czwartek, 30 listopada 2023

Lenino 1943.

The game I have planned for many months. This year is the 85th anniversary of that event. Previously I planned to play it on an exact day, the 12th of October, but then my better half had to go to Poland and during that time the best Polish specialist, in my opinion, of that battle, Kamil Anduła published his first from two books about that subject. Sadly the second book was published when she was back in Scotland, but I will have it too later.. That book mostly concentrated on the 5th Tank Corps, who supported Polish and Soviet soldiers fighting during that day. That caused, the necessary to buy some new models, to make the army list the most historically accurate. About that, you can read my previous post. I decided to use Rapid Fire Reloaded with some elements from the original Rapid Fire and with some of my House rules ( HE and indirect fire). Our game involved 6 players, 4 for the Soviet-Polish side and 2 for the Germans with me as an umpire.

Gra, którą planowałem już od wielu miesięcy. W tym roku przypada 85. rocznica tej bitwy. Wcześniej planowałem ją rozegrać dokładnie 12 października, ale w tym momencie moja lepsza połowa musiała pojechać do Polski i zbiegło się to z wydaniem, przez moim zdaniem najlepszego specjalistę od tej bitwy, panem Kamilem Andułą, pierwszej z jego dwóch książek wydanych w tym roku o tym wydarzeniu. Niestety, druga wyszła, jak już powróciła ona do Szkocji, ale tą też będę na pewno posiadał w przyszłości. Pierwsza z tych książek koncentruje się na 5. Korpusie Pancernym, który wspierał polskie i sowieckie oddziały podczas tej bitwy. Spowodowało to konieczność uzupełnienia mojej kolekcji o kilka nowych modeli, ale o tym  traktuje mój poprzedni post. Zdecydowałem się użyć zasad Rapid Fire Reloaded, z kilku elementów z oryginalnego Rapid Fire oraz z kilku moich własnych zasad (głównie amunicja odłamkowa i ogień niebezpośredni). W naszej grze wzięło udział 6 graczy, 4 dla strony sowiecko-polskiej i 2 dla niemieckiej. Ja pozostałem prowadzącym grę. SCENARIO / SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: Michael, Schneider, Bartek Żynda, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda


1. Forces. Siły.
SOVIETS & POLES / SOWIECI i POLACY
(Alasdair, Andy, Gordon, Tim)

1st POLISH INFANTRY DIVISION of TADEUSZ KOŚCIUSZKO

1st Infantry Regiment

1st Battalion – 8 figures (Poor)
2nd Battalion – 8 figures (Poor)
3rd Battalion – 8 figures (Poor)

2nd Infantry Regiment

1st Battalion – 8 figures (Poor)
2nd Battalion – 8 figures (Poor)
3rd Battalion – 8 figures (Poor)

3rd Infantry Regiment - (2nd wave)

1st Battalion – 10 figures (Poor)
2nd Battalion – 10 figures (Poor)
3rd Battalion – 10 figures (Poor)

1st Polish Tank Regiment

1st Company – 1 x T34 (Poor)
2nd Company – 1 x T34 (Poor)
3rd Company – 1 x T-34 (Poor)
4th Company – 1 x T70 (Poor)

Support:
1 x 45mm AT gun
1 x 76mm IG gun
1 x ATR
1 x Medium Mortar
1 x Light Mortar
1 x Maxim MG

42nd SOVIET RIFLE DIVISION

455th Rifle Regiment

1st Battalion – 6 figures (Regular)
2nd Battalion – 6 figures (Regular)
3rd Battalion – 6 figures (Regular)

459th Rifle Regiment

1st Battalion – 6 figures (Regular)
2nd Battalion – 6 figures (Regular)
3rd Battalion – 6 figures (Regular)

44th Rifle Regiment (2nd wave)

1st Battalion – 6 figures (Regular)
2nd Battalion – 6 figures (Regular)
3rd Battalion – 6 figures (Regular)

Support:
11 x 45mm AT gun
1 x 76mm IG gun
1 x ATR
1 x Medium Mortar
1 x Light Mortar
1 x Maxim MG

290th SOVIET RIFLE DIVISION

855th Rifle Regiment

1st Battalion – 6 figures (Regular)
2nd Battalion – 6 figures (Regular)
3rd Battalion – 6 figures (Regular)

878th Rifle Regiment

1st Battalion – 6 figures (Regular)
2nd Battalion – 6 figures (Regular)
3rd Battalion – 6 figures (Regular)

882nd Rifle Regiment (2nd wave)

1st Battalion – 6 figures (Regular)
2nd Battalion – 6 figures (Regular)
3rd Battalion – 6 figures (Regular)

Support:
1 x 45mm AT gun
1 x 76mm IG gun
1 x ATR
1 x Medium Mortar
1 x Light Mortar
1 x Maxim MG

5th SOVIET TANK CORPS

BA64

233rd Tank Brigade

2 x T34
2 x Vallentine

256th Tank Brigade

1 x T34

154th Tank Regiment

2 x T34
1 x T70

1445th Self-Propelled Artillery Regiment

2 x SU85

1495th Self-Propelled Artillery Regiment

1 x SU122

1537th Heavy Self-Propelled Artillery Regiment

1 x SU152

1827th Heavy Self-Propelled Artillery Regiment

1 x SU152

9th Mechanised Infantry Brigade

1st Battalion – 6 figures (Regular/SMG) + truck
2nd Battalion – 6 figures (Regular/SMG) + truck
3rd Battalion – 6 figures (Regular/SMG) + truck

570th Independent Engineers Battalion

1st Company – 3 figures + truck
2nd Company – 3 figures + truck

33rd SOVIET ARMY SUPPORT

Artillery Support:

1 x 122mm Howitzer
1 x Heavy Mortar
1 x 85mm AA
1 x 37mm AA
4 x 76mm Zis 3

Air Support:

1 x Yak 9 (Poor)(French 'Normandie' Regiment)
1 x IL2m3 (Poor)


GERMANS / NIEMCY
(Mike, Michael)

337th GERMAN GRENADIER DIVISION

313rd Grenadier Regiment

I/313 Grenadier Battalion – 6 figures + HMG (2 crew) (Veteran)
II/313 Grenadier Battalion – 6 figures + HMG (2 crew) (Veteran)
III/313 Grenadier Battalion – 6 figures + HMG (2 crew) (Veteran)
261st Grenadier Battalion – 8 figures +HMG (2 crew) (Veteran)
337th Fusilier Battalion – 6 figures (Veteran)
Support: 1 x light mortar, 1 x medium mortar, 1 x 5cm Pak 38, 1 x Nebelwefwer

668th Grenadier Regiment

I/668 Grenadier Battalion – 6 figures + HMG (2 crew) (Veteran)
II/668 Grenadier Battalion – 6 figures + HMG (2 crew) (Veteran)
III/668 Grenadier Battalion – 6 figures + HMG (2 crew) (Veteran)
Support: 1  x light mortar, 1 x medium mortar, 1 x 5cm Pak 38, 1 x Nebelwefwer

278th Grenadier Regiment (Reinforcements from 95th Division) (DAY 2)

II/278 Grenadier Battalion – 6 figures + HMG (2 crew) (Veteran) in truck
III/278 Grenadier Battalion – 6 figures + HMG (2 crew) (Veteran) in truck

185th Assault Guns Squadron

1st Company – 1 x StuG III
2nd Comapny – 1 StuG III

665th Heavy Tank Destroyer Squadron

1 x Hornisse

3/741 Tank Destroyer Squadron

1 x Marder

4/742 Tank Destroyer Squadron

1 x Marder

Artillery Support:

1 x 88mm AT/AA Gun + tow
1 x 20mm AA + tow
1 x 75mm Pak40 + tow
1 x 75mm IG + tow
1 x 105mm + tow

Air Support:

1 x FW 190 (Veteran)
1 x Ju87D
1 x Ju87G


Both sides were able to get some extra reinforcements. During turn 5 (first night time) they had to beat me on a 2D6 duel. Germans would receive some extra tanks (1 x PzIII and 1x Pz IV, they originally appeared around the 18th of October) and Soviets (2 x Katiusha, which or rather ammunition to them,  appeared on the 14th of October).

2. The game. Gra.

The game was set up for 10 turns. The first four turns corresponded to the events of the 12th of October, the next two were the night of October 12-13 and the next four were the day of October 13. The Soviet-Polish side started every turn with some exemptions. The second turn started from the duel between the German and the French fighters. Both sides rolled a D6, Germans had +1 to the roll and the French -1. the side that won the duel by two, drove the enemy away and gained air superiority. Then the first ground attack started with the side with air superiority with AA fire from the other side. Turns 3 and 4 looked the same, but without fighters duel. turn 7th looked exactly the same as the 2nd turn. Over the night there were no planes. The bridges over the river had to be inspected first by the engineers (first turn they succeed on 6, second, 5 or 6 and so on). They also were able to clear the mines. they rolled 1D6 and that distance was cleared. Infantry was able to move in 3 ways: run 9'', march 6'' or crawl 3''. If on the minefield (that was all the area between the river and the first German line) they rolled 3 dice if run, 2 if marched and 1 if crawl. On 4-6, they suffered casualties. During the nighttime, the visibility was reduced to 6''.

Gra była ustawiona na 10 tur. Pierwsze cztery odpowiadały wydarzeniom 12 października, dwie następne, to noc z 12 na 13 października i ostatnie 4 odpowiadały 13 październikowi. Strona sowiecko-polska zawsze zaczynała turę, poza kilkoma wyjątkami. Druga tura zaczynała się od pojedynku myśliwców niemieckich i francuskich. Obie strony rzucały K6, Niemcy mieli +1 do rzutu a Francuzi -1. Strona, która wygrała pojedynek zdobywała przewagę w powietrzu. Teraz następował atak sił lotniczych strony, która zyskała przewagę, jednak tuż przed nią ogień otwierała obrona przeciwlotnicza przeciwnika. tury 3 i 4 wyglądały ponownie, ale bez pojedynku myśliwskiego. Tura 7 wyglądała identycznie jak tura 2. W nocy lotnictwo było niedostępne. Mosty na rzece musiały być wpierw przygotowane przez saperów (w pierwszej turze zabezpieczali most na 6 , jeśli zawiedli, to w drugiej na 5 lub 6 i tak dalej). Byli w stanie oczyszczać też pola minowe (te ciągnęły się od rzeki aż do pierwszej niemieckiej linii obrony). Rzut 1K6 definiował wyczyszczony obszar w calach. Piechota mogła poruszać się na 3 sposoby: biegiem 9 cali, marszem 6 cali i czołgając się 3 cale. Jeżeli piechota poruszała się po polu minowym to istniało ryzyko wejścia na minę. Gdy biegła rzucało się 3K6, maszerowała 2K6 a jak czołgała się to 1K6. Jeśli wypadło 4-6 to oznaczało to straty. Podczas nocy widoczność była ograniczona do 6 cali. In our game, Alasdair took the role of General Gordov, the main commander of the 33rd Army. He also commanded the 5th Tank Corps. Andy commanded the 42nd Infantry Division, Gordon Polish 1st Division and Tim 290the Infantry Division. On the German side, Michael commanded the 313rd Regiment and Mike 668th. Before the game, Alasdair had to roll for every gun to check it for ammunition. Every gun rolled 1D3 and that determined the ammunition for the day. He rolled quite well. Unfortunately, for the Soviet and Polish players he had the last word in every decision they made, which included the direction of attack, deployment of 5th Corps units, entry of the second wave into battle, etc. He had to roll for Engineers entry and here he rolled badly. The 1st Company was available from the 2nd turn and the 2nd Company from the 3rd turn. That complicated a lot.

W naszej grze Alasdair przyjął rolę generała Gordowa, dowódcy 33. armii. Jednoczenie dowodził też 5. korpusem. Andy dowodził 42. dywizją piechoty, Gordon pierwszą polską a Tim 290. Po stronie niemieckiej Michael dowodził 313 pułkiem a Mike 668. Przed grą Alasdair musiał rzucić dla każdego działa ilość dostępnej amunicji. Każde działo miało rzut 3K6 i to określało liczbę amunicji na dzień. Rzucił całkiem dobrze. Niestety dla sowieckich i polskich graczy słowo Alasdaira było ostateczne, a dotyczyło to takich rzeczy jak kierunek ataku, rozmieszczenie jednostek 5. korpusu, czy wejście do walki drugiej fali itp. Musiał też rzucić w której turze przybędą saperzy i tu było już gorzej. 1. kompania przybyła w turze drugiej a 2. kompania w trzeciej.It started with a frontal assault by the three infantry divisions. As I assumed it was a very costly attack. Soviets and Poles lost many soldiers on the minefields. Then the fighters arrived and the fight about air domination started. That was easily won by the Germans. However, the first bombers were chased away by Soviet AA fire. In the meantime, the Soviets managed to secure the bridge in Lenino and clear from the mines some area on the other side of the Mereia River. Some units managed even close to the Trigubova village but were decimated by German fire and forced to withdraw. The 42nd Division was more successful. They managed to completely destroy the 337th Fusilier Battalion but also were repulsed back to starting positions. All divisions suffered enormous casualties, so the second wave joined the attack. It failed as well. The worst thing was the destruction of the bridge in Sycoievo. That gave the possibility of crossing the river by tanks only in Lenino. To make it worse, when the bridge was hit by Nebelvefer salvo it had the Engineers examining it. The whole company get destroyed. Then came the night. Neither Polish nor Soviet divisions were able to continue the attack. Despite some successes in the night such as the 290th division moving over the river and being close to Tribugova again and Engineers managing to fix the bridge in Sycoievo, there was no hope of success. The game was over with a German victory.

Zaczęło się od frontalnego ataku trzech dywizji piechoty. Tak ja można było przypuszczać atak okazał się bardzo kosztowny. Sowieci i Polacy stracili bardzo dużo żołnierzy na polach minowych. Wtedy nadleciały myśliwce i rozpoczęły walkę o dominację w powietrzu. Ta została w bardzo łatwy sposób wygrana przez Niemców. Jednakże pierwsze bombowce zostały przepędzone przez sowiecką artylerię przeciwlotniczą. W międzyczasie Sowietom udało się zabezpieczyć most w Lenino i oczyścić tam przedpole z min po drugiej stronie rzeki Mierei. Kilku oddziałom udało się zbliżyć do zabudowań Trygubowej, ale tam zostały zdziesiątkowane przez Niemców i zmuszone do odwrotu. Atak 42. dywizji był bardziej udany. Udało im się zniszczyć 337 batalion fizylierów ale po pewnym czasie też zostali zepchnięci na pozycje wyjściowe. Wszystkie dywizje poniosły ogromne straty, więc do walki weszły drugie rzuty. Ich atak także skończył się porażką. Najgorszą rzeczą było zniszczenie mostu w Sycojewie. Teraz przeprawy czołgów mogły odbywać się tylko przez most w Lenino. Na domiar złego, gdy most w Sycojewie został trafiony salwą z Nebelverferów, przebywała tam kompania saperów, która w całości została zniszczona. Wtedy nadeszła noc. Ani Polacy, ani Sowieci nie byli w stanie kontynuować natarcia. Pomimo kilku udanych akcji, jak naprawienie mostu w Sycojewie i zbliżenie się oddziałów 290 dywizji do Trygubowej, dalszy atak był bezcelowy. Gra zakończyła się zwycięstwem Niemców.  
As you noticed, many things happened during the game. I was very busy umpiring the game, so have not time to take a lot of pictures. However, Gordon and Michael sent me theirs. 

Tak jak pewnie zauważyliście dużo się działo podczas gry. Byłem bardzo zajęty prowadzeniem gry, więc nie miałem zbyt dużo czasu na robienie zdjęć. Jednakże Gordon i Michael postanowili wspomóc mnie ich fotografiami.

GORDON:MICHAEL:
3.  Links. Linki.

SESWC:

https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/737897448367589

FLICKR:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72177720313039810

niedziela, 19 listopada 2023

Reinforcements for the battle of Lenino. Uzupełnienia dla bitwy pod Lenino.

Preparing army lists for the upcoming big game, I noticed that I hadn't a few types of tanks and some terrains. A quick visit to my local shop (which is Wonderland Models in Edinburgh) solved that issue. Sadly they did not have exactly what I wanted, however, I did a small transformation, a quick paint job (I decided to not put any decals, to speed the time of the process) of the models and was ready for the game. 

Przygotowując się do nadchodzącej dużej gry, zauważyłem, że brakuje mi kilku typów czołgów i trochę terenów. Szybka wizyta w moim lokalnym sklepie (którym jest Wonderland Models w Edynburgu) rozwiązała ten problem. Niestety, nie mieli wszystkiego tego co chciałem, ale szybka przeróbka, i jeszcze szybsze malowanie (zdecydowałem się nie nakładać kalkomanii, by przyspieszyć proces) modeli i byłem gotowy do gry.


PLASTIC SOLDIER COMPANY - VALENTINE

For the game, I needed 2 models of the MkIII type. I already have one, but I needed one more. I decided to try the set from the PSC, as it gives me more options in the future. From the box, we can have 3 tanks with spare turrets for MkII, MkIII and MkIX. All have been used by the Soviets.

Do gry potrzebowałem dwóch modeli typu Mk.III. Jeden już posiadam, musiałem dorobić jeszcze jeden. Zdecydowałem się na zestaw od PSC, ponieważ pozwalał mi na więcej opcji w przyszłości. Z pudełka można zrobić 3 modele z wymiennymi wieżami dla MkII, MkIII i MkIX. Wszystkie one były używane przez Sowietów.
ARMOUR FAST - SU-100

This model was something extra. I needed a different type of self-propelled gun. Sadly that one is produced only by two companies and was unavailable at the shop (there is also a diecast version or 3D prints, but if I ordered them online, I would not have them on time). To create that vehicle I used the set from ArmourFast. I needed only one model, so I decided that the second one (they always have two models in the set) I will make as it was originally designed. I'm quite sure, that I will use that model in future games (especially those around 1945).

Ten model jest jako dodatkowy. Potrzebowałem innego typu działa samobieżnego. Niestety, to jest produkowane przez dwie firmy i w tym czasie niedostępne w sklepie (jest jeszcze wersja diecast albo wydruk 3D, jednak gdybym zamówił je online, nie wiem czy dostałbym je na czas). By wykonać ten model użyłem zestawu od ArmourFast. Potrzebowałem tylko jednego modelu, więc drugi (w pudełku zawsze są dwa modele) zdecydowałem się wykonać tak jak był zaprojektowany oryginalnie. Jestem pewny, że na pewno wykorzystam go w przyszłych grach (szczególnie tych powiązanych z rokiem 1945).
ARMOUR FAST - SU-122

This is the vehicle I needed. This required a small modification to the gun and the front of the vehicle. I wasn't very happy with the final result, so I covered it with a sheet made of paper towel soaked in wood glue. Another thing I should have changed is the commander's hatch. In the Su-122, it did not protrude beyond the vehicle. However, I decided to leave it as it is.

To jest pojazd, którego potrzebowałem. Wymagało ono małej przeróbki działa i czoła pojazdu. Nie bardzo byłem zadowolony z końcowego efektu, więc zakryłem to płachtą wykonaną z ręcznika papierowego, nasączonego klejem do drewna. Kolejną rzeczą, którą powinienem był zmienić jest właz dowódcy. W Su-122 nie wystawał on poza obręb pojazdu. Zdecydowałem się jednak zostawić, tak jak jest.
BARBED WIRE BARRIERS. ZAPORY Z DRUTU KOLCZASTEGO.

A long time ago, I bought ready-made barbed wire. With this game in mind, I wanted to create barriers in some way. However, I had no idea how to do it. While in the store, I noticed ready-made resin bases. So I bought everything they had on the shelf. A quick job at home and they were ready to play. Unfortunately, I don't remember who makes them and the next time I'm in the store I'll try to check it out.

Dawno, dawno temu kupiłem sobie gotowe druty kolczaste. Mając na uwadze tą grę, chciałem wykonać w jakiś sposób zapory. Brakowało mi jednak koncepcji, jak to zrobić. Będąc w sklepie zauważyłem gotowe podstawki, wykonane z żywicy. Kupiłem, więc wszystkie jakie mieli na półce. W domu szybka robota i były gotowe do gry. Niestety, nie pamiętam, kto je robi i jak będę następnym razem w sklepie to postaram się to sprawdzić.


czwartek, 16 listopada 2023

Skirmish in the English Channel. Potyczka na kanale La Manche.

It was supposed to be something different, but for that, I needed more time and my game has been postponed for the next week. As a substitution, we decided to play Cruel Seas instead. It was a simple patrol engagement scenario with British forces slightly stronger than German.

Powinno być coś innego, ale na to potrzebowałem więcej czasu i moja gra przeniesiona została na kolejny tydzień. W zamian zagraliśmy w Cruel Seas. Prosty scenariusz spotkania patroli z Brytyjczykami troszkę silniejszymi od Niemców.


SCENARIO / SCENARIUSZ: Tim Chant
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Tim Chant
SCENERY / SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Tim Chant1. Forces. Siły.

ROYAL NAVY
(Alasdair, Gordon, Tim)

1st Squadron

1 x VOSPER MTB I
1 x VOSPER MTB II

2nd Squadron

2 x VOSPER MTB I

3rd Squadron

1 x VOSPER MTB II
KRIEGSMARINE
(Bartek, Michael)

1st Squadron

1 x S-38 class
1 x S-100 class

2nd Squadron

1 x S-38 class
1 x S-100 class
2. The game. Gra.

Our plan was to attack Alasdair's squadron, with Michael supporting me against incoming Tim's and Gordon's vessels. British read our plan very quickly and Tim moved to support Alasdair. I managed to cross the course of Alasdair's boats and force him to collide. Smaller British boat suffered more damage than their German counterpart. In the meantime, Michael opened the fire against Tim's squadron and got hit, which started fire on one of them. Then I disengaged and opened fire. I managed to destroy two boats, one of Tim and the other of Alasdair. Sadly because of the suffered damages I had to withdraw and Michael was left on his own. His boats also suffered because of returning fire from all British boats and one of them again was rammed by Alasdair's boat. This time it finished badly for Michael, and his boat sank. Overall it finished with a minor German victory who managed to sink 2 boats versus 1 lost.

Nasz plan polegał na moim ataku eskadry Alasdaira z Michaelem ubezpieczającym mnie przeciw nadchodzącym łodziami Tima i Gordona. Brytyjczycy bardzo szybko odczytali nas plan i Tim ruszył by wesprzeć Alasdaira. Udało mi się przeciąć kurs Alasdaira i zmusić go do kolizji. Mniejsza brytyjska łódź doznała większych uszkodzeń niż jej niemiecki przeciwnik. W międzyczasie Michael otworzył ogień przeciw dywizjonowi Tima co skończyło się pożarem na jednej z nich. Wtedy udało mi się odejść od przeciwnika i otworzyć ogień z moich dział. Udało mi się zniszczyć dwie łodzie, po jednej Tima i Alasdaira. Niestety, ze względu na uszkodzenia, musiałem się wycofać i pozostawić Michaela samemu sobie. Jego okręciki również ucierpiały z powodu ostrzału ze wszystkich łodzi brytyjskich i jedna z nich została staranowana przez łódź Alasdaira. Tym razem to niemiecka łódź zatonęła. Ostatecznie skończyło się minimalnym zwycięstwem Niemców w stosunku 2:1 w zatopionych łodziach. 

3.  Links. Linki.

FLICKR:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72177720312741404

czwartek, 9 listopada 2023

Something completely different. Coś z zupełnie innej beczki.

Welcome back after a long break. This time something completely different. Our last two games were absolutely nonhistorical. Two weeks ago we decided to face the mighty Ancient One with the Eldritch Horror board game and last week we tried the Dystopian Wars. 

Witam po dłuższej przerwie. Tym razem coś z zupełnie innej beczki. Nasze ostatnie dwie gry, były kompletnie ahistoryczne. Dwa tygodnie temu postanowiliśmy stanąć naprzeciw Przedwiecznym w grze planszowej Eldritch Horror a tydzień temu wypróbowaliśmy Dystopian Wars.1. Eldritch Horror.This is our tradition, that around Halloween we play the Eldrich Horror. In only one game we managed to save the World, the rest of them usually finished with disaster. We had 4 players this time with Tim as a lead investigator (the other two were Alasdair and Michael). We started very well and then we all died very quickly. We did not solve the rumour and did not kill the monster. For future games, cooperation is the key to victory!

To już nasza tradycja, by w okolicy Halloween gramy w Eldritch Horror. Dotychczas tylko raz udało nam się ocalić świat, reszta rozgrywek zazwyczaj konczyła się katastrofą. Tym razem było 4 graczy i Tim był głównym śledczym (pozostali to Alasdair i Michael). Zaczęliśmy bardzo dobrze, jednak zginęliśmy bardzo szybko. Nie wyjaśniliśmy plotki i nie zabiliśmy potwora. W przyszłych grach współpraca jest kluczem do zwycięstwa!
2. The Dystopian Wars.Our next game was the Dystopian Wars. Tim brought his collection of these weird steampunk ships, zeppelins and planes. Together with Alasdair, we led the Kingdom of Britannia fleet against the Empire of Prussia commanded by Gordon and Andy. It worked fine for us until Andy hit my battleship badly and forced my ship to swirl, finishing crashing on the rock. Another disaster. 

Naszą kolejną grą były Dystopian Wars. Tim przyniósł swoją kolekcję tych dziwnych steampunkowych okrętów, zeppelinów i samolotów. Razem z Alasdairem prowadziliśmy do boju flotę Królestwa Brytanii przeciw flocie Cesarstwa Prus dowodzoną przez Gordona i Andiego. Na początku szło nam całkiem dobrze, dopóki Andy dotkliwie uszkodził mój pancernik, zmuszając go do wirowania i rozbicia się na skałach. Kolejna katastrofa.

Empire of Prussia.

Kingdom of Britannia.


czwartek, 12 października 2023

Aces High! Asy przestworzy!

Blood Red Skies returns to our table. This time Michael's, Tim's and my collections are in action. 1940, somewhere on the coastline of South England. Germans have to bomb 2 of 3 objectives. RAF had to destroy more than half of Luftwaffe bombers. There were 4 aces in the game: Hartman and Priller on one side and Urbanowicz and Johnson on the other.

Blood Red Skies powraca na nasz stół. Tym razem w akcji kolekcje Michaela, Tima i moja. 1940, gdzieś na wybrzeżu południowej Anglii. Niemcy muszą zbombardować 2 z 3 celów. RAF musiał zniszczyć ponad połowę bombowców Luftwaffe. W grze było 4 asów: po jednej stronie Hartman i Priller, po drugiej Urbanowicz i Johnson.


SCENARIO / SCENARIUSZ: Tim Chant
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Tim Chant, Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Tim Chant, Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


LUFTWAFFE
(Guest from Belgium 1, Gordon, Michael, )

1. Bomber Kette

3 x He111 (2 x 3, 1 x 2)

2. Bomber Kette

3 x Me110 (2 x 4, 1 x 2)

1. Jagdflugzeug Kette

4 x Me109 (1 x 5, 2 x 3, 1 x 2)

2. Jagdflugzeug Kette

4 x Me109 (1 x 5, 2 x 4, 1 x 2)

3. Jagdflugzeug Kette

3 x Me109 (1 x 4, 1 x 2, 1 x 2)

4. Jagdflugzeug Kette

3 x Me109 (1 x 4, 1 x 2, 1 x 2)RAF
(Guest from Belgium 2, Bartek, Tim)

1st Squadron

4 x Spitfire (1 x 5, 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2)

2nd Squadron

3 x Spitfire (1 x 4, 1 x 3, 1 x 2)

3rd Squadron

3 x Hurricane (1 x 4, 1 x 3, 1 x 2)

4th Squadron

3 x Hurricane (1 x 4, 1 x 3, 1 x 2)

5th Squadron (Polish)

4 x Hurricane (1 x 5, 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2)

6th Squadron (Polish)

3 x Hurricane (1 x 4, 1 x 3, 1 x 2)

3. The game. Gra.

This time our club was visited by a lovely couple from Belgium. They travel around Europe and if they can, they visit the wargame clubs. This time they visited ours. Sadly I don't remember their names, so if you reading this, could you leave them in the comments below, please? This time we put almost all the planes we have on the table. As usual, it was a bombing mission. We both started on the table edges. We managed to move both sides over half of the table, however, none got their objectives. German bombers didn't reach the targets and the RAF did not destroy any of the German bombers. There was only one Hurricane (British) down and the game finished with a draw.

Tym razem nasz klub odwiedziła przemiła para z Belgii, która podróżuje po Europie. Jeśli mają taką okazję odwiedzają oni kluby wargamigowe. Tym razem odwiedzili nasz. Niestety nie zapamiętałem ich imion... Tym razem na stole znalazły się prawie wszystkie samoloty, jakie posiadamy. Była to jak zawsze misja bombowa. Zaczęliśmy na krawędziach stołu i w ciągu gry przesunęliśmy nasze modele trochę za połowę stołu. Nikt też nie osiągnął zamierzonych celów gry. Niemieckie bombowce nie dotarły nad cel a RAF nie zestrzelił ani jednego bombowca. Zestrzelony został jedynie jeden Hurricane (brytyjski) i gra zakończyła się remisem. 
Now there will be a temporary silence on my blog. The Royal Navy Club, which hosts our club in its building, had to cancel our weekly Thursdays and gave us Tuesday dates instead. Unfortunately, I'm working these days and I can't take part in any of the games. So I'll be back at the end of October. Maybe in the meantime, I will show you some new figures, if I finish them.

Teraz na moim blogu zapanuje tymczasowa cisza. Royal Navy Club, który gości nasz klub w swoim budynku musiał odwołać nasze cotygodniowe czwartki i dał nam w zamian termin we wtorki. Niestety w ten dni pracuję i nie mogę wziąć udziału w żadnej z gier. Powrócę więc pod koniec października. Być może w międzyczasie pokaże Wam kilka nowych figurek, o ile je skończę.

3. Links. Linki.


FLICKR: