czwartek, 26 grudnia 2013

Chromy 1920

Our last game in this year at Hugh's was the first try of our Polish-Bolshevik War collection. As I did not started painted it yet (I bought some figures at this year Salute), being busy with other projects, Colin and specially Campbell had enought figures to arrange game for six players. We used the Setting the East Ablaze! rules, the new Back and Beyond. As so far I was quite happy with this set, now I'm not so enthusiastic to them. I'll try to explain it at the end of the relation.
Nasza ostatnia w tym roku gra u Hugha, była pierwszym wypróbowaniem naszej kolekcji wojny polsko-bolszewickiej. O ile ja jeszcze nie pomalowałem swoich figurek (kupiłem je na tegorocznym Salute), będąc zajęty innymi projektami, Colin i szczególnie Campbell mają już wystarczająco figurek, aby móc zorganizować grę dla sześciu graczy. Użyliśmy zasad Setting the East Ablaze!, nowszej wersji Back and Beyond. O ile na razei byłem zadowolony z tych zasad, tak teraz nie jestem już dla nich aż tak entuzjastyczny, postaram się to wytłumaczyć na końcu tej relacji.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie, Colin Jack

1. Introduction/Wprowadzenie.

The Kiev Offensive has started in an attempt to support the Ukrainian People’s Republic from a Bolshevik counter attack and Polish troops have been ordered to secure the strategically important village of Chromy and its railways. Bolsheviks will try to hold the village at any cost...
Ofensywa kijowska własnie się rozpoczęła w związku z zabezpieczeniem Ukraińskiej Republiki Ludowej przed bolszewickim kontratakiem. Polskie oddziały zostały wysłane do zabezpieczenia strategicznie ważnej wioski Chromy z jej linią kolejową. Bolszewicy będą starać się utrzymać wieś za każdą cenę...

2. Odre de Bataille

POLES/POLACY:
(Colin Jack, Hugh Wilson, Bartek Żynda)

HQ - 2 men
Blue Army 1st Infantry Platoon - 10 men
Blue Army 2nd Infantry Platoon - 10 men
Blue Army 3rd Infantry Platoon - 10 men
Blue Army 4th Infantry Platoon - 10 men
Blue Army 5th Infantry Platoon - 10 men
Blue Army 6th Infantry Platoon - 10 men
POW 1st Platoon - 9 men
POW 2nd Platoon - 9 men
POW 3rd Platoon - 9 men
75mm Field Gun
FT17 tank
Semi Armoured Train (1x75mm field gun, 3xMMG)

Reinforcements:
Blue Army Cavalry Squadron - 10 men
POW 1st Cavalry Squadron - 9 men
POW 2nd Cavalry Squadron - 9 men
POW 3rd Cavalry Squadron - 9 men
Possible support from airforces (never received in the game)

BOLSHEVIKS/BOLSZEWICY:
(Bill Gilchrist, Ray Neal, Tim Watson)

HQ
Train Guard Platoon - 10 men
Cheka Platoon - 10 men
1st Sailors Platoon - 10 men
2nd Sailors Platoon - 10 men
1st Red Infantry Platoon - 10 men
2nd Red Infantry Platoon - 10 men
3rd Red Infantry Platoon - 10 men
4th Red Infantry Platoon - 10 men
75mm Field Gun
1st MMG team
2nd MMG team
Armoured Car
Armoured Train (2x75mm Field Gun, 4 MMG)
Artillery Observer in the Balloon
Fighter Plane

Reinforcements:
1st Cavalry Squadron - 10 men
2nd Cavalry Squadron - 10 men

2. The game/Gra.

Polish troops started their assault on the village in three columns. Unfortunately for them, their movement was very slow. It was so slow, that some of the units for the whole game did not managed to even reach the opponents. The Polish train was the first, who get in contact with the Bolsheviks, but its fire was very inaccurate...
Polskie oddziały rozpoczęły szturm wioski w trzech kolumnach. Niestety ich ruch był bardzo powolny, tak, że niektóre z nich przez całą grę nawet nie dotarły do przeciwnika. Jako pierwszy kontakt ogniowy rozpoczął polski pociąg, jednak jego ogień był bardzo nieskuteczny.

Then arrived the Polish cavalry. As they have to assault the buildings, have to dismount, and on foot attack the Bolshevik positions. The Polish High Command (I...) gave the rash order to get the buildings in melee, but Bolsheviks positions were to strong, and this attack failed. Everything started to look like it will be very hard day for Poles...
Wtedy przybyła polska kawaleria. Ze względu na to, że została zmuszona do atakowania budynków, musiała zsiąść z koni i na piechotę atakować bolszewickie pozycje. Polskie naczelne dowództwo (ja...) wydało nierozważny rozkaz szturmowania budynków, jednak bolszewickie pozycje były zbyt silne i ten atak się załamał. Wszystko wyglądało, że będzie to bardzo ciężki dzień dla Polaków.

And it was, but harder then I thought. First from our back, the Red Cavalry attacked our Infantry. Poles lost two Blue Army Platoons because of thei sabres. Then Bolshevik plane attacked first Polish cavalry, and then Polish infantry. Polish attack have failed and they was not able to get the village. It was Bolshevik victory!
I w istocie był, jednak cięższy niż myślałem. Wpierw na nasze plecy wpadła Czerwona kawaleria. Na ich szablach roznieśli dwa plutony Błękitnej Armii. Wtedy bolszewicki samolot zaatakował wpierw polską kawalerię, a następnie piechotę. Polski atak się nie powiódł i nie byli oni w stanie zdobyć już wioski. To było bolszewickie zwycięstwo!

4. Summary/Podsumowanie

That was very hard scenario for Poles to win. There was a chance for that, but Polish commander made to many mistakes and therefore the game was lost. As I am able to take whole responsibility for the defeat, there are some serious issues with the rules, which we need to change during our games. First is the rule about casualties of weapons like MMGs. Their crew cannot be treat the same way as the field gun crew, they hadn't the same cover! The buildings  are indestructible, and you cannot hurt soldiers inside the building, they not even get suppressed! Thats are some of the reasons why I'm not happy with this rules. They looks to much abstract to myself, or they simple are not designed for the battles like this we just played. Next time we are going to try Bolt Action and then we would be able to answer all our questions.
To był bardzo trudny scenariusz dla Polaków. Była szansa na zwycięstwo, jednak polski dowódca popełnił zbyt dużo błędów i dlatego gra została przegrana. O ile jestem w stanie wziąć całą odpowiedzialność za porażkę, tak mam pewne zastrzeżenia co do zasad, które musimy zmienić w naszych grach. Po pierwsze nie można traktować broni takich jak np. średnie karabiny maszynowe i sposobów zadawania im strat na równi z działami polowymi, oni nie dysponowali identycznymi osłonami! Budynki  są niezniszczalne i nie jesteś w stanie zadać strat oddziałom w nim się znajdującym, oni nawet nie zostają w jakiś sposób "przygwożdżeni". To są niektóre z powodów przez które nie jestem zadowolony z tych zasad. Są w pewnych kwestiach zbyt abstrakcyjne dla mnie, albo nie są zaprojektowane dla gier przez nas rozgrywanych. Następnym razem mamy zamiar użyć Bolt Action i wtedy powinniśmy uzyskać odpowiedzi na nasze pytania.

And at the end the gallery on flickr:
I na zakończenie galeria na flickru:
4 komentarze: