wtorek, 17 października 2017

Fehmarn Belt, 1906.

Today, quick relation from our last Thursday game. This time it was an alternative history, what would happened if the Algeciras Conference went wrong in 1906. For that purpose we used Angus's collection of pre-dreadnought ships and Perfidious Albion rules.
Dziś szybki raport z naszej ostatniej gry czwartkowej. Tym razem była to alternatywna historia, czyli co by się stało, gdyby konferencja w Algeciras w 1906 zakończyła się fiaskiem. Do tego celu użyliśmy kolekcji przeddrednotów Angusa i zasad Perfidious Albion.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam


1. Forces. Siły


FRANCO RUSSIAN FLEET/FLOTA FRANCUSKO ROSYJSKA
(Bill, Campbell, Bartek)

Will be updated/Będzie uzupełnioneGERMAN FLEET/FLOTA NIEMIECKA
(Peter, Neil, Angus)

Will be updated/Będzie uzupełnione


2. The game. Gra.


It was quick and funny game. Both fleet started the game from the opposite corners and both very quickly formed the lines, Germans one big and Allied two separate. I received to command Russian "Slava" and French "Gaulois" and followed Bill's Russian ships: "Pantelejmon" and "Tsesarievich". Soon both sides discovered that the fighting on the long distance will not bring any results, so the lines started to closed the distance. Soon it brings some results. The first sunk ship was "Deutschland". Sadly, soon after my ships get under heavy fire of all German ships and "Gaulois" had to withdraw, because she lost all main guns and "Slava" finished her existence with a big explosion. German seems to be closer to victory, but then their leading ship and the very last get sunk. "Hessen" get hit from leading Russian ships and the "Brandenburg" from Campbell's French battleships. The game was over as Germans decided to turn to Kiel.
To była szybka i zabawna gra. Obie floty rozpoczęły grę po przeciwnych rogach i obie szybko utworzyły linie, Niemcy jedną wielką a Sprzymierzeni dwie oddzielne. Ja dowodziłem rosyjską "Sławą" i francuskim "Gaulois" i podążyłem za rosyjskimi okrętami Billa: "Pantelejmonem" i "Cesariewiczem". Wkrótce obie strony odkryły, że walka na dużym dystansie nie doprowadzi do rozstrzygnięcia i linie poczęły skracać dystans. Wkrótce okazało się to owocne. Pierwszym zatopionym okrętem był niemiecki "Deutschland". Niestety, wkrótce moje okręty znalazły się pod ciężkim ogniem niemieckich okrętów i "Gaulois" musiał się wycofać, pozbawiony głównej artylerii a "Sława" zakończyła egzystencję potężną eksplozją. Wydawało się, że Niemcy są dużo bliżej wygranej ale właśnie wtedy ich okręty, wiodący i zamykający szyk zostały zatopione. "Hessen" został trafiony pociskami z wiodących okrętów Rosyjskich a "Brandenburg" ogniem francuskich pancerników Campbella. Gra była zakończona, poniewaz okręty niemieckie uciekły do Kilonii.

Pantelejmon on fire. Palący się Pantelejmon.
Last moment of Deutschland. Ostatnie chwile Deutschlanda.
Slava's last minute, behind her Gaulois leaving the battle. Ostatnie minuty Sławy, za nią opuszczający pole bitwy Gaulois.
Explosion on Brandenburg. Eksplozja na Brandenburgu.
Hessen


3. Links. Linki.


Much more detailed report on Angus website:
Dużo bardziej szczegółowy raport na stronie Angusa:

Campbell (SESWC):

Flickr:

wtorek, 10 października 2017

BFaS - Defending the Village. OiM - Obrona wioski.

Last Thursday we had another game with By Fire and Sword. This time I was curious about the scenario we never played yet. It was Defending the Village. I was much more curious if  the army constructed mainly with cavalry would be able to take it defended by mainly infantry army. Initially I was going to play against Michael Schneider, but he was not able to made it that evening and with some delay I invited Michael Scott, who was gameless that evening. It was his first game, so it was a little longer than usual as despite of gaming I explained him the rules. For scenario and army lists I used the Deluge supplement with some my amendments.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejne spotkanie z Ogniem i Mieczem. Tym razem byłem bardzo ciekawy kolejnego scenariusza, którego dotąd nie graliśmy. Chodzi mi o obronę wioski. Chciałem się przekonać czy jak sobie z nim poradzi armia składająca się głównie z kawalerii przeciw obrońcy składającemu się głównie z piechoty. Na grę byłem umówiony z Michaelem Schneiderem, jednak coś mu wypadło i nie mógł być w klubie tego wieczora. Zaprosiłem do gry Michaela Scotta, który w ten wieczór nie miał żadnej umówionej gry. To była jego pierwsza gra, więc oprócz normalnego grania wprowadziłem go w zasady gry. Do stworzenia scenariusza i list armii użyłem dodatku Potop z kilkoma moimi zmianami.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH/RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW
(Bartek Żynda)

Polish Skirmish Forces (1653-1657)

Colonel (4 orders)
Rotamaster (1 order)

1 x Elite Cossack style cavalry with spears (3 bases)
3 x Cossack style cavalry (3 bases)
1 x Wallachian cavalry (3 bases)
1 x Dragoons (3 bases)
1 x Pancerni (3 bases)
1 x Elite Pancerni with spears (3 bases)

FSP: 13
Recce: 29KINGDOM OF SWEDEN/KRÓLESTWO SZWECJI
(Michael Scott)

Swedish Detachment (1648-1660)

Colonel (4 orders)
Major (1 order)

2 x Armoured Mercenary Reiters (2 bases)*
2 x Mercenary Reiters (2 bases)
1 x Dragoons (3 bases)
2 x Musketeers (3 bases)
2 x Regimental gun (1 base)

FSP: 11
Recce: 12

* I allowed to deploy half of the Reiters with armour for 1 FSP/ Pozwoliłem na wystawienie połowy rajtarii w pancerzach za 1 PŚ.2. The game. Gra.


Initial deployments:
Rozstawienie początkowe:

Swedes/Szwedzi:Poles/Polacy:
Banner of Wallachian cavalry has been send for Flanking Maneuver (entry on table on turn 3).  I used only that effect to not complicate the game and to not scare my opponent - it was his first game!
Chorągiew Wołochów została wysłana w dalekie obejście (wejście w turze 3.). Wybrałem tylko ten jeden manewr by nie komplikować zbytnio gry i by nie przestraszyć mojego przeciwnika - to była jego pierwsza gra!I decided to start the game with frontal cavalry charge against infantry in the village. That was mistake, as one musketeer unit without any hussle forced to withdraw two of my charging units of Cossack Style Cavalry and Pancerni off the village.
Zdecydowałem się na zaczęcie gry frontalnym atakiem mojej kawalerii przeciw piechocie we wiosce. To był błąd, ponieważ muszkieterzy z łatwością zmusili moje dwa szarżujące oddziały Jazdy kozackiej i Pancernych do wycofania się z wioski.During the next turn, Michael managed to enter the village with rest of his musketeers and dragoons. Now with that stronghold he was able to fire at my units without any punishment. I had to do something different and decided to attack his flanks and in that way encircle the village and perhaps, win the game.
W ciągu następnej tury, Michaelowi udało się wejść do wioski z resztą swoich muszkieterów i dragonów. Teraz posiadając taką fortecę, mógł bezkarnie ostrzeliwać moje oddziały. Musiałem zrobić coś innego i zdecydowałem się uderzyć na flankach i w ten sposób okrążyć wioskę i być może w ten sposób, wygrać grę.My Elite Cossack Style Cavalry with spears charged on Armoured Reiters (my mistake, I thought it were Elite Pancerni, I deployed them in different order then I was going to...). Cossacks were pushed back, but then my Wallachians appear on the Swedes rear, what caused some confusion among my enemies. Armoured Reiters charged on elite Pancerni and this time Swedes were forced to withdraw. However Elite Cossack get direct fire from one of the guns and failed the morale test and started to flight from the battlefield.
Moi Doborowi Kozacy z rohatynami zaszarżowali Opancerzonych Rajtarów (mój błąd polegał na tym, że myślałem, że to Doborowi Pancerni, wystawiłem ich w odwrotnym porządku od zamierzonego...). Kozacy zostali odparci, ale wtedy na tyłach Szwedów pojawili się moi Wołosi, co spowodowało pewne zamieszanie w szeregach wroga. Opancerzeni Rajtarzy zaszarżowali Doborowych Kozaków, jednak tym razem zostali zmuszeni do odwrotu. Niestety Elitarni Kozacy dostali bezpośrednie trafienie od szwedzkiego działa i rozpoczęli ucieczkę z pola walki.On the other flank my Cossack style cavalry charged the rest of Michael's Reiters who moved back as the Michael's reaction for my Wallachians. That caused that my Cossacks hit the other gun and managed to destroy it. Then they hit the Reiters, but the melee finished with a draw.
Na drugiej flance moja jazda kozacka zaszarżowała resztę rajtarów Michaela, którzy cofnęli się, jako reakcja na moich Wołochów. To spowodowało, że Kozacy zniszczyli jedno z dział i wtedy dopadli rajtarów. Pojedynek zakończył się jednak remisem.It was 4th turn, but the time was over and we had to move back home. For that moment Swedes were winning. They destroyed 7 of my bases and 2 were flight. I managed to destroy 3 of his bases. He still held the village. In points it was 9:0 which gave Michael strategic victory. That game also gave me the opportunity to use my game mat for the first time for gaming. I got it few years, used very often for presenting my new figures and models, but never played a game on it.
To była 4. tura, jednak nasz czas na grę się skończył i musieliśmy pakować się do domu. Na ten moment Szwedzi byli zwycięzcami. Udało im się zniszczyć 7 moich podstawek i 2 były uciekające. Mi udało się zniszczyć 3 jego podstawki. Był cały czas w posiadaniu wioski. W punktach było 9:0, co dało Michaelowi strategiczne zwycięstwo. Ta gra była także okazją do wypróbowania po raz pierwszy mojej maty. Mam ją już kilka lat i wykorzystuję ją do prezentacji moich nowych figurek i modeli, jednak nigdy jeszcze na niej nie grałem.3. Links. Linki.


SESWC:

Flickr:

poniedziałek, 2 października 2017

The North Valley, 1758.

After long holiday break I'm back for wargaming. My first one was last Thursday's game organised by Angus. It was Muskets&Tomahawks game. This time French and their allied Indians were going to burn a village protected by British forces.
Po długiej wakacyjnej przerwie powracam do wargamingu. Moją pierwszą grą była czwartkowa potyczka zorganizowana przez Angusa. Tym razem sięgnęliśmy po zasady Muskets&Tomahawks. W naszej grze Francuzi razem z wspierającymi ich Indianami mieli spalić wieś bronioną przez Brytyjczyków.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.


BRITISH/BRYTYJCZYCY

(Dougie):

British Regular Officer

2 x British Regular Infantry (12 - regular)
1 x British Light Infantry (8 - irregular)(Bartek):

British Regular Officer
British Irregular Officer

1 x British Grenadiers (12 - regular)
1 x Provincial Infantry (12 - provincial)
2 x Rangers (6 - irregular)(Angus):

Militia Officer

2 x Militia (6 - militia)
Civilians

FRENCH/FRANCUZI

(Campbell):

Irregular Officer

2 x Montreal Militia (8 - irregular)
1 x Compagnie Franches de la Marine (12 - regular)(Michael, Peter)

2 x Chiefs

4 x Huron Warbands (6 - Indians)
1 x Les Coureurs des Bois (6 - irregular)2. The Game. Gra.


We played our on 6x4 foot table. French and Indians entered it on the shorter edges and British on longer. The man objective was to burn or protect whole village. On the beginning of the game French managed to burn the first building but soon they had been stopped by British forces. Indians attacked the British lines and it appeared be very deadly for them. The first wave has been decimated and Angus had to allow to bring another wave to not finish the game to quickly. That second wave also managed to reach the British lines, but again was destroyed in bloody melee in the woods.
Grę rozegraliśmy na stole o wymiarach 6x4 stopy. Francuzi i Indianie wchodzili nań na krótszych krawędziach a Brytyjczycy na dłuższych. Już na początku gry udało się Francuzom spalić jeden z budynków jednak wkrótce zostali oni zatrzymani przez siły brytyjskie. Indianie zaatakowali brytyjskie linie, jednak okazało się to dla nich bardzo zabójcze. Pierwsza fala została zdziesiątkowana i angus musiał zezwolić na następną falę, by nie zakończyć gry zbyt szybko.  Druga fala również dotarła do brytyjskich linii, jednak tu została zniszczona w bardzo krwawym pojedynku w lasach.In the meantime Campbell moved his forces forward and soon he started burning another house. However this time my units started fired at him. I managed to destroy both of his militia units, but then I got under the fire of his regulars. I rolled very badly for the morale and my Provincials routed from the battlefield. I did not get my cards and I was able only received the fire from Campbell's Marines. That forced my forces to withdraw into the woods. The time for the game has finished and the village was still not fully burned so it finished with British victory. From the individual missions Campbell and Michael managed to fulfill theirs, which was to lose one of their units... Anyway it was great game with a great set of rules.
W międzyczasie Campbell ruszył swoje oddziały do przodu i udało mu się spalić kolejny dom. Jednak tym razem moje oddziały otworzyły do niego ogień. Udało mi się zniszczyć oba jego oddziały milicji, jednak wtedy ja dostałem się pod ogień jego Regularsów. Bardzo źle rzuciłem na morale i moje siły prowincjonalne pierzchły z pola walki. Nie mogłem dostać kart dla moich oddziałów i byłem zmuszony przyjmować ogień od Campbellowych Mirinsów. To zmusiło moje oddziały do cofnięcia się do lasu. Czas na grę się zakończył, wioska wciąż pozostawała nie zniszczona w całości, więc zwycięstwo odnieśli Brytyjczycy. Z misji indywidualnych tylko Campbell i Michael wykonali swoje, czyli utracić po jednym ze swoich oddziałów... To była świetna gra ze świetnymi zasadami.3. Links. Linki.


Angus:

Michael:
to be updated

Campbell:

Flickr:

sobota, 9 września 2017

Weitzel's Mill, 1781

After long three weeks I am back for gaming! Last Thursday I joined the game organized by Angus and Bill. It was Black Powder AWI game. It was very nice to roll some dice after so long break.
Po długich trzech tygodniach powracam do grania! W ostatni czwartek dołączyłem do gry organizowanej przez Angusa i Bill. To była wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych z użyciem zasad Black Powder. To była prawdziwa przyjemność móc znowu poturlać kostki po tak długiej przerwie.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Bill Gilchrist

1. Forces. SiłyBRITISH/BRYTYJCZYCY
(Ken Pearce, Bartek Żynda)

CinC: Lt. General Lord Cornwallis

Col. Webster's Brigade

23rd Foot 
33rd Foot
Guards Brigade

Brigadier Leslie's Brigade

2nd Bttn, 71st Highlanders
Von Bose Regt.

Col. Tarleton's Brigade

British Legion Horse
British Legion Foot
Jaegers

Royal Artillery Detachment (2 guns)AMERICANS/AMERYKANIE
(Bill Gilchrist, Campbell Hardie)

CinC: Maj. Gen. Nathanael Greene

Col. William's Brigade

Continental Light Infantry Battalion
Rowland's Virginia Rifles
Crocket's Virginia Militia

Brigadier Picken's Brigade(commanded by Col. Campbell)

Preston's Virginia Rifles
2nd Virginia Rifles
Moore's North Carolina Militia

Col. "Light Horse Harry" Lee's Brigade

1st/3rd Continental Dragoons
McCall's Light Horse
Lee's Legion2. The Game. Gra.


The game was started by Americans deployed on the table and the British forces entered the table on the opposite edge. Most of the American units were deployed behind the river, however one of the skirmish units were put by Bill on the opposite side, to block the road to the ford. As that were skirmished I thought that it will be small obstacle for my cavalry and push them to charge. Thanks to my bad roll, my cavalry (or rather man on horses...) was pushed back by Bill's soldiers. However in next turn he blundered and moved inside the woods. That cleared the way to the ford and again, I push my cavalry forward to charge Militia boys over the ford. However this time the situation repeated, by I failed the morale test and my cavalry was gone. That was very unlucky start...
Gra zaczęła się od Amerykanów rozstawionych na stole  i siłach brytyjskich wkraczających na stół po przeciwnej stronie. Większość oddziałów amerykańskich była wystawiona za rzeką, oprócz jednego oddziału harcowników, którzy blokowali drogę prowadzącą do brodu. Jako że był to oddział harcowników, wydawało mi się, że nie powinni oni stanowić problemu dla mojej kawalerii i zaszarżowałem na nich. Dzięki moim naprawdę słabym rzutom, moja kawaleria (a raczej ludzie na koniach...) zostali odepchnięci przez wojaków Billa. Jednakże w następnej turze jego oddział zaliczył Blundera i weszli oni między drzewa. To oczyściło drogę do brodu i jeszcze raz rzuciłem do szarży moich kawalerzystów na milicję broniącej brodu. Sytuacja się powtórzyła, jednak tym razem nie zdałem testu morale i moja kawaleria przepadła. To nie było szczęśliwe rozpoczęcie gry...On the other side Ken pushed his boys and attacked two other fords. He was stopped by Americans before the river, but slowly and steady he pushed Americans back. Finally moved over the river, but then he was charged by American cavalry and again, the horses were pushed back. After that he managed to destroy all infantry units and the way was open for the Brits.
Po drugiej stronie Ken pchnął swoich chłopców w kierunku pozostałych dwóch brodów. został zatrzymany przez amerykanów przed rzeką, jednak powoli lecz systematycznie spychał Amerykanów wstecz. Ostatecznie przeprawił się przez rzekę, jednak wtedy jego oddziały zostały zaatakowane przez amerykańską kawalerię i znów konnica została odparta. Po tym udało mu się zniszczyć ostatnie oddziały piechoty i otworzył w ten sposób drogę dla Brytyjczyków.On my side the situation looks bad, but not very and there was still a hope. The reinforcements arrived (Leslie's Brigade) and with them I moved against the ford. This time there was no problems at all. The militia broke and my units crossed the river. Some sort of threat for my units were the American cavalry, but accurate fire from one of my units disorganized them and I was free to move over the table. The game finished with British victory. 
Po mojej stronie sytuacja wyglądała źle, ale nie beznadziejnie. Przybyły posiłki (brygada Leslie'go) i teraz z nimi ruszyłem ponownie do  brodu. Tym razem nie było żadnych problemów z milicją, która nie wytrzymała ataku i moje oddziały przeprawiły się przez rzekę. Pewnym zagrożeniem była tu amerykańska kawaleria, ale celna salwa jednego z moich oddziałów zdezorganizowała ich i nie stanowili juz więcej problemu. Mogłem swobodnie przejść przez stół. Gra zakończyła się więc zwycięstwem Brytyjczyków.It was great to be able to play a game, but my blog will go silent for another three weeks. I finally starting my holidays. See you after my return!
To było doskonałe uczucie móc rozegrać grę, jednak mój blok znów zamilknie na kolejne trzy tygodnie. W końcu zaczynam wakacje. Do zobaczenia po moim powrocie!

3. Links. Linki.

Angus:

Bill:
to be updated

Campbell (SESWto be updated
Flickr:

poniedziałek, 28 sierpnia 2017

Poland 1939 (11). Something for the 3rd Reich. Polska 1939 (11). Coś dla III Rzeszy.

Finally managed to finish one of my drawer, which is models for my Poland 1939. As the last comes something for my Germans. All models in this post are First to Fight. Now my forces (German and Polish) are finally ready for the battle and soon I will arrange game with them.
W końcu udało mi się opróżnić jedną z moich szuflad, która zawierała modele do projektu Polska 1939. Wszystkie modele w tym poście pochodzą od First to Fight. Teraz moje siły (Niemcy i Polacy) są w końcu gotowi do bitwy, którą wkrótce postaram się zorganizować.

Praha RV:


Praha RV:


AA gun 2cm Flak 30:


AT gun PAK 36:


10,5cm leFH 18:


7,5cm le.IG 18:


Artillery team: