sobota, 23 marca 2019

Duchy of Warsaw: 1st Chasseur Regiment. Księstwo Warszawskie: 1. Pułk Strzelców Konnych.

Another unit for my army of Duchy of Warsaw, but cavalry this time. I start with 1st Chasseur Regiment. All figures are Front Rank and the bases are from Warbases. Together with the regiment I painted the cavalry brigade commander. It is not historical accurate because I did a  conversion of Uhlan officer and tried to made as close as possible to the Cavalry General. It is my first try and possible next time it will be better. The second figure is model of General Jan Henryk Dąbrowski, my first Division General. What about the historical accuracy of the models of that set. Sadly Wydawnictwo Karabela did not published their part about Chasseurs and I had to base on four pictures I have in my collection. According to them, this time Front Rank did quite a good job and their Chasseurs are almost perfect (possible that experts of the uniforms of that period would be able to show more mistakes, but for me are ok). Well done. My next unit, will be the 2nd Lancers Regiment.
Kolejny oddział gotowy do mojej armii Księstwa Warszawskiego, jednak tym razem jest to kawaleria. Zaczynam od 1. Pułku Strzelców Konnych. Wszystkie figurki pochodzą od Front Rank a podstawki od Warbases. Razem z pułkiem pomalowałem dowódcę brygady kawalerii. Nie jest on dokładnie zgodny historycznie ponieważ była to moja zabawa z konwersją oficera ułanów, którego próbowałem przerobić na generała kawalerii. To moja pierwsza taka próba i być może w przyszłości wyjdzie ona lepiej. Drugim modelem jest figurka generała Jana Henryka Dąbrowskiego, mojego pierwszego generała dywizji. Co ze zgodnością historyczną modeli z tego zestawu. Niestety Wydawnictwo Karabela nie opublikowało jeszcze tomu poświęconego strzelcom konnym i musiałem tu bazować na obrazkach z mojej kolekcji. W stosunku do nich, tym razem Front Rank wykonał naprawdę dobrą robotę i ich strzelcy wyglądają naprawdę perfekcyjnie (prawdopodobnie więksi znawcy problematyki umundurowania epoki znaleźli by dużo błędów, ale dla mnie są ok.). Świetnie. Moim następnym oddziałem będą ułani z 2. pułku ułanów.

1st Chasseur Regiment/1. Pułk Strzelców Konnych:


Cavalry Brigade General/Genrał brygady kawalerii:General Jan Henryk Dąbrowski:
His name on Arc the Triomphe in Paris (DOMBROWSKY)/ Jego imię na Łuku Triumfalnym w Paryżu (DOMBROWSKY):

niedziela, 17 marca 2019

Duchy of Warsaw: 3rd Infantry Regiment. Księstwo Warszawskie: 3. Pułk Piechoty.

Next regiment is ready for inspection. This time it is 3rd Regiment and like my all previous this one is also two battalion unit with Voltigeurs screen. All figures are from Front Rank. Together with my regiment I made my first Brigade General, the second will be made later.  Now I have enough infantry for the upcoming game, so it is time for cavalry. I started it from Horse Artillery. This time again Front Rank did not made good job. Soldiers have hats with wrong shape. It looks like for Hussars, but it should looks more like for the Chasseurs from Elite Companies. In the future I am going to compare this Horse guns with Murawski Miniatures ones and we will see what set is historically more accurate. But this is future. If you seen that set, let me know in comment section.
Kolejny pułk gotowy do inspekcji. Tym razem jest to 3. Pułk i tak jak moje poprzednie składa się z dwóch batalionów i tyraliery Woltyżerów. Wszystkie figurki to Front Rank. Razem z pułkiem pomalowałem pierwszego generała brygady, drugi dołączy już wkrótce. Teraz mam wystarczająco piechoty na nadchodzącą grę, czas więc na kawalerię. Zacząłem od artylerii konnej. Tym razem Front Rank znowu nie stanął na wysokości zadania. Żołnierze mają złe czapki. Wyglądają na huzarskie, a powinny być zbliżone do czapek Strzelców Konnych z kompanii wyborczych. W przyszłości mam zamiar porównać ten zestaw do tych z kolekcji Murawski Miniatures i wtedy przekonamy się, który z nich jest bardziej historycznie zgodny. To jednak przyszłość. Jeśli znacie ten zestaw dajcie mi znać w komentarzach co o nim myślicie.

1st Battalion/1. Batalion:


2nd Battalion/2. Batalion:


Voltigeurs/Woltyżerzy:Colonel with Brigadier/Pułkownik z Brygadierem:


Horse Artillery/Artyleria konna:


2. Regiment/2. Pułk:


Infantry Division/Dywizja Piechoty:

środa, 13 marca 2019

1st battle of Tomaszów Lubelski, 18.09.1939. Pierwsza bitwa pod Tomaszowem Lubelskim, 18.09.1939.

Last Thursday we replayed the first battle of Tomaszów Lubelski. This battle was very interesting, because it was the largest battle of Polish Campaign with a use of tanks on both sides. For the game we used the Rapid Fire! rules.
W ostatni czwartek na stół przenieśliśmy pierwszą bitwę pod Tomaszowem Lubelskim. Bitwa ta jest o tyle interesującą bitwą kampanii w Polsce, że jest ona największą w jakiej użyto czołgów po obu stronach. Do gry użyliśmy zasad Rapid Fire!SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda

1. Introduction. Wprowadzenie.


Polish forces, composed of Army Lublin and Army Kraków under general Tadeusz Piskor attempted to break through the German positions around Tomaszów Lubelski towards the Romanian Bridgehead. Both armies joined forces on September 15, in the area southwest of Frampol. Their road towards south was blocked, by two German corps - 8th Army Corps and by XXII Panzer Corps, consisting of 2nd Panzer Division and 4th Light Division (around Hrubeszów, Zamość and Tomaszów Lubelski). Polish forces, concentrated around Frampol, were surrounded by six to seven German divisions. Since neither Army Kraków, nor Army Lublin had any aircraft, general Antoni Szyling, commander of Army Kraków, decided to risk and attack the Germans, without knowing their real strength. He knew that panzer forces had already approached Rawa Ruska, and hoped that their units would be stretched along the road from Jarosław to Rawa. Polish forces included one of the largest Polish armored units of that time, the Warsaw Armoured Motorised Brigade, and general Szyling, together with general Piskor, decided that the Warsaw Brigade would make a demonstration attack on Tomaszów, drawing the attention of the Germans. Joined Polish forces were made of five infantry divisions: 3rd, 21st, 22nd, 23rd and 55th. Furthermore, they consisted of 1st Mountain Brigade, Kraków Cavalry Brigade and Warsaw Armoured Motorized Brigade. However, after days of heavy fighting, Polish units were reduced to 30-50% of their original strength (except for the Armoured Brigade), lacking food, anti tank ammunition, petrol and maps. Furthermore, communication between separate divisions was scarce, and they had no air support, which was a huge disadvantage, as they had no idea about movements and location of German forces.
These plans, however, were quickly changed, after the Germans destroyed key Polish unit, 21st  Division near the village of Dzikowiec, on September 15/16, killing general Józef Kustroń. General Piskor, realizing that German forces were stronger than he had thought, decided to act quickly, without waiting for all his divisions to concentrate. On September 17th, he ordered Warsaw Armoured Motorized Brigade to attack Tomaszów and keep the town until main forces of Army Kraków will join the brigade. Tomaszów was attacked on September 18th, in the morning...
Polskie siły złożone z Armii Lublin i Kraków pod dowództwem generała Tadeusza Piskora próbowały przebić się przez pozycje niemieckie w pobliżu Tomaszowa Lubelskiego w kierunku Przedmościa Rumuńskiego. Obie armie połączyły się 15 września, na południowy wschód od Frampola. Ich droga na południe była blokowana przez dwa niemieckie korpusy: 8. Korpus Armi (pod Biłgorajem) i przez XXII Korpus Pancerny, składający się z 2. Dywizji Pancernej i 4. dywizji Lekkiej (pod Hrubieszowem, Zamościem i Tomaszowem Lubelskim). Polskie siły skoncentrowane pod Frampolem, były otoczone przez sześć do siedmiu niemieckich dywizji. Obie polskie armie były pozbawione lotnictwa, więc generał Antoni Szyling, dowodzący Armią Kraków, postanowił zaryzykować i zaatakować Niemców, bez rozpoznania ich realnej siły. Wiedział, że siły pancerne przeciwnika dotarły już do Rawy Ruskiej i miał nadzieję, że zostaną wsparte na linii szosy z Jarosława do Rawy. Polskie siły miały w swoim składzie jedną z największych polskich jednostek pancernych, Warszawską Brygadę Pancerno Motorową i generał Szyling wraz z generałem Piskorem, zdecydowali się użyć brygadę w demonstracyjnym ataku na Tomaszów Lubelski, by odwrócić uwagę Niemców. Polskie siły składały się z pięciu dywizji piechoty: 3., 21., 22., 23. i 55. oraz 1. Brygady Górskiej, Krakowskiej Brygady Kawalerii i Warszawskiej Brygady Pancerno Motorowej. Niestety po dniach ciężkich walk, polskie jednostki były zredukowane od 30 do 50 procent ich początkowych sił (oprócz Brygady Pancerno Motorowej), brakowało również żywności, broni przeciwpancernej, paliwa i map. Ponadto komunikacja pomiędzy rozdzielonymi dywizjami była utrudniona oraz nie posiadano własnego lotnictwa, co było ogromną wadą, ponieważ nie mieli oni pojęcia o ruchach i lokalizacji wojsk niemieckich.
Te plany zostały wszakże szybko zmienione, gdy Niemcy rozbili 21. dywizję w pobliżu wsi Dzikowiec w dniach 15. i 16. września, gdzie poległ generał Józef Kustroń. Generał Piskor zdając sobie sprawę, że siły niemieckie są silniejsze niż zakładał, zdecydował się działać szybko bez czekania, aż wszystkie jego dywizje się skoncentrują. 17 września wydał rozkaz by Warszawska Brygada uderzyła na Tomaszów Lubelski i utrzymała go, aż do nadejścia głównych sił Armii Kraków. Atak na tomaszów zaczął się 18 września ranem...

Table size: 8'x6'

2. Forces. Siły.POLAND/POLSKA
(Angus, Peter)

(All forces regular)

WARSAW ARMOURED MOTORISED BRIGADE

North Group:

1st Mounted Rifle Regiment

HQ: CO+5 figures (1 x ATR, 1 x wz.36 GL team (2 figures))
4 x Coy: 8 figures
Support Coy: 6 figures (1 x MMG, 1 x 81mm mortar + light truck)
AT Coy: 3 figures (1 x wz. 36 ATG + 2CP)

11th Reconnaissance Tanks Company

Coy: 3 vehicles (2 x TK3, 1 x TKS(20mm))

12th Light Tank Company

Coy: 2 vehicles (2 x Vickers E (47mm))

Armoured Car Company

Coy: 3 vehicles (2 x wz.34(gun), 1 x wz. 34(MG))

South Group.

1st Motorised Infantry Regiment

HQ: CO+5 figures (1 x ATR, 1 x wz.36 GL team (2 figures))
4 x Coy: 8 figures
Support Coy: 6 figures (1 x MMG, 1 x 81mm mortar + light truck)
AT Coy: 3 figures (1 x wz. 36 ATG + 2CP)

1st Tank Battalion

HQ: 1 vehicle (1 x 7TP(dw))
Recce Coy: 3 vehicles (2 x TKS, 1 x TKS(20mm)
2 x Coy: 2 vehicles (2 x 7TP(jw))
1 x Coy: 2 vehicles (1 x 7TP(dw), 1 x 7TP(jw)
Spear Unit:

2nd Motorised Artillery Company
2 x Battery: 1 gun (1 x 75mm + light truck)GERMANY/NIEMCY 
(Michael, Bartek)

(All forces regular)

4th Light Division

11th Mechanised Infantry Regiment
HQ: CO+5 figures (1 x ATR, 1 x 50mm mortar team + Krupp Protze)
3 x Coy: 8 figures + Krupp Protze
Sup Coy: 9 figures (2 x MMG team, 1 x 81mm mortar team + 2 light trucks)
Gun Coy: 6 figures (1 x PaK 36, 1 x 75mmIG + 2 light trucks)10th Mechanised Infantry Regiment
HQ: CO+5 figures (1 x ATR, 1 x 50mm mortar team + Krupp Protze)
3 x Coy: 8 figures + Krupp Protze
Sup Coy: 9 figures (2 x MMG team, 1 x 81mm mortar team + 2 light trucks)
Gun Coy: 6 figures (1 x PaK 36, 1 x 75mmIG + 2 light trucks)33rd Panzer Battalion
HQ: 2 vehicles (1 x klPzBefWg I, 1 x PzKpfw I)
2 x Coy: 3 vehicles (2 x PzKpfw I, 1 x PzKpfw II)
1 x Coy: 3 vehicles (1 x PzKpfw I, 2 x PzKpfw II)Reinforcements:

2nd Panzer Division

Turn 5:
Armoured Car Battalion
HQ: 1 vehicle (1 x SdKfz 223)
Coy: 2 vehicles (1 x SdKfz 221, 1 x SdKfz 222)
Coy: 2 vehicles (2 x SdKfz 231)

Turn 7:
4th Panzer Regiment
Coy: 3 vehicles (2 x PzKpfw II, 1 x PzKpfw III)
Coy: 3 vehicles (2 x PzKpfw II, 1 x PzKpfw IV)

Turn 9:
3rd Panzer Regiment
Coy: 3 vehicles (3 x PzKpfw II)
Coy: 3 vehicles (2 x PzKpfw II, 1 x PzKpfw III)
Coy: 3 vehicles (2 x PzKpfw II, 1 x PzKpfw IV)

Air Support

1 x Stuka bomber (2 light bombs, 2 x MMG) available for 3 turns, starting from turn 2 (arrive on 6), turn 3 (arrive on 5,6), turn 4 (arrive on 4-6), turn 5 (arrive on 3-6), turn 6 (arrive on 2-6).


GENERAL RULES:

All infantry units test for battalion, rest per company.

VICTORY CONDITIONS:

Germans:

Destroy more than 50% of Polish units, keep Tomaszów Lubelski and the main road North-South.

Poles:

Take and keep Tomaszów Lubelski.

Game turns: 12.

2. The game. Gra.


The game started with Polish advantage against German positions of  10th Regiment. Poles used their armoured vehicles as the cover for incommint infantry and that tactic worked very well. Very quickly they managed to reach villages of  Pasieki and Szalowola. The second one was taken as the first and soon after Pasieki also were in Polish hands. The counterattack of 33rd Panzer Battalion failed and the unit was forced to withdraw. Soon 10th Regiment get broken and Polish forces were able to attack Tomaszów Lubelski. Unfortunately German reinforcements arrived. 2nd Panzer Division vehicles stopped Poles just before Tomaszów (one tank managed to enter the town, but get destroyed). With every turn German advantage increased and Polish units were eliminated one after another. We stopped on turn 9th, but it was clear that it is impossible for Poles to take the town. Game finished with historical result and once again Germans were victorious. It was good game with my favourite 2WW system. We also had Luftwaffe arrival, but this time it was very ineffective. One advice if you wanna to replay this battle, move town 12' towards Polish positions, that will increase balance of the game.
Polskie oddziały zaczęły od ataku pozycji niemieckiego 10. pułku. Polacy użyli swoich opancerzonych pojazdów jako zasłony dla nadchodzącej piechoty i ta taktyka sprawdzała się bardzo dobrze. Bardzo szybko dotarli oni do wsi Pasieki i Szalowola. Druga z nich została zajęta jako pierwsza i wkrótce także i ta druga znalazła się w polskich rękach. Kontratak 33. batalionu pancernego nie powiódł się i jednostka ta została zmuszona do odwrotu. Wkrótce 10 pułk został rozbity i polskie oddziały były gotowe do ataku na Tomaszów Lubelski. Niestety przybyły niemieckie posiłki. Pojazdy 2. Dywizji Pancernej zatrzymały Polaków przed Tomaszowem (jednemu z czołgów udało się wedrzeć do miasta, jednak został tam zniszczony). Z każdą turą przewaga Niemców była coraz wyraźniejsza i przy turze 9. było już jasne, że Polakom nie uda się opanować Tomaszowa. Gra zakończyła się historycznym rezultatem i jeszcze raz Niemcy okazali się zwycięzcami. Była to dobra gra z moim ulubionym systemem drugowojennym. Podczas gry pojawiło się także Luftwaffe, ale było bardzo mało efektywne. Jeśli chcielibyście tą grę rozegrać sobie sami, to polecam przesunięcie Tomaszowa o 12 cali w kierunku pozycji polskich, bardziej to zbalansuje grę.4. Links. Linki.


Angus:
http://www.edinburghwargames.com/the-assault-on-tomaszow-lubelski-1939/

Michael:
To be updated soon...

SESWC:

Flickr:

sobota, 2 marca 2019

Mahdist invasion of Egypt, 1886. Inwazja Mahdystów na Egipt, 1886.

Last Thursday we moved into 'what if' scenario'. Some time ago I prepared few scenarios for the alternate history, set in Egypt and Sudan. This time we played the second in the row of them. All story is based on the fact, that Mahdi did not died of typhus in 1885, but miracly back his health, thanks to the ancient medicine found somewhere in ancient Sudanese pyramids. Seeing in that clear sign from Allah, Mahdi decided to lead an attack on Egypt and put his banners in Mediterranean Sea. Unfortunately his medicine was stolen, by Colonel Frederick Burnaby (he did not died in 1885 as well). The story of taking that medicine from Mahdists is part of the first scenario which we are going to play some day. Anyway, back to our game. The track of Burnaby with stolen good took to the lonely Egyptian outpost somewhere on Egyptian Sudanese border. That lay on the way one of the few armies lead by Mahdi's Califs. He got an personal order from Mahdi to take this medicine back. In the meantime British get informed about incoming invasion. Being aware of Burnaby's mision the Imperial command send an relief forces under Admiral Hewitt. His mission is to reach the Outpost before Mahdists, help Burnaby to bring the medicine back to Kair and stop the invaders. For our game we used new version of Black Powder.
W ostatni czwartek rozegraliśmy jeden ze scenariuszy typu "co by było gdyby". Jakiś czas temu stworzyłem kilka scenariuszy dotyczące alternatywnej historii, umiejscowionej w Egipcie i Sudanie. Tym razem zagraliśmy drugi w kolejności scenariusz tej serii. Cała opowieść jest oparta na fakcie, że Mahdi nie umiera na tyfus w 1885 roku, jednak w cudowny sposób zdrowieje, dzięki znalezionemu w starożytnych piramidach sudańskich lekarstwu. Widząc w tym wyraźny znak od Allaha, postanawia zaatakować Egipt i wbić swoje sztandary w Morzu Śródziemnym. Niestety jego lekarstwo zostało skradzione przez pułkownika Fredericka Burnaby (on również nie zginął w roku 1885). Historia tej kradzieży dotyczy pierwszego scenariusza tej serii, którą mam nadzieję wkrótce rozegrać. Wracając jednak do naszej gry. Ślad Burnaby'ego prowadzi do samotnego egipskiego posterunku, gdzieś na granicy egipsko sudańskiej. Ten leży na drodze jednej z armii prowadzonej przez jednego z kalifów Mahdiego. Otrzymał on osobisty rozkaz by odzyskać to lekarstwo. W międzyczasie Brytyjczycy zostali powiadomieni o nadchodzącej inwazji. Będąc  świadomymi misji Burnaby, imperialne dowództwo wysłało odsiecz pod dowództwem admirała Hewitta. Jego zadaniem jest dotrzeć do placówki przed Mahdystami, pomóc Burnabie dostarczyć lekarstwo do Kairu i jednocześnie zatrzymać inwazję. Do naszej gry użyliśmy nowej wersji Black Powder.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Campbell Hardie, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.BRITAIN & EGYPT/BRYTANIA i EGIPT
(Campbell, Peter)

Outpost Forces.

CinC (Level 8)

2 x Egyptian Infantry Battalion
1 x Howitzer with Skirmish unit
Burnaby's team (1 dice for shooting and hand to hand, 1 point of Stamina, saving on 4+)

Forces got order 'fight to the last men'. Cannot left the outpost until get direct order from high command, that mean one of the relief units has to reach outpost and that way the forces can leave it.Relief Forces

Adm. Hewitt (Level 9)

4 x British Infantry Battalion
2 x Machine Guns
1 x Small Cavalry Unit with Sabers (7 dices hand to hand, Stamina 6, Saving on 4+)
1 x Small Cavalry Unit with Lances (7 dices hand to hand, Stamina 6, Saving on 4+, Lances)

SPECIAL RULE:
All British and Egyptian forces had the rule Modern Rifles, which allow shoot twice if unit with order Charge move in direction of British or Egyptian unit. The British unit fires even if the unit did not touch the charged unit, but get in range of rifles. If the unit finished in direct contact, the charged unit fire twice (the second on close range), if not fire only once on normal range.MAHDISTS/MAHDYŚCI
(Angus, Alasdair, Sam)

3 x CinC (all Level 7)

17 x Foot Mahdists with spears
6 x Foot Mahdists with rifles

2 x Horse Cavalry
1 x Camelry Cavalry

The Mahdists commanders can divide their troops freely between three commanders. One of them must be designated as Caliph. his main task is to get the medicine. VICTORY CONDITIONS:

British win if they stop Mahdists from crossing their table edge and will be still in possession of medicine. In case of draw, the side with medicine win the game.

2. The game. Gra.


The game started with Mahdist initiative (both sides rolled for that 2D6). Angus took the position of Caliph an Alasdair together with our new friend Sam took the other commands. On the other side Peter took the role of Admiral Hewitt and Campbell took Outpost. In the first turn Angus's and Sam's forces reach the outskirts of Outpost and started to size it. In the meantime Peter marched with his forces and soon created two defend lines. His cavalry run towards the wadi, but get stopped there. All cavaleris need twoo moves to cross it, British and Egyptian forces need one move and Mahdists can cross it without penalty, later I realised that I should put over the wadi some kind of bridge, as that was to harsh for the British... 
Gra się zaczęła z inicjatywą Mahdystów (obie strony rzucały o to 2K6). Angus wcielił się w rolę Kalifa a Alasdair wraz z naszym nowym kolegą Samem zostali pozostałymi dowódcami. Po drugiej stronie Peter wcielił się w admirała Hewitta a Campell dowodził placówką. W pierwszej turze siłom Angusa i Petera udało się dojść do krańców placówki i rozpoczęli oblężenie. W międzyczasie Peter wmaszerował na stół ze swoimi siłami i utworzył dwie linie obrony. Jego kawaleria gnała w kierunku uedy, ale tam została zatrzymana. Wszystkie kawalerie potrzebowały dwóch ruchów by przekroczyć uedę, brytyjska i egipska piechota jednego ruchu a Mahdysci przekraczali ją bez kary, później zorientowałem się, że było to zbyt trudne dla Brytyjczyków i mogłem umieścić tam jakiś most albo coś...The first attempt relief and passing new orders to  the Outpost failed. Peter had to rallied his Cavalry and tried with fis rifles and machine guns help Campbell, who desperate defended his positions. Finally Angus broke into the buildings and after fierce fight took the Outpost. He managed to take back the medicine!
Pierwsza próba odsieczy i przekazania nowych rozkazów dla placówki zakończyła się porażką. Peter musiał uporządkować swoją kawalerię  ogniem swoich karabinów próbował pomóc Campbellowi, który desperacko bronił swoich pozycji. W końcu Angusowi udało się wedrzeć do budynków i po zażartej walce zdobyć placówkę. Udało mu się także odzyskać lekarstwo! Now all Mahdist forces moved against Peter. He decided not put his forces into square and soon his forces started disappear under incoming hordes of Mahdists. Finally he was left with two units, surrounded and first Mahdist units started to cross British table edge. Game was over with clear victory of Muslim forces. The message of that defeat very quickly reach London, created a massive panic. British government will respond with all furious... But that the part of the next scenario. By the way, it was first game for my Mahdists and most of them managed to survive the game, so the 'first time on the table' curse not always work.
Teraz wszystkie siły Mahdystów ruszyły przeciw Peterowi. Zdecydował się na nie ustawienie swoich sił w czworoboku i wkrótce jego oddziały zaczęły znikać pod nadchodzącymi hordami Mahdystów. Ostatecznie pozostał z dwoma oddziałami, otoczony a pierwsze oddziały Mahdystów zaczęły przekraczać brytyjską krawędź stołu. Gra się zakończyła z wyraźnym zwycięstwem sił Mahdiego. Wiadomość o tym szybko dotarła do Londynu, gdzie wywołała olbrzymią panikę. Brytyjski rząd postanowił odpowiedzieć na to z całą furią... Jednak to już część kolejnego scenariusza. Z innej beczki, był to pierwszy raz moich Mahdystów na stole i większość z nich przeżyła bitwę, więc klątwa "pierwszego razu na stole" nie zawsze działa.


3. Links. Linki.


Angus:
Will be updated soon or later ;)

Campbell (SESWC):

Flickr: