czwartek, 21 września 2023

Great blog update. Wielkie uzupełnienie bloga.

It was some time when I published my last game report. Since then, I had 3 games and I am going to to publish quick relations from them today. 

1. France 1944 with Five Men rules in 54mm.

2. Nimitz in 1/3000 with Germans trying to intercept the convoy. 

3. A little story about an old MacDonald farm from AWI with Black Powder rules in 28mm.


Upłynęło już trochę czasu od mojego ostatniego raportu, a od tego momentu udało się rozegrać 3 gry. Dziś szybkie relacje z tych spotkań:

1. Francja 1944 z zasadami Five Men w skali 54mm.

2. Nimitz w skali 1/3000, gdzie Niemcy próbują przechwycić konwój.

3. Krótka historia o farmie starego MacDonalda podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych w skali 28mm z zadami Black Powder.
1. Depot in France. 1944. Magazyn we Francji. 1944.SCENARIO / SCENARIUSZ: Mike Evans
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Mike Eccvans
SCENERY / SCENERIA: Mike Evans, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Mike Evans


1. Forces. Siły. BRITISH / BRYTYJCZYCY
(John, Tim)

1st Infantry Squad

2 x NCO with SMG
1 x LMG team (2 crew)
6 x Rifle

2nd Infantry Squad

2 x NCO with SMG
1 x LMG team (2 crew)
6 x Rifle

Mortar Squad

1 x NCO with SMG
1 x Light Mortar (2 crew, 3 smokes)
GERMANS / NIEMCY
(Bartek, Michael)

Officer with Pistol

1st Infantry Squad

1 x NCO with SMG
1 x LMG team (2 crew)
5 x Rifle

2nd Infantry Squad

1 x NCO with SMG
1 x LMG team (2 crew)
5 x Rifle
1.2. The game. Gra.

British had to reach the depot on the other table edge. They had to move through the defences of 2 German squads. British decided on a frontal attack, without the use of cover from their mortar (they finally used it, but it was too late). German victory.

Brytyjczycy mieli zdobyć magazyn, znajdujący się na przeciwnej krawędzi stołu. Musieli pokonać obronę dwóch niemieckich drużyn. Brytyjczycy zdecydowali się na frontalny atak, bez użycia zasłony dymnej z ich moździerza (ostatecznie użyli go, ale było już za późno na cokolwiek. Niemieckie zwycięstwo.


Casualties.


1.3. Links. Linki.

FLICKR:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72177720311354387


2. Destroy PQ9! Zniszczyć PQ9!

SCENARIO / SCENARIUSZ: Mike Evans
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Mike Evans
SCENERY / SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Mike Evans

2.1. Forces. Siły.

ROYAL NAVY
(Alasdair, Gordon, Mike, Tim)

Battleship Squadron

HMS Rodney
HMS Warspite
HMS Revenge

1st Cruisers Squadron

HMS Berwick
HMS Glasgow
HMS Southampton

2nd Cruisers Squadron

HMS Neptune
HMS Orian

3rd Cruisers Squadron

HMS Dido
HMS Hermione
HMS Danae

1st Destroyer Squadron

HMS Jackal
HMS Kimberley

2nd Destroyer Squadron

HMS Ashanti
HMS Cossack
HMS Savage

3rd Destroyer Squadron

HMS Scorpion
HMS Virago
HMS Stord

Convoy PQ9

HMS Fencer
Newcastle Victory
Dickens
Red Oak Victory
America Victory
Poland Victory
Lane Victory


KRIEGSMARINE
(Andrew, Bartek, Campbell, Michael)

1. Flotille

Bismarck
Tirpitz

2. Flotille

Gneisenau
Admiral Hipper
Blucher

3. Flotille

Karlsruhe
Leipzig

4. Flotille

Nurnberg
Emden
Konigsberg

5. Flotille

Z22 Anton Schmitt
Z4 Richard Beitzen
Z9 Wolfgang Zenker
Z8 Bruno Heinemann
Z3 Max Schultz
2.2. The game. Gra.

Our plan was to take British cruisers and destroyers off the convoy with forces led by Gneisenau, then both big German ships were to engage big British ships and finally our light cruisers and destroyers were to attack the convoy. Believe it or not, our plan worked very well. Germans destroyed a bunch of British ships and a WHOLE convoy! I have been asked how this system works. First, your ships can move at 3 speeds (fast/normal/slow) or be stationary. There is an initiative roll and the side who won can choose to move first or second. First one side moves all slow-moving ships, then the other side moves its slow ships, then normal and lastly the fast ships. After that comes the shooting phase. The side, that moves first, shots first as well. Shooting takes place in squadrons alternately, the squadron from side A, then the squadron from side B, etc. The first squadron is selected and shooting is resolved. Depending on the ship's speed, the target speed, the number of guns used etc. the D6 is rolled. Then the score is compared with a special table. If the hit is scored, another throw is required with D6. We received the armour penetration value. We compare it with the target armour and if our value is bigger than the armour, the target gets damaged (the difference between our value and armour). Then the special hit is rolled with 2D6. That can lead to explosions (during our game we had 2 explosions: Tirpitz and Anton Schmitt)  or further damage like fire control etc.

Nasz plan polegał na odciągnięciu brytyjskich krążowników i niszczycieli od konwoju, przez zespół prowadzony przez Gneisenau, wtedy oba niemieckie wielkie okręty miały zająć się wielkimi okrętami brytyjskimi i wtedy na konwój miały uderzyć nasze lekkie krążowniki i niszczyciele i go zniszczyć. Wierzcie, lub nie, ale nasz plan zadziałał. Niemcy zniszczyli całą masę brytyjskich okrętów i CAŁY konwój! Zadano mi kilka pytań dotyczących tych zasad. Wpierw wasze okręty mogą poruszać się w trzech prędkościach (szybko/normalnie/powoli) lub być nieruchome. Wykonywany jest rzut na inicjatywę, strona która go wygrała może wybrać by ruszać się jako pierwsza lub druga. Strona pierwsza porusza wpierw wszystkie swoje powolne okręty, potem robi to strona druga, następnie poruszane są okręty normalne i następnie szybkie w ten sam sposób. Potem przechodzimy do fazy strzelania. Strona która poruszała się jako pierwsza, strzela jako pierwsza. Strzelanie odbywa się eskadrami naprzemiennie, eskadra strony A, potem eskadra strony B itd. Pierwsza eskadra jest wybierana i ostrzał jest rozstrzygany. W zależności od prędkości okrętu, prędkości celu, liczby dział itp. wykonujemy rzut K6. Wynik porównujemy z tabelą. Jeśli trafiliśmy wykonujemy kolejny rzut K6 na penetrację pancerza. Tą wartość porównujemy z opancerzeniem celu. Jeśli nasz wynik jest większy, cel otrzymuje zniszczenia (różnicę pomiędzy naszym wynikiem a pancerzem). Następnie kolejny rzut 2K6 jest wykonywany na specjalne zniszczenia. W ten sposób możemy uzyskać eksplozję (w naszej grze 2 okręty zakończyły w ten sposób żywot: Tirpitz i Anton Schmitt) lub dalsze zniszczenia jak np. centrum kierowania ogniem itp.  British loses.

German loses.


2.3.  Links. Linki.

SESWC (Campbell):

https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/699906892166645

FLICKR:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72177720311355977


2. Old MacDonald's farm. 1780. Farma starego MacDonalda. 1780.

SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider

3.1. Forces. Siły.

AMERICANS / AMERYKANIE
(Michael)

1st Brigade

2 x Continentals
1 x Militia
1 x Medium Gun
1 x Skirmishers

2nd Brigade

2 x Continentals
1 x Militia
1 x Medium Gun
1 x Skirmishers

3rd Brigade

2 x Continentals
1 x Militia
1 x Medium Gun
1 x Skirmishers

Cavalry Detachment

1 x Dragoons
1 x Light GunBRITISH / BRYTYJCZYCY
(Bartek)

1st Brigade

1 x Grenadiers
1 x Line Infantry
1 x Medium Gun
1 x Skirmishers

2nd Brigade (Hessian)

1 x Grenadiers
1 x Line Infantry
1 x Medium Gun
1 x Skirmishers

3rd Brigade

1 x Light Infantry
1 x Line Infantry
1 x Medium Gun
1 x Skirmishers

Cavalry Detachment

1 x Dragoons

REINFORCEMENTS:

4th Brigade

1 x Light Infantry
1 x Line Infantry
1 x Medium Gun
1 x Skirmishers3.2. The game. Gra.

There were 3 farms. The middle one was that famous from the child's song. You all remember it, about the old MacDonald and his animals. The British attack was slow, but finally, I managed to place all forces in positions to attack. It comes of course with some problems. Especially my Dragoons, who blundered 3 times (3 times moved off the table)! I decided to attack Colonists in 2 places. First, the main attack went on MacDonald's farm and the second, who was to distract American forces and take them off my main assault. The supporting attack ended in complete failure and the destruction of the entire brigade. However, Michael agreed to replace the broken brigade with the same new troops. Then I launched my main attack. The British and Hessians attacked the farm under fire from the colonists' guns and captured it. The colonists suffered quite large losses (mainly the Militia, which fled from the battlefield). There was no other way and we had to retreat. However, the British suffered quite high losses and were unable to continue the pursuit. So in the end it's a draw!

Były 3 farmy. Środkowa to ta słynna z dziecięcej piosenki. Na pewno ją znacie, ta o starym MacDonaldzie i jego zwierzętach. Atak brytyjski był powolny, jednak w końcu udało mi się ustawić oddziały do ataku. Nie odbyło się oczywiście bez problemów. Szczególnie prym tu wiedli moi dragoni, który 3 razy wycofywali się z pola walki. Zdecydowałem się na atak Kolonistów w dwóch miejscach. Pierwszy na farmę MacDonalda i drugi, który miał odciągnąć część sił Amerykanów od głównego natarcia. Wspierający atak zakończył się całkowitą porażką i rozbiciem całej  brygady. Michael, jednak zgodził się na to, by całą zniszczoną brygadę zastąpić nową, o tej samej sile. Wtedy przystąpiłem do głównego ataku. Brytyjczycy i Hessowie pod ogniem dział kolonistów zaatakowali farmę i ją zdobyli. Koloniści ponieśli dość duże straty (głównie Milicja, która uciekła z pola walki). Nie było innej drogi i trzeba było się wycofać. Brytyjczycy jednak ponieśli dość wysokie straty i nie byli w stanie kontynuować pościgu. Na koniec więc remis! 


3.3.  Links. Linki.

MICHAEL:

To be updated soon.

FLICKR:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72177720311379654

2 komentarze: