piątek, 4 sierpnia 2017

By Fire and Sword; very small divisions. Ogniem i Mieczem; bardzo małe dywizje.

Yesterday we had planned Sharp Practice game, however to some travel issues we had change our plans. Instead of TFL game I suggested By Fire and Sword game. This time I prepared something different. I know that the Wargamer team (creators of By Fire and Sword) is working on something between the divisional and skirmish game. I don't know the details of that yet and how advanced it is, but I was curious how it would be working on the table. I set up two regiments with some support on side with some proxies (I still don't have higher Swedish commander...).   
Na wczoraj mieliśmy zaplanowaną grę z zasadami Sharp Practice, jednak ze względu na pewne problemy z dojazdem co niektórych musieliśmy zmienić nasze plany. Zamiast gry ze stajni TFL zaproponowałem Ogniem i Mieczem. Tym razem jednak chciałem zrobić coś zupełnie innego. Wiem, że załoga Wargamera (twórców Ogniem i Mieczem) pracuje nad czymś pomiędzy dywizją a podjazdem. Nie znam szczegółów tych pomysłów oraz jak bardzo zaawansowane są nad tym prace, jednak byłem bardzo ciekawy jak taka gra będzie się sprawować na stole. Wystawiłem po dwa regimenty ze wsparciem na stronę i musiałem nieco proxować (wciąż nie mam jeszcze wyższego dowódcy szwedzkiego...).SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH/RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW
(Bartek Żynda)

Regimentarz XXX

Polish Elite Cavalry Regiment

Colonel XXX

1 x Elite Pancerni with spears (3 bases)
1 x Elite Cossack style with spears (3 bases)
2 x Cossack Style Cavalry (2 bases)
1 x Winged Hussars (3 bases)

Polish Light Cavalry Regiment

Colonel XXX
Rotamaster X

1 x Pancerni with spears (3 bases)
1 x Pancerni (3 bases)
1 x Pancerni (2 bases)
3 x Cossack style cavalry (3 bases)
1 x Cossack style cavalry (2 bases)
1 x Elite Wallachian (3 bases)
1 x Wallachian (3 bases)

Extra units:

1 x Dragoons (3 bases)

KINGDOM OF SWEDEN/KRÓLESTWO SZWECJI
(Peter Mears, Michael Schneider)

General XXX

Veteran Mercenary Reiters Regiment

Colonel XXX
Lt. Colonel X

2 x Veteran Armoured Mercenary Reiters (3 bases)
2 x Mercenary Reiters (3 bases)

New Type Infantry Regiment

Colonel XXX

2 x Musketeers (4 bases)
2 x Pikemen (2 bases)
1 x Regimental gun

Extra units:

1 x Dragoons (3 bases)
1 x Regimental gun

Some explanations to the above OdBs. I allowed to form smaller then 3 bases pike blocks and added both sides units of 3 bases Dragoons instead of two. Peter added regimental gun and dragoons to the Reiter Regiment and I added my dragoons to the Elite Cavalry Regiment and the commanders of that units were able to give them orders.
Kilka wyjaśnień dotyczących powyższych OdBów. Pozwoliłem na formowanie mniejszych niż 3 podstawki bloków pikinierskich i dodałem do obu stron 3 podstawkowe oddziały dragonów zamiast dwu podstawkowych. Peter dodał do swojego regimentu rajtarii dragonów i działko a ja dragonów włączyłem do Doborowego Pułku Jazdy oraz zezwoliłem dowódcom tych oddziałów wydawać rozkazy dołączonym oddziałom.

2. The game. Gra.


As the base of my scenario I used the General Tactics scenario. Commonwealth forces were stronger than Swedish by 6 points. We used the Wide Front and Swedes choose the Beginning of the Battle, all of that cost them 5 points. For one point they disorganised one of my Cossack style banners in my Elite Regiment. I decided not to send any of my units on reconnaissance to speed up game a little (I was late and extra tests for every units would made a preparations too long). During the deployment my Elite Cavalry was in front of Reiters and my Light Cavalry was in front of the Infantry. My plan was to engage Reiters with my Elite Cavalry and use my Light to engage the Infantry at the same time with my Wallachians to flank Infantry and attack them either from flank or from rear. Swedes decided to prevent my plans. As I planned I did. 
Jako podstawę mojego scenariusza użyłem Taktyk Ogólnych. Siły RON były silniejsze od szwedzkich o 6 punktów. Użyliśmy Szerokiego Frontu oraz Szwedzi rozpoczęli grę. Kosztowało ich to razem 5 punktów. Z pozostałego jednego punktu uzyskali oni zdezorganizowaną jedną moją chorągiew kozacką w moim Doborowym Pułku. Zdecydowałem się nie wysyłać rozpoznania, by lekko przyspieszyć grę (byłem spóźniony i dodatkowe testy tylko by wydłużyły przygotowania). Podczas wystawiania, mój pułk doborowy stanął naprzeciw rajtarii a pułk lekki naprzeciw piechoty. Mój plan zakładał związanie walką rajtarów przez pułk doborowy a piechoty pułkiem lekkim przy jednoczesnej próbie obejścia Wołochami piechoty i zaatakowania ich od flanki, bądź od tyłu. Szwedzi postanowili przeciwdziałać moim planom. Tak jak postanowiłem zrobiłem.

My Hussars moved against Reiters, who in first clash managed to survive. One of my Cossacks attacked Dragoon and forced them to flee. That was the end of my successes here. Peter's gun disorganised my Cossacks with spears and it took me some time to bring my units to order (another Cossacks banner was still disorganised from the scenario effects). Soon because of being outnumbered and losing my orders for unsuccessful morale tests for my disorganised units, Reiters moved to general attack. Soon my both Cossack style cavalries flied from battlefield and the same happened to my dragoons who had been charged from the flank. My regiment get its 50% casualties and soon had to test its morale. Lucky for me it passed it every time, but the battle was lost here.
Moja husaria ruszyła przeciw rajtarom, którzy przetrwali pierwsze uderzenie. Jedna z chorągwi kozackich zaatakowała dragonów i zmusiła ich do ucieczki. To jednak był koniec moich tutaj sukcesów.  Działo Petera zdezorganizowało moich Kozaków z rohatynami i zajęło mi sporo czasu na ich zebranie moich oddziałów (jeszcze jedna chorągiew kozacka pozostawała zdezorganizowana z efektów scenariusza). Wkrótce głównie z powodu tracenia rozkazów na nieudane zbieranie oddziałów i w ten sposób mając mniejszą przewagę liczebną, rajtarzy zdecydowali się na generalny szturm. Wkrótce moje obie chorągwie kozackie uciekły z pola walki, co również stało się udziałem moich dragonów, którzy zostali zaatakowani od flanki. Mój pułk wkrótce osiągnął 50% strat, jednak udało mu się zdać testy morale i pozostał na polu walki, jednak bitwa została tu przegrana.

Mainly because of problems of my elite cavalry, my other unit had luck of orders and lost its initiative. Finally at the end of the game managed to reach the positions to final attack, but it was to late and only some shooting take place here...
Głównie z powodu problemów mojej doborowej kawalerii, mój drugi oddział cierpiał z powodu małej ilości rozkazów. Ostatecznie pod koniec gry udał mu się osiągnąć pozycje wyjściowe do ostatecznego ataku, jednak było już za późno i tylko trochę sobie tu postrzelano...

Overall my Elite Cavalry lost 4 units, 5 bases was destroyed and 6 bases flied. It gave me 12 pts of loses, which was very heavy for my unit. Reiters lost only 3 bases (all destroyed), what put them on acceptable losses. Infantry and Light cavalry did not lost any of the bases. After the losses thresholds was 9:6 for Swedes. Because my Elite Cavalry reached the Breaking point it gave Swedes another 5 points, so it was 14:6. The difference was 8 so it gave Swedish forces strategic victory. 
Ostatecznie mój doborowy pułk stracił cztery jednostki, 5 podstawek zostało zniszczonych a 6 uciekło. Dało mi to 12 punktów strat, co oznaczało ciężkie straty. Rajtarzy stracili jedynie 3 podstawki, co stanowiło dopuszczalne straty. Lekka kawaleria i piechota nie stracili żadnej podstawki. Po podliczeniu progów strat było 9:6 dla Szwedów. Ponieważ mój Doborowy Pułk osiągnął punkt załamania, Szwedzi otrzymali kolejne 5 pkt., było więc już 14:6. Różnica wyniosła 8, co dało strategiczne zwycięstwo Szwedom.

3. Links. Linki.


Michael:
to be updated...

SESWC:

And tomorrow I will see  you on Claymore!
A jutro do zobaczenia na Claymore!
8 komentarzy:

 1. A great outing Bart.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń
 2. Jakże miło, że Szwedzi wygrali :) Najbardziej jednak zdziwiło mnie to, że rajtarzy wytrzymali szarże husarii. Przecież husaria bije nawet piechotę broniącą się w budynkach (przynajmniej w tej grze).
  Swoją drogą wydaje się, że zgrupowania do OiM będą wyglądać trochę inaczej. Ale najpierw nowy podręcznik.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nawet nie wiesz, jak było to dla mnie irytujące, kiedy zwykli rajtarzy to wytrzymywali... Też mi się wydaje, że zgrupowane będzie wyglądało inaczej, jednak mogę już teraz powiedzieć, że będzie znakomicie sprawdzać się na klubowe wieczory.

   Usuń