sobota, 7 września 2013

Chodków 1944.

This Thursday we played the Battlegroup Kursk game updated by myself to the Bagration operation, so it fit more likely to the main theme of this blog: Poland 1944. It was a good opportunity to introduce this system to few new people. The scenario was the real battle, which took place on 11th of August 1944 during the Battle on the Warka-Magnuszew Bridgehead. For the much ballanced game I changed the original forces, so both sides had equal chances for wining.
W ten czwartek graliśmy ponownie Battlegroup Kursk, moją wersję dostosowaną do operacji Bagration, która lepiej pasuje do tematu wiodącego tego bloga: Polska 1944. Była to dobra okazja, by z systemem tym zapoznać kilku nowych graczy. Scenariusz obejmował prawdziwe zdarzenia, które rozegrały się 11 sierpnia 1944 roku, podczas walk na Przyczółku Warecko-Magnuszewskim. Dla bardziej zbalansowanej gry, siły obu stron zostały zmienione tak, by obie strony miały równe szanse na zwycięstwo.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
The battlefield: view from the north. Pole bitwy: widok od północy.
 
View from the south. Widok od południa.
The battlefield on the Polish map from 1937. Pole bitwy na polskiej mapie z 1937 roku.

1. Ordre de Bataille

Germans/Niemcy:
(Campbell Hardie, Tim Watson)
HQ: 3 men (Senior Officer, Radio, SMG) - KubelwagenArmoured PanzerGrenadier PlatoonPzGrenadier Command Squad: 6 men (Officer, 2xSMG, PzSchreck team (2 crew), Medic) – SdKfz 251/101st PzGrenadier Suad: 7 men (NCO, 3 rifle, 1PzFaust (rifle), LMG team (2 rew)) – SdKfz 251/1

2nd PzGrenadier Suad: 7 men (NCO, 3 rifle, 1PzFaust (rifle), LMG team (2 rew)) – SdKfz 251/1

3rd PzGrenadier Suad: 7 men (NCO, 3 rifle, 1PzFaust (rifle), LMG team (2 rew)) – SdKfz 251/1

Platoon Support Suad: MG42 team (3 crew) + 80mm mortar team (3 crew) – SdKfz 251/1Panzer IV Squadron:5 x PzKpfw IVStuG III Squadron:1 x StuG IV

2 x StuG IIIReinforcements:PzKpfw V Panther

Soviets&Poles/Sowieci i Polacy:
(RayNeal, Bartek Żynda)
HQ: T34/85
NKVD Officer team: 3 men (Officer, Radio, SMG) - jeep

Rifle Platoon:

Rifle Platoon Command Suad: 3 men (Officer, Medic, SMG)
1st Riffle Suad: 8 men (6 rifles, LMG team (2 crew)
2nd Riffle Suad: 8 men (6 rifles, LMG team (2 crew)
3rd Riffle Suad: 8 men (6 rifles, LMG team (2 crew)
4th SMG Suad: 8 men (6 SMG, LMG team (2 crew)
Maxim MG team – 3 crew
50mm Mortar team – 2 crew
AT rifle team – 2 crew
45mm AT gun team – 3 crew

Reinforcements:

Kompania T34:
10 x T34/76 (only 10 tank used)

T34/85 Platoon (not used in game)
3 x T34/85
 

2. Orders/Rozkazy.

Oryginally the forces from 135th PzGrenadier Reg. supported by 10 tanks, attacked the Soviet positions (2nd Battalion of 170th Guard Riffle Reg. supported by Polish tanks from 1st Tank Regiment) in village of Chodków. After an hour of heavy fights, all Soviets and Poles have been pushed out of the village. During the same day Soviets tryed to recapture the village, but filed, the same two days later, and the village stayed in German hands till the January 1945. During our game Germans had to capture the village, and Soviets with the Polish support kept Chodków at any cost. Game was set up for 12 turns.
Oryginalnie siły 135. Pułku Grenadierów Pancernych wsparte dziesięcioma czołgami zaatakowało pozycje sowieckie (2. batalion 170. Gwardyjskiego Pułku Strzelców, wsparte przez polskie czołgi z 1. Pułku Czołgów) we wsi Chodków. Po godzinie zaciętych walk, Sowieci i Polacy zostali wyparci z wioski. Jeszcze tego samego dnia Sowieci próbowali odbić utracone pozycje, ale to im się nie powiodło, tak samo dwa dni później i wieś pozostała w rękach niemieckich do stycznia 1945 roku. W naszej grze Niemcy muszą zająć wieś, z kolei Sowieci wsparci Polakami zachować Chodków bez względu na straty. Gra została ustalona na 12 tur.

3. The game/Gra.

The game started with the hudge German advantage with their tanks into the village. Unfornutelly for them, Soviet had the T34/85 tank put in ambush in the village. For even worst Germans push forward all 5 Pz IV tanks without the infantry support - result: 2 Pz IV destroyed.
Gra rozpoczęła się od wielkiego niemieckiego natarcia czołgami na wioskę. Niestety dla nich, Sowieci mieli przyczajonego T34/85 we wsi. Niemcy puścili swoje wszystkie pięć czołgów Pz IV, bez wsparcia piechoty i w rezultacie stracili dwa z nich.

Now the pioryty was to destroy the Soviet tank. And this actually happend. By the way, Soviets lost their HQ as well... Now Germans bring their infantry on halftrucks, and from the west a platoon of StuGs arrived. The situation for Soviets was very critical.
Teraz priorytetem było zniszczenie sowieckiego czołgu. I to sie stało. Przy okazji Sowieci stracili swoje dowództwo... Teraz dopiero Niemcy przyprowadzili swoją piechotę w transporterach a z zachodu nadciągnął pluton StuGów. Sytuacja Sowietów była krytyczna.

Now Germans had to fight for every building in the village. Soviets ware slowly pushed off their positions, but then Polish tanks arrived. It changed the situation very dramatically. Now Germans have to push all tanks against new threat. Finally the 9 Polish tanks arrived and started to fight with the German tanks. In the first clash one StuG III and one T34/76 have been destroyed. Not very good for Germans. In 7th turn Panther tank arrived. and the situation started to look very interesning. Unfornutelly for us the time was over and we had to finish our game.
Teraz Niemcy musieli walczyć o każde zabudowanie we wsi. Sowieci byli powoli wypierani ze swoich pozycji, ale wtedy przybyły polskie czołgi. To zmieniło sytuacje bardzo dramatycznie. Teraz Niemcy musieli rzucić wszystkie czołgi przeciwko nowemu zagrożeniu. Ostatecznie przybyło 9 polskich czołgów, które rozpoczęły bój z niemieckimi czołgami. W pierwszym pojedynku zniszczono jednego StuGa i jeden T34/76. Niezbyt obiecująco dla Niemców. W 7mej turze przybyła Panthera i sytuacja stałą się bardzo interesująca. Niestety dla nas trzeba było grę zakończyć, ze względu na upływ czasu.

4. Summary/Podsumowanie.

First of all, I prepared to big game for the first time for some of us. The rule clarification to the novices, taking to much time. Some other people in the club are interested in that system, so for them I will prepare much smaller game. Becouse of the game size we managed to get to the 8th turn, when the situation become very interesning. All German troops ware on the table, with half of the village captured, when Soviet reinforcements just arrived, or will arrive next turn (I was going to put all three T34/85 just behind the Panther and attack this tank from its back). We decided that the game was a draw, becouse everything would still could happen. Anyway I was quite happy with the game, and I hope that the all the rest ware happy too.
Po pierwsze, przygotowałem zbyt dużą grę jak na pierwszy raz dla co niektórych. Wyjaśnianie zasad nowicjuszom zabierało bardzo dużo czasu. Kilka innych osób w klubie jest również zainteresowana systemem, więc dla nich przygotuję znacznie mniejszą grę. Ze względu na rozmiar gry, udało nam sie dotrzeć do 8 rundy, kiedy sytuacja stała się naprawdę bardzo ciekawa. Wszystkie oddziały niemieckie były już na stole i zajmowały połowę wsi, gdy tymczasem sowieckie posiłki właśnie przybyły, lub miały przybyć w następnej turze (miałem zamiar puścić moje trzy T34/85 z tyłu Panthery i zaatakować ten czołg od tyłu). Uznaliśmy, że gra zakończyła się remisem, ponieważ jeszcze wszystko mogło się zdarzyć. Z całej gry jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, że reszta graczy również.

And as usual, the gallery on flickr:
I jak zawsze galeria na flickr:

6 komentarzy:

 1. Well done! It's always a great playsure to look at your wonderful batlefield, the second pic is my favourite!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Phil. Im really happy that you enjoying our games.

   Usuń
 2. Great report and wonderful photos Bart!

  OdpowiedzUsuń
 3. Stół macie fajowy. Czy system ten uględnia wielkość celu i jego ruchliwość, czy też duży czołg zawsze zniszczy małego? Bartku, nie zapomniałem o węgierskiej kawalerii. Mam już materiały, ale jestem w trakcie niekończącej się przeprowadzki do Polski. Najpóźniej na początku października dostaniesz. Może zlinkujemy swoje blogi?
  pozdrawiam. Marcin http://tuzzelvassal.blogspot.hu/

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję. BGK nie uwzględnia wielkości celu, jednak przy trafieniu się, czy cel się poruszył , czy też nie. To co ma duże znaczenie, to rodzaj działa jakim dysponujemy, ilością pocisków, ich rodzajem (burzące, ppanc.) i pancerzem naszego celu. Co do Węgrów to się nie spieszy, jestem obecnie tak zawalony robotą, że na pewno nie zacznę ich robić przed końcem tego roku. Zlinkowanie blogów, jak najbardziej!
   Pozdrawiam.

   Usuń