poniedziałek, 28 września 2020

Burning Ships, Exploding Ships! Płonące okręty, wybuchające okręty!

Here we go again, a semi lockdown is back in Scotland. That stops us from gaming again and at work is getting hectic again. That is the reason, why there are no new posts on my blog. Today our last game, we managed to play, before we were forced to not visiting other houses. During the first lockdown, Campbell largely increased his 17th-century Anglo-Duch Wars, paper ships collection and we decided to use it alongside with the Tiller and Whipstaff rules.

No to mamy to znowu, ponowna kwaratanna w Szkocji. To znowu powstrzymuje nas przed graniem a w pracy znowu zrobiło się gorąco. To jest powód, że na moim blogu znowy zrobiło się cicho. Dzisiaj raport z ostatniej gry, jaką udało nam się rozegrać, zanim byliśmy zmuszeni do nieodwiedzania innych domostw. Podczas pierwszej kwarantanny, Campbell znacząco powiększył swoją kolekcję papierowych okrętów do wojen angielsko holenderskich z XVII wieku. Postanowiliśmy ich użyć wraz z zasadami Tiller and Whipstaff.SCENARIO / SCENARIUSZ: Campbell Hardie
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie
SCENERY / SCENERIA: Campbell Hardie
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Campbell Hardie


1. Forces. Siły.

ROYAL NAVY
(Peter, Bartek)


ROYAL SOVEREIGN
ROYAL OAK
ROYAL KATHERINE
ROYAL CHARLES
ROYAL JAMES
DUTCH & FRENCH NAVIES / FLOTY HOLENDERSKA i FRANCUSKA
(Campbell)


EENDRACHT (D)
AMSTERDAM (D)
ORANJE (D)
OLIPHANTE (D)
ST. PHILLIPE (F)


2. The game. Gra.


It was another game when I used my letter Y tactic. So far it was very effective and I was hoping that it will gave us the victory again. However, it has its weakness, as during that manoeuvre you spread your forces on two smaller squadrons and it is a possibility to be outgunned. The idea of that tactic is to force the opponent to get inside two arms, which both trying to put the letter T on the enemy, one of those arms will finally do it. Campbell knowing what is going to happen, he turns his ships, but then he met Peter's squadron ready to board the Duch ships.

Była to kolejna gra, w której uzyłem mojej taktyki postawienia litery Y. Jak do tej pory okazała się ona bardzo skuteczna i miałem nadzieję, że doprowadzi ona nas znów do zwycięstwa. Jednakże, ta taktyka ma swoje słabe strony, ponieważ wymaga podzielenia siły na mniejsze eskadry i istnieje prawdopodobieństwo, że strona przeciwna może użyć przewagi ogniowej względem jednej z naszych podzielonych eksadr. Ideą praewodnią tej taktyki jest zmuszenie przeciwnika do wpłynięcia pomiędzy dwa ramiona, które będą starały się postawić literę T względem przeciwnika i jednemu z ramion w końcu się to udaje. Campbell zdając sobie sprawę co się zaraz stanie, wykonał zwrot swoimi okrętami, ale tu natknął się na okręty Petera, gotowe do abordażu holenderskich okrętów.


So it started. First Oliphante boarded Royal Katherine and Oranje attacked Royal James. English managed to repulse the Dutch attack, but soon next ships joined the fight. Close range fire caused that the ships started to catch fire. Situation becoming very serious and dangerous for both sides. After some rounds of melees, the Royal Navy managed to broke off with a prize. They captured Oliphante. However Duch and French did not stop attacking English ships. Royal Charles gets under attack, but again point-blank fire caused a lot of fire on the ships.

Zaczęło się. Wpierw Oliphante dokonał abordażu na Royal Katherine a Oranje na Royal James. Anglikom udało się odeprzeć atak, ale wkrótce kolejne okręty dołączały do walki. Ostrzał na bliskim zasięgu powodował wzniecenie pożarów na okrętach. Sytuacja zaczęła stawać się poważna i niebezpieczna. Po kilku rundach walki wręcz, Anglikom udało się oderwać od nieprzyjaciela i przy tym porwać zdobycz. Tą zdobyczą był Oliphante. Jednakże Holendrzy i Francuzi nie przestali oatakować okrętów angielskich. Royal Charles został zaatakowany, lecz znów ostrzał na krótkicm zasięgu spowodował wybuch pożarów.

During that period, fire on a wooden ship. packed with explosives almost certainly equal an explosion. So we had it too. The first ship to explode was captured Oliphante. The next one was St. Philippe. The explosions caused more fire and soon most of the Duch fleet looked more like a bonfire than ships. We stopped the game at this point as the Royal Navy victory was more than clear.

W tym okresie, ogień na drewnianych okrętach, wypełnionych materiałami wybuchowymi, prawie zawsze prowadziła do eksplozji. Mieliśmy i my coś takiego. Jako pierwszy eksplodował zdobyty Oliphante, kolejny był St. Philippe. Eksplozje spowodowały jeszcze więcej pożarów i wkrótce holenderskie okręty bardziej przypominały wielkie ognisko, niż flotę. W tym momemncie skończyliśmy naszą grę, ponieważ zwycięstwo Royal Navy było jednoznaczne.

3. Links. Linki.

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157716168292987środa, 9 września 2020

Rome vs Seleucid. Rzym przeciw Seleucydom.

Last Thursday we met again at Peter's flat to have a game with To the Strongest! rules. This time it was Campbell's Marian Rome supported with a couple of my commanders against Peter's Late Seleucid. Both armies were 160 points and have 4 commands.

W ostatni czwartek ponownie spotkaliśmy się w mieszkaniu Petera by rozegrać grę z użyciem zasad To the Strongest! Tym razem był to Campbellowy Rzym po reformach Mariusza przeciw późnym Seleucydom Petera. Obie armie miały wartość 160 pkt i posiadały czterech dowódców.SCENARIO / SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Peter Mearns
SCENERY / SCENERIA: Peter Mearns
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Campbell Hardie, Bartek Żynda


1. Forces. Siły.ROME / RZYM
(Campbell, Bartek)


1 x Veteran Legionnaires
8 x Legionnaires
4 x Light Infantry
1 x Artillery
1 x Cavalry
2 x Light Cavalry
SELEUCIDS / SELEUCYDZI
(Peter, Michael)

4 x Phalangites
2 x Legionnaires
4 x Light Infantry
1 x Indian Elephant with screen
2 x Lance Cavalry
1 x Cataphracts
2 x Light Cavalry2. The game. Gra.


Our plan was very simple. Move forward as quickly as possible, crash the Seleucid centre, before we will get outflanked by their cavalry. The biggest issue on our side was lack of Roman cavalry on our right flank, so the protection task had to be passed to our Legionnaires. That weakened our attack.

Nasz plan był bardzo prosty. Ruszyć do przodu jak to możliwie najszybciej, zgnieść centrum Seleucydów, zanim ich kawaleria, wejdzie nam na flanki. Poważnym problemem był brak rzymskiej kawalerii na naszej prawej stronie, więc ochronę tej strony trzeba było przekazać legionistom. To osłabiało nasz atak.

Our central units moved slowly, but steady forward and after initial clashes forced phalangites to withdraw. My legionnaires managed to destroy one unit of pikes. But that was it, what we achieved during the game...

Nasze centralne oddziały powoli ale stabilnie do przodu i po wstępnych walkach zmusiły falangi do cofnięcia się. Moim legionistom udało się też zniszczyć jeden oddział pikinierów. To było jednak wszystko, co mogliśmy osiągnąć podczas tej gry...

On my flank, we had a cavalry clash. Unexpectedly, the Roman cavalry stand for a long time and was destroyed at the end of the game. 

Na mojej flance mieliśmy walkę kawalerii. Niespodziewanie rzymskiej kawalerii udało się walczyć przez długi okres czasu i została zniszczona pod koniec bitwy.

The biggest problem was on Campbell's flank. Peter's cavalry outflanked Romans and managed to destroy a few units. Even Elephants this time were successful in a melee. Finally, we lost all medals and the battle was lost. Vae victis!

Największe problemy były na flance Campbella. Kawaleria Petera wymanewrowała Rzymian i zniszczyła kilka oddziałów. Nawet słonie okazały się skuteczne w walce wręcz. Ostatecznie straciliśmy wszystkie nasze medale i bitwa została przegrana. Vae victis!3. Links. Linki.

Campbell:

to be updated soon...

Michael:

http://meneken.blogspot.com/2020/09/just-about-105bc-somwhere-near-greece.html

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157715901744598

czwartek, 20 sierpnia 2020

Winged Hussars and some flags. Husaria i kilka flag.

Another unit of Winged Hussars is ready. I used again an amazing set from The Assault Group. I am going to make another Pancerni unit with spears and that will finish all cavalries for that project (I think...). That later in the future, now I need more infantry, the work already began. For the flags, I used some pictures from Pinterest.

Kolejny oddział husarii gotowy. Ponownie użyłem fantastycznego zestawu od The Assault Group. Mam zamiar dorobić jeszcze jeden oddział pancernych z rohatynami i będzie to wszystko, jeśli chodzi o kawalerię do tego projeku (tak myślę...). To w niedalekiej przyszłości, teraz muszę skupić się na piechocie, prace już się rozpoczęły. Flagi to wzory pochodzące z Pinterest.


Doing flags and pennons for my Hussars I made some missing flags for different projects. First are the flags for ADCs for my Duchy of Warsaw army. They received the banners of the headquarters, two of 1807 and two from the battle of Leipzig, 1813. Patterns are from an amazing book of Ryszard Morawski, Andrzej Nieuważny, Tadeusz Jeziorowski and Andrzej Dusiewicz: 'Amy of Duchy of Warsaw, Generals, ADCs and Headquarters'.

Robiąc flagi i proporce dla mojej husarii, wykonałem też kilka brakujących flag dla innych projektów. Pierwszym są flagi dla adiutantów do mojej armii Księstwa Warszawskiego. Otrzymali oni proporce sztabów z 1807 roku i z bitwy pod Lipskiem, 1813. Wzory pochodzą ze wspaniałej ksiażki Ryszarda Morawskiego, Andrzeja Nieuważnego, Tadeusza Jeziorowskiego and Andrzeja Dusiewicza: "Wojsko Księstwa Warszawskiego, Generałowie, Adiutanci, Sztaby".


The last flag is for my Viking king. The pattern is from Pinterest and shows two Odin's ravens: Huginn and Muninn.

Ostatnia flaga jest dla mojego wikińskiego króla. Wzór pochodzi z Pinterest i przedstawia dwa kruki Odyna: Hugina i Munina.poniedziałek, 17 sierpnia 2020

When you think you lost, but actually you won. Kiedy myślisz, że przegrałeś, ale w rzeczywistości wygrałeś.

Last Thursday we met at Peter for another game. This time it was 28mm Black Powder Napoleonic. The scenario was simple, the village in the centre as the main objective and both opposite armies with the same strength. I also added some punctuation: 10 points for occupied building, 5 points for a destroyed unit of cavalry or infantry and 1 point for a gun.

W ostatni czwartek spotkaliśmy się ponownie u Petera. Tym razem była to gra z czasów napoleońskich w skali 28mm i z uzyciem zasad Black Powder. Scenariusz był prosty, wioska w centrum jako główny cel z przeciwnikami o podobnej sile. Dodatkowo dodałem punktację: 10 punktów za zajęty budynek, 5 punktów za zniszczony oddział kawalerii lub piechoty i 1 punkt za działo.SCENARIO / SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: Peter Mearns
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Campbell Hardie, Bartek Żynda


1. Forces. Siły.
BRITISH / BRYTYJCZYCY
(Peter, Michael)

CinC (level 9)

1st Division (level 8)

Infantry Brigade (level 8)
4 x Line Infantry
1 x Foot Artillery

Cavalry Brigade (level 8)
2 x Light Cavalry
1 x Horse Artillery

2nd Division (level 8)

Infantry Brigade (level 8)
1 x Highlanders
3 x Line Infantry
1 x Foot Artillery

Cavalry Brigade (level 8)
1 x Guard Cavalry
1 x Light Cavalry
1 x Horse ArtilleryPOLES & WURTTEMBERGS / POLACY i WIRTEMBERGCZYCY
(Bartek, Cambell)

CinC (level 9)

Polish Division (level 8)

Infantry Brigade (level 8)
4 x Line Infantry
1 x Foot Artillery

Cavalry Brigade (level 8)
1 x Lancers
1 x Chasseurs
1 x Horse Artillery

Wurttemberg Division (level 8)

Infantry Brigade (level 8)
4 x Line Infantry
1 x Foot Artillery

Cavalry Brigade (level 8)
1 x Dragoons
1 x Light Cavalry
1 x Horse Artillery


2. The game. Gra.


The game started very well for us. Very quickly I managed to get 2 BUAs and prepare my units against incoming Peter's division. We started with cavalry clash, where my lancers proved their superiority over British light cavalry. Then my infantry charged and with support of my lancers destroyed the unit of infantry. That forced Peter to withdraw and the village from my side was protected. However, the situation on the German flank seems to be very bad and required my support...

Gra zaczęła się dla nas bardzo dobrze. Bardzo szybko zająłem 2 BUA i przygotowywałem moje oddziały do walki z dywizją Petera. Zaczęłiśmy od walk kawaleryjskich, gdzie moi ułani dowiedli wyższości nad lekką kawalerią brytyjską. Wtedy moja piechota uderzyła ze wsparciem ułanów i zniszczyli oddział piechoty. To zmusiło Petera do wycofania się i wioska z mojej strony była zabezpieczona. Jednakże, sytuacja na flance niemieckiej wyglądała bardzo źle i wymagała mojego wsparcia.

Campbell started the game very well but took only one BUA. The other get in Michael's hands. Then Campbell did something unexpected. He put his units in lines and decided to fight with the British with his muskets (sic!). That was a very bad idea. The situation was even worse when British cavalry destroyed German cavalry. Campbell outflanked very quickly started to lose his units. Finally survived only one in the BUA...

Campbell zaczął grę bardzo szybko, jednak zajął tylko jeden BUA. Drugi wpadł w ręce Michaela. Wtedy Campbell zrobił coś nieoczekiwanego. Ustawił swoje oddziały w linie i zdecydował się na walkę z Brytyjczykami przy uzyciu swoich muszkietów (sic!). To była bardzo zła decyzja. Sytuacja stała się jeszcze gorsza, gdy brytyjska kawaleria pobiła niemiecką. Campbell otoczony, bardzo szybko zaczął tracić swoje oddziały. Ostatecznie przeżył tylko jeden w BUA...In that situation, I had to do something to stop Michael. Being secured from Peter I decided to send my two infantry units against incoming Brits. My first charge failed and one of my infantry battalions get destroyed. Lucky for us the time for a game was over. When I have calculated the victory points I made some mistakes and doubled my casualties. The final score is: French allies got 46 points (30 points for 3 BUAs, 15 points for destroyed units (1 infantry and 2 cavalries) and 1 point for destroyed gun), British got 42 points (10 points for 1 BUA, 30 points for destroyed units (4 infantry and 2 cavalries) and 2 points for guns). The game finished with our victory, but few turns and the score could be completely different.

W tej sytuacji musiałem zrobić coś, by zatrzymać Michaela. Będąc zabezpieczonym od Petera, zdecydowałem się wysłać moje dwa oddziały piechoty przeciw nadchodzącym Brytyjczykom. Moja pierwsza szarża zakończyła się porażką i straciłem batalion piechoty. Na szczęście dla nas gra się skończyła. Podczas podsumowywania punktów zwycięstwa popełniłem błąd i podwójnie zliczyłem moje straty. Ostateczny wynik to: sojusznicy Francji zdobyli 46 punktów (30 za 3 BUA, 15 za zniszczone oddziały (1 piechoty i 2 kawalerii) i 1 punkt za działo), Brytyjczycy zdobyli 42 punkty (10 punktów za 1 BUA, 30 punktów za zniszczone oddziały (4 piechoty i 2 kawalerii) i 2 punkty za działa). Gra zakończyła się naszym zwycięstwem. Ale kilka dalszych tur i wynik mógł znacznie się różnić.