czwartek, 1 marca 2018

All gold of Bukhara. Całe złoto Buchary.

Last Sunday we had our this year's first meeting of Gotheburg Gamers. This time it was organised by Tim Watson Back of Beyond game with the use of Bolt Action v.1 rules with some Bill Gilchrist's house rules. 
W ostatnią niedzielę mieliśmy pierwsze spotkanie w tym roku naszej grupy zwanej Gotheburg Gamers. Tym razem była to gra zorganizowana przez Tima Watsona z użyciem zasad Bolt Action v.1 z kilkoma house rules Billa Gilchrista.SCENARIO/SCENARIUSZ: Tim Watson
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Tim Watson, Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Tim Watson, Colin Jack, Dave O'Brian
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist, Ray Neal, Campbell Hardie, Donald Adamson, Ian Carter, Colin Jack, Dave O'Brian, Bartek Żynda


1. Forces. Siły.


Everyone had initial forces of 3(regular) or 4(irregular) of infantry/cavalry plus machine gun and support weapon (gun or mortar).
Każdy posiadał początkowe siły składające się z 3 (regularni) lub 4 (nieregularni) oddziałów piechoty/kawalerii, plus karabin maszynowy i broń wsparcia (działo lub moździerz).

Bukhara (Campbell):


British Empire (Donald):


White Russians (Ray):


Bolsheviks (Bill G.):


Poles (Bartek):


Chinese (Dave O.):


Poles/Ukrainians (Colin):


Afgans (Bill M.):


Japanese (Dave M.):


Arabs (Ian):

2. The game. Gra.


The winner of the game would be the person who will be in the possession of Golden Buddha kept in the temple on the top of the hill secured by Emir of Bukhara. All players were to get that statue, also they were allowed to search any buildings, where they were able to find some gold which would be after lunch exchanged for some extra forces. The other way of earning a gold was by destroying an enemy units.
Zwycięzcą całej gry będzie osoba, która na jej koniec będzie w posiadaniu Złotego Buddy, przechowywanego w świątyni na szczycie wzgórza bronionego przez emira Buchary. Wszyscy gracze mieli za zadanie zdobyć tą rzeźbę, mogli również przeszukiwać wszystkie budynki by znaleźć tam ukryte złoto, które po lunchu można było wymienić na dodatkowe oddziały. Inną metodą zarabiania złota było niszczenie wrogich jednostek.

My initial forces was considered with Commander, 3 infantry units, machine gun  and the gun. My entry point was just behind one of the three armoured trains, present on the table. I knew that there will be to big competition for the Buddha and to avoid the crowd I decided to do something else, especially that Bill draw the entry point just beside me...
Moje początkowe oddziały składały się z dowódcy, 3 oddziałów piechoty, karabinu maszynowego i działa. Mój punkt wejścia znalazł się za jednym z trzech pociągów pancernych, ustawionych na stole. wiedziałem, że konkurencja by zdobyć Buddę będzie bardzo duża i by uniknąć tłumu, zdecydowałem się zrobić coś innego, szczególnie że Bill wylosował swój punkt wejścia zaraz koło mnie...

Game has started for me very unfortunate. Bill was aware of my intentions and fired first. His shoot was lucky enough to destroy my gun and pin my infantry. Sadly on my way were only two yurtas, which did not had many gold. So the only way to get it, was by destroying Bill's units. I set my units on the positions and started shooting at Bill. I was much more lucky this time and managed to destroy Bill's infantry unit and the gun and I lost infantry unit, so we have been equal. We continued that fight till the time of the lunch.
Gra nie zaczęła się dla mnie najlepiej. Bill świadomy moich zamiarów zaczął dla mnie strzelać pierwszy. Strzał był na tyle szczęśliwy, że wyeliminował mi działo i spinował oddział piechoty. Nieszczęśliwie na mojej drodze były tylko dwie jurty, gdzie nie znalazłem zbyt dużej ilości złota. Jedyną opcją większego zarobku było niszczenie jednostek Billa. Ustawiłem moje oddziały na pozycjach i rozpocząłem ostrzał Billa. Tym razem miałem dużo więcej szczęścia i udało mi się zniszczyć oddział piechoty i działo przy stracie mojego oddziału piechoty, więc straty były wyrównane. Kontynuowaliśmy tą walkę aż nadszedł czas lunchu.In the meantime rest of the players continued their struggle against Campbell. Most of their concerns were about exploring two towns. In the first Bill fought against Ray and in second Ian against Dave M. and Bill M. In the first one Bill and Ray took half of the town each in the second Dave and Bill decimated Ian's forces. Colin and Dave O. started their run for the main target. Sadly for Dave he found himself between two forces and he get decimated as well. On the other side of the hill Donald had his tricky plan of getting some gold from Campbell by proposing him a deal...
W międzyczasie reszta graczy kontynuowała swój wyścig przeciw Campbellowi. Większość ich wysiłków była skoncentrowana na eksploracji dwóch miast. W pierwszym z nich Bill walczył przeciw Rayowi w drugim Ian walczył z Davem M i Billem M. W pierwszym mieście Bill i Ray zajęli po połowie miasta a w drugim Dave i Bill zdziesiątkowali oddziały Iana. Colin i Dave O. rozpoczęli swój wyścig o główny cel, jednak Dave znalazł się pomiędzy dwoma przeciwnikami i jego oddziały również zostały zdziesiątkowane. Po drugiej stronie wzgórza, Donald miał przebiegły plan by zdobyć trochę złota od Campbella proponując mu pewien układ...After a good and tasty lunch we were all back for game. From this time we were able to spend our gold for extra unit. I spend almost all my money for two tanks and extra infantry unit. Three nations bring the planes, Polish-Ukrainian forces, Japanese and Bolsheviks. From that moment we were also able to take the armoured trains. Bill G. took one, the second by me and one was taken by Colin. However the armoured train in Bill's hand was a big threat for me so one of my infantry unit assaulted the Soviet train and managed to destroy it! Together with Bill we continued our struggle and we forgot about other players. Then I was suddenly fired from the back by the Campbell's gun. This treacherous act has to be avenged. I send my armoured train against him. In the meantime I cleared my part of the table from Bolshevik forces and started to look for new opponent. Once again Campbell surprised me by bringing  his Indiana Jones type tank. One of my FTs blow up. Sadly there was not enough time for revenge as the game has to stop at this moment.
Po dobrym i smacznym lunchu wróciliśmy do naszej gry. Od tego momentu mogliśmy wydać nasze złoto na dodatkowe oddziały. Ja wydałem prawie wszystkie pieniądze na dwa czołgi i ekstra oddział piechoty. Trzy narody przywołały swoje samoloty: siły polsko-ukraińskie, japończycy i bolszewicy. Od tego momentu mogliśmy również obsadzić pociągi pancerne. Jeden wziął Bill G., drugi ja a trzeci Colin. Jednakże pociąg pancerny w rękach Billa stanowił zbyt duże zagrożenie dla mnie i jeden z moich oddziałów piechoty zaatakował sowiecki pociąg i udało mu się go zniszczyć! Razem z Billem kontynuowaliśmy naszą walkę i zapomnieliśmy o innych graczach. Wtedy znienacka zostałem ostrzelany z tyłu przez działo Campbella. Ten zdradziecki czyn musiał zostać pomszczony i wysłałem przeciw niemu mój pociąg. W międzyczasie wyczyściłem moją część stołu z sił bolszewickich i zacząłem się rozglądać za nowym przeciwnikiem. Znów zostałem zaskoczony przez Campbella, który ruszył na mnie swoim czołgiem pochodzącym prosto z filmów o Indianie Jonsie. Jeden z moich czołgów FT wyleciał w powietrze. Niestety zabrakło już czasu na moją odpowiedź, ponieważ czas na grę się skończył.After the lunch rest of the players continues their run for Campbell's gold. During that Ian's forces has been completely wipe out and we had plane fight, but none of the planes get down. Fortunelly for Campbell he was save in his stronghold for the entire game and at the end he was announced a winner with Golden Buddha in his hand and the biggest amount of gold in his pocket. It was great game and very nice day.
Po lunchu pozostali gracze kontynuowali swój wyścig o Campbellowe złoto. Podczas tego wyścigu siły Iana zostały ostatecznie zniszczone i mieliśmy także walkę powietrzną, jednak żaden z samolotów nie został zestrzelony. Szczęśliwie dla Campbella, pozostał on w swojej warowni bezpieczny przez całą grę i na koniec gry został ogłoszony zwycięzcą, jako posiadacz Złotego Buddy i największej ilości złota w jego portfelu. To była świetna gra i bardzo dobrze spędzony dzień.3. Links. Linki.


Tim:

Bill Gilchrist:

Dave O'Brian:

Campbell:

Flickr:sobota, 24 lutego 2018

SPQR (4)

Today Principes for my legion. All figures are from Victrix.
Dzisiaj Principes dla mojego legionu. Wszystkie figurki od Victrixa.


FIW: Blockhouse.

Today, very short report from our last game. Bill invited us for his Muskets and Tomahawks game. This time it was the British settlement, somewhere in North American woods. It was attacked by allied forces of French and Indians. Colonist has to survive till the expected reinforcements will arrive. Nothing new, beside the fact, that Bill bring his impressive blockhouse, which became the main point of the game.
Dzisiaj bardzo krótki raport z ostatniej gry. Bill zaprosił nas do swojej kolejnej gry z zasadami Muskets and Tomahawks. Tym razem była to brytyjska osada, gdzieś w północno amerykańskich lasach. Została ona zaatakowana przez połączone siły Francuzów i Indian. Koloniści musieli przeżyć do czasu przybycia oczekiwanych posiłków. Nic nowego, oprócz faktu, że Bill przyniósł swój imponujący blockhouse, który stał się głównym punktem gry.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bill Gilchrist
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill GilchristAs I mentioned above it was French and Indian (Peter and Campbell) raid on British settlement defended by Angus, who was waiting for reinforcements lead by myself. Indians and French from the beginning started the massive attack. Soon all Civilians had to retreat to the blockhouse together with defenders, to look for a shelter. In the same time inviders started to burn the buildings. Soon the situation of the British was very serious and the reinforcements did not arrived yet (mostly because of my terrible dicing). Finally they arrived but I got the phone from home about some accident and had to finish the game . Later I got the new, that the blockhouse remain in British hands, however the game was won by French and Indians.
Jak wspomniałem powyżej to był francusko indiański (Peter i Campbell) rajd na brytyjską osadę bronioną przez Angusa, który oczekiwał na posiłki dowodzone przeze mnie. Indianie i Francuzi od początku zaczęli od zmasowanego ataku. Wkrótce wszyscy cywile wraz z obrońcami musieli uciekać do blockhause'u, by szukać tam schronienia. W tym samym czasie atakujący rozpoczęli palenie budynków. Wkrótce sytuacja Brytyjczyków była bardzo krytyczna a posiłki nie nadchodziły (głównie dzięki moim złym na to rzutów). W końcu one nadeszły, ale ja otrzymałem z domu telefon o małym wypadku i musiałem zakończyć grę. Później dowiedziałem się, że blockhouse pozostał w brytyjskich rękach, jednak całą gra zakończyła się francusko indiańskim zwycięstwem.Links/Linki:

Angus:
will be updated soon

Bill:
will be updated soon

Campbell (SESWC):

Flickr:

poniedziałek, 19 lutego 2018

SPQR (3)

I managed to finally finish my Hastati for my Roman legion. I got seven maniples, but that has to be enough for incoming battle. I will made missing three maniples later. All figures are from Victrix. I changed my mind and decided to do maniples smaller than I was going to do it before. I decided for 12 figures maniples and as I noticed that the pattern which is very common in my club and my wargame group. Now is time for Principes, which got their base coat today. I need to hurry up as I got only one month left to finish my army...
W końcu udało mi się skończyć moich Hastati dla mojego rzymskiego legionu. Mam teraz siedem manipułów, jednak na razie to musi wystarczyć na nadchodzącą bitwę. Brakujące trzy manipuły dorobię później. Wszystkie figurki pochodzą od Victrixa. Zmieniłem zdanie co do wielkości moich manipułów i będę je robił mniejsze niż zamierzałem. Będą się składały z 12 figurek, to według moich obserwacji obowiązujący wzór w kolekcjach innych graczy z mojego klubu i grupy wargamingowej. Teraz czas na Principes, którzy otrzymali podkład dzisiaj. Muszę podkręcić tempo malowania, ponieważ pozostał mi jedynie miesiąc na dokończenie mojej armii...

Centurions/Centurioni:

Signifers/Signiferzy:

Cornicerns/Cornicerni:

Hastati with gladius/Hastati z gladiusem:

Hastati with pilum/Hastati z pilum:

Velites:

Sorry for the conditions of the pictures, but my camera is dead and I have to do it with my mobile. So that the reason for 'moved' pictures and also I used the flash option, which wasn't necessary. I had the lesson for the future pictures.
Przepraszam za jakość zdjęć, mój aparat się popsuł i zmuszony byłem robić zdjęcia moją komórką. więc zdjęcia wyglądają na poruszone, co było powodem używania lampy błyskowej, co nie było konieczne. Lekcja odrobiona, na przyszłe zdjęcia.