czwartek, 25 sierpnia 2016

Polskie pojazdy na 1939. Polish vehicles for 1939.

Wakacje i po wakacjach. W międzyczasie udało mi się pomalować kilka pojazdów dla moich Polaków do projektu na 1939. Wszystkie modele pochodzą od jednego producenta: First to Fight. Trzy z nich wystawiłem w konkursie malarskim forum Strategie i jest to pluton samochodów pancernych wz. 34.
Holidays are over. In the meantime I managed to paint some vehicles for my Poles for my 1939 project. All models came from one company: First to Fight. Three of them (platoon of armoured cars wz. 34) are taking part in painting competition of the Strategie forum.

Fiat 621:

Fiat 621 z km:
Fiat 621 with  MG

Szwadron samochodów pancernych wz. 34:
Squadron of armoured cars wz.34:

Pluton czołgów Renault FT17:
Platoon of Renault FT17 tanks:

Pluton czołgów 7TP (jw):
Platoon of 7TP (one turret) tanks:

sobota, 6 sierpnia 2016

Claymore 2016.

Another Claymore is finished. It was quite good show and I was really enjoyed it. I have not played any games, but I do not regret it, because I met so many people I could talk about hobby, which I have not seen for ages. Here is some pictures from the show, for more please visit my Flickr and also the SESWC website and facebook profile for more pictures and more links. All links are below the pictures.
Kolejne Claymore za nami. Było to dość dobre show, podczas którego spędziłem znakomicie czas. Nie udało mi się zagrać żadnej gry, jednak nie żałuję tego, ponieważ spotkałem tylu ludzi, z którymi mogłem sobie porozmawiać, a nie widziałem ich już wieki. Tu zamieszczam kilka zdjęć z show, po więcej zapraszam na mój Flickr oraz stronę SESWC i nasz klubowy profil facebookowy. Wszystkie linki znajdziecie pod zdjęciami.


Links. Linki.
Now there will be a wee break on my blog, as I am going for holiday. Will be back at the end of August. See you soon all.
Teraz na blogu nastąpi mała przerwa, poniewaz udaję się na wakacje. Pojawię się ponownie pod koniec sierpnia. Do zobaczenia Wszystkim.

piątek, 5 sierpnia 2016

Polish Wall (AWI). Polski mur(WoNSZ).

Another week and another game. This time I joined to Michael's Schneidera game with his AWI collection. This game has been organised for two novices, David a new club member and my nephew, who was curious to visit our club. So David joined Michael and they played British and my nephew joined the family team and played for Americans. For the game we used Black Powder with some Michel's house rules.
Kolejny tydzień i kolejna gra. Tym razem dołączyłem do gry zorganizowanej przez Michaela Schneidera z użyciem jego kolekcji do wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Ta gra została zorganizowana dla dwóch nowicjuszy, Davida nowego członka klubu i dla mojego siostrzeńca, który bardzo chciał odwiedzić nasz klub. David dołączył do Michaela i zagrali oni Brytyjczykami, z kolei mój siostrzeniec dołączył do rodzinnego zespołu i zagraliśmy dla Amerykanów. Do gry użylismy zasad Black Powder z Michaelowymi dodatkami.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Eve of Battle pregame
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
MODELS/MODELE: Michael Schneider

1. Eve of Battle pregame.


Before the game we decided to play Eve of Battle, to determinate number of troops, the battlefield and the scenario for the game. For those, who don't know what Eve of Battle is, this is the card driven game, writen by Michael where cards have two sides: one with special events, terrain features etc. and the second side with units markings (infantry, cavalry, artillery), which could be added to your basic forces. The players can play either one side or the other against the opposite player. If you want know more about it, write to me or Michael about more details (don't forget about your email).
Przed grą zdecydowaliśmy się rozegrać Eve of Battle, by określić liczbę oddziałów, pole bitwy i scenariusz gry. Dla tych co nie wiedza, co to jest Eve of Battle, jest to karcianka, napisana przez Michaela gdzie karty maja dwie części: pierwsza zawiera specjalne zdarzenia, dodatkowe tereny itp., natomiast druga zawiera znaczniki oddziałów (piechota, konnica, artyleria), które mogą być dodane do naszych sił podstawowych. Gracze mogą zagrywać albo jedną albo drugą stroną karty przeciw swojemu przeciwnikowi. Jeśli jesteście zainteresowani tą grą skontaktujcie się albo ze mna albo z Michaelem o więcej szczegółów (nie zapomnijcie podać swojego emaila).

In our game Michael played for British and I for Americans. For British we had: Low on Powder (every time when the British unit fired had to roll a dice and on 1 loosing the fire ability for the rest of the game), Huzzah Enfilade! (British player could deploy 25% of his troops on one of the sides of the battlefield),  Delayed Enemy (one of opponent's unit was delayed by 2 turns) - by my mistake we had 2 delayed units, however it saves the game for us!, Lost Depeches (British could re-deploy their units after Americans deploy their), Surprise Attack (British could deploy within 12'' of the enemy). Also British get extra units: 1 veteran cavalry, 2 infantry and a gun. For Americans we had: 2 Scouts Ahead cards (we could deploy 2 units, one for each card, 12'' in front of enemy lines) Delayed Enemy, Doctor on the Field  (we did not have to use that card it resolve the Plague or Disease cards), The Speach (it gave me +1 on break tests). Our extra troops: veteran infantry, infantry and a gun. For the battlefield we had: Village or Farm (we had a Farm with 24'' of wall, which could be deployed on my half of the table)), 50% of Wood (half of the table was covered by woods) and the Swamp Land (impasible swamp on my half of the table). Here is the ready battlefield after the pregame:
W naszej grze michael zagrał dla Brytyjczyków, a ja dla Amerykanów. Brytyjskie karty to: Low on Powder (za kazdym razem gdy oddział brytyjski strzelał musiał po tym rzucić kością, na 1 tracił możliwość strzału do końca gry), Huzzah Enfilade! (Brytyjczycy mogli rozstawić 25% swoich oddziałów na jednym z boków pola bitwy), Delayed Enemy (jeden z oddziałów przecinika zostął opóźniony o 2 tury) - przez mój błąd mieliśmy dwa takie oddziały, jednak uratowało to dla nas grę!, Lost Depeches (Brytyjczycy mogli rozstawić ponownie swoje oddziały po naszym rozstawieniu), Surprise Attack (Brytyjczycy mogli rozstawić swoje oddziały 12 cali przed naszymi). Dodatkowe brytyjskie jednostki: 1 kaweleria (weterani), 2 oddziały piechoty i jedno działo. Karty Amerykanów to: 2 karty Scouts Ahead (pozwoliło to nam wystawić 2 oddziały, po jednym dla kazdej karty, 12'' naprzeciw brytyjskim liniom) Delayed Enemy, Doctor on the Field (nie musieliśmy użyć tej karty, ona eliminuje efekty kart Plague i Disease), The Speach (dawała nam +1 na testy złamania). Nasze dodatkowe jednostki to: 1 oddział piechoty, weteranów, 1 oddział zwykłej piechoty oraz 1 działo. Karty determinujące pole bitwy: Village or Farm (mieliśmy farmę z 24 calami muru, który mógł być rozstawiony na naszej połowie stołu), 50% of Wood (połowę stołu pokrywał las) oraz Swamp Land (nieprzekraczalne bagno na naszej połowie stołu). Tak wyglądał stół po naszej przedgrze:

2. Forces. Siły.


BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Michael Schneider, David)

1 veteran infantry
4 line infantry
1 skirmish infantry
2 guns
1 Dragoons (delayed)

AMERICANS/AMERYKANIE
(Czarek Michna, Bartek Żynda)

1 French infantry (veterans)
3 Continental infnatry
2 Militia infantry (both delayed)
1 skirmish infantry
2 guns

3. The game. Gra.


We started with two our units deployed in front of British units. It was gun and 1 unit of Continental infantry. They fired first, caused some desorganisation and then moved back to the wall line. At least the Continetals did as the gun failed to move and get destroyed. Our plan was to use the wall feature and defend that line till the end of the game. We managed to form a defending line very quickly. Now we were waiting for British to come.
Zaczęlismy grę z naszymi dwoma oddziałami wystawionymi naprzeciw brytyjskim oddziałom. Było to działo i jeden z oddziałów piechoty kontynentalnej. Wystrzelili powodując pewne zdezorganizowanie we wrogich oddziałach, po czym wycofali się do lini muru. Tak faktycznie to tylko piechota się wycofała, poniewaz nie udało się to działu, które zaraz też zostało zniszczone. W naszych planach mur był podstawą naszej obrony, którą mieliśmy zamiar utrzymac do końca gry. Naszą linie obrony udało nam się utworzyć bardzo szybko i teraz oczekiwaliśmy na Brytyjczyków.

Here the British troubles started. First one of the guns rolled bad for Low on Powder effect and it was not able to shoot for the rest of the game! The second problem was with the charging British infantry, they underestimate the distance and did not hit the enemy! So we were able to charge them instead. The hand to hand battle was fierce and finaly our unit brake alongside with one of the supporting units. We were in serious troubles!
I tu zaczęły się brytyjskie problemy. Wpierw jedno z dział źle rzuciło na efekt Low on Powder i do końca gry nie było w stanie strzelać! Drugim problemem było niedoszacowanie odległości szarżującego brytyjskiego oddziału, który nie dotarł do wroga. Mogliśmy więc uderzyć na nich. Walka wręcz była zażarta jednak w końcu nasz oddział został zniszczony wraz z innym go wspomagającym. Mieliśmy naprawdę poważny problem!

At this moment our two Militias arrived on the battlefield. They filled the gaps and we could still defend our positions. Then come another British assault, now against our best unit, the French infantry. Unexpectedly they broke very quickly and now we had a serious problem!
W tym momencie nasze dwa oddziały milicji przybyły na pole bitwy. Udało im się wypełnić luki w naszej obronie, którą mogliśmy dalej kontynuować. Wtedy nastąpił kolejny brytyjski szturm, teraz przeciw naszej najlepszej jednostce, francuskiej piechocie. Niespodziewanie zostali oni rozbici bardzo szybko i dopiero teraz mieliśmy poważny problem.

The hope always die as the last! From fire of our Skirmishes, we managed to broke first British unit and soon British assaulted us for the third time. This time it was all or nothing action, becouse it was almost end of the game and we still hold the line. This time the Militia hold the ground and broke the British infantry alongside with supporting unit! It finished the game and gave us victory! We had great fun and both David and Czarek enjoyed the game!
Nadzieja zawsze umiera ostatnia! Od ognia naszych Traperów, udało nam się zniszczyć pierwszy brytyjski oddział i wkrótce Brytyjczycy uderzyli po raz trzeci. Był to atak typu wszystko albo nic, ponieważ gra zblizała się do końca a my ciągle utrzymywaliśmy naszą linię obrony. Tym razem naszej milicji udało się wytrzymać atak i rozbić oddział brytyjskiej piechoty razem ze wspomagającym go oddziałem! To zakończyło grę i dało nam zwycięstwo! To była świetna zabawa, a najwazniejsze że, David i Czarek byli bardzo zadowoleni z gry!

4. Links to other relations and galleries. Linki do innych relacji i galerii.


Michael:
Yet to be updated. Czeka na uzupełnienie.

SESWC:
Yet to be updated. Czeka na uzupełnienie.

Flickr:

środa, 3 sierpnia 2016

Testing the Soldiers of God. Testowanie Soldiers of God.

I very like those pre Claymore atmosphere, when so many new system appears. Last Thursday I was invited to the Soldiers of God game. The system is write to play the Crusades to the Holy Land, one of my favourite periods in history.
Bardzo lubię then okres przed Claymore, kiedy pojawia się tyle nowych systemów do przetestowania. W ostatni czwartek zostałem zaproszony do gry z zasadami Soldiers of God. System ten jest przeznaczony do rozgrywania bitew z okresu krucjat do Ziemi Świętej, jednego z moich ulubionych okresów w historii.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Jack Glanville, Derek Hodge
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Jack Glanville

1. Forces. Siły.


KINGDOM OF JERUSALEM/KRÓLESTWO JEROZOLIMSKIE 
(Campbell Hardie, David)

3 x Heavy cavalry
3 x Crossbows
3 x Heavy infantry


SULTANATE OF EGYPT/SUŁTANAT EGIPTU
(Jim Louttit, Donald Adamson, Bartek Żynda)

3 x Medium Cavalry
4 x Light Cavalry
3 x Bowmen
2 x Light infantry

2. The game. Gra.


First what i really liked about this system is, that before the game you have to prepare your tactic. This is very realistic according to the period. You have to choose very wisely, not like us... We totally ignored the power of our bows and finally we had to pay for that mistake... Let start from the beggining. The whole army is usually divided on three parts: left flank, centre and right flank. Every part of the army receive main order, that's their tactic for the whole game. We chose the Move Forward, Loose and Rally Back order for our flanks, what was very good and Move for our centre, which should be replaced with Loose (we did not turn the page to check all the pre battles orders - shame on us). Then we receive four cards with orders. Every card have the main order usually move, loose, charge, maneuver etc. Also the card have some special events which could be played against one or both sides. So many possibilities. I am generally not enthusiastic for card driven games, but this one is different. First, every part of the army have their main order and when none of the cards fit us, they execute their main order, also we can trade the cards for new one or rally our troops.
Pierwsze co mi się spodobało w tym systemie, to to, że przed bitwą trzeba ustalić swoją taktykę. Bardzo to oddaje realizm ówczesnych pól bitwy. Trzeba wybrać bardzo mądrze, nie tak jak my... Totalnie zignorowaliśmy siłę naszych łuczników i w ostateczności musieliśmy srogo za ten błąd zapłacić... Zacznijmy jednak od poczatku. Cała nasza armia podzielona jest na trzy części: prawe skrzydło, centrum i lewe skrzydło. Każda cześć armii otrzymuje swój główny rozkaz na całą grę. My wybraliśmy Rusz do przodu, wystrzel i powróć, dla naszych skrzydeł, co było mądrą decyzją i maszeruj do przodu dla naszego centrum, co powinno być zamienione na wystrzel (nie przewróciliśmy kartki z rozkazami na drugą stronę, by zobaczyć, że takie rozstawienie jest dostępne... powinniśmy się wstydzić). Po tym każda ze stron otrzymuje dodatkowe 4 karty z rozkazami. Każda karta ma rozkaz główny, taki jak ruch do przodu, wystrzel, szarża, manewr itp. Karty równiez posiadają dodatkowe zdarzenia lub rozkazy, które moga być zagrane przez jedną bądź obie strony. Dostępnych jest wiele możliwości. Ja generalnie nie lubię gier, gdzie mechanika jest głównie oparta na kartach, jednak w tym przypadku jest inaczej. Po pierwsze, każda część armii posiada swój główny rozkaz i jeśli żadna z kart nam nie odpowiada, możemy wykonać właśnie ten główny rozkaz ajk również możemy zamienić nasze karty na nową kartę, lub poświęcić je na porządkowanie naszych oddziałów.

I did not tell, that every army have their morale points and everything bad and also good affects that morale. From our army the best performance had the Donald's (left flank). He managed to survive the charge of the Hospitalers and finally get on his flank. That was not good enough to win the battle, because rest of our army's performance was not good.
Nie powiedziałem jeszcze, że każda armia ma swoje morale i wszystko co się dzieje dobrze lub źle ma na nie swój wpływ. Z naszej armii najlepiej wypadła część Donalda (lewa flanka). Udało mus się przetrwać szarżę Szpitalników i ostatecznie znaleźć się na ich flance, ale to nie było wystarczające by wygrac bitwę, ponieważ reszta naszej armii kompletnie zawiodła.

Jim on our right flank tried to softened the Knights from left Jerusalem's flank by his arrows. It caused some damages, but not enough to stop them. Finally they charged and our right flank broke. Becouse of the wrong main order I could not support Jim in his fight, very quickly our morale broke too. I can only add that during the game my commander has been challenged by Campbell's commander and he get killed. Finally the game finished with great Crusaders victory!
Jim na naszej prawej flance próbował zmiękczyc rycerzy jerozolimskich ostrzałem ze swoich łuków. Spowodowało to pewne uszkodzenia, jednak nie zatrzymało ich. Ostatecznie zaszarżowali i tym sposobem nasza prawa flanka została złamana. Ze względu na wydany zły główny rozkaz, moje oddziały nie były w stanie wesprzeć Jima w jego walce i tym sposobem nasze morale szybko spadło do zera. Mogę jeszcze dodać, że mój dowódca został wyzwany przez dowódcę Campbella na pojedynek, w którym został zabity. Ostatecznie gra zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem Krzyżowców.

3. Summary. Podsumowanie.


The rules worked very well. They are simple and very clearly written and also very fast playable. The rules cover some sieges, which I am very curious to use. The set cover only the times of the crusades but I believe that the system can be used for all medieval conflicts, only the cards need to be redesign. Finaly I can said that my Normans can be very easily converted for that game. I just need to buy some movement trays with a correct size, which I am going to do during the Claymore!
Zasady sprawiły sie znakomicie. Są proste, przejrzyście napisane i bardzo szybkie w grze. Zasady zawierają w sobie równiez oblężenia, co bardzo chciałbym kiedyś sprawdzić. Soldiers of God są przeznaczone do rozgrywania konfliktów w czasach wypraw krzyżowych, ale moim zdaniem moga byc użyte do jakichkolwiek konfliktów średniowiecznych, jedyne co trzeba by zrobić to zmienić karty do gry. Na koniec moge powiedzieć, ze moi Normanowie mogą byc bardzo łatwo przekonwerterowani do tej gry, jedyne co musze zrobić to kupić zbiorcze podstawki w odpowiednim rozmiarze, co zamierzam zrobić podczas Claymore!

4. Links. Linki.


Relations/Relacje:

Jack:
http://pioneerpainting.blogspot.co.uk/2016/07/soldiers-of-god.html

Campbell:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1074109505960355&id=158670127504302

Galleries/Galerie:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157671089888332

poniedziałek, 1 sierpnia 2016

72 years ago. 72 lata temu.

For the last 63 days (1st of August 1944 - 3rd of October 1944) of freedom they paid with:
Za ostatnie 63 dni (01.08.1944 - 03.10.1944) wolności oni zapłacili:

16 000 dead and missing insurgents./poległych i zaginionych powstańców.
20 000 wounded insurgents./rannych powstańców.
5 500 dead and wounded soldiers of 1st Polish Army./zabitych i rannych żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego
150 000 - 200 000 dead civilians./ zabitych osób cywilnych.
500 000 - 550 000 Warsaw residents and surrounding areas expelled from their homes./ mieszkańców Warszawy i okolic wygnanych z domów.
84% ruined of the left-bank part of the city./zniszczonej lewobrzeżnej części miasta.

Everyday died the same number of people, that has died during 9/11 attacks in NY.
Każdego dnia umierała taka sama liczba ludności jak podczas ataków 11 września w Nowym Jorku.

Today is 72 years since it begin. At 5pm in the sunny August day, they finally stood against their enemy face to face. With bottles with petrol against tanks, with pistols against guns and aircraft. I met those peoples many times, listened their stories about that incredible horror we unable to imagine. Hope we will never have to do what they had to. Today at 5pm, stop and honor them with a minute of silence. Thank you.
Dzisiaj mijają 72 lata od czasu, gdy to sie zaczęło. O 17:00 w słoneczny sierpniowy dzień w końcu mieli możliwość by stanąć twarzą w twarz z ich wrogiem. Z butelkami z benzyna przeciw czołgom, pistoletami przeciw działom i samolotom. Spotkałem tych ludzi wiele razy i słuchałem ich opowieści o tym horrorze, trudnym dla nas do wyobrażenia. Mam nadzieję, że my nigdy nie będziemy musieli robić tego, co oni musieli. Dzisiaj o 17, zatrzymaj się i uczcij ich minutą ciszy. Dziękuję.

czwartek, 28 lipca 2016

Testing the Skirmish Sangin. Testowanie Skirmish Sangin.

Last Thursday I was invited by our new club member, Michael, to play a game with his favourite system, called Skirmish Sangin. It is system for modern warfare writen up by Collin Phillips and Craig Watterson. It is not very often, when the modern wargaming appear on my blog as my interests are going much more for everything till early 1950s. However from some time I am looking for something which could increase the timeline of my gaming experience and go for something that bring the adventure closer to the present times.
W ostatni czwartek zostałem zaproszony przez naszego nowego członka klubu, Michaela by rozegrać grę z jego ulubionym systemem, zwanym Skirmish Sangin. Są to zasady do współczesnego wargamingu, napisane przez Collina Philipsa i Craiga Wattersona. Niezbyt często nowoczesny wargaming pojawia się na moim blogu, a to dlatego, że moje dotychczasowe zainteresowania kończyły się gdzieś na wczesnych latach 50. XX wieku. Jednak od jakiegoś juz czasu szukam dla siebie coś, co pozwoliło by przygodę zblizyć do współczenych nam czasów.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Charge
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Charge
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Michael Charge.

1. Forces. Siły.


BRITISH/BRYTYJCZYCY

TEAM 4, TASK FORCE SWORD, SAS
(Bartek Żynda)

Elite Squad Leader (NCO) with M4 AR + UGL
Elite Rifleman with M4 AR
Elite Rifleman with M4 AR
Elite Rifleman with Minimi LMG

1st SEC, 2nd PLAT, COMP C, WEST SHIRESDALE FUSILIERS
(Campbell Hardie)

Fire team 1:

Elite Squad Leader (NCO) with L85A2 AR
Veteran Grenadier with L85A2 AR + UGL
Average Rifleman with Minimi LMG
Average Sharpshooter with L129A1 DMR

Fire team 2:

Veteran Assistant Squad Leader (NCO) with L85A2 AR
Veteran Grenadier with L85A2 AR + UGL
Average Rifleman with GPMG MMG
Average Rifleman with L85A2

TALIBANS/TALIBOWIE
(Michael Charge)

Warlord Forces:

Veteran Warlord with AK AR
Average Afgan with AK AR
Average Afgan with AK AR
Veteran Afgan with PK MMG
Novice Afgan with AK AR
Average Afgan with AK AR

3 x Booby Traps

Insurgent Leader Forces:

Veteran Taliban Leader with AK AR
Veteran Taliban with G3 DMR
Veteran Taliban with PKM MMG
Veteran Taliban with RPG

2. Brief and orders. Opis i rozkazy.


Thanks to the gunman extracted by the SAS in a recent mission (game played without me), British have inteligence that the local Taliban leader is trying to increase his forces in this region. As part of this, British have an evidence that he will  be meeting with a local warlord to offer an increased income and protection in exchange for fighters and dedicating some of his land to opium poppies.
Dzięki pochwyconemu w poprzedniej misji bojownikowi przez SAS (gra rozegrana bez mojego udziału), Brytyjczycy są w posiadaniu informacji, że lokalny przywódca Talibów próbuje zwiększyć swoje siły w rejonie. W tym celu, co udało się ustalić siłom brytyjskim, spotka sie on z miejscowym watażką by zaoferować mu  zwiększony dochód i ochronę w zamian za bojowników oraz części jego ziemi pod uprawę opium.

Orders/Rozkazy:

SAS:

1. Capture or kill HVTs./ Pojmać lub zabić cele (lider i watażka)
2. Minimise Civilian Casualties./ Zminimalizować ofiary wśród cywili.
3. Minimise Friendly Casualties./Zminimalizować ofiary własnych oddziałów.

WSF:

1. Support SAS team./Wsparcie SAS.
2. Capture or kill HVTs./ Pojmać lub zabić cele (lider i watażka)
3. Minimise Civilian Casualties./ Zminimalizować ofiary wśród cywili.
4. Minimise Friendly Casualties./Zminimalizować ofiary własnych oddziałów.

Taliban/Talibowie:

1. Protected Warlord and Insurgent Leader. /Ochrona watażki i przywódcy.
2. Eliminate attacking ISAF forces./ Wyeliminowanie atakujących oddziałów.

Victory Points/Punkty zwycięstwa:

ISAF:

Each Taliban killed or Wounded/Każdy zabity lub ranny Taliban: 10pts/pkt.
Each Insurgent Leader/Warlord killed or captured/Lider lub watażka pojmany bądź zabity: 100pts/pkt.
Each civilian injured or killed/Każdy cywil raniony lub zabity: - 200 pts/pkt.

Taliban:

Each ISAF soldier killed/Każdy żołniez ISAF zabity: 50 pts/pkt/
Each ISAF soldier wounded/Kazdy żołnierz ISAF ranny: 25 pts/pkt


3. The game. Gra.


SAS started game already deployed. It was small wadi, so I decided to go down ASAP. That was very good decision, because my position gave me great observation for the village. Very soon it appear how good it was decision. I opened fire and the first casualty was the warlord! He was running across the village, but get shot in his head by one of my soldiers.
SAS zaczęła grę już rozmieszczona. Była to mała uadi, więc od razu zdecydowałem się dać rozkaz padnij. To okazało się była bardzo dobra decyzja, ponieważ moja pozycja dawała mi doskonałe pole obserwacji wioski. Szybko tez okazało się jak bardzo było to dla mnie korzystne, otworzyłem ogień i jako pierwszy padł watażka! Próbował przebiec w poprzek wioski, jednak został trafiony w głowę przez jednego z moich żołnierzy.

Since that moment my soldiers started to eliminate one Taliban after another. When we thought that the game will be easy, the problems begin. Campbell's forces get under fire from the ambushed fighters. First soldier get wounded, because of that he lost consciousness and had to be taken off the battlefield. During that time the second team of the Fusiliers moved across fields with the long grass towards the village. Unfortunely one of the British stepped on the Booby trap and get killed. Campbell's soldiers had to withdraw, however thay took their colleagues bodies with them.
Od tego momentu, moi żołnierze zaczęli eliminować jednego Taliba za drugim. Kiedy zdawało nam się, że gra dla nas będzie bardzo łatwa przyszły problemy. Oddziały Campbella znalazły się pod ogniem zamaskowanych bojowników. Pierwszy żołnierz został ranny i z tego tez powodu stracił przytomność i musiał zostac wyniesiony z pola walki. W międzyczasie drugi oddział ruszył przez pole z wysoka trawą w kierunku wioski. Niestety jeden z żołnierzy nadepnął na zastawioną pułapke i starcił w ten sposób życie. to wystarczyło by zmusił oddziały Campbella do wycofania się, jednak udało im się zabrać ciała kolegów ze sobą.

After Campbell's withdraw I decided to take the initiative. Most of the Afgan soldiers were dead, however in my direction moved the Talib sniper. He fired at me, but missed. In exchange my soldiers take him down. Again, after that I was overconfident and I forgot about the Talib with RPG. He fired at me, missed but the explosion hurt one of my men. That forced me to abandon the action.
Po wycofaniu się Campbella, zdecydowałem się przejąć inicjatywę. Większość Afgańczyków leżała zabita, jednak w moim kierunku podążał talibski snajper. Strzelił do mnie, jednak chybił. W odpowiedzi moi żołnierzy szybko go zdjęli. I znów poczułem się zbyt pewny siebie. Zapomniałem o Talibie uzbrojonym w RPG. Strzelił i nie trafił, jednak eksplozja raniła jednego z moich ludzi. To zmusiło mnie do przerwania misji.

Overall game finished with British minor victory. We get 140 pts versus Afgan 100 pts. We lost one men and another two get wounded for the price of killed warlord. There will be another time to kill or capture the Talib Leader.
Ogólnie gra zakończyła się minimalnym zwycięstwem Brytyjczyków. obyliśmy 140 pkt przeciw afgańskim 100 pkt. Straciliśmy jednego człowieka a dwóch innych zostało rannych, co było ceną zabicia watażki. Na pewno nadzaży się jeszcze okazja by dopaść lidera Talibów.

4. Summary. Podsumowanie.


I liked the system, very much. On the beggining it looks very difficult with so many statistic, plenty of tables etc. During the game as we get involved into, the system became simpler and simpler. Finaly we get experience that everything flows very easily. There is very good activation system during the turns. Each character is activated in a particular turn of the game  and we know exactly which turn it would be. That allows us to plan some action. On the turn when the character is activated, it can do  any three actions, so for example it can do the observation test, then aim the target, if the observation was succesfull and then fire at the target and so on. Everything is identified by calculating the possibility of succesfull action and is measure in percentages. Every character has a basic skill value to which are added or subtract the values defined by various factors such as the position of our character, whether the objective is above us, or are below, if the target is behind a cover etc. That gave us the score against which we had to roll D100. If our score is below we passed the test. So very simple. I hope that we will get another games soon and I think to look at this rules much closer as I think that they would fit me very much. By the way any of you know any good source for 28mm Modern Poles?
System mi się bardzo spodobał. Na początku wydaje się on dość skomplikowany z duzą ilością tabel, statystyką itp, jednak w trakcie gry, kiedy angazujemy się w nią coraz bardziej wszystko staje się łatwiejsze i akcja zaczyna nabierać płynności. W grze jest bardzo fajny system aktywacji. Każda postać jest aktywowana w określonej turze gry i z góry wiemy kiedy to nastąpi i dzięki temu mozemy zaplanowac nasze akcje. W turze gdy następuje aktywacja, nasza postać może wykonać trzy czynności takie jak: dokonać testu obserwacji, jeśli test okazał się zdany, wtedy wycelować w cel i doń strzelić i tak dalej. Wszystko jest określane poprzez wyliczenie prawdopodobieństwa pomyślności danej akcji i wyraża się to w procentach. Każda postać ma bazową wartość swojej cechy i w stosunku do niej i innych zewnętrznych czynników, takich jak położenie naszej postaci, czy cel znajduje się ponad nami, czy tez poniżej, czy znajduje się za jakąs osłoną itp. i daje nam to jakąś wartość przeciw której musimy rzucić K100. Jeśli nasz rzut będzie poniżej uzyskanej wartości, test uważa się za zdany. Więc jest to bardzo proste. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mieli następną grę z tymi zasadami, którym muszę się przyjrzeć zdecydowanie blizej, bo być może znalazłem coś właśnie dla siebie. A tak przy okazji, to zna ktoś z Was dobre źródło figurek współczesnych Polaków w skali 28mm?

5. Links. Linki.


Campbell:

Michael:

Flickr: