czwartek, 18 stycznia 2018

SPQR (2) and others. SPQR (2) i inne.

Another figures painted. This time I have tried the new company for me. It is Aventine Miniatures and I their Command figures for my new Republican Roman Army. Here are the generals (and yes, you are right, they all comes from "Life of Brian"):
Kolejne figurki pomalowane. Tym razem spróbowałem nowej firmy, a jest nią Aventine Miniatures i ich figurki dowódców do mojej nowej armii republikańskiego Rzymu. Oto generałowie (i tak nie mylicie się, imiona zaczerpnąłem z "Żywotu Briana"):

Gaius Bigus Diccus Senior - Senior General.


Lucius Sillius Soddus - Cavalry General


Marcus Naughtius Maximus - Infantry General


Another figures are converted Warlord figures with some Victrix parts, to fit them into period. Those figures will be the Heroes, according to the To The Strongest rules for our big game in March.
Kolejnymi figurkami są skonwertowane  figurki Warlorda z częściami od Victrixa, by móc wpasować je w okres. Te figurki będą odgrywać rolę bohaterów, zgodnie z zasadami To The Strongest do naszej dużej gry w marcu.The next figure is one of the figures you got in welcome pack, on every Salute. I got three figures, from three different shows, but never painted them yet. Here is the first (can play the role of Greek traitor in Roman army):
Następna figurka to pochodząca z powitalnego zestawu, jaki zawsze dostaje się na każdym Salute. Mam trzy takie figurki, pochodzące z trzech różnych konwentów, jednak dotąd nie udało mi się żadnej z nich skończyć. Oto pierwsza z nich (może odgrywać rolę greckiego zdrajcy w szeregach rzymskiej armii):The last figures, I would like to show you, are  Landsknechts from Foundry, armed with arquebuses. It is my first unit for incoming Sforza army.
Ostatnimi figurkami, jakimi chciałbym się pochwalić są Landsknechci od Foundry, uzbrojeni w arkebuzy. To zaczątek mojej armii Sforzów.


czwartek, 11 stycznia 2018

2017/2018

The 2017 is finished and I have to consider it as a very good year for me, despite the fact, that I have less time for hobby. Time to do the summary of the past and plans for the future. Traditionally I invite you to read the 2016/2017 summary, to know what my plans were and what I managed to fulfill from my resolutions. Here is the link:


Rok 2017 się zakończył i muszę uznać go za bardzo bardzo udany dla mnie, pomimo faktu, że na hobby mam coraz mniej czasu. Czas więc podsumować poprzedni i zrobić plany na następny. Tradycyjnie zapraszam Was do zapoznania się z podsumowaniem 2016/2017, aby móc porównać moje zamierzenia z faktami. Oto link:2017


1. Blog.


Just a little less post than last year, it was 54 only (64 in 2016). I noticed 81 723 visits last year (87 118 in 2016) and I finished with 96 followers (92 in 2016). As I said on the beginning less time for hobby mean less time for blogging, anyway I am happy with that result.
Trochę mniej postów niż w ostatnim roku, było ich tylko 54 (64 w 2016). Odnotowałem 81 723 wizyty w zeszłym roku (87 118 w 2016) i zakończyłem rok z 96 osobami śledzącymi mój blog (92 w 2016 roku). Tak jak wspomniałem na wstępie, mniejsza ilość czasu na hobby to również mniej czasu na blogowanie. Pomimo tego jestem bardzo zadowolony z rezultatu.

As usual, the 10 top of countries with the biggest visits number:
Tradycyjnie lista 10 krajów z największa liczbą odwiedzin:


2. Figures and models. Figurki i modele.


Here is something I can be really proud. During last year I made an amazing effort and painted 545 elements. That is more then double then in 2016 (212). There were four main projects during last year: By Fire and Sword, Poland 1939, Sudan and Republican Romans. Here is detailed list of my new models:
Tutaj coś, z czego mogę być naprawde dumny. W zeszłym roku dokonałem niesamowitego wysiłku, co skutkowało pomalowaniem 545 elementów, czyli ponad dwukrotność roku 2016 (212). Skupiłem się na czterech głównych projektach: Ogniem i Mieczem, Polska 1939, Sudan i republikański Rzym. Tutaj lista szczegółowa moich nowych modeli:

15mm: 18 mounted/konni
20mm: 404 infantry/piechoty, 11 artillery/artylerii, 11 vehicles/pojazdów
28mm: 100 infantry/piechoty, 1 vehicle/pojazd


3. Games. Gry.


This the part of my hobby, I love the most. Sadly I did not have as much time as last year to play a games and I did it only 43 times (45 in 2016). I managed to win 19 , draw 7 and lost 17 of them. I have umpired 8 games and in 18 of them I have used my figures and in 3 of them my scenery. Below are some datas about past year games:
To część hobby, które kocham najbardziej. Niestety nie mam już na to tyle czasu, co w poprzednich latach i udało mi się zagrać tylko 43 razy (45 w 2016). Wygrałem 19, zremisowałem 7 i przegrałem 17 gier. Prowadziłem 8 rozgrywek. W 18 spotkaniach użyłem moich figurek i w 3 mojej scenerii. Poniżej kilka danych na temat rozegranych gier:

Scale of the game:
Skala gry:

28mm:  22 games/gier
20mm:  2 games/gry
15mm:  6 games/gier
10mm:  3 games/gry
6mm:    1 game/gra
naval:    7 games/gier
air:        2 games/gry

Most popular rules (we used 26 different sets last year):
Najbardziej popularne zasady (w zeszłym roku użyliśmy 26 różnych zasad):

Black Powder, General d'Armee: 4 games/gier
By Fire and Sword, Chain Of Command: 3 games/gry

Most popular periods:
Najbardziej popularne okresy:

18th Century, WW1, WW2: 6 games/gier
17th Century, Napoleonic, 19th Century: 4 games/gier4. Events, shows, museums etc. Wydarzenia, shows, muzea itp.

Last year I managed to visit Musee de l'Armee for the second time. This time I did not made many pictures, beside the miniature soldiers collection. I also visited the Versaille and I am still amazed by the splendor of that place. During the summer holiday I was visited the Island of Mallorca and explored the Old town of Alcudia (it has preserved city walls and the medieval structure of the town), however there is much more on that island (lost hermitages in the mountains, more castles etc). From the wargaming point of view I managed only do a one AB1 game, the Trafalgar Day, Deep Fried Lard and Claymore. That's all for 2017, let's take a look into the 2018.
W poprzednim roku udało mi się ponownie odwiedzić Musee de l'Armee. Tym razem nie zrobiłem całej masy zdjęć, oprócz kolekcji miniaturowych żołnierzy. Odwiedziłem też Wersal i wciąż jestem pod dużym wrażeniem przepychu tamtego miejsca. Podczas letnich wakacji odwiedziłem Majorkę i zwiedzałem Stare Miasto w Alcudii (ma zachowane mury miejskie oraz średniowieczny układ miejski), jednak na samej wyspie jest znacznie więcej miejsc godnych obejrzenia (zagubione pustelnie w górach, więcej zamków itp). Z wargamingowego punktu widzenia zaliczyłem jedynie jedną grę grupy AB1, Trafalgar Day, Deep Fried Lard i Claymore. To wszystko, jeśli chodzi o 2017, przyjrzyjmy się teraz rokowi 2018.
2018

1. Blog.


Here will be the same and I don't expect bigger change. I hope to keep at least one post weekly.
Tutaj pozostanie bez zmian. Mam nadzieję umieszczać przynajmniej jeden post tygodniowo.

2. Figures and models. Figurki i modele.


Here is the list, what I still have to paint:
Lista rzeczy, które wciąż mam do pomalowania:


 • Soviets 1939 in 20mm. Figures + vehicles.
 • Soviets 1942 in 28mm. Figures + artillery.
 • Soviets 1944 in 20mm. Figures + artillery + vehicles.
 • Germans 1944 in 20mm. Figures + artillery + vehicles.
 • Polish Home Army in 20mm. Figures.
 • Republican Romans in 28mm. Figures + artillery.
 • 17th Century Poles in 28mm. Figures.
 • Landsknechts in 28mm. Figures.

Possible shopings:
Prawdopodobne zakupy:

 • British and Mahdists for Sudan in 28mm
 • Normans in 28mm
 • Napoleonic Poles in 28mm
 • 17th Century Poles and Swedes in 15mm

3. Games. Gry.


No campaigns at the moment. I hope to keep the same amount of games I had last year.
Żadnych kampanii w toku. Mam nadzieję utrzymać podobna liczbe gier, co w zeszłym roku.

4. Events. Wydarzenia.


Here everything depend of the available time. I hope to visit one of the important cities in the history this year, but I will not tell you which one is that. Hope to take part in Trafalgar Day, Claymore and Deep Fried Lard and also in both AB1 games. Hope that finally I will see some other Scottish wargame shows and maybe some English and even Crisis. We will see.
Tutaj wszystko zależy od dostępnego czasu. Mam nadzieję odwiedzić jedno z najważniejszych miast w historii, jednak na razie nie powiem Wam o jakie chodzi. Mam nadzieję znów wziąć udział w Trafalgar Day, Claymore, Deep Fried Lard, jak i w obydwu grach AB1. Mam też nadzieję w końcu odwiedzić inne szkockie wargamingowe show i być może jakieś angielskie a nawet zapuścić się na Crisis. Zobaczymy.

wtorek, 9 stycznia 2018

Dresden 1813. Drezno 1813.

First game of the new year was Napoleonic, Over the Hills game, loosely based on the real battle of Dresden. Here we had the Saxon/Württemberg/Bavarian forces tried to take the city of Dresden defended by some French forces under command of prince Poniatowski (yep, another opportunity to use my command base).
Pierwsza gra nowego roku to gra z czasów napoleońskich z użyciem zasad Over the Hills, bardzo luźno powiązana w prawdziwą bitwą pod Dreznem. Tutaj mieliśmy siły saksońsko/wirtembersko/bawarskie próbowały zdobyć Drezno bronione przez siły francuskie dowodzone przez księcia Poniatowskiego (tak, kolejna okazja by użyć mojej podstawki dowódczej).SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Campbell Hardie, Bill Gilchrist, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.GERMANS/NIEMCY
(Michael, Peter)

8 x Infantry Battalion
2 x Jaegers
1 x gun

1 x Light Cavalry
FRENCH/FRANCUZI
(Bill, Bartek)

2 x Infantry Battalion (Young Guard)
2 x Infantry Battalion
2 x Light Infantry Battalion

2 x Guns

1 x Lanciers
2 x Light Cavalry


2. The game. Gra.

First our game organiser, according to some flu problems will be not able to made that evening and because of unclear informations Bill bring some wrong troops. So we had to proxy our troops and that is the reason when you read in OoB about the Lancers, you don't see the one. Despite of that we did not have any bigger problems. The game was prepared very well. According to the scenario both sides were attackers, but we as the French decided to be much more in defensive positions. so we gave the initiative to our opponents. So we have been the side B, and Germans, the A. Germans set up their forces as the first and us. As we had 2 elite troops with level of 10 (rest of the forces was mainly 8 or 7) and we could set up them in the buildings and the game possible would be over that time, but I decided that Young Guard will be acted like during the original game and will be set up on the East of Dresden. The game begins.
Wpierw trzeba nadmienić, że organizator naszej gry ze względu na grypę, nie mógł uczestniczyć w naszym spotkaniu i ze względu na przesłane do nas niezbyt jasne wiadomości Bill przyniósł pudełka z nie tymi siłami, jakimi powinien. Musieliśmy proxować niektóre z naszych oddziałów i stąd, jeżeli przeczytacie w OdB o lansjerach, nie zobaczycie ich na stole. Oprócz tego nie mieliśmy żadnych poważniejszych problemów. Gra była przygotowana bardzo dobrze. Zgodnie ze scenariuszem obie strony powinny atakować, jednak my, jako Francuzi postanowiliśmy zachowywać się bardziej defensywnie, dlatego też oddaliśmy inicjatywę naszym przeciwnikom. My zostaliśmy więc stroną B a Niemcy stroną A. Niemcy wystawili swoje oddziały jako pierwsi a potem my. W swoich szeregach posiadaliśmy dwa oddziały elitarne, które miały poziom 10 (reszta oddziałów miała poziom 8 lub 7) i mogliśmy wystawić ich w terenie zabudowanym i w ten sposób gra zakończyła by się jeszcze przed jej rozpoczęciem, jednak postanowiłem, że Młoda Gwardia wystąpi tak jak to miało miejsce w oryginalnej bitwie i ustawię ją na wschód od Drezna. Gra się rozpoczęła.The table was divided by uncrossable river, which could be crossed only by one of the two bridges or by ford. My plan was to stand fast in the town and move one of my elite units cross the ford and outflanked the German forces from the east, while Bill with cavalry will do the same from the west. That caused the confusion in German lines and finished with that, they did not use all their troops against the town. Michael and Peter tried to softened the French defenders, but when they decided that it is the time to assault, they had been repulsed. First German unit get broke.
Stół był podzielony przez rzekę, której nie można było przekroczyć jak przez jeden z dwóch mostów albo przez bród. Mój plan polegał na ruszeniu jednego z elitarnych oddziałów przez bród i oflankowaniu Niemców od wschodu, podczas gdy Bill miał tego dokonać kawalerią od zachodu. To spowodowało pewną niepewność w niemieckich szeregach i skutkowało tym, że większości  ich oddziałów nie użyto przeciw miastu. Michael i Peter próbowali osłabić francuskich obrońców, jednak kiedy zdecydowali się na szturm, zostali odepchnięci. Pierwszy niemiecki oddział został zniszczony.In the meantime Bill crossed the river with his cavalry, but then happened something I can not explain. His cavalry, despite the fact were outnumbered the opponent 3 to 1 has been stopped by German cavalry. In long melee finally French broke Germans, but it take so many time, there was not enough of it to move our cavalry against the German infantry. On the other side my elite infantry managed only to secure the ford, but they did not crossed the river and stops there. 
W międzyczasie Bill przeprawił się przez rzekę ze swoją kawalerią, jednak wtedy stało się coś, czego nie mogę wytłumaczyć. Jego kawaleria, pomimo przewagi 3 do 1 została zatrzymana przez niemiecką kawalerię. W długiej walce wręcz Niemcy zostali w końcu zniszczeni, jednak zajęło to tyle czasu, że nie mogliśmy już użyć naszej kawalerii przeciw niemieckiej piechocie. Po drugiej stronie moja elitarna piechota dotarła jedynie do brodu, który zabezpieczyła, jednak nie przekroczyła już go.So the game had to decided in the center. Peter and Michael once again assaulted the town and finally managed to destroy one of our units and enter the town. That finished the game with a draw. That was very good game, but because we not use that set of rules very often, we had to look to the book very often, what slower the game very much. We have to use them much more frequent.
Gra musiała się więc rozstrzygnąć w środku pola. Peter i Michael jeszcze raz natarli na miasto i ostatecznie udało im się zniszczyć jeden z naszych oddziałów i wkroczyć do miasta. To zakończyło grę remisem. To była bardzo dobra gra, jednak bardzo spowalniał ją fakt, że nie korzystamy z tych zasad zbyt często i kartkowanie podręcznika zajmowało nam zbyt dużo czasu. Musimy używać ich zdecydowanie częściej.


3. Links. Linki.


Michael:

Bill:
Link to be updated soon.

Campbell (SESWC):

Flickr: