piątek, 22 czerwca 2018

SPQR (6)

Last units of Velites. Finally. All figures from Victrix, bases from Warbases.
Ostatnie oddziały Welitów. Wreszcie. Wszystkie figurki od Victrixa, podstawki Warbases.


środa, 20 czerwca 2018

Sunday Renaissance Big Game. Duża niedzielna renesansowa gra.

Last Sunday we all met in our club for a Sunday game (we usually have one every month). Because we have more time for gaming than usual Thursdays, we are able to play bigger games. Therefore for our next Renaissance game we choose that day. We had 4 players and for game we used three collections. It was debut of my Arquebusiers on the table. They survive whole game, get only one casualty, so not bad for the first time. For our game we used Pike and Shotte rules.
W ostatnią niedzielę wszyscy spotkaliśmy się w naszym klubie na niedzielnej grze (zazwyczaj mamy jedną taką w miesiącu). Ponieważ mamy wtedy więcej czasu na grę, niż zazwyczaj w czwartki, możemy rozgrywać większe gry. Dlatego na naszą kolejną renesansową grę wybraliśmy właśnie ten dzień. Czterech graczy do gry użyło trzech kolekcji figurek. Był to debiut moich arkebuzerów na stole. Przetrwali całą grę, zebrali tylko jedną ranę, więc całkiem nieźle jak na pierwsza grę. Do naszej gry użyliśmy zasad Pike and Shotte.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schneider, Angus Konstam, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.FRANCE & VENETIA/ FRANCJA i WENECJA
(Michael, Peter)

3 x Gendarmes
4 x Men at Arms
2 x Archers d'Ordonnance
2 x Stradioti
1 x Horse Crossbows

1 x Large Pike
3 x Pike
1 x Halberdiers
2 x Arquebusiers
1 x Crossbows

1 x Heavy gun
1 x Medium gun
4 x Light gunsHOLY ROMAN EMPIRE/ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE
(Alisdair, Bartek)

2 x Gendarmes
2 x Men at Arms
4 x Stradioti
1 x Horse Crossbows

1 x Large Pike
2 x Pike
1 x Doppelsölders
2 x Swordsmen
3 x Arquebusiers

1 x Heavy gun
1 x Medium gun
4 x Light guns


2. The game. Gra.


Franco-Venetian forces were slightly bigger than ours, so our task to defend our opponent was little more harder. The game started with clash of the light cavalries on our right flank. Alisdair managed for the long time kept Michael's forces away from our camp. Better Venetian cavalry finally forced our units to step back. Cavalry made clear way for their infantry, who charged our infantry. Alisdair created hedgehog and for time stopped Venetian attack. Sadly, soon after that formation collapsed and our flank get destroyed.
Francusko weneckie siły były trochę silniejsze niż nasze, więc nasze zadanie by pokonać wroga było trochę trudniejsze. Gra zaczęła się od walki lekkich kawalerii na naszej prawej flance. Alisdairowi udało się na jakiś czas trzymać siły Michaela z dala od naszego obozu. Lepsza wenecka kawaleria w końcu zmusiła nasze oddziały do cofnięcia się. Kawaleria utworzyła w ten sposób wolna przestrzeń dla ich piechoty, która natarła na naszą piechotę. Alisdair utworzył formację jeża i przez pewien czas powstrzymywał Wenecjan. Niestety, ta formacja wkrótce nie utrzymała się zbyt długo i nasza flanka została zniszczona.On our light and in the centre, the situation looks quite different. Peter charged my heavy cavalry with his, however I managed to successfully countercharge and crash his flank. Sadly my infantry had also very bad performance. They were forced by Peter's cavalry to step back, however they did not break. Peter and I need time to rally our forces, however I opened the flank for another glorious ride of my Gendarmes. That sadly did not happened, as time for a game was finished. We all agreed that this time French and their Venetian ally won the battle.
Po naszej lewej stronie i w centrum, sytuacja wyglądała zgoła inaczej. Peter zaszarżował moją ciężką kawalerię swoją, jednak ja dokonałem udanej kontrszarży i w ten sposób zniszczyłem jego flankę. Niestety moja piechota miała również niezbyt udany występ. zostali zmuszeni przez kawalerię Petera do cofnięcia się, jednak nie zostali złamani. Zarówno ja, jak i Peter potrzebowaliśmy czasu by przegrupować nasze oddziały, jednak ja miałem otwartą drogę do kolejnej wielkiej szarży moich Gendarmes. To jednak się nie stało, ponieważ czas na grę się zakończył. Zgodnie uznaliśmy, że gra zakończyła się wygraną Francji i ich weneckich sprzymierzeńców.3. Links. Linki.


Michael:

Flickr:

piątek, 15 czerwca 2018

Catawba, 1781

Yesterday's game was Black Powder, AWI game.
Do wczorajszej gry użyliśmy zasad Black Powder. Była to gra z okresu wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schneider, Angus Konstam

1. Forces. Siły.GREAT BRITAIN/WIELKA BRYTANIA
(Angus, Bartek)

1st Brigade
1 x Guard Infantry
2 x Line Infantry
1 x Gun

2nd Brigade
2 x Line Infantry
1 x Infantry 
1 x Gun

Reserves
1 x Cavalry
1 x Light Infantry
1 x Jaegers
1 x Grenadiers
1 x Loyalist Light InfantryUNITED STATES/STANY ZJEDNOCZONE
(Michael, Alisdair, Dougie)

1st Brigade
3 x Militia
1 x Riflemen

2nd Brigade
3 x Continental Infantry
1 x Light Gun

Reserves
1 x Dragoons
2 x Gun
3 x Continental Infantry
1 x Riflemen2. The game. Gra.


Americans prepared three defence lines. First with Militia was placed on central hill, the second between two hills and the last on the second hill. British had to push their forces over the centre of the table and at the end of the game had to have more troops than their opponents.
Amerykanie przygotowali trzy linie obrony. Pierwsza, obsadzona przez milicję na centralnym wzgórzu, druga pomiędzy wzgórzami i trzecia na drugim wzniesieniu. Brytyjczycy musieli przepchać swoje siły na drugą połowę stołu i na koniec gry powinni mieć więcej oddziałów niż ich przeciwnik.As the British commanders we decided to push our forces as quick as possible forward and with our bayonets attack the first positions of the Americans. As we expected, the Militia, even behind the hardcover was not a big issue for our troops. Soon the central hill was in our hands.
Jako brytyjscy dowódcy postanowiliśmy pchnąć nasze siły jak najszybciej do przodu i z naszymi bagnetami zaatakować pierwsze pozycje Amerykanów. Tak jak się spodziewaliśmy, milicja, nawet schowana za umocnieniami nie stanowiła dla naszych oddziałów dużego problemu. Wkrótce centralne wzgórze było w naszym ręku.Now we stand in front of the second American line. We managed to flank Americans with our skirmish troops and cavalry. We did not used them, but they were constant threat for the Colonist and they cannot use all their forces. Angus's trial of charging with bayonets finished not well for him, but because of our heavy fire, we forced Americans to fall back. In that moment all our troops were on the American half and we had one unit more, so the game was win by the British.
Teraz stanęlismy przed amerykańską drugą linią. Udało nam się oskrzydlić Amerykanów naszym oddziałami harcowników oraz kawalerią. Nie musieliśmy ich używać, jednak stanowiąc realne zagrożenie absorbowały uwagę części oddziałów, które nie mogły zostać wykorzystane przez Kolonistów w innym miejscu. Próba Angusa szarży na bagnety nie skończyła się dla niego zbyt dobrze, jednak dzięki naszemu ciężkiemu ostrzałowi zmusiliśmy Amerykanów do cofnięcia się. W tym właśnie momencie wszystkie nasze oddziały znalazły się na połowie przeciwnika i dzięki przewadze liczebnej o jeden oddział więcej, Brytyjczycy wygrali grę. 


3. Links. Linki.


Michael:

Angus:

Flickr:

czwartek, 14 czerwca 2018

By Fire and Sword: Stop the Swede! Ogniem i Mieczem: Zatrzymać Szweda!

Last Thursday I invited my fellow wargamers to By Fire and Sword game. I decided to play a divisional game with a mixture rules from the main book and the Deluge supplement. 
W ostatni czwartek zaprosiłem moich wargamerów do gry z zasadami Ogniem i Mieczem. Zdecydowałem się zagrać grę dywizyjną z miksem zasad z głównego podręcznika i dodatku Potop.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Bartek Żynda


1. Forces. Siły.


SWEDEN/SZWECJA
(Alisdair, Bartek)

General (4 orders)

Veteran Dragoon Company (2 bases)
Regimental gun


Mercenary Reiter Regiment (Veterans)

Colonel (3 orders)

Veteran Armoured Reiter Company (3 bases)
Veteran Reiter Company (3 bases)

Mercenary Reiter Regiment

Colonel (3 orders)


Armoured Reiter Company (3 bases)
Reiter Company (3 bases)

New Type Mercenary Infantry Regiment

Colonel (3 orders)

2 x Musketeer Company (4 bases)
Pike Company (4 bases)
Regimental gunPOLISH LITHUANIAN COMMONWEALTH /RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW
(Peter, Michael)

Regimentarz (3 orders)

2 x Dragoon Company (2 bases)

Cavalry Regiment

Colonel (3 orders)
Rotamaster (1 order)

Pancerni with spears banner (3 bases)
Pancerni banner (3 bases)
Elite Cossack style cavalry banner with spears (3 bases)
Cossack style cavalry (3 bases)
2 x Cossack style cavalry (2 bases)
Winged Hussars banner (3 bases)

Cavalry Regiment

Colonel (2 orders)

Pancerni with spears banner (3 bases)
Elite Cossack style cavalry banner (2 bases)
Cossack style cavalry banner (3 bases)
Cossack style cavalry banner (2 bases)
Winged Hussars banner (2 bases)


2. The game. Gra.


Before the game I I resigned from using the Financial Problems special rule for the Commonwealth, as to not scarry players to much (don't worry, I will introduce it next time). We had 2 Polish Lithuanian cavalry regiments who were going to stop Swedish advantage. They had 10 turn to do it. We decided to move slowly forward with Infantry supported by Dragoons and guns. On flanks infantry was supported by both reiter regiments. We moved our infantry first...
Przed grą zrezygnowałem z użycia zasad Kłopoty Skarbowe dla Rzeczypospolitej, aby zbyt nie przerazić graczy (nie martwcie się, wprowadzę ją następnym razem). Mieliśmy 2 polsko litewskie pułki jazdy, które miały za zadanie zatrzymać napór Szwedów. Na to mieli 10 tur. Powoli ruszyliśmy do przodu z nasza piechotą, wspartą dragonami i działami. Naszych flanek strzegli rajtarzy. Piechota jako pierwsza ruszyła do przodu...

Peter, who commanded the strongest cavalry regiment put his forces on the hills and push one of his Pancerni regiment to outflank us. Sadly he met our veterans. In fierce hand to hand combat reiters defeated Pancerni. Poles lost first banner.
Peter, który dowodził silniejszym pułkiem jazdy umieścił swoje oddziały na wzgórzu i puścił jedną z chorągwi pancernych by zaatakować nas z flanki. Na jego nieszczęście tam spotkał naszych weteranów, którzy w zaciętej walce wręcz pokonali Pancernych i znieśli ich z pola walki.

The Pancerni action was only a cover to Peter's secret action. He managed to push his Dragoons on our infantry flank. In response we moved back our reiters and face the new threat with our dragoons and musketeers. Both sides started to shoot. However the long range firing was not very effective... We knew, that attacking Peter's regiment will not bring victory to us, so I decided to concentrate all remaining fire on Michael's regiment (it has lowered morale). We were slowly running out of time and then I decided to charge his Cossack style cavalry with my armoured reiters. Polish cavalry broke and fled from the battlefield. That forced Michael to the first regimental morale test, which he passed. It was turn 8th and the time for the game was over. We did not broke the Polish lines yet, but we were very close. In whole game we lost only one base of veteran armoured reiters against Polish 3 Pancerni and 3 Cossack style bases. Sadly during all above actions I forgot to make pictures and I am very sorry for that. It was very hard to explain the rules and play the game, next time, I promise, it will be better.
Akcja pancernych była tylko przykrywką dla sekretnego planu Petera. Udało mu się podciągnąć jego dragonów na flankę naszej piechoty. W odpowiedzi ściągnęliśmy z powrotem naszych rajtarów weteranów i zwróciliśmy naszych dragonów i część naszych muszkieterów przeciw nowemu zagrożeniu. Obie strony rozpoczęły ostrzał, który prowadzony na dalekim zasięgu nie był zbyt efektywny... Wiedzieliśmy, że atakując pułk Petera nie przyniesie nam zwycięstwa, więc zdecydowaliśmy się skoncentrować nasz pozostały ogień na pułku Michaela (ten miał niższe morale). Powoli zaczęła nam brakować czasu, więc zdecydowałem się na szarżę opancerzonych rajtarów przeciw jeździe kozackiej Michaela. Polska kawaleria została złamana i uciekła z pola walki. To zmusiło Michaela do pierwszego testu morale dla całego regimentu. Była 8 tura i tym razem zdał. Niestety skończył nam się też czas na grę. Nie udało nam się złamać polskiej linii obrony, jednak byliśmy bardzo tego bliscy. W całej grze straciliśmy jedynie podstawkę opancerzonych rajtarów weteranów przeciw straconym polskim 3 podstawką pancernych i 3 podstawką jazdy kozackiej. Muszę tu przeprosić Was, jednak powyżej opisane akcje nie zostały przeze mnie sfotografowane. Obowiązki tłumaczenia zasad, prowadzenia gry i jeszcze jej rozgrywania trochę mnie przerosły. Następnym razem obiecuję poprawę.wtorek, 12 czerwca 2018

Deep Fried Lard, Musselburgh 2018.

Today relation from my second show of the year. As it is June, it is time for Deep Fried Lard in Musselburgh. For those, who don't know what is this, it is all day meeting with games from Too Fat Lardies. Once again all participants were able to play 2 games of their choice, one in morning session and the second in afternoon. Once again the event was one big massive success and I did not seen any disappointed face at the end of the show. Derek you made an amazing job and cannot wait for the next year DFL. Here you have what was on tables during whole day.
Dzisiaj relacja z mojego drugiego tegorocznego eventu. Jako, że mamy już czerwiec, czas więc na Deep Fried Lard w Musselburgu. Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, o co w tym chodzi, to spieszę z wyjaśnieniem. Jest to całodniowe spotkanie z grami ze stajni Too Fat Lardies. Znów uczestnicy mogli wybrać dla siebie 2 gry i je sobie rozegrać, jedną w sesji porannej i drugą w sesji popołudniowej. Znów całe spotkanie zakończyło się sukcesem i nie zauważyłem żadnej niezadowolonej twarzy na koniec spotkania. Gratulacje za organizację należą się Derekowi. Nie mogę się już doczekać na kolejną edycję DFL. Tutaj macie relację z tego co było na stołach w ciągu całego dnia.

1. Morning Session. Sesja poranna.

1.1. Coastal Patrol.


My first game was Coastal Patrol. It was organised by John Ewing. As you know I had tried those rules before, especially remembered by my daring attempt to ram the island... Anyway I decided to be much more serious this time. German players (including me) had two squadrons of S-boats and R-boats. Our task was to attack British convoy. We managed to sunk one ship with a lost of one of our S-boats. Draw. It was great fun, specially the British players faces, when they tried to avoid our torpedoes. We need to try those rules much more often. 
Moją pierwsza grą było Coastal Patrol. Była to gra organizowana przez Johna Ewinga. Jak zapewne część czytelników pamięta, już raz kiedyś próbowałem te zasady, które zostały zapamiętane przez moja brawurową próbę staranowania wyspy... Tym razem postanowiłem zagrać bardziej na serio. niemieccy gracze (włączając mnie) posiadało dwa dywizjony S i R botów. Naszym zadaniem był atak na brytyjski konwój. Udało nam się zatopić jeden statek, przy stracie jednego S bota. Remis więc. Dużo dobrej zabawy z zasadami, specjalnie w momentach gdy brytyjscy gracze próbowali wyminąć nasze torpedy. Musimy używać tych zasad dużo częściej.1.2. Other games. Inne gry.
1.2.1. Sharp Practice. Darkest Africa.1.2.2. Sharp Practice. Italian Wars.


1.2.3. What a Tanker!


1.2.4. Sharp Practice. Colonial Wars in Afghanistan.


2. Afternoon Sesion. Sesja popołudniowa.

2.1. Sharp Practice.

For my second game I took the classic version of Sharp Practice, so we had French against Spanish Insurgents during the Napoleonic wars. I have to admit, that so far I did not get convinced to this set. Possible, that the game I had so far was to big and no one clarified me the rules correctly. I decided to give them another go. Good for our game was that it were only 4 players and not many troops. 4 units for French and 6 for Spaniards. This time French get decimated mostly because of my secret mission to not get involved. However my nature took over once again and this time I had last action of the game. Charging the building is never an easy task... We lost, but the game gave me a new look into rules and I think my opinion about the set has been changed. 
Jako moja drugą grę dnia, wybrałem Sharp Practice, w jej klasycznym ujęciu. Mieliśmy więc Francuzów przeciw hiszpańskim powstańcom podczas wojen napoleońskich. Muszę się przyznać, że do tej pory nie byłem zbyt przekonany do tych zasad, być może że nie zostały mi one wytłumaczony zbyt dobrze, lub gry były zbyt duże. Postanowiłem dać im jednak jeszcze jedną szansę. Dobrą stroną było to, że w grze brało udział tylko 4 graczy i nie było zbyt dużej ilości oddziałów. 4 oddziały Francuzów i 6 Hiszpanów. tym razem Francuzi zostali zdziesiątkowani, głównie dzięki mojej sekretnej misji nie angażowania się. Jednakże moja natura zwyciężyła i zakończyłem grę ostatnią akcją. Szturm budynku nigdy nie jest łatwą sprawą... Przegraliśmy, jednak ta gra dała mi nowy obraz zasad, na które zaczynam spoglądać bardziej pozytywnie teraz.

2.2. Other games. Inne gry.


2.2.1. Chain of Command. Spanish Civil War.


2.2.2. What a Tanker!


2.2.3. Chain of Command meet James Bond.

New amazing table from MDF Mike.
Nowy niesamowity stół od MDF Mike'a

2.2.4. Chain of Command.