niedziela, 15 lipca 2018

Fall of the Reich - Delaying Action.

Last two weeks were very hard for myself, so I was very happy to be able to came to our club and have a game. That frustration caused by the previous events, expressed with a very short game as you will see. However it gave my opponent, this time it was young Allan, some experience, I hope he would use in the future games. Few weeks ago he asked me for a game and last Thursday we had one. For our game we used Battlegroup rules with Fall of the Reich supplement. We played the Delaying Action scenario.
Ostatnie dwa tygodnie były dla mnie bardzo ciężkie, więc byłem niezmiernie szczęśliwy, gdy przybyłem do klubu na grę. Ta frustracja spowodowana minionymi wydarzeniami, odbiła sie na bardzo krótkiej grze, jak sami zobaczycie. Jednakże dało to mojemu przeciwnikowi, tym razem był to młody Allan, pewne doświadczenie, które mam nadzieję wykorzysta w przyszłych grach. Kilka tygodni temu poprosił mnie o grę i w ostatni czwartek udało nam się ją rozegrać. Do gry użyliśmy zasad Battlegroup z dodatku Fall of the Reich. Rozegraliśmy scenariusz Delaying Action.SCENARIO/SCENARIUSZ: Delaying Action from Fall of the Reich book
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Bartek Żynda, Allan Hynd1. Forces. Siły.SOVIET UNION/ZWIĄZEK RADZIECKI
(Bartek)

Forward HQ in Gaz Jeep
VVS Air Control Officer in Jeep

Motorised Rifle Platoon (each squad equipped with AT Grenades and Panzerfaust) + Light Mortar Team

BA-64 (Recce)
Sniper Team (Recce)
T-70 (Recce)
T-34/85 Platoon
Mortar Battery (2 x 82mm mortars)
Supply truck
Towed AA gun (37mm AA with medium truck)

Timed IL-2 Air StrikeTHIRD REICH/TRZECIA RZESZA
(Allan)

Forward HQ in PzKpfw IV
Radio truck

PanzerGrenadier Platoon (each squad had 2 Panzerfausts - all veterans)

PzKpfw II Lusch (Recce)
Jagdpanzer IV
Jagdpanzer IV/70(V)
PzKpfw V Panther
NashornAllan still have some issues with creating the army list and I just made the list from the models he bring to the club. The German list is exactly made with the equipment which was exactly available at the moment of battle - like most of the German troops at the end of the war!
Allan ma wciąż problemy z tworzeniem rozpisek do gry i musiałem jego siły stworzyć z tego co przyniósł do klubu. Niemiecka lista jest więc stworzona dokładnie ze sprzętu dostępnego w danym momencie bitwy - dokładnie więc, jak większość niemieckich oddziałów w końcowej fazie wojny!

2. The game. Gra.


Before the game I informed Allan, that my timed air strike will arrive on 4th turn, however I did not mention him what will be the target (I wanted to help him to plan his moves). He managed to bring all his troops on the table within two turns, whereas I had some problems with that. I rolled three times 1 on my reinforcements, so all my troops on the beginning of turn 4 were still off table. Then my plane arrived. With a lucky shots the plane destroyed his Nashorn and Panther. He started to collect the tokens. Then I managed to finally roll 6 for my reinforcements and my T-34 tanks arrived. In fire exchange I managed to destroy Jagdpanzer IV and Allan destroyed one of my T-34s. Then we had turn 5. I had already two objectives and Alan had one. As the first I shoot the rounds from my mortars (medium and light) and for accurate shoot I again had two 6 and for accuracy I first rolled 2 and then 1. That finished with Allan's three infantry squads pinned. At the end of the turn he tried to rally his troops and took three '5' tokens.His morale collapsed and that finished the game.
Przed grą poinformowałem Allana, że mój planowany atak lotniczy nastąpi w czwartej turze, jednakże nie powiedziałem mu gdzie on nastąpi (chciałem w ten sposób pomóc mu w planowaniu następnych ruchów). Udało mu się wprowadzić wszystkie swoje oddziały w przeciągu dwóch tur, gdzie ja miałem z tym pewne problemy. Trzy razy na uzupełnienia rzucałem 1, więc na początek czwartej tury większość moich oddziałów wciąż była poza stołem. Wtedy przybył mój samolot. Szczęśliwymi salwami wyeliminował Nashorna i Pantherę. Zaczął w ten sposób zbierać tokeny. Po tym w końcu na uzupełnienia rzuciłem 6 i mogłem wprowadzić na pole walki moje T-34. W wymianie ognia udało im się zniszczyć jednego Jagdpanzera IV za to Allan zniszczył jednego z moich T-34. Wtedy zaczęła się piąta tura. W tym momencie w moim posiadaniu były już dwa obiekty do opanowania, a Allan posiadał tylko jeden. Jako pierwsze otrzymały rozkaz ostrzału moje moździerze (średnie i lekkie) i na celność rzuciłem dwa razy 6 i na rozrzut wpierw rzuciłem 2 a potem 1. To skończyło się tym, że trzy drużyny Allana zostały spinowane. Pod koniec tury, próbował je uporządkować, jednak wyciągnął trzy tokeny o wartości 5. To złamało jego morale i zakończyło grę.3. Links. Linki.


SESWC:
To be updated soon.

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157699076259165

środa, 4 lipca 2018

Valutino Gora 1812.

Few weeks ago Campbell finished his Napoleonic army of Wurttemberg (he got all units now!). We decided to celebrate it by putting them all on table. Angus bring some scenario and his Russians. He decided to refight the battle of Valutino Gora, fought on 7.08.1812. For our game he replaced all French troops with Wurttembergers. For our game we used Over the Hills rules.
Kilka tygodni temu Campbell skończył malowanie armii Wirtembergii z czasów napoleońskich (ma teraz wszystkie oddziały!). Postanowiliśmy to uczcić i wystawić całą jego kolekcję na stole. Angus przygotował scenariusz oraz przyniósł swoich Rosjan. Zdecydował się na odtworzenie bitwy stoczonej pod Walutinową Górą w dniu 7.08.1812 roku. Aby gra bardziej pasowała do naszych kolekcji, wymienił Francuzów walczących w tej bitwie na siły Wirtembergii. do naszej gry użyliśmy zasad Over the Hills.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Campbell Hardie

1. Forces. Siły.WURTTEMBERG/WIRTEMBERGIA
(Campbell, Bart)

8 x Line Infantry Battalion
2 x Jaeger Battalion
1 x Light Battalion
3 x Gun battery

5 x Cavalry Regiments
1 x Horse artillery batteryRUSSIA/ROSJA
(Angus, Peter)

8 x Line Infantry Battalion
2 x Cavalry Regiments
1 x Cossack Sotnia
3 x Gun Batteries

Reserves:
2 x Lancers Regments
1 x Cossack Sotnia
1 x Gun Battery2. The game. Gra.

We need to admit, that Germans this year had not a good performance in Russia. Neither in World Cup nor on our table. The scenario, from our point of view, was very hard to win and Peter did not made it easier for us, having amazing throws with his dice (it was very frustrating!). In our game I decided to act as quick as possible by charging Russian cavalry. I tried few times and always bounced back. Rallied my troops and charged again. It did not worked. I decided to do something else. I withdraw my units and decided to attack two infantry battalions. However Peter expected that and formed two squares. For that I decided to push my horse artillery and fired at them from short range. Sadly I was fired on my flank from the village with terrible effect. I lost my guns. They were charged by the one of the infantry battalions. That stopped my actions for the rest of the game.
Muszę przyznać, że w tym roku Niemcom idzie słabo w Rosji. Zarówno na mundialu, jak i na naszych stołach. Scenariusz, z naszego punktu widzenia, był bardzo trudny do wygrania a rzuty Petera nie zmieniły go na naszą korzyść, które były niespotykanie dobre (to było naprawdę denerwujące!). W naszej grze zdecydowałem się na szybką akcję moją kawalerią i jak najszybciej dążyłem do szarży na rosyjską kawalerię. Próbowałem kilka razy, ale tylko odbijałem się od niej. Uporządkowałem moje oddziały i znowu zaszarżowałem. Znów się nie udało. Postanowiłem zrobić coś innego. Wycofałem swoje oddziały i zdecydowałem się na atak przeciw dwóm batalionom piechoty. Jednak Peter przewidział ten ruch i ustawił swoją piechotę w czworobokach. W odpowiedzi puściłem swoją artylerię konną, by z bliskiej odległości ostrzelać piechurów. Na moje nieszczęście zostałem ostrzelany w flankę od piechoty z wioski i poniosłem duże straty. Bateria została stracona. Zaatakował ją jeden z tych batalionów piechoty. To zatrzymało jakiekolwiek moje akcje do końca gry.In the meantime Campbell tried to move over the first ridge. He managed to get in hand to hand range, but the same to me, he was pushed back every time, he tried to. On his way to victory was strong Russian gun battery and Peter's dice. Campbell started losing his infantry and at the end of the game we were not able to make the way through Russian lines. German lost again...
W międzyczasie Campbell próbował sforsować pierwszy grzbiet. Udało mu się znaleźć w zasięgu walki wręcz, jednakże tak jak ja, był odrzucany za każdym razem, kiedy próbował. Na jego drodze do wiktorii, była silna rosyjska bateria dział i kostki do gry Petera. Campbell zaczął tracić swoją piechotę i pod koniec gry było już pewne, że nie uda nam się sforsować rosyjskich linii. Niemcy przegrali po raz kolejny...


3. Links. Linki.


Angus:

Campbell:
to be updated soon

Flickr:

wtorek, 26 czerwca 2018

Driffield, 1644.

Finally I had the opportunity to play For the King and Parliament, a English Civil War version of To the Strongest. I had that pleasure to take part in test game, but never had chance to play the final, published version. I have to said, that the final product is very good. It still have the simplicity of the original rules, but also gives you the taste of the period, especially the introduction of gunpowder. Here is our game.
W końcu miałem możliwość zagrania For the King and Parliament, czyli wersję To the Strongest do angielskiej wojny domowej. Miałem możliwość wzięcia udziału w grze testowej, ale nigdy nie zagrałem finalnej i opublikowanej wersji. Muszę powiedzieć, że ostateczne wersja jest bardzo dobra. Wciąż ma prostotę podstawowej wersji, jednak zawiera również w sobie klimat okresu, szczególnie wprowadzenie do rozgrywki broni czarnoprochowej. Oto nasza gra.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Ken Pearce

1. Forces. Siły.ROYALISTS/ROJALIŚCI
(Ken, Peter)

3 x 'Swedish' style cavalry
3 x Pike & Shotte infantry
1 x gun battery

1 x 'Swedish' style arquebusier cavalry
2 x 'Swedish' style cavalry
1 x Dragoons
3 x Pike & Shotte infantryPARLIAMENTARIANS/PARLAMENTARZYŚCI
(Angus, Bartek)

3 x 'Swedish' style cavalry
3 x Pike & Shotte infantry
1 x gun battery

3 x 'Swedish' style cavalry
3 x Pike & Shotte infantry
1 x Dragoons


2. The game. Gra.


Our game started the Parliamentarians. I managed to move my troops to the wall of hedges and wait there for Peter's forces. Lucky for my I put my cavalry on my left and secured the flank in that way. Soon both forces come to the close range shooting, which disorganized both sides. The decisive part had to take the cavalry on their shoulders. This time again my cavalry was much better than Peter's and I managed to crash his two units. However the set have quite an interesting rule. It is that when cavalry win a melee and destroys enemy it had to move forward, until it get rallied. I did not liked the rule, but that how the cavalry acted during that war... Anyway it took 2 of my units out of control (I managed to finally rally one of the unit just at the edge of the table!).
Naszą grę zaczęli Parlamentarzyści. Udało mi się ruszyć moje oddziały do ściany z żywopłotów i zaczekać tam na oddziały Petera. Na szczęście dla mnie moją kawalerię ustawiłem po mojej lewej i w ten sposób zabezpieczyłem swoją flankę. Wkrótce obie strony zbliżyły się na zasięg skutecznego ognia, co mocno zdezorganizowało obie strony. Decydującą rolę musiała więc na swoje barki wziąć kawaleria. Tym razem moja okazała się znacznie lepsza niż Petera i udało mi się zniszczyć jego dwa oddziały. Jednakże gra ma bardzo ciekawą zasadę. W przypadku gdy kawaleria w walce wręcz pokona doszczętnie przeciwnika, musi poruszać się wciąż do przodu, zanim zostanie skutecznie zebrana. Niezbyt mi się ta zasada podobała, ale w ten sposób w tej wojnie kawaleria się zachowywała... W ten sposób dwa moje oddziały zostały wyłączone w walki (jeden z oddziałów udało mi się zatrzymać na krawędzi stołu!).On our other flank, Angus seems to try repeated the same, what I did. However on his way was a little river. He managed to stop Royalists and finally beat his cavalry. Sadly one of his units get under heavy fire from Royalist muskets and that was our only lost. Finally both sides stopped in stalemate, however the conditions of the troops loyal to the Stuart were much worst than our, so this time the Parliamentarians won the battle. Good game I think, that soon in our club, thanks to the rules, the time will bring more English Civil War collections.
Na naszej drugiej flance, wyglądało, że Angus robi dokładnie to samo co ja. Jednak na jego drodze była mała rzeczka. Udało mu się zatrzymać Rojalistów i w ostateczności pokonać jego kawalerię. Niestety jeden z jego oddziałów dostał się pod ciężki ogień królewskich muszkietów i został w ten zniszczony (nasza jedyna strata w tej bitwie). Ostatecznie obie strony znalazły się w sytuacji patowej, jednak kondycja oddziałów wiernych Stuartowi była znacznie gorsza niż nasza, więc tym razem Parlamentarzyści wygrali bitwę. Bardzo dobra gra i wydaje mi się, że już wkrótce w naszym klubie, dzięki tym zasadom, powstanie kilka nowych kolekcji do angielskiej wojny domowej.


3. Links. Linki.


Angus:

SESWC:

Flickr:

piątek, 22 czerwca 2018

SPQR (6)

Last units of Velites. Finally. All figures from Victrix, bases from Warbases.
Ostatnie oddziały Welitów. Wreszcie. Wszystkie figurki od Victrixa, podstawki Warbases.


środa, 20 czerwca 2018

Sunday Renaissance Big Game. Duża niedzielna renesansowa gra.

Last Sunday we all met in our club for a Sunday game (we usually have one every month). Because we have more time for gaming than usual Thursdays, we are able to play bigger games. Therefore for our next Renaissance game we choose that day. We had 4 players and for game we used three collections. It was debut of my Arquebusiers on the table. They survive whole game, get only one casualty, so not bad for the first time. For our game we used Pike and Shotte rules.
W ostatnią niedzielę wszyscy spotkaliśmy się w naszym klubie na niedzielnej grze (zazwyczaj mamy jedną taką w miesiącu). Ponieważ mamy wtedy więcej czasu na grę, niż zazwyczaj w czwartki, możemy rozgrywać większe gry. Dlatego na naszą kolejną renesansową grę wybraliśmy właśnie ten dzień. Czterech graczy do gry użyło trzech kolekcji figurek. Był to debiut moich arkebuzerów na stole. Przetrwali całą grę, zebrali tylko jedną ranę, więc całkiem nieźle jak na pierwsza grę. Do naszej gry użyliśmy zasad Pike and Shotte.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schneider, Angus Konstam, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.FRANCE & VENETIA/ FRANCJA i WENECJA
(Michael, Peter)

3 x Gendarmes
4 x Men at Arms
2 x Archers d'Ordonnance
2 x Stradioti
1 x Horse Crossbows

1 x Large Pike
3 x Pike
1 x Halberdiers
2 x Arquebusiers
1 x Crossbows

1 x Heavy gun
1 x Medium gun
4 x Light gunsHOLY ROMAN EMPIRE/ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE
(Alisdair, Bartek)

2 x Gendarmes
2 x Men at Arms
4 x Stradioti
1 x Horse Crossbows

1 x Large Pike
2 x Pike
1 x Doppelsölders
2 x Swordsmen
3 x Arquebusiers

1 x Heavy gun
1 x Medium gun
4 x Light guns


2. The game. Gra.


Franco-Venetian forces were slightly bigger than ours, so our task to defend our opponent was little more harder. The game started with clash of the light cavalries on our right flank. Alisdair managed for the long time kept Michael's forces away from our camp. Better Venetian cavalry finally forced our units to step back. Cavalry made clear way for their infantry, who charged our infantry. Alisdair created hedgehog and for time stopped Venetian attack. Sadly, soon after that formation collapsed and our flank get destroyed.
Francusko weneckie siły były trochę silniejsze niż nasze, więc nasze zadanie by pokonać wroga było trochę trudniejsze. Gra zaczęła się od walki lekkich kawalerii na naszej prawej flance. Alisdairowi udało się na jakiś czas trzymać siły Michaela z dala od naszego obozu. Lepsza wenecka kawaleria w końcu zmusiła nasze oddziały do cofnięcia się. Kawaleria utworzyła w ten sposób wolna przestrzeń dla ich piechoty, która natarła na naszą piechotę. Alisdair utworzył formację jeża i przez pewien czas powstrzymywał Wenecjan. Niestety, ta formacja wkrótce nie utrzymała się zbyt długo i nasza flanka została zniszczona.On our light and in the centre, the situation looks quite different. Peter charged my heavy cavalry with his, however I managed to successfully countercharge and crash his flank. Sadly my infantry had also very bad performance. They were forced by Peter's cavalry to step back, however they did not break. Peter and I need time to rally our forces, however I opened the flank for another glorious ride of my Gendarmes. That sadly did not happened, as time for a game was finished. We all agreed that this time French and their Venetian ally won the battle.
Po naszej lewej stronie i w centrum, sytuacja wyglądała zgoła inaczej. Peter zaszarżował moją ciężką kawalerię swoją, jednak ja dokonałem udanej kontrszarży i w ten sposób zniszczyłem jego flankę. Niestety moja piechota miała również niezbyt udany występ. zostali zmuszeni przez kawalerię Petera do cofnięcia się, jednak nie zostali złamani. Zarówno ja, jak i Peter potrzebowaliśmy czasu by przegrupować nasze oddziały, jednak ja miałem otwartą drogę do kolejnej wielkiej szarży moich Gendarmes. To jednak się nie stało, ponieważ czas na grę się zakończył. Zgodnie uznaliśmy, że gra zakończyła się wygraną Francji i ich weneckich sprzymierzeńców.3. Links. Linki.


Michael:

Flickr: