niedziela, 15 kwietnia 2012

Jabłonica 1944 (SESWC)

Our last game (in SESWC) was previously announced game using 20mm figures with the  Rapid Fire! rules. It was also the debut of my figures and models, but unfortunately not very successful ... Let's start from the beginning ...
Nasza ostatnią grą w SESWC była wcześniej zapowiadana gra z użyciem figur 20mm i zasad Rapid Fire! Był to także debiut moich figur i modeli, niestety niezbyt udany... Zacznijmy od początku...
The battlefield. Pole Bitwy.
It was a game, written by Bob Mackenzie and adapted by Bill for the Rapid Fire! rules (at the bottom of this report I put a link to Bob's website, where you can find many other interesting scenarios). Germans commanders were: Colin and our new colleague, Ian, while  I was commanding the Soviet forces. The scenario was about a real battle, which took place in early August 1944 at Sandomierz bridgehead near the villages: Jabłonica and Mokra. This was the debut of German PzKpfw VI Königstiger.
Autorem scenariusza do gry jest Bob Mackenzie, dla potrzeb naszej gry w Rapid Fire! dostosował go Bill (na dole zamieszczam link do strony Bob, gdzie znajdziecie wiele innych ciekawych scenariuszy). Stroną niemiecką dowodzili wzajemnie Colin i nasz nowy kolega Ian, z kolei całością sił sowieckich dowodziłem ja. Gra odwzorowywała prawdziwą bitwę, która odbyła sie na poczatku sierpnia 1944 roku na przyczółku sandomierskim w okolicach wsi Jabłonica i Mokre. Był to debiut niemieckich czołgów PzKpfw VI Königstiger.
Germans started the game. They marched to the battlefield in two columns. In the south, Colin's troops: three Panzer IV and 6 Sd.Kfz 250, while Ian brought his three Panthers from the north and on them I directed of my first IS. Success was quick, one tank destroyed, the rest withdrew for 2 turns from the battlefield. Then Ian managed to bring his Königstiger. The tank quickly eliminated my IS. At the same time on the battlefield arrived Soviet 289th Infantry Regiment, which greatly strengthened my forces. Colin using my mistake of the initial spacing of my forces on the board took the village Mokra without a fight and circled my troops from the west. Meanwhile, appeared a German Me109 and I had to reveal all of my previously hidden units. After the destruction of my IS, I decided to eliminate the Tiger. For this purpose, I sent there 53rd Tank Brigade. Unfortunately, it was the time when Panthers had returned to the battlefield (I completely forgot about them). Ian and Colin can now shoot at my tank as they could shoot the ducks. My vehicles being completely exposed to the Germans attack were destroyed, one by one. The arrival of the 1893rd SU Regiment did not help at all in my case, that massacre still continued. My Air Forces could change something on the battlefield but were expelled by the  Luftwaffe... It was a total disaster. It is worth mentioning that in reality, the situation was completely different. Soviets with well-hidden tanks completely destroyed the attacking Germans.
Grę rozpoczęli Niemcy. W dwóch kolumnach wkroczyli na pole bitwy. Na południu oddziały Colin'a w sile 3 PzKpfw IV i 6 Sd.Kfz 250, natomiast Ian wprowadził swoje 3 Panthery od północy i to na nie skierowałem ogień swojego pierwszego IS. Sukces był szybki, jeden czołg zniszczony, reszta wycofała się na dwie tury z pola walki. Wtedy Ianowi udało się wprowadzić swojego Königstiger. Czołg ten szybko wyeliminował mojego IS. W tym też czasie na plac boju przybył 289 pułk piechoty, który wydatnie wzmocnił moje siły. Colin wykorzystując mój błąd początkowego rozstawienia oddziałów na planszy, bez walki zajął wieś Mokra i od zachodu okrążał moje siły. Tymczasem pojawiło się niemieckiego lotnictwo w postaci Me109. Musiałem wtedy ujawnić wszystkie moje dotychczas ukryte oddziały. Po zniszczeniu mojego IS, postanowiłem wyeliminować Tygrysa. W tym celu wysłałem w jego kierunku 53 Brygadę Czołgów. Niestety, właśnie wtedy powróciły na plac boju Panthery, o których zapomniałem. Ian i Colin mogli teraz strzelać do moich czołgów jak do kaczek. Moje pojazdy będąc  całkowicie odsłonięte na atak niemieckich czołgów, były niszczone, jeden za drugim. Nie pomogło przybycie 1893 regimentu dział SU85, masakra trwała w najlepsze.  Moje lotnictwo mogło coś zmienić na polu bitwy, jednak zostało przegnane przez siły Luftwaffe... To była totalna katastrofa. Warto tutaj nadmienić, że w rzeczywistości sytuacja wyglądała całkowicie odmiennie. Sowieci dzięki doskonale zamaskowanym czołgom całkowicie zniszczyli atakujących Niemców.
Ian's forces. Siły Iana.

Colins's forces. Siły Colina

First soviet success. Pierwszy sowiecki sukces.

A full picture of soviet troops. Pełny obraz na siły sowieckie.

Me109
First lost. Pierwsza strata.

Germans are taking Mokra. Niemcy zajmują Mokrę

Burning tanks in Jabłonica. Płonące czołgi w Jabłonicy.

 There was a soviet plane, but only for the moment... Był nawet sowiecki samolot, ale tylko na moment...

Disaster - the full picture. Katastrofa - pełny obraz.

This game ended with defeat. I hope, that the next battle with figures and models will be more successful. Meanwhile, my Germans are almost ready and soon you can expect a relation about them.
Ta gra zakończyła się porażką, mam nadzieję że następne bitwy z uzyciem moich figurek i modeli będą bardziej udane. A tymczasem moi Niemcy juz są prawie gotowi i juz niedługo możecie spodziewać się relacji z budowy.

And as usual, some links: 
I jak zazwyczaj kilka linków: 
to Bob's Page:/ do strony Boba:

http://homepage.ntlworld.com/bob_mackenzie/index.html

to my flickr where you can find more photos: /do mojego flickr, gdzie możecie znaleźć więcej zdjęć:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz