sobota, 2 listopada 2013

Ram'em all!!! Taranem ich wszystkich!!!!

This week we gave another test to new Bill's 1860-70 naval rules. We used some changes from the first game - they worked well. We had new ideas during the game, and Bill will incorporate them to the new update of the rules. So, this is not the last time with this set.
W ten czwartek wykonaliśmy kolejny test nowych zasad napisanych przez Billa do działań morskich w okresie od 1860 do 1870 roku. Tym razem wykorzystaliśmy kilka zmian z pierwszej gry, które sprawdziły się znakomicie. Podczas gry wpadliśmy na kilka nowych ulepszeń i Bill wykorzysta je w nowszej wersji zasad. Na pewno, więc nie jest to ostatni raz z tymi zasadami.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Bill Gilchrist,SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1. Introduction/Wprowadzenie.
This time Union fleet have to broke the Confederate defence on the Mobil Bay to attack the port of Mobil. Confederate have to stop them of doing this and for this purpose sent all their fleet against the Yankee ships. Confederates prepared something extra for strongly armoured Union ships - a number of underwater torpedoes...
Tym razem flota Unii musi złamać obronę Konfederatów na Mobil Bay, by zaatakować port w Mobil. Konfederaci muszą ich zatrzymać i dlatego wysłali całą swoją flotę przeciwko jankeskim okrętom. Konfederaci przygotowali też coś ekstra dla ciężko opancerzonych okrętów Unii - pewną liczbę podwodnych torped...


2. Ordre de bataille  
 
United States/Stany Zjednoczone

Monitor Sqdn – USS Passiac, USS Nahunt, USS Mondauk (Donald Adamson)
Gunboat Sqdn - USS Sassicus, USS Mattasesett, USS Miami, USS Ceres (John Glass)
Command Sqdn – USS Onondaga, USS Tecumseh (Angus Konstam)

Confederate States/Stany Skonfederowane
 
Ironclad Sqdn – CSS Tennessee, CSS Nashville, CSS Tuscaloosa (Bill Gilchrist)
Cottonclad Ram Sqdn - CSS Gen Beauregard, CSS Gov Moore (Bartek Żynda)
Gunboats Sqdn  – CSS Selma, CSS Gen Earl Van Dorn (Bartek Żynda)
Coast defences - Brick/stone fort, Earth rampart fort  (Bartek Żynda)

3. The game/Gra.
Union started the game. Firstly the Command and Monitors opened their fire on earth fort. They caused some damages, but fort was able to fire back. Unfortunately its fire was not very succesfull. Much more luck had the stone fort. Firstly it have destroyed USS Ceres, and after that USS Miami. Sacrifice of those two ships allowed rest of the gunboats to pass throw first blockade and face another, the Confederate fleet.
Unia rozpoczęła grę. Wpierw eskadra dowódcza i monitory otworzyły ogień do ziemnego fortu. Spowodowali pewne zniszczenia, jednak fort był w stanie odpowiedzieć ogniem. Niestety ten ostrzał nie był zbyt udany. Więcej szczęści miał kamienny fort. Wpierw zniszczył USS Ceres a zaraz potem USS Miami. Poświęcenie tych dwóch okrętów pozwoliło reszcie kanonierek przedrzeć się przez pierwszą blokadę i stanąć przed następną, konfederacką flotę.
Firstly ships fired each other, but not very succesfull. So both sides decides to ram their opponents. Union ships did it first. Their attack was very succesfull and few minutes after both gunboats were behind Confederate ships. Rest of the Union fleet fired the earth fort. Finally they made serious damages and caused fire, only one gun left in the fort! They have not enought time to finish the fort, as the strongest Confederate ships arrived.
Wpierw okręty otworzyły ogień do siebie, jednak niezbyt celny. Obie strony zdecydowały się więc n taranowanie. Okręty Unii wykonały to jako pierwsze i kilka minut później były już na tyłach konfederackiej floty. Reszta floty Unii rozprawiała się z ziemnym fortem. Ostatecznie dokonała poważnych zniszczeń i wznieciła pożary, w forcie pozostło tylko jedno działo! Nie mieli jednak wystarczająco czasu, ponieważ oto ukazały się najsilniejsze okręty konfederackie.

Union fleet get spread. That's because of the confederate mine field. Against confederate Ironclads moved Yankee Command Sqd . Union ships showed thier superior and very quickly eliminated from the rest of the battle two Confederate ships: CSS Tuscloosa and CSS Nashville. At the other side of the mine field Confederate Cottonclads and Gunbots stand against Monitors. After the number of rams they managed to  eliminate USS Passiac, but for the price of two of their ships: CSS Gen Bouregard and CSS Gen Earl Van Dorn, which  have been eliminated from the rest of the game and heavily damaged CSS Selma. After that, these ships also broke the confederate defending line and there was nothing  to stop them on their way to port of Mobil.
Flota Unii rozdzieliła się. Zmusiło ich do tego konfederackie pole minowe. Przeciwko pancernej eskadrze konfederackiej ruszyła jankeska eskadra dowódcza. Okręty Unii pokazały swoją wyższość i szybko wyeliminowały z dalszej walki dwa okręty konfederatów: CSS Tuscaloosa i CSS Nashville. Po drugiej stronie pola minowego kotonklady i kanonierki konfederackie starły się z monitorami. Po serii taranowań, udało się wyeliminować USS Passiac, jednak za cenę dwóch okrętów: CSS Gen Bouregard i CSS Gen Earl Van Dorn, które zostały wyeliminowane z dalszej walki i ciężko uszkadzając CSS Selma. Po tym również i te okręty przełamały obronę Konfederatów i nic już nie stało im na drodze do portu Mobil.

4. Summary/Podsumowanie.
It was another good game. I'm happy to be part of these tests. The game is getting better and better, and cannot wait for another tests to again, ram'em all!
To była kolejna dobra gra. Jestem bardzo zadowolony mogąc uczestniczyć w tych testach. Gra staje się coraz lepsza, a ja nie mogę się już doczekać następnych testów by ponownie wszytkich ich staranować!

Some links at the end:
Kilka linków na koniec:

Relation on Bill's blog:
Relacja na blogu Billa:
And my gallery on flickr:
Moja galeria na flickr:

2 komentarze: