poniedziałek, 9 grudnia 2019

SYW: Russia vs Prussia. Wojna siedmioletnia: Rosja vs Prusy.

Last Thursday we had a big SYW game with Michael's rules, Seven Years. This time he decided to test his freshly new painted Russian army together with one Austrian battalion. All these forces faced Jack's Prussian army.
W ostatni czwartek mieliśmy dużą grę z okresu wojny siedmioletniej z zasadami napisanymi przez Michaela, Seven Years. Tym razem postanowił on wystawić swoją świeżo pomalowaną armię rosyjską, wspartą jednym batalionem austriackim. Siły te stanęły przeciw wojskom pruskim Jack'a.SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: SESWC, 
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Jack Glanville

1. Forces. Siły.
RUSSIA & AUSTRIA / ROSJA i AUSTRIA
(Bartek, Peter) 

1st Infantry Brigade
1 x Infantry Battalion
2 x Small Infantry Battalion
1 x Howitzer

2nd Infantry Brigade
1 x Infantry Battalion
2 x Small Infantry Battalion
1 x Howitzer

Guard Infantry Brigade
3 x Veteran Infantry Battalion
1 x Infantry Battalion (Austrian)

Artillery Brigade
1 x Heavy Gun Battery
1 x Medium Gun Battery
2 x Skirmish Infantry

1st Cavalry Brigade
2 x Light Cavalry Regiment

2nd Cavalry Brigade
2 x Heavy Cavalry RegimentPRUSSIA / PRUSY
(Jack, Mike)


1st Infantry Brigade
1 x Veteran Infantry Battalion
2 x Infantry Battalion
1 x Light Gun Battery

2nd Infantry Brigade
1 x Veteran Infantry Battalion
2 x Infantry Battalion
1 x Light Gun Battery

3rd Infantry Brigade
1 x Veteran Infantry Battalion
2 x Infantry Battalion
1 x Light Gun Battery

4th Infantry Brigade (reinforcements)
3 x Infantry Battalion
2 x Heavy Gun Battery

1st Cavalry Brigade
1 x Veteran Heavy Cavalry Regiment
1 x Heavy Cavalry Regiment

2nd Cavalry Brigade
3 x Light Cavalry Regiment2. The Game. Gra.


Together with Peter, we decided to stand fast on our flanks and after softening Prussian centre with our guns, push there our guard brigade. Prussian plan was different. Mike, who was on charge over their right attacked my positions, where Jack kept his forces away from the fight and waiting for his reinforcements. These were the plans of both sides. However, we had something more against us, the curse of a freshly painted army... If you don't know in our games, in 95% of the cases, when army first time appear on the table it is usually shattered to the pieces by the opponent. That how it goes... Mike knowing about that, attacked me with all his forces. My units bravely stand on their positions and tried to push them back. Unluckily, Prussian still moved forward, until they been stopped by the flanking attack from the guard brigade. I managed to stop Prussian but it was very close to that moment when everything would collapse in our lines... 
Zdecydowaliśmy razem z Peterem, że będziemy twardo trzymać nasze flanki i gdy zmiękczymy Prusaków w ich centrum ogniem naszych dział, rzucimy tam naszą brygadę gwardii. Pruski plan był inny. Mike, który dowodził ich prawym skrzydłem miał zaatakować moje pozycje, natomiast Jack miał w tym czasie trzymać swoje oddziały w bezpiecznej odległości i oczekiwać na posiłki. Takie były założenia obu stron. Jednakże przeciw nam mieliśmy jeszcze jeden faktor, czyli klątwę świeżo pomalowanej armii... Jeśli nie wiecie jeszcze tego, w 95% przypadków, kiedy jakaś armia pojawia się na stole po raz pierwszy, zazwyczaj ponosi druzgocącą porażkę. Tak to się niestety dzieje... Mike, wiedząc o tym, natarł na moje oddziały całą swoją siłą. Moje oddziały dzielnie utrzymywały swoje pozycje i starały się odepchnąć przeciwnika. Niestety, Prusacy wciąż parli naprzód, by w końcu zostać zatrzymanymi przez flankujący atak naszej gwardii. Udało się zatrzymać Prusaków, ale było naprawdę blisko i wkrótce moja obrona mogła się tu załamać...

A completely different situation was on our right. Peter had good cover from our heavy and medium guns, whose fire was devastating for Prussians. Finally, Jack pushed his light cavalry, but it was stopped by Peter's countercharge.
Całkowicie odmiennie wyglądała sytuacja na naszej prawej stronie. Peter miał doskonałą osłonę ognia naszych ciężkich i średnich dział, których ogień był bardzo niszczycielski dla Prusaków. W końcu Jack pchnął swoją lekką kawalerię, ale ta została zatrzymana przez kontrszarżę Petera.So far our plan was working. On both our flanks we stopped Prussians. It was time for our guard. Unfortunately, I was waiting too long and when my units moved forward, were welcomed by Prussian heavy artillery. That mistake cost us a lot of casualties. Guard survived, but the game was over. It was a draw, which was a great success for the fresh Russian army. It looks like the curse was not working against them this time...
Jak dotąd nasz plan się sprawdzał. Na obu flankach Prusacy zostali powstrzymani. Przyszedł czas na gwardię. Niestety, czekałem na to zbyt długo i kiedy moje oddziały ruszyły naprzód, zostały przywitane przez pruską ciężką artylerię. Ten błąd kosztował nas sporą liczbę straconych żołnierzy. Gwardia przetrwała, ale czas na grę się skończył. Remis, który okazał się dużym sukcesem dla Rosjan. Wygląda na to, że klątwa nie działała przeciw nim tym razem...


3. Links. Linki.


Michael:

Flickr:
środa, 4 grudnia 2019

Pirates! Piraci!

Last Sunday I took the part in the game to memorialize our friend Hugh, who tragically died three years ago. For the game, we used the pirate rules, his last work with some Bill Gilchrist amendments. Especially for that game, I painted my Pirate Captain and soon I'm going to create a little band of maybe 15 men plus a ship. Once again we all gathered in Gothenburg in Prestonpans.
W ostatnią niedzielę, wziąłem udział w grze mającej na celu uczczenie pamięci naszego tragicznie zmarłego ponad trzy lata temu przyjaciela, Hugha. Do gry użyliśmy zasad do pirackich gier, które były jego ostatnią pracą z pewnymi dodatkami stworzonymi przez Billa Gilchrista. Specjalnie na tą grę pomalowałem mojego kapitana piratów a w przyszłości zamierzam jeszcze dodać mu z 15 ludzi i jakiś okręt. Ponownie zebraliśmy się w Gothenburgu w Prestonpans.


Remembered my last game with those rules I decided to be like Switzerland. Slowly collecting money from luting, trying to stay neutral as long as it possible and fight only when there is no other option. In our game, we had 8 players. Everyone had a team of Pirate Captain, 9 men and a ship. As you can see on the pictures, the whole table was divided into several islands. Everyone has a different starting point, which was selected by drawing cards. I found myself on town island together with Martin. We had the silent agreement of no fighting and for the whole day, we've been busy with checking houses, castle and fields for a prize. We had our own game, whereas others decided to continue the pirate business. They invaded all rest of the island and fight each other as well with the natives. That brought a lot of fun. More details about that you can find in Tim's relation on the bottom of this post. Finally, we finished our game and I become the winner with more than 1500 pieces of gold collected. So the score better than last time, when I was second.
Pamiętając moją ostatnią grę z tymi zasadami, postanowiłem być jak Szwajcaria. Powoli zbierać pieniądze z grabieży, starając się być jak najdłużej neutralnym i walczyć tylko w ostateczności. w naszej grze wzięło udział 8 graczy, każdy miał kapitana piratów, 9 ludzi załogi i okręt. Jak widzicie na zdjęciach, cały stół był podzielony na kilka wysp. Każdy losowo, przy użyciu kart, został wysłany na jedną z nich. Ja znalazłem się na miejskiej wyspie, razem z Martinem. Zawarliśmy cichą ugodę i przez cały dzień byliśmy zajęci sprawdzaniem domów, zamku i pól w poszukiwaniu łupów. Mieliśmy swoją własna grę, a tymczasem reszta przystąpiła do zwyczajnego pirackiego procederu. Napadli na wszystkie pozostałe wyspy i walczyli pomiędzy sobą jak i z tubylcami. To przyniosło dużo zabawy. Więcej szczegółów znajdziecie w relacji Tima, którą znajdziecie na dole tego posta. W końcu, kiedy skończyliśmy grę okazało się, że zebrałem majątek o wartości powyżej 1500 sztuk złota i wygrałem całą grę. Wynik lepszy niż ostatnim razem, kiedy to byłem drugi.Links / Linki:


Tim:

Bill:

Flickr:

poniedziałek, 2 grudnia 2019

Western wagons and Pirate's Captain. Zachodnie wozy i piracki kapitan.

Small painting job finally finished. Three elements only this time. Two western type wagons in 15mm for my Commonwealth and Swedish armies. Both from Wargamer. The third was my Pirate's Captain. That one is from Warlord Games. Now, I need to do an annual check of all my figures and after that, I can start a new project!
Mała praca malarska w końcu skończona. Tylko trzy elementy tym razem. Dwa zachodnie wozy dla moich armii Rzeczypospolitej i szwedzkiej. Oba od Wargamera. Trzecią jest piracki kapitan. Ten z kolei jest od Warlord Games. Teraz czas na coroczną kontrolę wszystkich moich figurek i po tym można zacząć nowy projekt.piątek, 29 listopada 2019

Junta!

Last Thursday we had our AGM, so less time for gaming. Traditionally we do something that day, which could be set up quickly. The board game is great for that occasion. In one voice we decided to sit again for Junta.
W ostatni czwartek mieliśmy swoje doroczne spotkanie sprawozdawcze w klubie, więc mniej czasu na grę. Tradycyjnie na ten dzień wybieramy coś co może być rozstawione bardzo szybko. Planszówka jest najlepszą na ta okazję. Jednogłośnie zdecydowaliśmy się na Junta.

In our game, I was elected as the first president. Managed to keep the position for the three turns, then was overthrown by the coup, initiated by Mike. After that Alasdair become a president and he kept the position for two turns and then was overthrown by a coup started by Peter, who took the position of president after that. Finally, game was won by Mike, who collected the biggest amount of money. The absolute star of the game was Michael, who gets assassinated three times!
W naszej grze zostałem pierwszym prezydentem. Udało mi się utrzymać urząd przez trzy tury, wtedy zostałem obalony przez przewrót, zainicjowany przez Mike'a. Po tym prezydentem został Alasdair, który utrzymał pozycję przez dwie tury. Obalony został przez przewrót zainicjowany przez Petera, po którym to on został prezydentem. Gra została wygrana przez Mike'a, który zebrał najwięcej pieniędzy. Absolutną gwiazdą tej gry był Michael, który został zamordowany aż trzy razy!