cornwallis) finishing cleaning from the Rebels New York collony. At the village of Peekskill he met large contingent of Colonists who where willing to fight! I jumped into a game as Campbell's subordinate with an order to take the village and kill all Rebels. So I had to take the village over the river, it sounds very familiar...
W ostatni czwartek mieliśmy grę z naszej kampanii WNSZ. Oddziały Campbella (wcielił się w postać lorda Cornwallisa) dokańczał oczyszczanie kolonii Nowy Jork z buntowników. We wiosce Peekskill napotkał znaczny kontyngent kolonistów, który był skłonny by walczyć! Wskoczyłem do gry, jako podwładny Campbella z zadaniem wzięcia wioski i zabicia wszystkich rebeliantów. Miałem zająć wioskę za rzeką, brzmi bardzo znajomo...


SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Michael Schneider, Bill Gilchrist

1. Forces. Siły


Jim and Bill played the Americans and me together with Campbell the British.
Jim i Bill grali Amerykanami, natomiast ja i Campbell, Brytyjczykami.

2. The game. Gra.


Game from the beginning divided into two separate battles. Me against Bill defending the village and Campbell who tried crossed the river and face Jim's forces awaiting in small forest on the hill. In my battle I had under my orders quite big forces, consist of two brigades, supported with a gun. I still had in my memory the struggle I had few months ago, when I had to fight in similar scenario (it was Napoleonic game, when Poles tried to cross a river and take the town). This time I was going to use that experience to win a battle. Therefore I created the firing cover for the troops, who were going to cross the river. This time I pushed soldiers in march columns through the bridge and did not forget to rally my troops. That helped me as same as Bill's lack of good scores on his dice at the end of the game. I should lost at least one battalion, but lucky for me it hasn't happened and soon the village was cleared from Colonists.
Gra od początku podzieliła się na dwa oddzielne bitwy. Ja przeciw broniącemu wioski Billowi i pomiędzy siłami Campbella i ukrywające się w lasku na wzgórzu za rzeką, siłami Jima. Pod moimi rozkazami znalazło się dość silne zgrupowanie dwóch brygad, wsparte działem. Wciąż mam w pamięci moje zmagania w podobnym scenariuszu rozegranym kilka miesięcy temu (to była napoleońska gra, gdzie Polacy próbowali przekroczyć rzekę i zdobyć miasto). Tym razem postanowiłem wykorzystać to doświadczenie by wygrać bitwę. Dlatego też stworzyłem strzelającą osłonę, dla oddziałów przekraczających rzekę. To mi pomogło w równym stopniu, jak i bardzo słabe rzuty Billa w końcówce gry. Powinienem był stracić batalion, ale na szczęście to się nie stało i wkrótce wioska została oczyszczona z kolonistów.

Completely different looks game between Campbell and Jim. For the most of the time Campbell tried to cross the river, but his command rolls were terrible bad. For the most of the time his forces were under constant fire from hidden American troops. Finally he managed to cross the river and charged the Colonists with his bayonets. I am not sure when it actually happend, was it during the charge or just before, but he lost one of his battalions who suffer casualties from very accurate American fire. The need for revange pushed Campbell against Rebels and in fierce fight he pushed Americans off the table. Only one American battalion survived, who managed to escape from New York. Now Mr Cornwallis is the time, to cross the Hudson!
Zupełnie inaczej wyglądała gra pomiędzy Campbellem i Jimem. Przez większość czasu Campbell próbował przekroczyć rzekę, jednak jego fatalne rzuty na dowodzenie mu na to nie pozwalały. Z tego też powodu bł ciągle ostrzeliwany przez ukryte oddziały amerykańskie. W końcu mu się to udało i przekroczył rzekę, by przy użyciu swoich bagnetów zaszarżować na Kolonistów. Nie jestem pewien kiedy to się właśnie stało, czy w czasie szarży, czy też krótko przed nią, ale jeden z jego batalionów został zniszczony od bardzo dokładnego ognia Amerykanów. Potrzeba rewanżu pchnęła Campbella przeciw rebeliantom i w zażartym boju zepchnęła Amerykanów ze stołu. Tylko jeden amerykański batalion zdołał się wyrwać z Nowego Jorku. To teraz Panie Cornwallis czas przekroczyć Hudson!

3. Links. Linki.


Michael's relation:
Relacja Michaela:

Campbell's relation:
Relacja Campbella:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

8 komentarzy: