piątek, 13 grudnia 2013

Rueda 1812

It is quite quiet recently on my blog... That's becouse of the Christmas period. I'm very busy at work, and every possible free time I trying to use for painting. My ships and troops for Strategie.net forum painting competition are almost done (soon you should see the results). Of course I do not forget about games. From my last game report I played two big games, I am going to write something about game we played a week ago. For this game we visit Hugh Wilson's and his big table for 28mm Black Powder Penisular War  game. During this visit my collection of  20mm German vehicles significantly increased - but I will write about it next time.
Ostatnimi czasami jest bardzo cicho na moim blogu. Mam bardzo dużo pracy w okresie przedświątecznym i każdą wolną chwilę staram się poświęcać na malowanie. Moje okręty i wojacy na konkurs malarski forum Strategie.net są juz prawie gotowe (niedługo powinniście zobaczyć rezultaty). Oczywiście nie zapominam o grach. Od mojego ostatniego raportu udało mi się rozegrać dwie duże gry i teraz zamierzam opisać tą rozegraną tydzień temu. Dla niej odwiedziliśmy Hugha Wilsona i jego duży stół, by rozegrać grę wg zasad Black Powder w skali 28mm z czasów napoleońskich wojen na Półwyspie Iberyjskim. Na marginesie to podczas tej wizyty moja kolekcja niemieckich wozów w skali 20mm bardzo wzrosła - jednak o tym napiszę innym razem.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS & FIGURES/MODELE i FIGURKI: Bill Gilchrist, Dave O'Brian, Donald Adamson, Angus Konstam

1. Introduction/Wprowadzenie.

Following the failure of the siege of Burgos Wellingon’s army is retiring towards Salamanca in the face of the combination of the Armies of the North and Portugal. Due to this a Division of the British force has been deployed at the vital road junction of Rueda to cover the retreat of the British Armies slow moving transport and the weary rear-guard. The British objective is to cover the retreat of the valuable transport column and the approaching brigades of the rearguard. The French objective is to cut the line of withdrawal of the British army and secure the capture of the supply train and the rearguard.
Po nieudanym oblężeniu Burgos, armia Wellingtona wycofuje się w kierunku Salamanki ścigana przez dwie francuskie armie: Północną i Portugalii. W tych okolicznościach brytyjska dywizja została rozlokowana w pobliżu bardzo ważnego skrzyżowania znajdującego się w miejscowości Rueda by zabezpieczyć marsz powolnych kolumn transportowych brytyjskiej armii oraz przemęczonej brytyjskiej straży tylnej. Celem Brytyjczyków jest osłona kolumn transportowych i tylnej straży, francuskim natomiast przerwanie linii oraz zatrzymanie transportu i marszu tylnej straży.

2. Ordre de bataille. 

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Colin Jack, Bill Gilchrist, Angus Konstam, Campbell Hardie)

British Army
1st British Brigade
4 Infantry Btns, Foot gun
2nd British Brigade
4 Infantry Btns, Rifle det, Foot gun
3RD British Brigade
3 Infantry Btns, Foot gun
1st British Cavalry Brigade
2 Lt Drag Regts, Horse gun

Rearguard
4th British Brigade
3 Infantry Btns, Foot gun
2nd British Cavalry Brigade
2 Dragoon Regts
3rd British Cavalry Brigade
2 Lt Drag Regts, Horse gun

FRENCH and their ALLIES/FRANCUZI i ich SPRZYMIERZEŃCY

French Army of Portugal
(Hugh Wilson, Donald Adamson)

1st French Brigade  
4 French Btn, Foot gun
2nd French Brigade  
3 French Btn, Foot gun
3rd French Brigade  
3 French Btn, Foot gun
French Cav Brigade  
2 Dragoon regts, Horse gun
French Lt Cav Brigade  
2 ChaCH regts, Horse gun

French Army of the North
(Dave O'Brian, Bartek Żynda)

1st French Allied Brigade  
Neufchatel Btn, 2 Polish Btn, Saxon/Italian Btn, Foot gun
2nd French Allied Brigade  
4 Bavarian Btn, Foot gun
French Allied Lt Cav Brigade  
2 Bavarian ChaCH regts, Horse gun

3. The game/Gra

As I wasn't pay attention on what happend on the other side of the table, I'll try to describe this with only few words. The attack of the French Army of Portugal has been stopped by two British brigades. French decided to charge British positions. Unfortunately French had very bad luck this day, and they lost seven battalions during this action. Finally they managed to broke the British troops, but for the very high price.
Jako, że niezbyt dokładnie przypatrywałem się akcjom po drugiej stronie stołu, wszystkie tamtejsze jedynie streszczę w kilku zdaniach. Atak francuskiej Armii Portugalii został zatrzymany przez dwie brytyjskie brygady. Francuzi zdecydowali się zaatakować brytyjskie pozycje w walce na bagnety. Niestety Francuzi mieli bardzo zły dzień i podczas tej akcji stracili siedem batalionów. W końcu udało im się złamać Brytyjczyków, ale za bardzo wysoką cenę.
On the South part of the table, the Allied troops arrived with some delay. First arrived the mixed 1st Brigade. It was composed from Poles, Swiss and Saxons. Their first action was not very lucky. One of the Polish battalions attacked the positions of the British gun placed on the bridge, but  defenders fire  broke their morale and they ran away. What a shame! In the meantime the Bavarians arrived to support actions of the Mixed Brigade.
Na południowej stronie stołu, sprzymierzone oddziały przybyły z pewnym opóźnieniem. Jako pierwsza przybyła mieszana Pierwsza Brygada. W jej składzie byli Polacy, Szwajcarzy i Saksończycy. Ich pierwsza akcja nie była udana. Jeden z polskich batalionów zaatakował pozycje brytyjskiej artylerii znajdujące się na moście i z powodu ognia obrońców ich morale zostało złamane i spowodowało ich ucieszke z pola bitwy. Co za wstyd! W międzyczasie przybyli Bawarczycy by wesprzeć akcje Mieszanej Brygady.
Both Brigades attacked British, who defended the river and the bridge. British brigade was outnumbered by the allied troops, and cannot stop Allied from crossing the river. Allied not only crossed the river but they destroyed all British units over there. Specially Saxons ware very good in this. They managed to destroy two infantry battalions and the gun without receiving a single casualty!
Obie brygady zaatakowały Brytyjczyków broniących rzeki i mostu. Brytyjska brygada nie mogła sprostać przewadze liczebnej Aliantów i zapobiec sforsowaniu przez nich rzeki. Alianci nie tylko przekroczyli rzekę ale również wyeliminowali wszystkie oddziały brytyjskie tam się znajdujące. Szczególnie przodowali tu Saksończycy, którzy wyeliminowali dwa bataliony piechoty i artylerię bez strat własnych!
Unfortunately all that actions took a lot of time and the British wagons safely cross the Rueda. Then the British Rearguard arrived, and they create the second defending line before the Rueada crossroads. Their positions had been attacked by Bavarians. Their first assault was failed and Bavarians lost one infantry battalion, but this opened the way for their cavalry. Two cavalry regiments were ready for charge but it never happend. Everything becouse of the Mixed Brigade. After destroying of the British troops defending the bridge, they unnoticed occupied the Salamanca Highway and with this action they won the whole game!
Niestety wszystkie powyższe akcje zajęły zbyt dużo czasu i brytyjskie wozy spokojnie przejechały przez Ruedę. Wtedy też przybyła brytyjska straż tylnia i stworzyła ona drugą linię obrony skrzyżownia w Ruedzie. Ich pozycje zostały zaatakowane przez Bawarczyków. Ich pierwszy atak nie powiódł się, za co zapłacili utratą batalionu piechoty, jednak to otworzyło drogę do ataku ich kawalerii. Ta szarża jednak nie nastąpiła a to z powodu Mieszanej Brygady. Po zniszczeniu sił brytyjskich broniących mostu, niepostrzeżenie zajęła drogę do Salamanki i tym samym wygrała grę!

4. Summary/Podsumowanie.

It was very good game. I was happy to see the Polish Napoleonic troops on the table. Dave who painted them finally had the opportunity to lead them to the battle, but as you already know not very lucky. Thank you Bill for the scenario and umpiring the game, Hugh for the hospitality and rest guys for the very nice evening.
To była bardzo dobra gra. Byłem naprawdę zadowolony widząc figurki polskich żołnierzy z epoki napoleońskiej. Dave, który je malował, miał w końcu możliwość poprowadzenia ich do walki, co jak wiecie, niezbyt się udało. Chciałbym tutaj podziękować Billowi za scenariusz i poprowadzenie gry, Hughowi za gościnę i reszcie za bardzo udany wieczór.

Some links at the end:
Kilka linków na zakończenie:

Bill's relation on his blog:
Relacja Billa na jego blogu:
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/2013/12/28mm-bp-napoleonic-action-at-rueda.html

Bill's gallery on flickr:
Galeria Billa na flickru:
http://www.flickr.com/photos/bill26048/sets/72157638423704903/

My gallery on flickr:
Moja galeria na flickru:
http://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157638580160295/4 komentarze:

  1. Great and interesting report, love the British wagons, the beautiful battlefield and the figures!

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Thank you, Phil. Quite interesning is that big barrel. I wish to know what is inside...

      Usuń