środa, 13 listopada 2019

Battle of Snowy Farms, 1781.

We back with our AWI campaign. During my holiday boys at the club played the second game of the first round. In that second game, Hessians (Peter) decimated Americans (Mike) 5VP to 0VP. That gave the British and Peter a lead in our campaign. However, in the second round (we are going to play 8 rounds) the Hessians were going to meet my French. As you possibly remember my French won over Alisdair British 3VP to 0VP in the first battle. For our game, we used Eve of Battle for the scenario and Black Powder for a game.
Jesteśmy z powrotem z naszą kampanią wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Gdy byłem na wakacjach, chłopaki w klubie rozegrali drugą grę pierwszej rundy. W tej drugiej gry Hesja (Peter) zdziesiątkowała Amerykanów (Mike) 5VP do 0VP. To dawało Brytyjczykom i Peterowi prowadzenie w naszej klasyfikacji. Jednakże w drugiej rundzie (mamy zamiar rozegrać ich 8) siły heskie miały spotkać się z moimi Francuzami. Jak zapewne pamiętacie moi Francuzi wygrali z Brytyjczykami Alasdaira 3VP do 0VP w pierwszej bitwie. Do naszej gry użyliśmy Eve of Battle, dla scenariusza i Black Powder do gry.SCENARIO/SCENARIUSZ: Eve of Battle
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC, 
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider

1. Forces. Siły.
HESSE/HESJA
(Peter, Alasdair)

CinC (LVL 9)
1 x Grenadiers
1 x Line Infantry
1 x Gun
1 x Dragoons

Brigade Commander (LVL 8)
2 x Line InfantryFRANCE & UNITED STATES/FRANCJA i STANY ZJEDNOCZONE
(Bartek)

CinC (LVL 9)
1 x French Line Infantry
1 x Gun

Brigade Commander (LVL 8)
1 x French Line Infantry
1 x Militia
1 x Dragoons


2. The Game. Gra.


For our game, I gave all my French compact unit special rule. It gave me extra dice in the shooting but also reroll 1 miss for my opponents. I decided that it will be a risk worth to take. In Eve of Battle, I got 2 farms on my half and started the game. I put my Militia unit in one farm and decided to push one of my French units into second and defend it until it wouldn't be destroyed (the first farm had level 6 and the second 5), so I could be there a quite long time. I was expecting that Peter will be cautious and will stay away from me with his infantry and only decide to push his cavalry against my gun and cavalry.  Peter, however, decided to crash my troops in one more effective victory. From special effects we had blizzard for the first 2 turns (no shotting at all and movement halved) and snow after that (movement halved).
W naszej grze dałem wszystkim moim Francuzom specjalna zasadę zwartej kolumny. Dawało im to dodatkową kość przy strzelaniu ale jednocześnie przerzut nieudanego trafienia dla moich przeciwników. Uznałem, że takie ryzyko można było wziąć pod uwagę. W Eve of Battle dostałem 2 farmy na mojej połowie oraz rozpoczynałem grę. Moją milicję umieściłem w drugiej farmie i zdecydowałem się pchnąć jeden z oddziałów francuskich z działem by zajęli drugą i bronić jej dopóki nie zostanie zniszczona przez przeciwnika (pierwsza miała poziom 6. a druga 5.), mogłem więc w niej pozostawać przez dłuższy czas. Spodziewałem się, że Peter będzie ostrożny i swoją piechotę pozostawi w oddaleniu od moich oddziałów a jedynie uderzy kawalerią na moją kawalerię i działo.. Peter zdecydował jednak osiągnąć kolejne efektowne zwycięstwo. Ze specjalnych efektów mieliśmy blizzard przez 2 pierwsze tury (nie można było strzelać i poruszać się można było jedynie o połowę dystansu) a po tym snieg (ruch zmniejszony o połowę).I managed to get a farm very quickly. However, I left my gun exposed. Happily for my Peter's cavalry blundered and was unable to take advantage of that mistake. Alasdair, who took control over smaller brigade move his troops to the small wall and started fired at me as soon the weather cleared enough. In the meantime, Peter started his mysterious manoeuvres. He pushes his infantry directly forward, but not against me... His gun decided to fire at my gun and not in my unit inside the farm. That left Alasdair with no support, so I decided to push my second French infantry against him. 
Udało mi się zająć farmę bardzo szybko, jednak pozostawiłem moje działo odsłonięte. Na szczęście dla mnie kawaleria Petera nie zrozumiała rozkazu (blunder) i nie wykorzystała mojej pomyłki. Alasdair, który dowodził mniejszą brygadą, doszedł do murku i rozpoczął ostrzał moich oddziałów jak tylko się przejaśniło. W międzyczasie Peter rozpoczął swoje tajemnicze manewry. Pchnął swoją piechotę do przodu, jednak nie w moim kierunku... Jego działo zaczęło ostrzeliwać moje działo a nie piechotę w budynku. To pozostawiło Alasdaira bez wsparcia. Postanowiłem użyć mojego drugiego oddziału Francuzów przeciw niemu.

Extra dice and later the gun, which had to withdraw here and rallied after some gunfire, caused enough casualties in one of the Hessian unit, that forced it to take the break test. It failed so I earned first Victory Point. Unfortunately, my unit inside the farm had suffered some casualties and had to withdraw from the buildings. I managed to rally it. Sadly for me, it got under fire again and was forced to take a test which did not pass. We had a draw...
Ekstra kość przy strzelaniu i działo (które tu musiało zostać wycofane, ponieważ doznało zbyt dużych strat podczas poprzedniego ostrzału), dokonały wystarczających zniszczeń w jednym z heskich oddziałów by zmusić go do testu morale. Ten wypadł niepomyślnie, zarobiłem więc pierwszy punkt zwycięstwa. Niestety oddział w zabudowaniach farmy również ucierpiał i musiał wycofać się. Udało mi się go uporządkować, jednak znów dostał się pod ogień przeciwnika i też był zmuszony do testu. Tego nie udało się zdać. Mieliśmy więc remis...We could finish our game at that moment, but I asked for one more turn. I brought my gun closer and fired at point-blank against Peter's infantry. I disorganised it and then charged with my dragoons. The charge was successful and Hessian unit gets destroyed. That gave me second victory point victory in the game!
W tym momencie mogliśmy zakończyć grę, jednak poprosiłem o jeszcze jedną turę. Przybliżyłem moje działo i oddałem salwę z bliskiej odległości przeciw piechocie Petera. Gdy ona została zdezorganizowana zaszarżowałem na nią moimi dragonami. Szarża okazała się udana i heski oddział został zniesiony z pola walki. W ten sposób zarobiłem kolejny punkt zwycięstwa i wygrałem grę!
Now Mike will fight against Alisdair in the next game, which will finish the second round. Right now we have a draw with me and Peter on the lead.
Teraz Mike zmierzy się Alasdairem w kolejnej grze, która zakończy drugą rundę. Obecnie mamy remis z Peterem i ze mną na prowadzeniu.


3. Links. Linki.


The first game of the campaign (me against Alasdair):

The second game of the campaign (Mike against Peter):

Michael:

SESWC:

Flickr:
to be updated soon...

czwartek, 7 listopada 2019

Fort Bartovski (1862) and Eldritch Horror.

Today two games. The first big, two days game with 12 players and the second the board, fantasy.
Dzisiaj dwie gry. Pierwsza duża, dwudniowa z udziałem 12 graczy i druga, planszówka fantasy.

1. Fort Bartovski, 1862.That was our AB1 gaming group game. This time organised by me. It was ACW game with fictitious fort Bartovski (the name was taken from our previous games with ironclads), this time attacked from the land. It was 6 players on each side, everyone commanding a division. We used Black Powder rules for the game. Despite the scenario was fully prepared by me,  would like to thank Bill for his help with rules and unit statistics. The game was played on three 12'x6' tables.
Była to gra naszej grupy AB1, tym razem organizowana przeze mnie. Była to gra z okresu wojny secesyjnej z fikcyjnym fortem Bartovski (nazwa wzięta z naszych wcześniejszych gier z ironkladami), tym razem jednak atakowany od lądu. W grze wzięło udział 6 graczy, każdy dowodzący dywizją. Do gry użyliśmy zasad Black Powder. Pomimo faktu, że scenariusz był w całości stworzony przeze mnie, chciałbym w tym miejscu podziękować Billemu, za pomoc przy zasadach i statystykach oddziałów. Gra była rozgrywana na trzech stołach o wymiarach 12 na 6 stóp.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda

1.1. Forces. Siły.UNION/UNIA
(Donald, Jack, Ian, Tim, J.P., Bill)

CinC

1st Infantry Division

1st Infantry Brigade
4 x Infantry Battalion
1 x 10pdr Gun Battery

2nd Infantry Brigade
4 x Infantry Battalion
1 x 10pdr Gun Battery

2nd Infantry Division

1st Infantry Brigade
4 x Infantry Battalion
1 x 10pdr Gun Battery

2nd Infantry Brigade
4 x Infantry Battalion
1 x 10pdr Gun Battery

3rd Infantry Division

1st Infantry Brigade
4 x Infantry Battalion
1 x 10pdr Gun Battery

2nd Infantry Brigade
4 x Infantry Battalion
1 x 10pdr gun battery

4th Infantry Division

1st Infantry Brigade
4 x Infantry Battalion
1 x 10pdr Gun Battery

2nd Infantry Brigade
4 x Infantry Battalion
1 x 10pdr Gun Battery

5th Infantry Division

1st Infantry Brigade
4 x Infantry Battalion
1 x 10pdr gun battery

2nd Infantry Brigade
4 x Infantry Battalion
1 x 10pdr Gun Battery

Heavy Gun Detachment
2 x Skirmish
1 x Heavy Gun Battery

6th Infantry Division

1st Infantry Brigade
4 x Infantry Battalion
1 x 10pdr Gun Battery

2nd Infantry Brigade
4 x Infantry Battalion
1 x 10pdr gun battery

Heavy Gun Detachment
2 x Skirmish
1 x Heavy Gun Battery

Cavalry Division

1st Cavalry Brigade
5 x Cavalry Regiment

2nd Cavalry Brigade
5 x Cavalry Regiment


CONFEDERATES/KONFEDERACI
(Dimrie, Chris, Bartek, Neil, Jim, Peter)

1st Infantry Division

1st Infantry Brigade
5 x Infantry Battalion
1 x 12pdr Gun Battery

2nd Infantry Brigade
5 x Infantry Battalion
1 x 12pdr Gun Battery

2nd Infantry Division

1st Infantry Brigade
5 x Infantry Battalion
1 x 12pdr Gun Battery

2nd Infantry Brigade
5 x Infantry Battalion
1 x 12pdr Gun Battery

3rd Infantry Division

1st Infantry Brigade
5 x Infantry Battalion
1 x 12pdr Gun Battery

2nd Infantry Brigade
5 x Infantry Battalion
1 x 12pdr Gun Battery

4th Infantry Division

1st Infantry Brigade
5 x Infantry Battalion
1 x 12pdr Gun Battery

2nd Infantry Brigade
5 x Infantry Battalion
1 x 12pdr Gun Battery

Separate Infantry Brigade

3 x Infantry Battalion
1 x 12pdr Gun Battery

Cavalry Division

1st Cavalry Brigade
3 x Cavalry Regiment

2nd Cavalry Brigade
3 x Cavalry Regiment

3rd Cavalry Brigade
3 x Cavalry Regiment

4th Cavalry Brigade
3 x Cavalry Regiment
Fort Bartovski 

3 x Skirmish
2 x 12pdr Gun Battery
2 x Coastal Guns

Fort Infantry Brigade
3 x Infantry Battalion
1 x 12pdr Gun Battery


1.2. The Game. Gra.


The winner of the game would be that side, who at the end of the game owned the fort. During the game, we used almost all special rules from the Glory Halleluyah! supplement with some differences. One of them was different Rebel Yell! rule, which gave only Confederates to reroll their 1 miss during the melee, when they charged. We also played our house rules for Black Powder with diverted turn sequence and with my Broken Brigade rule (which state, that until the last unit within brigade is not shaken, it is not broken yet). 
During the first day, the Union managed to reach the main road, but there they were stopped by fierce Confederate defence. Despite many trials, they did not manage to break that defence.
Zwycięzcą gry, będzie ta strona, która na koniec gry będzie w posiadaniu fortu. Podczas gry użyliśmy prawie wszystkich zasad z dodatku Glory Halleluyah! z pewnymi zmianami. Jedna z nich była zasada Rebel Yell!, w której pozwoliłem tylko Konfederatom na przerzut jednego nie trafienia podczas walki wręcz, kiedy szarżowali. Grę rozegraliśmy według naszych domowych zasad do Black Powder z odwróconą sekwencją tury i moja zasadą do Broken Brigade (w której dopóki ostatni oddział brygady, nie ma statusu Shaken, nie jest złamaną brygadą).
Pierwszego dnia, Unii udało się dotrzeć do głównej drogi, jednak tu została zatrzymana przez obronę Konfederatów. Pomimo wielu prób, tej obrony nie udało się złamać.


On the second day, I decided that the fences over the main road are no longer an obstacle and to charge, the unit will no longer suffer -2 on their orders. That pushed forward the Union a lot. They finally managed to reach the fort and fight with their crew. Unfortunately, they did not manage to destroy its walls (they needed only one more hit to do it...). Therefore it stayed in Rebels hand. The game finished with Confederate victory.
Drugiego dnia, zdecydowałem, ze ogrodzenia wzdłuż głównej drogi nie stanowią już przeszkody, oraz by zaszarżować wroga, rozkaz taki nie będzie miał zwyczajowego -2 do wydania. To bardzo pchnęło do przodu Unię. Udało im się w końcu dotrzeć do fortu i walczyć z jego załogą. Niestety, nie udało im się zburzyć murów fortecy (potrzebowali jedynie jednego więcej trafienia w mury...). Fort pozostał w rękach Rebieliantów. Gra zakończyła się zwycięstwem Konfederacji.
1.3. Links. Linki.


Bill:
http://blenheimtoberlin.blogspot.com/2019/10/28mm-acw-1863-assualt-of-fort-bartovski.html

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157711680110761

2. Halloween game in SESWC.


Our last game in SESWC was something different. As it was Halloween evening and we had something dark to play. This time Alasdair bring his board game called Eldritch Horror. It is based on H.P. Lovecraft novels and is about a group of investigators, whose task is to stop the Great Old Ones to enter the Earth and destroy everything. Happily, during the game, we managed to stop them and therefore save the world for now, but we did not destroy the evil. As it was game with use a lot of beer we discovered at the end of the game, that the best result we can achieve with cooperation. Unfortunately, some of us (I think her about myself), decided to fight fly looking monster in Antarctica, with no result... Anyway, it was a lot of fun!
Nasza ostatnia gra w SESWC była troszkę inna niż zawsze. Był to wieczór Halloween i mieliśmy coś mrocznego do zagrania. Tym razem Alasdair przyniósł planszówkę o tytule Eldritch Horror. Nawiązuje ona do prozy H.P. Lovecrafta i jest o grupie badaczy, których zadaniem jest powstrzymanie Przedwiecznych by wstąpili na ziemię i wszystkiemu przynieśli zagładę. Na szczęście podczas gry udało nam się ich zatrzymać i tym samym uratować na razie świat, jednak nie udało nam się zniszczyć zła na dobre. Jako, że podczas gry, umilaliśmy sobie czas piwkiem dopiero pod jej koniec zdaliśmy sobie sprawę, że najlepszą metodą na zwycięstwo byłaby współpraca. Niestety niektórzy z nas (i myślę tu o sobie), zdecydowała się toczyć bezsensowny bój z potworem o wyglądzie muchy na Antarktydzie... Pomimo tego była to niezła zabawa!