niedziela, 6 kwietnia 2014

River Don pt2. 40k viewes! Don cz. 2. 40 tys. odwiedzin!

Before anything, important message. At the beginning of this week my blog just passed 40 000 views. Thank you very much!
Zanim przejde do głównego tematu, ważne ogłoszenie. Na początku tego tygodnia, mój blog przekroczył liczbę 40 000 odwiedzin. Bardzo za to dziękuję!

This week we continued our game from two weeks ago at Hugh's. The report from the first game you can find here:
W tym tygodniu kontynuowaliśmy naszą grę sprzed dwóch tygodni rozgrywaną u Hugha. Opis poprzedniej gry możecie znaleźć tutaj:

SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson, Campbell Hardie
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie, Colin Jack

1. Reinforcements. Uzupełnienia.

Soviets/Sowieci.
Soviet side did not get any reinforcements, however Dave O'Brian was not able to visit Hugh that evening and have been replaced by Ray Neal.

Germans/Niemcy.

Germans during the game have received:
Niemcy w trakcie gry otrzymali:

PzKpfw KV-1 753(r) tank
2 squads of Infantry (SMGx2, LMG, 8 rifles)

Italians/Włosi

No reinforcements.
Bez wzmocnień.

2. The game. Gra.

Soviet plans for the game remain the same: push forward as much as they can. Bill continued the tank battle between his T34s and Pz III and some German infantry fortified in small village. Soviet tanks put a big pressure on German tank and forced it to withdraw off the table. When the tank was not present on the battlefield the German soldiers had no chances with soviet tanks and soon all German positions on that part of the table was cleared. Finally the German tank came back, but had been quickly destroyed by Soviet tanks. The same fate came to the German KV-1 with long 75mm gun. Soviets were victorious on that part of the table!
Sowiecki plan na grę pozostawał bez zmian: przeć do przodu ile się da. Bill kontynuował swoje pancerne starcie pomiędzy jego T34 a Pz III i niemiecką piechotą umocnioną w małej wiosce. Sowieckie czołgi przez swoją przewagę zmusiły niemiecki czołg do opuszczenia stołu. Niemiecka piechota pozbawiona wsparcia czołgu nie miała żadnych szans przeciwko wrogim czołgom i wkrótce wszystkie niemieckie pozycje zostały oczyszczone. W końcu niemiecki czołg powrócił, ale został szybko zniszczony przez sowieckie czołgi. Ten sam los spotkał przybyły tu niemiecki KV-1 z długim działem kalibru 75mm. Sowieci odnieśli zwycięstwo na tej części stołu.

In the centre, Soviet troops under new command continued their offensive. Finally they reached the river and first Soviet unit get into the river and started to cross the river. Unlucky for them, Italians managed to recrewed the 88mm AT gun and with its fire and with the Howitzer's fire suppressed infantry in the river and destroyed one of the soviet Churchills. And  then happend something terrible. Soviet called for the plane, but the rookie pilot instead of Italians shoot at Soviet troops. All Red Army units get hardly pinned and it looks that the offensive in the centre has been stopped at all. Ray unpinned his mortar very quickly and with its fire eliminated Italian 88 and the Howitzer. In this moment all Axis troops lost their heavy weapons. So the Soviets were victorious here too!
W centrum, sowieckie oddziały pod nowym dowództwem kontynuowały swoje natarcie. W końcu dotarły one do rzeki i pierwszy oddział piechoty rozpoczął próbę jej sforsowania. Na nieszczęście dla nich Włochom udało się na nowo obsadzić osiemdziesiątkę-ósemkę i z pomocą jej ognia i ognia haubicy przygwoździli piechotę w rzece i zniszczyli jeden z sowieckich Churchillów. I wtedy stało się coś strasznego. Sowieci wezwali wsparcie lotnicze, jednak "zielony" radziecki pilot zamiast ostrzelać pozycje włoskie omyłkowo ostrzelał własne wojska. Wszystkie oddziały Armii Czerwonej zostały poważnie spinowane i wydawało się, że całe sowieckie natarcie zostało zatrzymane. Ray bardzo szybko jednak zdjął piny ze swojego moździerza i jego ogniem zniszczył zarówno osiemdzisiątkę-ósemkę jak i haubicę. W ten sposób wojska osi zostały pozbawione całej swojej ciężkiej broni. Tak więc i tutaj Sowieci odnieśli zwycięstwo!

On the other end Soviet naval troops continued their fight to kept the bridgehead. With the support from their KV-1 they managed to pinned all German infantry units in that area. Germans brought over here two Pz IIs, but they were to weak for heavy Soviet tank and soon one of the German vehicles has been destroyed and the second was hardly pinned. Naval troops defended their bridgehead and were ready to continue their offensive at the back of the German and Italian positions. Navy was victorious too.
Na drugim końcu sowiecka Marynarka kontynuowała walki o utrzymanie zdobytego przyczółka. Przy wsparciu własnego KV-1 spinnowali całą niemiecką piechotę w tym rejonie. Niemcy przyprowadzili tutaj dwa czołgi Pz II, ale były one za słabe dla ciężkiego radzieckiego czołgu i wkrótce jeden z nich został zniszczony a drugi mocno spinowany. Piechota morska obroniła swój przyczółek i była gotowa do rozpoczęcia ataku na tyły niemieckich i włoskich pozycji. Marynarka była również zwycięska.

3. Summary. Podsumowanie.

Soviets get decisive victory during this game, so there was no sense to continue it. Instead we decided to use this table one more time but for the Vietnam game with the same Bolt Action rules.
Sowieci odnieśli decydujące zwycięstwo w tej grze, tak więc nie było sensu jej kontynuowania. Zamiast tego postanowiliśmy wykorzystać jeszcze raz ten stół, ale tym razem dla Wietnamu, z użyciem tych samych zasad Bolt Action.
Sometimes the fancy terrain features can be really annoing. Czasem fajny teren może być naprawdę denerwujący.

Bill's reliation from the same game:
Relacja Billa z tej samej gry:

My gallery on flickr:
Moja galeria na flickru:

7 komentarzy:

 1. it was so funny with the dice under the cliff!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Now I can tell you that Ray get 1. It was very funny!

   Usuń
 2. Fights on the ground, in the air and on the water...very impressive Bart...even under the ground!

  OdpowiedzUsuń
 3. Congrat's on reaching 40K Bart! Really like the underwater explosion markers!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you, They are made of Metal Wool and painted white. They were prepared for winter games, but are good for wather splashes too.

   Usuń
 4. Very interessting battlereport and also very impressive.Good pictures too! Do Broni! :)

  OdpowiedzUsuń