piątek, 16 listopada 2018

Saga continues, the death of Henri the 2nd. Kontynuacja sagi, śmierć Henryka II.

Our Norman saga continues. Forces of Rolund has been beaten. His ally Rolf get killed and he had to withdraw to his lands. The situation was very bad. Henri together with bishop Luidolf moved their forces against Rolund. However Rolund decided to prevent this and send for help to his brother in law Rudolf the Insane and to Rolf's brother Reinar. Both respond positively for this call. Rudolf arrived to the Rolund's land soon after Rolf's death and took command over the whole forces as the much more experienced. However there was no news from Reiner, yet. Rudolf moved whole his army on the border of Rolund's lands to cross the way incoming army of Henri. For the game we used the Hail Caesar rules.
Kontynuacja naszej normańskiej sagi. Siły Rolunda zostały pobite. Jego sprzymierzeniec Rolf został zabity, musiał więc wycofać swoje siły na swoje ziemie. Sytuacja była bardzo zła. Henri razem z biskupem Luidolfem ruszył przeciw Rolundowi. Jednakże Rolund postanowił temu przeciwdziałać i posłał po pomoc do swojego szwagra Rudolfa Szalonego i brata Rolfa, Reinara. Obaj odpowiedzieli na wezwanie pozytywnie. Rudolf przybył na ziemie Rolunda, krótko po śmierci Rolfa i obrał komendę nad całością sił, jako bardziej doświadczony. Jednakże nie było jeszcze wiadomości o Rainerze. Rudolf ruszył swoje siły nad granicę ziem Rolunda by przeciąć drogę siłom Henriego. Do naszej gry użyliśmy zasad Hail Caesar.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. Siły


RUDOLF & ROLUND 
(Bartek)

Rudolf the Insane (CinC)

1 x Berserkers

Rolund's band

2 x Heavy Cavalry
1 x Medium Cavalry

Rudolf Junior band

1 x Knights
1 x Heavy Cavalry
1 x Medium Cavalry

Berthram's band

1 x Crossbows
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry

Odes's band

1 x Crossbows
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry

Rudolf the Jungest band

1 x Bows
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry

Ives's band

1 x Bows
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry


REINER (reinforcements; can enter the table as soon all Henri's forces are on table in the same entry point)
(Bartek)

2 x Hirdmen


1 x BondiHENRI
(Michael, Alisdair)

Henri's band:

3 x Norman Knights

Bishop Luitpolt Der Fette band:

1 x Dismounted Knights
2 x Heavy Infantry

Support band:

1 x Crossbows
1 x Archers

Luidolf Der Pickelige band:

5 x Peasants
1 x Peasant Archers

The Monk on Donkey band:

5 x Peasants


2. The game. Gra.

Rudolf's forces started the game deployed, whilst Henri's forces moved on the table in columns. It took some time to bring all forces on the table. During this time Rudolf moved his units to the river and created massive shield wall and all his cavalry moved on his right flank. The fight started with massive cavalry melee. The oldest Rudolf's son lead his horses against Henri, but was repulsed and get wounded. It looked like, Henri again, with his forces decide the fate of the battle with his horses, but not this time. Rolund, with rest of the cavalry charged again and now Henri was forced to withdraw and get first wound. Rolund did not stopped here and lead his cavalry to another charge. That again finished very badly for Henri, who get another wound...
Siły Rudolfa zaczęły grę wystawione, a siły Henriego wkraczały na stół w kolumnach. Zajęło to trochę czasu by wszystkie siły pojawiły się na stole. Podczas tego czasu Rudolf ruszył swoje siły w kierunku rzeki, gdzie utworzono gigantyczną ścianę z tarcz a całą kawalerię ruszył na swoją prawą flankę. Walka zaczęła się od dużej walki kawaleryjskiej, gdzie najstarszy syn Rudolfa poprowadził swoją konnicę, przeciw konnicy Henriego. Ta została odparta i Rudolf (syn) został ranny i wszystko zapowiadało, że znów Henri wygra bitwę, przy pomocy swojej konnicy, jednak nie tym razem. Rolund z resztą kawalerii zaszarżował ponownie i tym razem Henri został zmuszony do cofnięcia się, a także został on ranny po raz pierwszy. Rolund nie zatrzymał się tu i znów zaszarżował. to skończyło się bardzo źle dla Henriego, który został ponownie ranny.In the middle Henri's forces did not decided to charge on well prepared positions of Rudolf's infantry. Instead of that the Henri forces get supported with bishop's peasants. He tried to broke the shield wall with missile firing, without any visible result. Suddenly on the back of the peasant's forces charged forces of Reinar. Peasant forces started to evaporated after continuous attacks by the Vikings. That and defeat of the cavalry bring us to the end of the game. Henri was heavily wounded and all his forces surrounded. It was over. Henri did not survived the incoming night and died because of wounds. Bishop and all Henri's commanders get imprisoned. It looks like the conflict is over, but Henri's son is preparing the revenge. Saga will continue...
W centrum siły Henriego nie zdecydowały się na szarżę na dobrze przygotowane pozycje obronne piechoty Rudolfa. Zamiast tego siły Henriego zostały tu wsparte wieśniakami biskupa. Starał się rozbić ścianę tarcz przy użyciu broni miotanych, ale bez rezultatu. Nagle z tyłu na siły wiesniaków zaszarżowały od tyłu siły Reinara. Chłopskie siły poczęły znikać po ciągłych atakach Wikingów. To, jak i przegrana kawalerii doprowadziła nas do końca naszej gry. Henri był ciężko ranny a jego siły okrążone. To był koniec. Henri nie przeżył nadchodzącej nocy i zmarł od zadanych ran. Biskup jak i reszta dowódców Henriego znalazła się w niewoli. Wygląda na to, że konflikt został zakończony, jednak syn Henriego planuje rewanż. Saga będzie kontynuowana...


3. Links. Linki.


Michael:
http://meneken.blogspot.com/2018/11/rolf-and-henri-red-saga-continues-for.html

SESWC:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1932440470127250

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157673528951327

czwartek, 8 listopada 2018

New Roman Generals. Nowi rzymscy generałowie.

When I looked at the size of my Roman army, I have noticed that there is not enough generals. So far I had one senior and two junior, but the size required two more junior. I decided to use the Warlord sets and mix them, so I got extra one mounted and one foot commander. Now my Roman army is fully fitted for the incoming battles.
Kiedy popatrzyłem na rozmiar mojej rzymskiej armii, zauważyłem brak dostatecznej liczby generałów. Do tej pory miałem jednego głównego i dwóch niższej rangi, ale rozmiar sił wymagał dodania jeszcze dwóch niższej rangi. Zdecydowałem się na użycie zestawów od Warlorda, pomieszanie ich i w ten sposób zyskałem dodatkowych dwóch generałów, jednego konno i jednego pieszo. Teraz moja rzymska armia jest naprawdę gotowa na nadchodzące bitwy.


poniedziałek, 5 listopada 2018

100 years of Polish Air Forces. Pikeman's Lament ECW. Stulecie polskich sił powietrznych. Angielska wojna domowa z Pikeman's Lament.

Before I move to the last week game, we have something to celebrate today. Exactly 100 years ago we had first military action of Polish Air Forces. Some time ago I wrote something about that and today is very good day to bring that post back. More details at the link below.
Zanim przejdę do opisu gry z zeszłego tygodnia, mamy powód do świętowania. Dokładnie 100 lat temu, miała miejsce pierwsza akcja bojowa polskich sił powietrznych. Jakiś czas temu pisałem o tym i to jest dobra okazja, by sobie ten wpis przypomnieć. Więcej szczegółów w linku poniżej.After that introduction, time for the last game. This time our new Mike (there is a lot of Michaels in our club...) invited us to a game with ECW Pikeman's Lament
Po tym wstępie czas na ostatnią grę. tym razem nowy Mike (w naszym klubie jest już naprawdę dużo Michaelów) zaprosił nas do gry z użyciem zasad Pikeman's Lament w czasach angielskiej wojny domowej.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Mission D: River Crossing from the book
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Mike Evans
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Mike Evans

1. Forces. Siły.ROYALISTS/ROJALIŚCI
(Michael S., Bartek)

1 x Cuirassier  
1 x Reiters 
2 x Dragoons

2 x Pike
2 x Shotte

1 x WagonPARLIAMENTARIANS/PARLAMENTARZYŚCI
(Peter, Mike E.)

2 x Cavalry
1 x Dragoons

1 x Veteran Shotte
3 x Shotte
1 x Pike
1 x Gun

1 x Wagon2. The game. Gra.


Mike to the normal scenario added wagons, which had to be moved over the river too. For capturing the opponent's wagon the other side could get extra 5 Victory points. We divided our forces on two parts. One the foot, was escorting the wagon and was going to get attention of the Parliamentarians, while my horse forces were going to cross river as soon as possible and attack our enemy from the back and in that way help the rest of our forces move over the river and won the game that way. Parliamentarian players had similar plan to our. 
Mike do oryginalnego scenariusza dodał wozy, które musiały być przeprawione również przez rzekę. Za pojmanie wozu przeciwnika można było zdobyć dodatkowe 5 punktów. Nasze siły podzieliliśmy na część pieszą, która eskortowała wóz i miała na siebie wziąć całą uwagę Parlamentarzystów, podczas gdy moja konna formacja miała przeprawić się jak najszybciej przez rzekę i od tyłu zaatakować przeciwnika. W ten sposób pomógłbym reszcie naszych sił przeprawić się przez rzekę i w ten sposób wygralibyśmy grę. Parlamentarzyści  mieli podobny plan.Lucky for me my units almost without any troubles reach the river very quickly. First I used one of my dragoons to protect my Reiters and Courasiers to cross the river. My fire and melee scores were terryfic while Peter's not... That gave me an advantage and soon Parliamentarian units started brake one after another. Finally all their left flank disappear and my horse units were able to get on our enemy back.
Szczęśliwie dla mnie, moje oddziały prawie bez żadnych problemów dotarły do rzeki. Wpierw użyłem moich dragonów do ochrony moich kirasjerów i rajtarów, którzy przekroczyli rzekę. Moje rzuty na strzelanie i walkę wręcz były fenomenalne a Petera nie... to dało mi przewagę i wkrótce  oddziały Parlamentarzystów zaczęły się łamać, jeden za drugim. Ostatecznie cała lewa flanka Parlamentu została zniszczona i moja konnica dostała się na tyły przeciwnika.In the meantime Michael fought against Mike's forces. Parliamentarian horses managed to brake through our lines and get on our back, but did it unsupported and Michael managed to stop them, the same as the other enemy units. During that time he managed to push our wagon and finally moved it to the bridge. there his units get stopped and even pushed back, but then my cavalry charged from the back. That broke the Parliamentarian defences , which finished with lost of their wagon. After that all our forces crossed the river and we won that game too.
W międzyczasie Michale walczył z siłami Mike'a. Konnicy Parlamentarzystów udało się przebić przez nasze linie i znaleźć się na naszych tyłach, ale brak jej było wsparcia i Michaelowi udało się ją powstrzymać, tak samo jak resztę oddziałów przeciwnika. W tym czasie udało mu się dotrzeć wozem do mostu, by tu zostać zatrzymanym przez oddziały Parlamentarzystów. Udało im się nawet zmusić wóz do cofnięcia, jednak w tym czasie od tyłu spadła na nich szarża mojej kawalerii. To złamało obronę Parlamentarzystów, co skończyło się utratą ich wozu. Po tym wszystkie nasze oddziały znalazły się po przeciwnej stronie brzegu i dało nam to wygraną w grze.


3. Links. Linki.


Michael:

SESWC:

Flickr:

wtorek, 30 października 2018

New units for Mahdists. Nowe oddziały dla Mahdystów.

Few new units with commanders for my Mahdists. All figures are from Perry Miniatures.
Kilka nowych oddziałów z dowódcami dla moich Mahdystów. Wszystkie figurki pochodzą od Perry Miniatures.


niedziela, 21 października 2018

Ostritz, 1813.

Last Thursday we had first game with a new version of Black Powder. This time we decided to play the rules as it has been written, so we did the original sequence of play. I have to admit, that despite my seven years experience with this set, this was  my first time I did it that way and I liked. However was it realistic, I doubt. Sadly my copy arrived yesterday, so I did not have a chance to read the rules before the game, but Bill managed to do the comparison of both versions and with that I was able to play it without any hussle.
W ostatni czwartek mieliśmy pierwsza grę z nową wersją Black Powder. Tym razem zdecydowaliśmy się rozegrać grę według zasad, tak jak zostały one napisane, więc z oryginalną sekwencją gry. Muszę się przyznać, że pomimo mojego siedmioletniego doświadczenia z tymi zasadami, był to mój pierwszy raz by rozegrać je w ten sposób i nawet mi się to spodobało. Jednakże, śmiem wątpić w realizm takiego rozwiązania. Niestety moja kopia zasad przyjechała dopiero do mnie wczoraj i nie mogłem się z nimi zaznajomić przed grą, jednak Bill przygotował porównanie obu zasad i z tym mogłem korzystać z nowej wersji bez jakiegokolwiek problemu.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: SESWC

FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist, Angus Konstam, Campbell Hardie, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.FRANCE, DUCHY OF WARSAW and WURTTEMBERG/FRANCJA, KSIĘSTWO WARSZAWSKIE i WIRTEMBERGIA
(Angus, Campbell, Bartek)

CinC - 9

Duchy of Warsaw Infantry Brigade

Brigade Commander 8
1 x Voltigeur Line
4 x Infantry Battalion
1 x Field Gun Battery

French Infantry Brigade

Brigade Commander 8
1 x Voltigeur Line
4 x Infantry Battalion
1 x Field Gun Battery

Wurttemberg Infantry Brigade

Brigade Commander 8
4 x Infantry Battalion
1 x Field Gun Battery

Duchy of Warsaw Cavalry Brigade

Brigade Commander 8
1 x Cuirassier Regiment
1 x Lancers Regiment
1 x Horse Gun Battery

French Cavalry Brigade

Brigade Commander 8
1 x Hussars Regiment
1 x Chasseurs a Cheval Regiment

Wurttemberg Cavalry Brigade

Brigade Commander 8
1 x Dragoon Regiment
1 x Chasseurs a Cheval RegimentRUSSIA/ROSJA
(Bill, Mike)

CinC - 9

1st Russian Infantry Brigade

Brigade Commander 8
4 x Infantry Battalion
1 x Field Gun Battery

2nd Russian Infantry Brigade

Brigade Commander 8
4 x Infantry Battalion
1 x Field Gun Battery

3rd Russian Infantry Brigade

Brigade Commander 8
4 x Infantry Battalion
1 x Field Gun Battery

1st Russian Cavalry Brigade

Brigade Commander 8
2 x Dragoon Regiment
1 x Horse Gun Artillery

2nd Russian Cavalry Brigade

Brigade Commander 8
2 x Chasseurs a Cheval Regiment2. The game. Gra.


This game was around a small town of Ostritz, however there was no objectives, we were only to test the rules. Angus in first turn took the town and decided to hold it until the end of the game. Campbell moved his German forces fast forward and put unlimbered guns in front of Russian muskets... Not wise. I moved my units slowly forward, try to asecurate against possible Russian countercharge. Russian answer was not as expected at it was. Of course Campbell lost his guns but in the centre and on their right Russians decided to stay in their positions. I decided to take that advantage of luck of initiative against our opponent...
Gra toczyła się wokół małego miasteczka Ostritz, jednak bez konkretnych celów, naszym zamiarem było przetestowanie zasad. Angus już w pierwszej turze zajął miasto i postanowił utrzymać je do końca gry. Campbell ruszył swoich Niemców mocno do przodu, jednak wystawił nieodprzodkowane działa naprzeciw rosyjskich muszkietów... Nie było to rozsądne... Ja ze swoimi oddziałami postanowiłem poruszać się powoli, by zabezpieczyć się przed możliwą kontrszarżą sił rosyjskich. Rosyjska odpowiedź była odmienna od oczekiwanej. Oczywiście Campbell stracił swoje działa, jednak w centrum i na prawej flance Rosjanie postanowili pozostać w ich dotychczasowych pozycjach. Zdecydowałem się wykorzystać ten brak inicjatywy przeciw naszym przeciwnikom.Our cavalries charged the Russians. However Angus decided to charge the guns and he lost his Hussars. I charged Bill's cavalry with my cavalry. Polish horsemen managed to force Russians to withdraw off the field and took great position to face the incoming Russian infantry. On the other end, Russians put themselves in squares to prevent incoming Wurttemberg cavalry charges.
Nasze kawalerie zaszarżowały Rosjan. Jednakże szarża Angusa na działa zakończyła się zniszczeniem jego oddziału huzarów. Ja uderzyłem moją kawalerią przeciw kawalerii rosyjskiej i moim polskim konnym udało się zmusić konnicę rosyjską do wycofania się z pola walki i tym sposobem zająłem znakomita pozycję do nadchodzącego ataku rosyjskiem piechoty. Na drugim końcu, Rosjanie zamknęli się w czworobokach w odpowiedzi na szarżę kawalerii z Wirtembergii.Russians infantry charged my Polish infantry and we started the few rounds of melee. First Russians get stopped and then Poles started to gain the advantage. Russian battalions started to broke, one after another. We used Bill's House stoic rule, which allow unit to reroll failed morale tests, however every single Bill's reroll was worst than the previous one. That finished with a serious problem of the right flank Infantry Brigade, as it started to loose their battalions. Finally all units beside one (shaken and disorganised) get broken. the same happened to the returning Russian cavalry, as it arrived just in front of my horse artillery guns...
Rosyjska piechota zaszarżowała moich Polaków i w ten sposób rozpoczęła kilka rund walki wręcz. Wpierw Rosjanie zostali zatrzymani a następnie Polacy zaczęli zdobywać przewagę. Rosyjskie bataliony zaczęły się łamać, jeden za drugim. W grze użyliśmy domowej zasady Billa, dotyczącą oddziałów z charakterystyką "stoic", która pozwala takiemu oddziałowi przerzucać nie zdany test morale, jednakże każdy kolejny przerzut Billa był gorszy niż ten poprzedni. To skończyło się poważnym problemem dla prawej rosyjskiej brygady piechoty, ponieważ skończyło się to na utracie jej batalionów. Ostatecznie pozostał tylko jeden batalion (dodatkowo zdezorganizowany i z dużą ilością strat), reszta została zniszczona. To samo stało się z powracającą kawalerią, jako że ta powróciła wprost naprzeciw moich dział konnej artylerii...

© Angus Konstam
© Angus Konstam


In the centre and on our right things looked very well to. Campbell and Mike kept their melees and despite of number of hand to hand draws, both kept their lines. Angus finally managed to move his troops against last Russian infantry brigade and managed to crush it. That finished the game with clear French and their allies victory. Russians lost 2 cavalry regiments, 6 infantry battalions and 3 gun batteries against 1 French cavalry regiment, 1 Wurttemberg infantry battalion and 1 Wurttemberg gun battery.
W centrum i na naszej prawej flance sprawy także wyglądały bardzo dobrze. Campbell i Mike prowadzili zaciętą i wyrównaną walkę wręcz i utrzymali swoje linie. Angus ostatecznie zaatakował trzecią rosyjską brygadę piechoty i udało mu się ją zniszczyć. To zakończyło grę z wyraźną wygraną Francuzów i ich sprzymierzeńców. Rosjanie stracili 2 pułki kawalerii, 6 batalionów piechoty i 3 baterie dział przeciw 1 francuskiemu pułkowi kawalerii i jednemu batalionowi piechoty i baterii dział, obu z Wirtembergii.

© Angus Konstam
© Angus Konstam
© Angus Konstam


3. Few words about new version. Kilka słów o nowej wersji.


The book looks quite good, however there are some serious printing mistakes, which not tell any good words about editors of that publication. I am expecting an errata soon. However the rules looks  much better present than in previous version. Finally we got an index! The changes of the rules worked well and I am happy with all of them. However don't expect a revolution, it is just refreshing. I will suggest to buy the rules only for those, who play Black Powder a lot and if you not, then I know much better way of spending 30 pounds ;)
Książka wygląda całkiem dobrze, jednak znalazły się w niej kilka poważnych błędów drukarskich, co nie najlepiej świadczy o pracy edytorów tej publikacji. Spodziewam się wkrótce opublikowanej erraty. Jednakże zasady wyglądają teraz bardziej przejrzyście niż to było w poprzedniej wersji. W końcu dostaliśmy indeks! Zmiany w zasadach sprawdziły się bardzo dobrze i jestem z nich zadowolony. Jednakże nie spodziewajcie się rewolucji, bardziej są to kosmetyczne zmiany. Zakup nowego podręcznika sugerowałbym jedynie osobom, które grają dużo w Black Powder, a ci co nie, to znam dużo lepsze możliwości wydania 30 funtów ;)

4. Links. Linki.


Bill's Black Powder v.1 vs. v.2 comparison:

Bill:
To be updated soon

Angus:

Campbell (SESWC):

Flickr: