niedziela, 2 lutego 2014

D-Day +1

Another evening at Hugh and another game using the fantastic table done by our host. It is continuation of the game started two weeks ago. All players besides Angus played this game. If you haven't read the raport from the first day you can do it at the links below:
Kolejny wieczor u Hugha i kolejna gra na fantastycznym stole przygotowanym przez naszego gospodarza. Jest to kontynuacja gry rozpoczętej dwa tygodnie temu. Wszyscy gracze oprócz Angusa stawili się do kolejnej gry. Jeśli nie czytaliście relacji z dnia pierwszego poniżej możecie to zrobić:

http://asienieboje.blogspot.co.uk/2014/01/d-day.html

In the meantime Angus produced his relation on his jurnal too:
W międzyczasie Angus sporządził w swoim pamiętniku relacje z poprzedniej gry:

http://www.edinburghwargames.com/Journal%2090.htm

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Colin Jack, Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack, Hugh Wilson.

1. Reinforcements. Uzupełnienia.

During the second day the following forces received their reinforcements:
Drugiego dnia poszczególne siły otrzymały swoje uzupełnienia:

BRITISH/BRYTYJCZYCY:

2nd wave of the landing troops:
2. fala desantu:

1st Section: NCO, 9 riflemen - inc LMG; Regular.
2nd Section: NCO, 9 riflemen - inc LMG; Regular
3rd Section: NCO, 9 riflemen - inc LMG; Regular
3 Cromwell tanks; all Regular

Commandos:
Komandosi:

No 2 Commando: NCO, 7 riflemen, LMG, PIAT, Veteran & Tough

The Paratroops:
Spadochroniarze:

MMG team: 3 crew

GERMANS/NIEMCY:

Atlantic Wall:

3rd Garrison section: NCO, 8 riflemen, LMG; Inexperienced.

Other units:
Inne jednostki:

4th Infantry Section: NCO, 8 riflemen, LMG team; Inexperienced
5th Infantry Section: NCO, 8 rilfemen. LMG team; Inexperienced
Medium mortar: 3 crew; Inexperienced
Nebelwerfer: 2 crew; Inexperienced
2 x PzKpfw 35-S 739(f); Regular
StuG IV; Regular


2. The Game. Gra.

After first day, situation was much better for the British, but incoming German reinforcements were able to push back incoming second wave of landing troops back to the sea. We decided for the very risky plan. British paratroops (I don't know why all other players call them Polish paratroops???) have to get all attention of the incoming German reinforcements, so the second wave would have time for landing, for clearing all German bunkers and then clearing the St. Felix-sur-Mer from all remaining Germans. We were expecting that all paratroops will be probably eliminated, but their sacrifice would gave rest of the British troops time for their actions. 
Po pierwszym dniu, sytuacja wyglądała znacznie lepiej dla Brytyjczyków, jednak niemieckie uzupełnienia były w stanie zepchnąć nadchodzącą następna fale desantu z powrotem do morza. Zdecydowaliśmy się na bardzo ryzykowny plan. Brytyjscy spadochroniarze (nie wiem czemu wszyscy inni gracze nazywają ich polskimi spadochroniarzami???) musieli skupić na sobie całą uwagę nadchodzących niemieckich posiłków, co dało by czas drugiej fali na oczyszczenie wszystkich pozostałych bunkrów i wioski St. Felix-sur-Mer z pozostałych tam jeszcze Niemców. Spodziewaliśmy się, że wszyscy spadochroniarze zostaną wyeliminowani, ale ich poświęcenie dało by czas reszcie Brytyjczyków na wykonanie swoich zadań.

And everything what was happend was exactly as we predicted. All German reinforcements have been moved to eliminate British paratroops in the village. Germans used their infantry and both S-35 tanks. Finally after tough fights, they took control over the church, but paratroops still hold half of the village.
I wszystko potoczyło się zgodnie z naszymi przewidywaniami. Wszystkie niemieckie posiłki ruszyły przeciwko Brytyjskim spadochorniarzom w wiosce. Niemcy użyli całej dostępnej im piechoty wspartej oboma czołgami S-35. W końcu po ciężkich walkach zdobyli oni kościół, jednak połowa wioski pozostawała dalej w rękach spadochroniarzy.

German actions in the village left defenders of the coast alone. British had enough time to eliminate all bunkers one after one. When the frontal attack failed, Commandos cleared the bunkers from the back. Finally  all bunkers were cleared and the beach was free from Germans. Now was the time for the St.Felix-sur-Mer.
Niemieckie akcje we wiosce pozbawiły wsparcia oddziały walczące na wybrzeżu. Brytyjczycy mieli wiec wystarczająco dużo czasu by wyeliminować wszystkie bunkry, jeden za drugim. Kiedy frontalny atak zawodził, bunkry były zdobywane od tyłu przez komandosów. W końcu wszystkie zostały zdobyte i plaza wyczyszczona ze wszystkich Niemców. Teraz przyszła kolej na St.Felix-sur-Mer.

In St.Felix-sur-Mer the German garrison hold their positions. British tanks were halt by panzerschreck team from one side and Stug from other. Lucky for British both German units were not very efective and did nothing to the British tanks. Finally tanks get support from infantry arrived from the beach. It was to much for the Germans, so they had to withdraw. On their way back German infantry team decided to eliminate MMG team of British paratroops. In the melee much better were paratroops and St.Felix-sur-Mer was cleared from Germans too.
W St.Felix-sur-Mer niemiecki garnizon utrzymywał swoje pozycje. Brytyjskie czołgi zostały zatrzymane przez sekcję z panzerschreckiem z jednej strony i StuGa z drugiej. Szczęśliwie dla Brytyjczyków, niemieckie oddziały nie były zbyt efektywne i nie wyrządziły szkód brytyjskim czołgom. W końcu czołgi uzyskały wsparcie piechoty przybyłej z plaży. Było to za dużo dla Niemców i musieli się wycofać. W drodze natknęli się na pozycję karabinu maszynowego brytyjskich spadochroniarzy, który postanowili wyeliminować. W walce wręcz lepsi okazali się spadochroniarze i w ten sposób St.Felix-sur-Mer zostało również wyczyszczone z Niemców.

During whole game Germans still receiving their reinforcements. Most of them moved against the British paratroops. Especially arriving of German Nebelwerfer made British players concern. However our FAO get off the beach and was able to call for the air support. The plane was deadly for the Nebelwerfer and it stopped to be an issue. After this we stopped the game and decided for the another game on this table. The third wave of landing troops make their way to the beach...
W ciągu całej gry Niemcy stale otrzymywali swoje uzupełnienia. Większość z nich była kierowana przeciwko spadochroniarzom. Szczególnie niemiecki Nebelwerfer wzbudził w brytyjskich graczach spore obawy. Jednakże nasz obserwator lotniczy włąśnie wydostał się z plaży i mógł wezwać wsparcie lotnicze. Przybyły samolot okazał się zabójczy dla wyrzutni i przestał być problemem. Krótko po tym zdecydowaliśmy się przerwać grę i kontynuować ją następnym razem. Trzecia fala desantu właśnie zbliża się do plaży...

3. Summary. Podsumowanie.

The second day was very succesfull for British players. They managed to clear the beach and St.Felix-sur-Mer, British paratroops still hold half of the village and the third wave is making their way to the beach. Next game next Thursday. We will see how it is going to finish.
Drugi dzień okazał się bardzo udany dla Brytyjczyków. Udało im się oczyścić plażę i St.Felix-sur-Mer, a brytyjscy spadochroniarze wciąż utrzymują połowę wioski oraz trzecia fala desantu zbliża się do plaży. Następna gra w ten czwartek. Zobaczymy jak to się zakończy.


And some links:
I kilka linków:

Bill's relation:
Relacja Billa:
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/2014/01/28mm-bolt-action-normandy-operation.html
My gallery on flickr:
Moja galeria na flickr:
http://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157640422967416/


2 komentarze:

  1. Amazing battlefield Bart, another great looking terrain! Well done to the British guys...

    OdpowiedzUsuń