piątek, 7 sierpnia 2020

Games are back on the menu! Gry z powrotem w menu!

Yes! You are absolutely right, we are back with the games. However, not yet as the normal club games and with a full team. The situation is not that good yet, but we are able to have a game. Boys had already a few games, but my work amendments did not allow me to join them. Finally, I was able to do it. For the first game, my choice went For The King and Parliament rules. I was going to check on the table all the rules I am preparing for the Polish-Lithuanian Commonwealth. The new army and the new beginning. Let see, how it was.

Tak! Macie całkowitą rację, wracamy z grami. Jednakże nie jest to jeszcze regularne klubowe granie i jeszcze nie w pełnym składzie. Warunki na to jeszcze nie pozwalają, ale możemy w końcu rozgrywać nasze gry. Chłopaki mają juz kilka rozegranych gier za sobą, mi na to nie pozwalały obowiązki w pracy by do nich dołączyć. Aż w końcu, mogłem to zrobić. Jako piewszą grę wybrałem For The King and Parliament. Miałem zamiar sprawdzić zasady przygotowywane dla Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Nowa armia i nowy początek. Oto, jak to wyglądało.SCENARIO / SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Peter Mearns
SCENERY / SCENERIA: Peter Mearns
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Campbell Hardie, Bartek Żynda


1. Forces. Siły.ROYALISTS / ROYALIŚCI
(Peter, Campbell)

1st Cavalry Brigade
4 x Swedish Style 

2nd Cavalry Brigade
4 x Swedish Style 

3rd Cavalry Brigade
4 x Swedish Style 

Dragoon Brigade
2 x Dragoons

1st Infantry Brigade
3 x Pike and Shotte
1 x Heavy Pike

2nd Infantry Brigade
4 x Pike and Shotte

Artillery
1 x Medium Gun

POLISH LITHUANIAN COMMONWEALTH, PARLAMENTARIANS 
RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW, PARLAMENTARZYŚCI
(Bartek)

1st Cavalry Brigade
1 x Winged Hussars
1 x Cossack Style with Spears
1 x Pancerni
2 x Cossack Style

2nd Cavalry Brigade
2 x Tartar Cavalry
1 x Pancerni
2 x Cossack Style
2 x Swedish Style

1st Infantry Brigade
2 x Commanded Shott

2nd Infantry Brigade
3 x Pike and Shotte
1 x Heavy Pike

3rd Infantry Brigade
4 x Pike and Shotte

Artillery
1 x Medium Gun2. The game. Gra.


It started very well for me. My Winged Hussars and Cossack Cavalry with spears moved through Peter's cavalry like a hot knife through the butter. However, soon numbers and some of my rules for Polish units worked against me. After that game, I decided to take them off, so I will not mention them here. Anyway, soon my cavalries almost disappeared from the table. However, Peter paid for that success with a great loss.

Zaczęło się całkiem nieźle dla mnie. Husaria i jazda kozacka z rohatynami przebiła się przez kawalerię Petera, jak gorący nóż przez masło. Jednakże wkrótce liczby i niektóre zasady dla moich polskich oddziałów zadziałały przeciw mnie. Po tej grze zdecydowałem się je wyrzucić, więc nie będę o nich tu wspominał. W każdym razie, wkrótce moja kawaleria prawie zniknęła ze stołu. Jednak Peter zapłacił za ten sukces dużymi stratami.
On the infantry side, I had my clash with Campbell. For a long period, neither I nor he was able to get an advantage. Finally, my fault and I moved my heavy pike too far. It gets attacked from the flank and finally destroyed. That finished the game, with my lost. I must also admit, that my gun, during the first turn, destroyed the opposite gun with the first shot! Priceless! It was a great game, thank you Peter for hosting it! It is good to be back!

Po stronie piechoty, miałem swój pojedynek z Campbellem. Przez długi czas nikt nie mógł zdobyć przewagi. Ostatecznie za daleko ruszyłem swój oddciał ciężkich pikinierów i zostałem zaatakowany z flanki i ostatecznie zniszczony. To zakończyło grę, moją przegraną. Muszę tu jeszcze dodać że, moje działo, w pierwszej turze, zniszczyło działo przeciwnika pierwszą salwą! Bezcenne! To była wspaniała gra i dziękuję Peterowi za jej organizację! Dobrze być z powrotem!
3. Links. Linki.


Campbell:
to be updated soon...

Flickr:

środa, 5 sierpnia 2020

Duchy of Warsaw: 2nd, 3rd and 6th Uhlans Elite Companies. Księstwo Warszawskie: 2. 3. i 6. pułki ułanów, kompanie wyborcze.

Some times ago, when I painted the 2nd Uhlan regiment for my Duchy of Warsaw army I was complaining about the lack of figures of uhlans elite companies in Front Rank range. Firstly, I decided to stay without elite companies, then I decided to look for it in other producers. My choice went to Murawski Miniatures. They also have a massive collection of Duchy of Warsaw figures and they have uhlans elite companies. I made an order and after some issues I finally got them. By the way, they need to update their website, shop and the way they communicate with customers. We are in the 2020s, not the1990s... I bought two sets of their Elite Uhlans and managed to do the base each for 2nd, 3rd and 6th Uhlans regiments. I also converted one base from 2nd Uhlans regiment line company into 6th regiment. The pennons are from Front Rank and as you will notice one base is missing one. It will stay like this until I will make a new order from Front Rank. The next in this matter will be other companies and commands for 3rd and 6th Uhlans regiments. Bases are from Warbases.
Jakiś czas temu, gdy pomalowałem 2. pułk ułanów dla mojej armii Księstwa Warszawskiego, narzekałem na brak ułańskich kompanii wyborczych w ofercie Front Rank. Na początku zdecydowałem sie, że nie będę ich miał ale potem poszukałem w ofercie innych producentów. Mój wybór padł na Murawski Miniatures. Oni także mają olbrzymią kolekcję dla Księstwa Warszawskiego i w swojej ofercie mają kompanie wyborcze dla ułanów. Zrobiłem zamówienie i po paru problemach w końcu je otrzymałem. Tak na marginesie, to powinni oni zedytować swoją stronę i sklep internetowy oraz sposób ich komunikowania się z klientami. Mamy lata 20. XXI wieku a nie 90. wieku XX... Kupiłem dwa ich zestawy kompanii wyborczych i zrobiłem po podstawce dla 2., 3. i 6. pułku ułanów. Dodatkowo przemalowałem jedną z podstawek 2. pułku, komanii liniowej na taką samą, ale 6. pułku. Proporczyki są od Front Rank i jak zauważyliście brak mi jednej. Na razie zostanie tak jak jest do czasu kolejnego zamówienia od Front Rank. Następne w tej materii będą brakujące kompanie i dowództwa dla 3. i 6. pułku ułanów. Podstawki są od Warbases.

2nd Uhlans. 2. pułk ułanów.3rd. Uhlans. 3. pułk ułanów.
6th Uhlans. 6. pułk ułanów.

Here is the whole 2nd regiment with a new company:
Tutaj cały 2. pułk z nową kompanią:

niedziela, 26 lipca 2020

Tartar Cavalry. Jazda tatarska.

The Moon on top, below the stars,
This is my Tartar riders!

Z przodu księzyc, niżej gwiazda,
To tatarska moja jazda!

I started with my version of Żurawiejka this post because I finished the next units for my 28mm 17th century Army of Polish Lithuanian Commonwealth. This time two regiments of Tartar cavalry. They will give recce support for my both cavalry brigades. Figures are a mixture of Old Glory and Foundry, bases are from Warbases. Now it is time for some infantry and artillery. 
Zacząłem od mojej wersji żurawiejki, ponieważ kolejne oddziały dla mojej armii siedemnastowiecznej Rzeczpospolitej są gotowe. Tym razem to dwa pułki jazdy tatarskiej. Wspomogą moją armię w zwiadzie. Figurki to miks Old Glory i Foundry, podstawki od Warbases. Teraz czas na piechotę i artylerię.


środa, 15 lipca 2020

Knights of the Commonwealth. Rycerze Rzeczpospolitej.

I finally managed to almost finish a big project. It is 17th Century Polish Lithuanian Commonwealth army in 28mm. This forces will be used in our next AB1 game.  I used a mixture of figures from The Assault Group, Foundry and Old Glory. Flags are from Wargamer.  My infantry also received the flags, but I decided to use the set I previously made for my Italian Wars infantry. I made them looks aged and used in many battles.  For now, I have 2 generals, 1 unit of Winged Hussars, 2 units of Pancerni, 5 units of Cossack Style Cavalry, one with spears, 2 units of mounted Dragoons (I will make some dismounted in the future) and 2 units of infantry (all will receive the pikes in the future). I just need some light recce units, more infantry and some guns and the project will be finished.
W końcu udało mi się prawie ukończyć kolejny projekt. To siedemnastowieczna armia Rzeczypospolitej w skali 28mm. Te oddziały wezmą udział w naszej kolejnej grze grupy AB1. Użyłem do tego miksu figures od The Assault Group, Foundry i Old Glory. Flagi są od Wargamera. Dodałem także flagi mojej piechocie, ale w tym wypadku zdecydowałem się użyć tych przygotowanych dla piechoty z wojen włoskich. Oczywiście trochę je podstarzałem i dodałem kilka efektów na nich by wyglądały jakby użyte w wielu bitwach. Na dziś posiadam: 2 generałów, 1 oddział husarii, 2 oddziały Pancernych, 5 oddziałów jazdy kozackiej, w tym jeden z rohatynami, 2 oddziały dragonów konno (dorobię też dragonów spieszonych) i 2 oddziały piechoty (otrzymają później pikinierów). Teraz muszę dodać oddziały rozpoznawcze, więcej piechoty i jakieś działa i projekt będzie można uznać za zakończony.