sobota, 7 lutego 2015

Dubno-Brody 1941.

Some time ago I read the raport on Bill's blog with his Rapid Fire Road to Dubno game. Those game was played in Falkirk club and I asked Bill to refight it in our club and those happend last Thursday. The forces we used were slightly different from the first game, because Bill sold few models in time between those two games.
Jakiś czas temu na blogu Billa przeczytałem jego raport z gry rozegranej z użyciem zasad Rapid Fire: Droga do Dubna. Ta gra była rozgrywana w klubie w Falkirk i poprosiłem Billa by rozegrać ją ponownie w naszym klubie i to miało miejsce w ostatni czwartek. Siły użyte do gry były nieznacznie różne od tych z pierwszej gry, ponieważ w międzyczasie Bill sprzedał kilka modeli.

Link to the first game:
Link do pierwszej gry:
Soviet edge. Krawędź sowiecka.
German edge. Krawędź niemiecka.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Bill Gilchrist

1. Background. Tło wydarzeń.


8th Mechanized Corps was ordered to counter attack the German advance. Its 34th Tank Division and elements of the 12th Tank Division advanced northwards, cutting the main road between Dubno and Brody. The 34th then advanced east towards Dubno. This forced the 16th Panzer Division to wheel round and attack the 34th Tank Division in the area of Verba in order to clear the road.
8. Korpus Zmechanizowany otrzymał rozkaz powstrzymania niemieckiego natarcia. Jego 34. Dywizja Pancerna i elementy 12. Dywizji Pancernej ruszyły na północ, przecinając drogę pomiędzy Dubnem i Brodami. Następnie 34. skierowała się na wschód w kierunku Dubna. To zmusiło niemiecką 16. Dywizję Pancerną do zawrócenia i zaatakowania 34. Dywizji Pancernej w pobliżu Werby by oczyścić zajętą drogę.

2. Forces. Siły.


SOVIETS/SOWIECI
(Ray Neal)

34th Tank Division

68th Tank Regiment:
1st btn: 2xT35*, 2xT28
2nd btn: 4xBT7
3rd btn: 4xT26

34th Motor Rifle Regtiment:
1st btn:
HQ: CO+3 fig including 50mm Mtr, car
1st Rifle Coy: 8 fig, truck
2nd Rifle Coy: 8 fig, truck
3rd Rifle Coy: 8 fig, truck
Sup Coy: MMG, 82mm Mtr, 6 fig, truck

34th Recon Btn
T37, T38, FAI armoured car

NOTES:
Morale - Regular. 
Infantry test as 1 unit.
Tanks and armoured cars are poor except T35/T28 battalion which are elite.
Tanks and armoured cars test per battalion.

* T35s are ureliable so after moving dice and on a 6 the model breaks down. It can still fire but cannot move.

GERMANS/NIEMCY
(Bartek Żynda)

16th Panzer Division Kampfgruppe.

2nd Panzer Regiment
1st Battalion
HQ: PzKpfw III Cmd
1st Coy: 2xPzKpfw III
2nd Coy: 2xPzKpfw III
3rd Coy: 2xPzKpfw IV
4th Coy: 2xPzKpfw II
5th Coy: 2xPzKpfw II

16th MC Battalion
HQ: CO+5fig icluding ATR, 50mm Mtr, car
1st MC Coy: 9 fig on 3 MC combination
2nd MC Coy: 9 fig on 3 MC combination
3rd MC Coy: 9 fig on 3 MC combination
4th MG Coy: 2MMG, 81mm Mtr, 9 fig, truck
5th Hvy Coy: 50mm ATG, 75mm IG, 6 fig, 2 trucks

16th Recon Battalion (on table)
Coy: 2xSdKfz 231

16th Panzerjager Battalion (on table)
1st Coy: Jagdpanzer I
2nd Coy: 2 x 37mm ATG each 3 crew and tow

Artillery Support
16 PZ Art Regt: 2x105mm How - off table artillery
FO car - on table observer

NOTES:
Morale - Regular
Tanks are Elite
Infantry test as 1 unit
Tanks and armoured cars test per company.

3. The game. Gra.


I was allowed to put my Recon and Panzerjager battalions on the table before start of the game. My deployed zone was my half of the table. I used the hills and placed both AT guns to cover the road and with its fire stop Soviet movement. The Jagdpanzer supported by the Armoured Cars were put in ambush just behind the small forrest. The game started. Ray put the heavy dreadnoughts in his first wave and started march into my zone. My AT guns opened the fire, but very inaccurate and then my first panzer arrived. I was able to bring only two units a time, so I decided to bring the tanks first, create the "panzer fist" and with it crush the Soviet tanks (heavy tanks first, then light and the infantry at the end).
Mogłem umieścić przed rozpoczęciem gry mój rozpoznawczy i przeciwpancerny batalion na stole. Moja strefa rozstawienia obejmowała połowę stołu. Oba działa ppanc umieściłem na wzgórzach by ich ogniem pokryć drogę i w ten sposób zatrzymać sowiecki napór. Jagdpanzer wraz z samochodami pancernymi zostały pozostawione za małym laskiem i oczekiwały tam w zasadzce. Gra się rozpoczęła. Ray umieścił swoje drednoty w pierwszej fali i rozpoczął marsz w kierunku mojej strefy. Moje działa ppanc otworzyły ogień, ale bardzo niecelny i wtedy moje pierwsze panzery przybyły. Mogłem wprowadzać jednocześnie tylko dwa oddziały na turę, więc zdecydowałem się jako pierwsze wprowadzić czołgi, utworzyć z nich "pancerną pięść" i nią skruszyć sowieckie czołgi (wpierw ciężkie czołgi, potem lekkie i na końcu piechotę).

Ray spread his forces into three groups. The central with T35s moved forward and has been stopped by my Pz IIIs. German guns were much better and more accurate and soon both monsters were destroyed.
Ray rozdzielił swoje siły na trzy grupy. Centralna z T-35 ruszyła do przodu jednak została zatrzymana przez moje Pz III. Niemieckie działa okazały się dużo lepsze i celniejsze i wkrótce oba potwory zostały zniszczone.

The second group, the T26's battalion tried to encircle my forces from my left flank. I prevent it by sending against them some of my tanks. Surprisingly, the T26 crews were much better then mine and I had to withdraw. After regroup my tanks hit again, with a better score, however Soviets hold the line. It cost me Pz III and II destroyed with one Pz III heavy damaged for the prize of one T26 destroyed and one heavy damaged. Not well. Even my off-table artillery tried to help this flank, and without any good result. So I stuck here...
Druga grupa, złożona z batalionu czołgów T-26 próbowała okrążyć moje oddziały od lewej strony. Zapobiegłem temu wysyłając kilka moich czołgów przeciwko nim. Niespodziewanie załogi T-26 okazały się lepsze od moich i musiałem się wycofać. Po przegrupowaniu uderzyłem ponownie z lepszym rezultatem, jednak Sowieci utrzymali swoją linię. Kosztowało mnie to utratę Pz II i III oraz ciężkim uszkodzeniem innego Pz III. Niezbyt dobrze. Nawet wsparcie artylerii zza stołu nie wypadło zbyt dobrze. Utknąłem więc tu...

The main battle was fought in the centre and on my right flank. The ride of BT7 tanks finished with my two Pz II, Jagdpanzer and one AT gun destroyed. However they had been stopped by my tanks and armoured cars. I managed to destroy one BT7 tank and one heavy damage. It caused the Soviet test, which was failed and whole BT battalion withdraw from the battlefield! I get the initiative here. My Armoured cars did the suicidal attack against T28s, but both were destroyed. In this moment Soviet infantry took its positions in both central forests. It looked like the road will be blocked.
Główna bitwa rozegrała się w centrum i na prawej flance. Rajd czołgów BT zakończył się zniszczeniem moich dwóch Pz II, Jagdpanzera i jednego działa ppanc. Jednak zostały one zatrzymane przez moje czołgi i samochody pancerne. Udało mi się zniszczyć jeden czołg BT i jeden ciężko uszkodzić. To wymusiło na Sowietach wykonanie testu morale, który wypadł negatywnie i batalion czołgów BT wycofał się z pola bitwy! Przejąłem inicjatywę. Moje samochody pancerne wykonały samobójczy atak na czołgi T-28, ale oba zostały zniszczone. W tym momencie sowiecka piechota obsadziła oba centralne lasy i wyglądało na to, że droga została zablokowana.

The Soviet infantry in the forests was left as the issue for my infantry, and my tanks moved forward. They forced T28s to withdraw and just after this they were destroyed or abandoned. Soon all Soviet tanks were destroyed in the centre and on my right. The infantry were finishing to clear the first forest and at this moment we decided to finish the game with the German victory.
Sowiecka piechota w lasach pozostała problemem do rozwiązania dla mojej piechoty a moje czołgi ruszyły dalej do przodu. Zmusiły T-28 do wycofania się i wkrótce albo zostały zniszczone albo porzucone. Wkrótce w centrum i po mojej prawej stronie reszta czołgów sowieckich została zniszczona. Piechota kończyła właśnie oczyszczanie pierwszego lasu i wtedy zdecydowaliśmy się na zakończenie gry i ogłoszenie niemieckiego zwycięstwa.

4. Summary. Podsumowanie.


Our game, the as the first finished with German victory. However it wasn't easy victory.  In our game I used the Guderian's tactic with striking the tanks first and dealt with remaining infantry later. The Rapid Fire gave us a magnificent game, which surprisingly finished very early, mostly because the fate of Soviet left and center whereas on my left T26 bravely stand against my panzers, mostly because my poor dicing there. T35s did not broke this time, however I put all my efforts to destroy them first. Withdrawal of BT battalion helped me win the game and gave the advantage with I did not lost to the end of the game.
Nasza gra, tak jak pierwsza skończyła sie niemieckim zwycięstwem, jednak nie było to łatwe zwycięstwo. Użyłem tutaj taktyki Guderiana z uderzeniem czołgami w pierwszej kolejności i usuwaniem piechoty w dalszej. Rapid Fire dał nam wspaniałą rozgrywkę, który nadspodziewanie skończyła się dość szybko, głównie z powodu klęski sowieckiego centrum i lewa z kolei po mojej lewej stronie T-26 dzielnie stanęły naprzeciw moim panzerom, głównie z powodu moich słabych rzutów kośćmi. T-35 tym razem się nie zepsuły, jednak na początku wszystkie moje wysiłki poszły na to by jak najszybciej je wyeliminować. Wycofanie się batalionu czołgów BT pomogło wygrać mi grę i dało przewagę, której już nie straciłem do końca gry.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157650692428275/

6 komentarzy: