poniedziałek, 18 listopada 2013

Save the CSS Yazoo! Ocalić CSS Yazoo!

Our last weekly game was again Bill's rules for Naval warfare 1860-70. It was third game test, in which I took the part. The game itself works well now. There are still some small issues, but it looks that the rules are almost ready. 
Nasza ostatnia tygodniowa gra to ponowne spotkanie z zasadami walki na morzu w latach 1860-70, tworzonych przez Billa. Była to już trzecia gra-test, w której wziąłem udział. Są jeszcze pewne małe problemy, ale wygląda na to że zasady są już prawie gotowe.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Bill Gilchrist,SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam
1. Introduction/Wprowadzenie.
As the part of the continuing Anaconda Plan, the Atlantic Blockading squadron is launching another attack on the port of Charleston. The objective is to capture the Confederate commerce raider Yazoo which is outfitting in the bay, preparing to sailing with a cargo of cotton before starting another raid on Union shipping. To prevent this Confederates put together local coast defences and a strong defence flotilla to protect the strategic location and the Yazoo.
Jako kontynuacja Planu Anakonda, Atlantycka Eskdra Blokująca przygotowuje się do nstępnego ataku na port w Charleston. Głównym celem jest przejęcie konfederackiego raidera Yazoo, który jest właśnie wyposażany w zatoce i załadowywany ładunkiem bawełny przed kolejnym rajdem przeciwko  żegludze Unii. Aby temu zapobiec, Konfederaci połączyli działania obrony wybrzeża z silną flotyllą, aby uchronić strategiczne położenie i Yazoo.

2. Ordre de bataille  


United States/Stany Zjednoczone
1st Monitor Sqdn - USS Nahant, USS Montauk, USS Weehawken (Ray Neal)

2nd Monitor Sqdn - USS Keokuk, USS Passaiac (Ray Neal)

Gunboat Sqdn- USS Sassicus, USS Mattasesett, USS Miami, USS Commodore Hull (Colin Jack)

Confederate States/Stany Skonfederowane
Ironclad Sqdn - CSS Atlanta, CSS Palmetto State (Tim Watson)
Raider Sqdn - CSS Yazoo (Tim Watson)
1st Gunboat Sqdn - CSS Gov Moore, CSS Gen Sumter, CSS Gen Bragg (Bartek Żynda)
2nd Gunboat Sqdn - CSS Cotton Planter, CSS Bombshell, CSS Cottonplant  (Bartek Żynda)

Coast defences: Fort Ray III (stone and brickwork fort) (Bartek Żynda), Fort Bartovsky (earthwork fort) (Tim Watson)
In the entrance to the bay have been laid a number of devilish underwater torpedoes, however their positions are shown by coloured bouys.
Przy wejściu do zatoki została postawiona zapora z  diabelskich podwodnych torped, jednakże ich pozycja została oznaczona przez kolorowe boje.
3. The game/Gra.
We as the Confederates, decided to use our advantage in the number of the ships. Our gunboats and Cottonclads, supported by stone fort, were going to attack  the main Union fleet. Our Ironclads had to put in distance and protect CSS Yazoo. Union commander of the Monitors Squadrons bring a suprising tactic. To use power of his heavy and superheavy guns he put all his ships in lines, but one besides another. It was very risky tactic, especially on the area with minefield...
My jako Konfederaci, postanowiliśmy użyć  przewagi w liczbie okrętów. Nasze kanonierki i kotonklady, wspierane przez kamienny fort miały zaatakować główne siły floty Unii. Nasze okręty pancerne miały trzymać się na dystans i ochraniać CSS Yazoo. Dowódca eskadr monitorów Unii przyjął bardzo zaskakującą taktykę. Aby wykorzystać siłę swoich ciężkich i superciężkich dział ustawił swoje okręty w linii, jeden obok drugiego. Była to bardzo ryzykowna taktyka, zwłaszcza na akwenie gdzie znajdują się pola minowe...
First into the battle comes the Monitors. With the fire of their guns they bring the confusion on CSS Cotton Planter, which broke the action and moved back to the port. It looked like there will be one more time big Union shooting to the defenceless Confederate ships. But not this time.  Monitors get in range of underwater torpedoes. A huge explosion sunk the USS Weehawken. Ship was hit with the torpedoe. There will be not so easy for the Union this time!
Pierwsze do walki weszły monitory. Ogniem swych dział spowodowały zamieszanie na CSS Cotton Planter, który przerwał działania i zawrócił do portu. Wyglądało na to, że jeszcze raz będzie to wielkie strzelanie Unii do bezbronnych okrętów Konfederatów. Nie tym razem jednak. Monitory weszły w zasięg podwodnych torped. Potężna eksplozja zatopiła USS Weehawken. Okręt został trafiony przez jedną z torped. Nie będzie tak łatwo dla Unii tym razem!

Now to the action come the rest of Confederate Cottonclads and Gunboats. Instead their guns they used their rams. First  CSS Gov Moore ram USS Montauk. Monitor was seriously holed. After this Confederates fort get into the action too. With their guns caused a serious fire on USS Miami, which bring to the stroke the collours on that ship, the crew cannot stop the fire, and the USS Miami sunk. After this CSS Gen Sumter ram USS Mattasesett. this caused the problem with the steering, so the gunboat get in range of the fort's heavy guns. Union lost another ship...
Teraz do akcji weszły konfederackie kotonklady i kanonierki. Zamiast swych dział użyły swoich taranów. Wpierw CSS Gov Moore staranował USS Montauk. Monitor został poważnie podziurawiony. Po tym do akcji wszedł konfederacki fort. Ogniem swych dział wywołał pożary na USS Miami, co spowodowało, że okręt ten zmienił strony, jednak pożaru załodze nie udało się powstrzymać i USS Miami zatonął. Po tym CSS Gen Sumter staranował USS Mattasesett, czym uszkodził jego ster i w ten sposób kanonierka znalazła się w zasięgu ciężkich dział fortu. Unia starciła kolejny okręt...

When it looked that it will be Union disaster, Confederates get in troubles. First returning to the action CSS Gov Moore was destroyed by heavy Monitors guns. Next the retreating CSS Cotton Planter accidently ram CSS Atlanta. Happily nothing happend to the both ships. 
Kiedy wszystko wyglądało na to, że będzie to totalna klęska dla Unii, Konfederaci wpadli w kłopoty. Wpierw powracający do akcji CSS Gov Moore został zniszczony ogniem ciężkich dział monitorów. Następnie wycofujący się CSS Cotton Planter przypadkowo staranował CSS Atlanta. Na szczęście obu okrętom nic się nie stało.

The raming actions continued. CSS Gen Sumter ram USS Commodore Hull and CSS Bombshell together with CSS Cottonplant ram USS Nahant. The ram actions was not succesfull this time and caused only small damages on Union ships. However both Confederate small gunboats were seriously damaged and had to broke the action.
Akcje taranowania cały czas trwały. CSS Gen Sumter staranował USS Commodore Hull a CSS Bombshell razem z CSS Cottonplant staranowały USS Nahant. Tym razem jednak te akcje nie były tak udane jak poprzednio i okręty Unii doznały tylko nieznacznych uszkodzeń. Małe knonierki konfederackie poniosły jednak poważne uszkodzenia i musiały wycofać się z akcji.

It wasn't the finished yet. Another Union ship gets in troubles. It was USS Sassicus. First she come under the fire from the fort. Becouse of the damages she suffered, she has surrender. In this moment the CSS Yazoo was ready to action, and safely move away from the bay under the protection of the Confederate Ironclads. The battle was over with the Confederate victory!
Na tym jednak się nie skończyło. Następny okręt Unii wpadł w kłopoty. USS Sassicus dostał się pod ogień dział fortu i w wyniku doznanych uszkodzeń poddał się. W tym właśnie momencie CSS Yazoo był gotowy do drogi i pod osłoną konfederackich okrętów pancernych opuścił zatokę. Bitwa była zakończona zwycięstwem Konfedaratów!


4. Summary/Podsumowanie.
The game finished with Union disaster. This is the ships damages list:
Gra zakończyła się klęską Unii. Oto lista uszkodzeń okrętów:
United States/Stany Zjednoczone:
USS Nahant - very light damages/bardzo lekkie uszkodzenia
USS Montauk - medium damages/średnio uszkodzony
USS Weehawken - sunk/zatopiony
USS Keokuk - no damages/brak uszkodzeń
USS Passaiac - no damages/brak uszkodzeń
USS Sassicus - seriously damages, surrender/ ciężko uszkodzony, poddał się
USS Mattasesett - sunk/zatopiony
USS Miami - sunk/zatopiony
USS Commodore Hull - medium damages/średnio uszkodzony

Confederate States/Stany Skonfederowane:
CSS Atlanta - light damages/lekkie uszkodzenia
CSS Palmetto State - no damages/brak uszkodzeń
CSS Yazoo - very light damages/bardzo lekkie uszkodzenia
CSS Gen Moore - sunk/zatopiony
CSS Gen Sumter - heavy damages/ciężko uszkodzony
CSS Gen Bragg - seriously damaged/poważnie uszkodzony
CSS Cotton Planter - seriously damaged/poważnie uszkodzony
CSS Bombshell - very seriously damaged/bardzo poważnie uszkodzony
CSS Cottonplant -  seriously damaged/poważnie uszkodzony
This time the Confederate ram tactic worked very well. Some new rules bring together with this test worked well  and made the game  more realistic. Some other tests will be provided with the relations  posted  on this blog, so check this space!
Tym razem konfederacka taktyka taranowania sprawdziła się.  Pewne nowe przepisy wprowadzone w tym teście sprawdziły się i sprawiły grę bardziej realną. Następne testy gry będą przeprowadzane a relacje z nich zamieszczane na tym blogu, więc odwiedzajcie ten blog od czasu do czasu!

For better resolution pictures, gallery on flickr:
Dla zdjęć w lepszej rozdzielczości, galeria na flickr:
http://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157637801470054/
 

 

6 komentarzy:

 1. Really good! Except for the Union, ok, but your ships are fantastic, and the pics great!

  OdpowiedzUsuń
 2. Really good report again. Need to fix the minor issues with the rules. Test version 1h will be ready this week.

  OdpowiedzUsuń
 3. Fajne te modele i zarazem takie śmieszne. Kolejny ciekawy AAR z udziałem kolegi Bartka.

  Pozdrawiam
  Sławek.

  OdpowiedzUsuń