wtorek, 14 maja 2019

Villeneuve, 1781.

Hello! Last Thursday we returned with new campaign game. Michael once again returned with AWI, but this time with a different rules. About those you can read on Michael's blog. Every game is pregamed with Eve of Battle, the card game also written by Michael and which I had a privilege to test. In our campaign we have four players: American (Mike), French (myself), British (Alasdair) and Hessians (Peter). In our first game I faced Alasdair. For our games we using Black Powder rules.
Witam! W ostatni czwartek zaczęliśmy naszą nową kampanię. Michael znów powrócił z Wojną o Niepodległość Stanów Zjednoczonych, jednak tym razem z odmiennymi zasadami. O nich możecie przeczytać na blogu Michaela. Każda gra poprzedzona jest grą z użyciem Eve of Battle, karcianka, również napisana przez Michaela, którą miałem zaszczyt testować. W naszej kampanii mamy czworo graczy: Amerykanie (Mike), Francuzi (ja), Brytyjczycy (Alasdair) i Hesowie (Peter). W naszej pierwszej grze stanąłem do walki z Alasdairem. Do naszych gier używamy zasad Black Powder.SCENARIO/SCENARIUSZ: Eve of Battle
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Michael Schneider
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider

1. Forces. Siły.
FRANCE & UNITED STATES/FRANCJA i STANY ZJEDNOCZONE
(Bartek)

CinC (level - 9)

2 x French Line
1 x Continental Line

BC (level - 8)

1 x Continental Line
1 x MilitiaGREAT BRITAIN/WIELKA BRYTANIA

CinC (level - 9)

4 x British Line

BC (level - 8)

1 x British Grenadiers


2. The game. Gra.


From the Eve of Battle I received: the river, the fortified position, building and forced marsch, British got only surprised attack. My plan was to set up units as quick as possible on defending line and in the building and await British attack. However British grenadiers appeared on my left flank and I had to detach 2 units to deal with them.
Z Eve of Battle dostałem: rzekę, umocnioną pozycję, budynek i forsowny marsz, Brytyjczycy dostali jedynie niespodziewany atak. Mój plan to: zająć jak najszybciej linię obrony i budynek i tam oczekiwać Brytyjczyków. Jednakże grenadierzy brytyjscy pojawili się na mojej lewej flance i musiałem wysłać dwa oddziały by się nimi zająć.First fight started with Grenadiers. My Continentals started with their muskets, then joined my Militia and one unit of French, who took the positions, but was able to turn around, as the main enemy forces were still away. I was three units against one. Alasdair did not decided to charge any of my units and started to exchange the fire. The Math was against him and soon he had to withdraw, my Americans followed him and in last fire round destroyed his best unit. That how I received my first glory point.
Jako pierwsza zaczęła się walka z grenadierami. Moja piechota kontynentalna rozpoczęła walkę swoimi muszkietami, wtedy dołączyła milicja i jeden z oddziałów francuskich, który mógł się odwrócić, jako, że wrogie siły były wciąż daleko. Trzech na jednego. Alasdair nie zdecydował się na szarżę i rozpoczął wymianę ognia. Matematyka była przeciw niemu i wkrótce musiał się wycofać. Moi Amerykanie podążyli za nim i ostatnia ich salwa zniszczyła jego najlepszy oddział. W ten sposób zdobyłem swój pierwszy punkt chwały.In the meantime, rest of the British moved into position. Now were four British against three French and American, but I had fortified position and BUA. Once again Alasdair decided to solve the battle with the fire, but that did not worked well. The situations became quite problematic for British, who started  losing the game. The only solutions for that was a massive charge with two units against my house. That happened, but not only my Continentals defended position but received support from French, who outflanked British and in result destroyed another their unit. I got the second glory point. 
W międzyczasie, reszta Brytyjczyków dotarła na pozycje, Teraz były cztery oddziały brytyjskie przeciw trzem francuskim i amerykańskim, jednak ja miałem umocnioną pozycję i BUA. Znów Alasdair zdecydował się rozstrzygnąć bitwę ogniem, jednak to się nie udało. Sytuacja stawała się problematyczna dla Brytyjczyków, ponieważ zaczęli przegrywać grę. Jedynym rozwiązaniem była druzgocąca szarża na budynek. To się stało, jednak moi Kontynentalni, nie dość że obronili budynek, to jeszcze otrzymali flankujące wsparcie od Francuzów i zniszczyli kolejny oddział. W ten sposób zdobyłem drugi punkt chwały.As that was 6 turn of our game, Alasdair decided to withdraw his forces and I got third glory point. Now we decided to continue the game out of campaign record. The fight for the building continued, but not well for British, who lost another unit. Then I moved my other French unit and in short range fired at next British unit, which get destroyed. That finished the game. 
Jako, że była to 6 tura, Alasdair zdecydował się wycofać swoje oddziały i w ten sposób zdobyłem trzeci punkt chwały. Teraz mogliśmy kontynuować grę bez wpływu na kampanię. Walka o budek trwała i nie skończyła się dobrze dla Brytyjczyków, którzy stracili kolejny oddział. Wtedy mój drugi oddział francuski posunął się do przodu i na krótkim zasięgu zniszczyli ogniem kolejny oddział brytyjski. to zakończyło grę.


3. Links. Linki.


Rules of the campaign on Michael's blog:

Michael's relation from the game:

SESCW:

Flickr:

wtorek, 7 maja 2019

Where is my money? Gdzie są moje pieniądze?

Hi! Today we had a game last Thursday. We returned to our saga. As you remember from our last game Henri the Red get killed and Bishop Luitpold Der Fette get captured. It was great victory for joint forces of Rolund, Rudolf the Insane and Reiner. That massive army need money and bishop promised to pay for his freedom a lot of money. Victorious commanders agreed for that conditions and set him free. The promised money should arrived in one month time, but didn't. Now the commanders decided to pay a visit in Fetthausen, where bishop live. They don't know that bishop called Henri II son, Henri III for help... For game we used Hail Caesar! rules. 
Witam! Dzisiaj gra, którą rozegraliśmy w zeszły czwartek. Powróciliśmy do naszej sagi. Jak zapewne pamiętacie podczas ostatniej gry Henryk Rudy został zabity a biskup Luitpold Gruby dostał się do niewoli. Było to wielkie zwycięstwo dla Rolunda, Rudolfa Szalonego i Reinera. Ta duża armia wymagała jednak zapłaty i biskup obiecał zapłacić olbrzymią kwotę za swoją wolność. Zwycięzcy dowódcy zgodzili się na to i uwolnili go. Obiecane pieniądze miały nadejść w ciągu miesiąca, jednak to nie nastąpiło. Teraz dowódcy postanowili odwiedzić biskupa w Fetthausen, gdzie miał swoją siedzibę. Nie wiedzieli jednak, że biskup wezwał na pomoc syna Henryka II, Henryka III... Do gry użyliśmy zasad Hail Caesar!SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Bartek Żynda, Mike Evans

1. Forces. Siły.ALLIED/SPRZYMIERZENI.

Alasdair commanded whole infantry and I took Vikings and whole cavalry.
Alasdair dowodził całą piechotą ja natomiast wziąłem wikingów i kawalerię.

Rudolf the Insane (CinC - 9)

1 x Knights of the House
1 x Knights

Rolund (CinC - 9)

2 x Knights

Rudolf Junior (8)

2 x Knights

Berthram (8)

1 x Crossbows
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry

Odes (8)

1 x Crossbows
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry

Rudolf the Jungest (8)

1 x Bows
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry

Ives (8)

1 x Bows
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry

Reiner (8)

1 x Berserkers
2 x Hirdmen
1 x Bondi
1 x ArchersBISHOP/BISKUP
(Michael and Mike)

Bishop Luitpolt Der Fette (CinC - 9)

1 x Dismounted Knights
2 x Heavy Infantry
2 x Archers
1 x Slingers

Luidolf Der Pickelige (8)

2 x Heavy Infantry
2 x Archers
2 x Crossbows

Bishop's Cavalry (8)

3 x Knights

Bishop's Peasants (8)

10 x PeasantsHENRI III/HENRYK III
(Michael)

(They can arrive on turn D6+1)

Henri III (CinC - 9)

1 x Knights of the House
4 x Knights

2. The Game. Gra.


Our plan for the battle was to move whole cavalry against bishop's cavalry, destroy it and then attack the peasant forces from the flank and from the front with our infantry. In the meantime Vikings were going to attack the village and took better forces off the main battlefield. We asked John, one again, to secretly rolled for Henri III and every turn we asked him, if he can arrive on the table.
Naszym planem bitewnym było zaatakowanie kawalerii biskupiej, naszą. Zniszczenie jej i wtedy uderzenie od flanki na wieśniaków, przy jednoczesnym uderzeniu na nich od czoła naszą piechotą. W międzyczasie wikingowie mieli uderzyć na miasto i w ten sposób odciągnąć doborowe oddziały od głównego pola walki. Poprosiliśmy znów Johna, by w sekrecie rzucił dla Henryka III i przy każdej turze pytaliśmy się go, czy jego oddziały mogą wejść na stół.The battle started with cavalry charges and fire with our ranged weapons, bows, crossbows and slings. After some problems my cavalry managed to destroy the bishops cavalry (I lost 2 units, bishop 3, commanded by Mike, who is also a great cavalry commander and my great opponent in many games). During that time Alasdair moved whole infantry and was ready to assault.
Gra się rozpoczęła walką kawaleryjską i ostrzałem broni dalekiego zasięgu, łuków, kusz i proc. Po pewnych trudnościach mojej kawalerii udało się zniszczyć biskupią (ja straciłem 2 oddziały, biskup 3, dowodzone przez Mike'a, który jest równoczesnie doskonałym dowódca kawaleryjskim i moim doskonałym przeciwnikiem w wielu grach). W tym samym czasie Alasdair podprowadził piechotę i był gotowy do ataku.Cavalry attacked from the flank and our infantry from the front. It was a total slaughter! One by one peasant units were vanish from the field. Among the fallen was also Luidolf Der Pickelige. Then all the bishop forces were called to withdraw to the town...
Kawaleria zaatakowała od flanki a nasza piechota od czoła. To była totalna rzeź! Jeden za drugim oddziały chłopskie były niszczone. Jedną z osób poległych tam był Luidolf Der Pickelige. Wtedy wszystkie oddziały biskupie zostały wezwane by wycofać się do miasta...When the peasant army was slaughtered, Reiner's vikings attacked directly town. They managed to cross the first wall, when they met main forces of the bishop. In the melee, bishop's knight get killed together with their commander. Bishop was dead! The town was lost! Looting and rape began fuelled by general drunkenness of all victorious troops. However in the distance the late forces of Henri III arrived. They were not able to help bishop, but were ready for revenge. Especially the next day, whey the massive hangover will met the allied army... TO BE CONTINUED...
Kiedy chłopska armia była masakrowana, wikingowie Reinera zaatakowali bezpośrednio miasto. Udało im się przebić przez pierwszy mur i tam napotkali główne siły biskupa. W walce wręcz biskupi rycerze zostali zabici wraz z ich dowódcą. Biskup był martwy! Miasto przepadło! Zaczęły się grabieże i gwałty podsycane ogólnym pijaństwem zwycięskich oddziałów. Jednakże w oddali pojawiły się spóźnione oddziały Henryka III. Nie były w stanie pomóc biskupowi, ale były gotowe do rewanżu. Szczególnie wtedy, gdy następnego dnia sprzymierzeni będą musieli zmierzyć się z olbrzymim kacem... CDN...


3. Links. Linki.


Michael:
http://meneken.blogspot.com/2019/05/rolund-and-henri-ii-saga-end-of.html

SESWC:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/2186641148040513

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157678126515877

sobota, 4 maja 2019

Saxony 1945. Saksonia 1945.

Hi! I'm back with game reports. However, before I tell you  about our game, I have to announce something. The Late Medieval Polish army list for To the Strongest! You can download for free from Simon's shop at this link:
Cześć! Wracam z raportami z gier. Jednakże, zanim opowiem Wam o naszej grze, mam coś do ogłoszenia. Lista na późne średniowiecze dla Polski dla zasad To the Strongest! jest w końcu gotowa. Możecie sobie ją ściągnąć za darmo ze sklepu Simona pod tym linkiem:


Ok, let back to our games. The work with the army list took all my free time and had no time for blogging. Now I am going to fix it. First  the game we had two weeks ago. It was Rapid Fire! game with Polish together with Soviets against Germans.
Ok, wracamy do naszych gier. Praca nad listą armijną zajęła mi prawie cały mój wolny czas i nie miałem czasu na blogging. Teraz zamierzam to naprawić. Pierwsza gra, którą mieliśmy dwa tygodnie temu. Była to gra z zasadami Rapid Fire! z Polakami wraz z Sowietami przeciw Niemcom.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda


1. Forces. Siły.POLAND/POLSKA
(Alasdair)

HQ: CO + 2 x rifle + ATR
1st Coy: (8 rifles)
2nd Coy: (8 rifles)
3rd Coy: (8 rifles)
Mortar Coy: (50mm Mortar, 82mm Mortar)
MMG Coy: (Maxim MMG)

Tank Coy: (1 x T-70, 2 x T-34/76) SOVIET UNION/ZWIĄZEK SOWIECKI
(Michael)

Soviet Armoured Brigade

HQ: T-34/85, B-64

1st Tank Battalion: 1st Coy (2 x T-34/85), 2nd Coy (2 x T-34/85)
2nd Tank Battalion: 1st Coy (2 x T-34/76), 2nd Coy (2 x T-34/76)
3rd Tank Battalion: 1st Coy (2 x T-34/76), 2nd Coy (2 x T-34/76)

Motorised Infantry Battalion

HQ: CO + ATR + Jeep
1st Coy (6 x SMG + truck)
2nd Coy (6 x SMG + truck)
3rd Coy (6 x SMG + truck)
Support Coy (Maxim MG, 82mm Mortar + 2 x truck)
Artillery Support (76mm IG, 45mm ATG, ZIS-2 ATG + 3 x truck)THIRD REICH/TRZECIA RZESZA
(Mike)

Panzer Kampfgruppe

HQ: CO + 2 rifles

Tank Battalion
1st Coy (3 x PzKpfw V Panther)
2nd Coy (2 x PzKpfw V Panther)

Armoured PanzerGrenadier Battalion
HQ: CO + 1 rifle + Panzerschrecke + SdKfz 251/10
1st Coy: (8 rifles + 1 Panzerfaust + SdKfz 251/1)
2nd Coy: (8 rifles + 1 Panzerfaust + SdKfz 251/1)
3rd Coy: (8 rifles + 1 Panzerfaust + SdKfz 251/1)
MMG Coy: (2 x MG42, 1 x 81mm Mortar + 2 x SdKfz 251/1)
Support Coy: (1 x 120mm Mortar + SdKfz 251/1, 1 x 75mm PaK + truck, SdKfz 251/9)

Artillery Battalion
HQ: SdKfz 250/6, PzKpfw III
1st Coy: (2 x Wespe)
2nd Coy: (1 x Marder)
2. The game. Gra.


Polish Infantry Battalion with some tank support took a small town over the river. In this town was the bridge, which had to be defended for any cost, to facilitate the crossing incoming Soviet and Polish troops, moving towards Dresden. That action locked some German forces, which were moving south, their way was through that bridge. Poles were informed about incoming enemy and send for help to the nearest Soviet tank brigade. The day started and first German units launched atack...
Polski batalion piechoty wsparty czołgami, zajął małe miasto nad rzeką. W tym mieście znajduje się most, który musi być utrzymany za wszelką cenę, by umożliwić przeprawę nadchodzącym oddziałom sowieckim i polskim kierującym się na Drezno. Ta akcja zamknęła pewna ilość sił niemieckich, które przemieszczały się na południe, ich droga prowadziła przez ten most.Polacy zostali poinformowani o nadchodzącym przeciwniku i posłali po pomoc do stacjonującej w pobliżu sowieckiej brygady pancernej. Dzień się rozpoczął i pierwsze niemieckie oddziały zaczęły swój atak...Polish troops were able to place all their forces in the town and on the right bank of the river, Germans were rolled 2D6, every turn to indicate the number of units entering the table (starting from turn 1). Soviets started from turn 2, with the same rule (however before that they also had to roll D6, if it was possible, so in turn 2 it was 6, 3rd it was 5 and so on). The only safe way to cross the river was over the bridge, if any unit decided to cross the river in any different place has to roll (Infantry would take casualties on 6 points on table 4, vehicles D6: 1-2 drawn, 3-4 stopped, 5-6 moved through). I also mentioned the players that many of the vehicles in museums and private collections are the vehicles taken from rivers and swamps... Germans to win the game had to move at least 51% of their troops over the river and escape through south half of the table edge.
Polskie oddziały mogły wystawić się gdziekolwiek w mieście i na prawym brzegu rzeki, Niemcy rzucali 2K6 w każdej turze, by wyznaczyć liczbę jednostek wkraczających na stół (zaczynając od pierwszej tury). Sowieci mogli wchodzić od tury 2 z tą samą zasadą (jednakże przed każdą turą musieli o to rzucać K6 i w drugiej turze mogli wejść na 6, w trzeciej na 5, w czwartej na 4 itd.). Jedynym bezpiecznym miejscem przekroczenia rzeki był most, jeżeli ktokolwiek zdecydował się na przekroczenie rzeki w innym miejscu, musiał również o to rzucić (piechota 6 pkt na tabelce 4, pojazdy K6: 1-2 zatonął, 3-4 zatrzymany, 5-6 przeprawił się). Napomknąłem również, że duża ilość pojazdów znajdująca się w muzeach i prywatnych kolekcjach była wyłowiona z rzek i bagien... Niemcy by wygrać musieli przekroczyć rzekę i min. 51% swoich sił wyprowadzić przez południową połowę stołu.Germans very quickly entered the table with their forces and soon the Panthers started to fire at Polish positions. Both Polish T-34 were very quickly destroyed and German infantry closed to the town. Polish units get destroyed and soon half of the town was in German hands. Then Soviets arrived, but were stopped by very accurate German fire. Despite the fact that some T-34 were destroyed, there were much too many of them. Finally Germans decided to cross the river, but not over the bridge. Unlucky for them most of the halftrucks drawn in the river. Soviets managed to push their infantry into the town, where they supported Poles. Now both infantry battalions, Poles and Germans had to test morale against casualties. Germans broke first and left the tanks unsupported. The game was over, Germans were stopped.
Niemcy bardzo szybko weszli na stół i wkrótce ich Pantery zaczęły ostrzeliwać polskie pozycje. Oba polskie T-34 zostały szybko zniszczone i niemiecka piechota zbliżyła się do miasta. Polskie oddziały zostały zniszczone i połowa miasta znalazła się w niemieckich rękach. Wtedy nadjechali Sowieci, jednak zostali zatrzymani przez celny ogień niemiecki. Pomimo faktu, że wiele sowieckich T-34 zostało zniszczonych, było ich jednak za dużo. Ostatecznie Niemcy zdecydowali się przeprawić się przez rzekę w innym miejscu niż przez most. Większość jednak transporterów utonęła w rzece. Sowietom udało się dostać swoją piechotą do miasta i wesprzeć broniących się Polaków. Teraz oba bataliony, Polski i Niemiecki musiały rzucać testy na morale spowodowane stratami. Niemcy załamali się wcześniej i ich czołgi zostały pozbawione wsparcia. Gra sie zakończyła, Niemcy zostali powstrzymani.3. Links. Linki.


Michael:

SESWC:

Flickr:

środa, 24 kwietnia 2019

To the Strongest! The Ancient Mischmasch. To the Strongest! Starożytny miszmasz.

Our last Thursday game was set up for fun. Most of us have an Ancient collections, but for different period. Few weeks Peter bring an idea to have the game with all of them. That game has been postponed several times and finally we had it on our table. Initially we set up the game for 130 points with 3 command each, but on the table with the size of 8'x4' it would be to crowded, as finally we had 6 armies ready to play. I gave the idea to limit that forces to 100 points with 2 commands and that how it stayed. The rules used for that game was To the Strongest!
Nasza ostatnia czwartkowa gra była zorganizowana dla czystej rozrywki. Większość z nas posiada kolekcje figurek do starożytności, jednak do różnych okresów. Kilka tygodni Peter zaproponował grę z tymi kolekcjami. Gra ta była kilka razy przekładana i w końcu zawitała na naszym stole. Początkowo miała to być gra na 130 punktów z 3 dowódcami, jednak na stole o rozmiarach 8 na 4 stopy, było by zbyt tłoczno. Zaproponowałem obniżenie tej wartości do 100 punktów z 2 dowódcami i na tym stanęło. Zasadami użytymi do tej gry to To the Strongest!SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Peter Mearns, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam, Michael Schneider, Mike Evans, Campbell Hardie, Bartek Żynda


1. Forces. Siły.


Before the game we all draw a card for the side. After that Alasdair, Michael and Campbell were on one side and Peter, Mike and myself on the other.
Przed grą wszyscy losowaliśmy kartę, po której przydzielono nas do jednej ze stron. Po losowaniu po jednej stronie znaleźli się Alasdair, Michael i Campbell a po drugiej Peter, Mike i ja.

SPARTA:

Spartan (Michael):

Gauls (Alasdair):Marian Romans (Campbell):ROME/RZYM:

Marian Roman (Peter):Athenians (Mike):Polybian Roman (Bartek):2. The Game. Gra.


Both armies moved against each other. Gauls against my Romans, Spartans against Peter's Romans and Campbell's Romans against Athenians. Both sides clashes, but no one get the advantage. Finally Gauls tried their flanking attack with cavalry, but get stopped by my Velites. Now was the time for my counterattack. Moved my lights at the back and my Principes and Hastati moved forward. This time God of Mars was on our side. First I disorganized Gauls and soon they lost one unit after another and finally their morale collapsed. That opened our opponents right flank.
Obie armie ruszyły przeciw sobie. Galowie przeciw moim Rzymianom, Spartanie przeciw Rzymianom Petera a Rzymianie Campbella przeciw Ateńczykom. Obie strony zwarły się w walce, jednak żadna ze stron nie uzyskała przewagi. Ostatecznie Galowie spróbowali obejść nas swoją konnicą, ale powstrzymani zostali przez moich Welitów. Teraz nadszedł czas na mój kontratak. Wycofałem lekkie oddziały na tyły i ruszyłem moich Principes i Hastati do przodu. Tym razem bóg Mars był po naszej stronie. Wpierw zdezorganizowałem oddziały galijskie i wkrótce zaczęli tracić oddział po oddziale  i w końcu stracili  wolę walki. To otworzyło ich prawą flankę.On our right Roman traitors under Campbell used the elephants against Athenians. But that was not enough and soon Greeks started to push the Romans out. The most undecided was in the center. Here Spartans showed their bravery and stand hard against Peter's Romans. Until the time...
Na naszej prawej rzymscy zdrajcy Campbella użyli słoni przeciw Ateńczykom. To było jednak niewystarczające i wkrótce Grecy zaczęli odpychać Rzymian. Najbardziej zaciekle było w centrum, gdzie Spartanie pokazali swojego ducha i dzielnie stawali przeciw Rzymianom Petera. Do czasu...After defeating Gauls I attacked the Spartan flank. There was no escape for them. They die bravely and soon they were broken too. This gave us total victory!
Po pokonaniu Galów zaatakowałem flankę Spartan. Nie było dla nich ucieczki. Umieral dzielnie i wkrótce ich szyki zostały złamane. To dało nam całkowite zwycięstwo!3. Links. Linki.


Michael:

Campbell (SESWC):

Flickr: