poniedziałek, 16 września 2013

The officers die as the first - BGKursk game. Oficerowie umierają jako pierwsi - rozgrywka BGKursk.

The same as last week, this time we decided to play BG Kursk again. This time to finally get our game to the end we needed something smaller. For this purpose I chose the scenario from the main book: Clash of Reconnaissance. As I don't have all vehicles from the original scenario yet (or some of them I have, but I decided to use some other I never used before), I upgraded both forces to the figures and models I already have. The final version of the forces was almost ready, when just before I left home on my way to the club, I decided to upgrade the forces for some extra tanks (finally it was good idea, and we finished our game on time, with the result!).
Tak samo jak w poprzednim tygodniu, zdecydowaliśmy się na grę w BG Kursk. Tym razem jednak, chciałem aby udało nam się zmieścić w czasie, potrzebowałem czegoś mniejszego. Do tego celu wybrałem scenariusz z głównego podręcznika: Clash of Reconnaissance. Jako, że nie dysponuję jeszcze wszystkimi pojazdami (lub dysponuję, ale postanowiłem je wymienić na inne, które nie miały jeszcze okazji grać na stole), uwzględnionymi w tym scenariuszu, dostosowałem rozpiski do figurek i modeli, jakie są obecnie w moim posiadaniu. Kiedy ostateczna wersja sił była już gotowa, wtedy dokładnie przed wyjściem z domu w drodze do klubu dodałem jeszcze kilka czołgów (ostatecznie okazała się to bardzo dobra decyzja i zmieściliśmy się w przewidywanym czasie i jednocześnie osiągając bardzo widoczny rezultat!).

SCENARIO/SCENARIUSZ: Warwick Kinrade, upgraded by Bartek Żynda
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC

1. Ordre de Bataille
Germans/Niemcy:
(Bartek Żynda)
morale: 25 BR
PanzerGrenadier Platoon
PzGrenadier Platoon Command Squad: 6 men (Officer, Medic, 2SMG, 2Rifles) - SdKfz 251/10
1st PzGrenadier Squad: 8 men (1 SMG, 5 rifles, MG34 bipod team (2 crew)) with AT grenades - SdKfz 251/1 (scout)
2nd PzGrenadier Squad: 8 men (1 SMG, 5 rifles, MG34 bipod team (2 crew)) with AT grenades - SdKfz 251/1 (scout)
3rd PzGrenadier Squad: 8 men (1 SMG, 5 rifles, MG34 bipod team (2 crew)) with AT grenades - SdKfz 251/1
Marder II
3 x PzKpfw IV - as reserves (platoon without officer)

Soviets/Sowieci:
(Campbell Hardie)
morale: 21 BR
Motorised Rifle Platoon
Rifle Platoon Command Squad: 3 men (Officer, Medic, SMG) - Ford GPA
1st Riffle Squad: 8 men (1 SMG, 6 rifles, DP LMG) with AT grenades - Studebaker US-6
2nd Riffle Squad: 8 men (1 SMG, 6 rifles, DP LMG) with AT grenades - Studebaker US-6
3rd Riffle Squad: 8 men (1 SMG, 6 rifles, DP LMG) with AT grenades - Studebaker US-6
4th Riffle Squad: 8 men (1 SMG, 6 rifles, DP LMG) with AT grenades - Studebaker US-6
Support Squad: AT rifle team (2 crew), 82mm Mortar team (3 crew) - GAZ AA
45mm L46 AT gun team: 3 crew - GAZ AA
Sniper team: sniper and spotter (scout)
BA64 (scout)
Valentine III (scout)

3xT34/76 - as reserves (platoon without officer)
2. Orders/Rozkazy.
I left the oryginal orders and size of the game from the book. Size of the table was 4'x6'. Soviets as the objective chose the western house and Germans the hill in the middle of the battlefield.
Pozostawiłem oryginalne rozkazy i rozmiar gry z podręcznika. Rozmiar stołu 4x6 stóp. Sowieci jako objective wybrali chatę po zachodniej stronie, natomiast Niemcy wzgórze na środku pola bitwy.
 
The sheaf beside the closer house is the Soviet objective. Snopek obok bliższej chaty jest sowieckim objective.
3. The game/Gra.
In the first turn both sides (the units with the scout characteristic) tryed to get the best positions before the main forces will arrive.  Serious threat for me was the Soviet sniper team. I decided to not to risk, and they become the first target for the one of my squads. It was succesfull action and the first blood was spread and Soviets lost their sniper team. The second German squad moved to secure the objective on the hill. In both situations I decided to left one man from each squad in the Sdkfz, so I was able to use an extra MG. Soviets placed their vehicles on both sides of the large farmhouse. Now everybody was awaiting for their main forces.
W pierwszej turze obie strony (oddziały z charakterystyką scout) starały się zająć jak najlepsze pozycje przed przybyciem głównych sił. Poważnym zagrożeniem dla mnie był sowiecki snajper. Postanowiłem nie ryzykować i stali się oni pierwszym celem dla jednego z moich zespołów. Akcja zakończyła się pomyślnie i w ten sposób pierwsza krew została przelana i Sowieci stracili swojego snajpera. Drugi niemiecki zespół ruszył by zabezpieczyć objective na wzgórzu. W obu przypadkach zostawiłem z SdKfz-cie po jednym człowieku, w związku z tym mogłem skorzystać z dodatkowego km-u. Sowieci swoje pojazdy rozstawili po obu stronach dużej chaty. Teraz każdy oczekiwał przybycia głównych sił.

Sniper and spotter team.
No more sniper problem! I po problemie snajperskim!
The second turn strated very badly for myself. First the Soviet AT gun destroyed my SdKfz 251/10 with my officer, and next Valentine destroyed my Marder II - I lost all my available at that moment AT weapons that way! In exchange I killed the AT gun crew, and my second squad killed the Soviet officer. And in that way both sides lost their officers. For Soviet it was bigger lost, because their lost their Mortar spotter, and this weapon become useless. During the third turn the fighing continued. As on the east side of the battlefield my situation looks all right, on the western side was less than bad. My lonely infantry squad had two Soviet squads supported with BA64 against and finally it had been destroyed.
Druga tura zaczęła się bardzo źle dla mnie. Wpierw sowieckie działo ppanc zniszczyło mój SdKfz 251/10 wraz z oficerem i następnie Valentine zniszczyła mojego Mardera II - w ten sposób straciłem  całą swoją dostępną broń ppanc.! W odpowiedzi zabiłem obsługę działka ppanc, a mój drugi zespół zabił sowieckiego oficera. I tak oto obie strony straciły swoich oficerów. Dla Sowietów była to jednak dużo większa strata, ponieważ przy okazji stracili swojego obserwatora dla moździerza i broń ta stała się w ten sposób bezużyteczna. Podczas trzeciej tury walki były kontynuowane. O ile na wschodniej stronie moja sytuacja wyglądała w porządku, to na zachodniej nie było już tak miło. Mój zespół piechoty pozostał samotnie przeciwko dwóm drużynom piechoty sowieckiej, wspartej BA64 i w końcu została zniszczona.
In fourth turn both reserves arrived. Unlucky for me, Campbell used the Ammo Low counter against one of my tank. I throw 6 for test and one of my Pz IV left the battlefield to look for some ammunition! So left my two tanks against 3 T34s and Vallentine, not very good for myself. Thanks for me Campbell spread his forces, so I was able to use the panzer fist, and concentrate all tanks actions in one place. And finally it brought some effects, the Vallentine had been destroyed. On the western side my situation for the moment looked better than the last time. I send there two SdKfz's. With their MGs, they destroyed both Soviet infantry squads, but then they had to face the T34! No chances for halftrucks in that combat. Soon both of them had been destroyed. On the other side, my concentrate fire mission brings first T34 pinned. Two other left...
W czwartej turze przybyły nasze rezerwy. Nieszczęśliwie dla mnie, Campbell użył żetonu Ammo Low przeciwko jednemu z moich czołgów. Rzuciłem 6 w teście i mój Pz IV opuścił pole bitwy w poszukiwaniu amunicji! Tak więc zostały dwa moje czołgi przeciwko trzem T34 i jednej Vallentine, nie za dobrze dla mnie. Jednak dzięki temu, że Campbell rozdzielił swoje siły, mogłem użyć swojej pancernej pięści i skoncentrować wszystkie akcje czołgów w jednym miejscu.. I to zaczęło przynosić w końcu rezultaty i Vallentine została zniszczona. Na zachodniej stronie moja sytuacja wyglądała przez chwilę trochę lepiej niż poprzednio. Wysłałem tam dwa SdKfz-ty. Ogniem ich km-ów zniszczyli oba pozostałe tam drużyny sowieckiej piechoty, ale wtedy musiały stawić czoła T34! W tej walce transportery nie miały żadnych szans i wkrótce oba zostały zniszczone. Po drugiej stronie, mój skoncentrowany atak przyniósł spinowanie T34. Pozostały jeszcze dwa inne...
Now the situation was very interesting, because both sides almost broke. I had lost 24 BR and Campbell lost 20 BR, so every next lost could bring the end of the game. Lucky for myself, I won the initiative. I chose an easy target (pinned T34), from very close range my PzIV destroyed that tank. It was almost like an execution! Campbell had to take a counter and reached 24 BR, 3 more than his battlegroup morale level and that way he lost the game.
Teraz sytuacja wyglądała bardzo ciekawie, ponieważ obie strony prawie osiągnęły poziom rozbicia. Ja straciłem 24BR a Campbell 20, więc z każdą następną stratą jedna ze stron mogła się załamać. Szczęśliwie dla mnie wygrałem inicjatywę. Wybrałem łatwy cel (spinowany T34) i z bardzo bliskiej odległości mój PzIV zniszczył ten czołg. To wyglądało prawie jak egzekucja! Campbell musiał wziąść żeton i jego morale osiągnęło 24 BR, o 3 więcej niż poziom morale jego grupy bojowej i w ten sposób przegrał grę.

4. Summary/Podsumowanie.
This time the game was very smooth. There are still some questions, that needs answers (the book is not very clear abouth them). After the game we had time to look at others games (for example the very big Kiss Me, Hardy game).
During the game German lost:
Podczas gry Niemcy stracili:
 • Pz IV
 • SdKfz 251/10
 • 2 x SdKfz 251/1
 • Marder II
 • 27 figures
Soviet lost:
Sowieci stracili:
 • T34
 • Vallentine III
 • GAZ AA
 • AT gun
 • 26 figures
And as usual, the gallery on flickr:
 
   

2 komentarze:

 1. Very nice looking game Bart, with great pics, I do like the "Sniper and spotter team" on the roof...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Phil. Soviet sniper did nothing besides good looking on the roof. But he was a threat, so must be resolved somehow.

   Usuń