sobota, 14 lutego 2015

Berwick uppon Tweed 1938 (#2)

After long period of time and plenty of surprising circumstances we finally managed to play the second Berwick game at Hugh's. After that, when Scots captured this city, Anglian and Fascist forces decided to recapture it. We used the again Bolt Action rules.
Po dość długim czasie i wielu nieoczekiwanych zdarzeniach udało nam się w końcu rozegrać u Hugha drugą grę bitwy o Berwick. Po tym jak Szkoci opanowali to miasto, siły Anglo-Faszystowskie postanowiły odbić je. Do naszej gry, znów użyliśmy zasad Bolt Action.

For your remind, That how the first game was played:
Dla przypomnienia, tak rozegraliśmy pierwszą grę:


SCENARIO/SCENARIUSZ: Tim Watson
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack, Tim Watson, Hugh Wilson

 1. Forces. Siły.


ANGLIAN and FASCIST:
ANGLOWIE i FASZYŚCI:
(Donald Adamson, Bill Gilchrist, Ray Neal, Dave)

List will be updated soon.
Lista będzie podana później.

SCOTS:
SZKOCI:
(Dave O'Brian, Tim Watson, Bartek Żynda)

List will be updated soon.
Lista będzie podana później.

2. The game. Gra.


The Anglo-Fascist plan, was almost the copy of our attack from the previous game with the small exception that the Royal Navy decided to land on the Berwick beach instead of the Docks and in that way they got an extra naval guns support. The rest of troops were attacking the three bridges. However Scots have prepared themselves for that and all bridges had obstacles.
Plan ataku sił anglo-faszystowskich był prawie dokładną kopią naszego ataku z poprzedniej gry, z tą różnicą, że siły Royal Navy zdecydowały się lądować na plaży w Berwick a nie w Dokach i tym zyskali wsparcie dział ich marynarki. Reszta oddziałów atakowała trzy mosty, jednakże Szkoci przygotowali się na taką ewentualność i wszystkie mosty zostały zablokowane przeszkodami.

The biggest progress during the battle did royal Navy. They managed to land, remove the troops defending the city walls, however they never made the way through to the city, as they met some resistance here with Armoured Car and some infantry.
Największy postęp podczas bitwy wykonały oddziały Marynarki Wojennej. Udało im się desant, wyczyściły mury miejskie z obrońców, jednak nigdy nie wkroczyły do miasta, ponieważ napotkały opór w postaci samochodu pancernego i pewnej ilości piechoty.

The hardest fight were about the Rail Bridge. Anglo-Fascist forces managed to remove the obstacles from the bridge and almost cross it. Some troops landed on the second bank of the river but has been destroyed by Rail Station defenders. Finally Scots stopped the enemy progress in that place and that part of Berwick was safe.
Najcięższe walki toczyły się o most kolejowy. Anglo-faszystom udało się odblokować most i prawie go przekroczyć. Części siłom udał się też desant na drugi brzeg rzeki, jednak tam zostali pokonani przez siły broniące stacji kolejowej. W ostateczności Szkotom udało się zastopować postęp wrogich wojsk i ta część Berwick została ocalona.

The other two bridges remain undefeated, however one bridge was unblocked. The Anglian forces were surprisingly attacked by own plane and hardly pinned (few turns before it happend, Scotish plane attacked own troops in the castle...). That helped to defend the rest the bridges and the town. Berwick remain in Scotish hands. Game will be continued...
Pozostałe dwa mosty zostały niezdobyte, jednak jeden z nich został odblokowany. Anglowie zostali tu niespodziewanie zaatakowani przez własny samolot i bardzo mocno spinowani (kilka tur wcześniej szkocki samolot zaatakował własne oddziały w zamku...). To pomogło utrzymać resztę mostów i miasto. Berwick pozostało w szkockich rękach. Gra będzie kontynuowana...

3. Links. Linki.


My gallery on Flickr:
Moja Galeria na Flickr:

Dave O'Brian's gallery on Facebook:
Galeria Dave O'Briana na Facebooku:

Bill's relation on his blog:
Relacja Billa na jego blogu:

9 komentarzy:

 1. An unusual period, and a great report with fantastic vehicles, very immersive!

  OdpowiedzUsuń
 2. Very cool game Bart! Looks awesome!

  OdpowiedzUsuń
 3. Bardzo brytyjska wojna domowa robi bardzo dobre wrażenie :)
  Wielkie komplementy za kompozycję pola bitwy.

  OdpowiedzUsuń
 4. Bart

  It was a good game......and it looks great.

  OdpowiedzUsuń