wtorek, 28 czerwca 2022

Elba 1652.

We stay with Anglo-Dutch War but with the first one for the change this time. Rules stay the same, Tiller&Whipstaff. The scenario was related to the Battle of Elba (6.09.1652). Once again British had to break the Dutch blockade...

Pozostajemy przy wojnie angielsko-holenderskiej, ale tym razem dla odmiany przy pierwszej. Zasady pozostają takie same, Tiller&Whipstaff. Scenariusz był oparty na bitwie pod Elbą (6.09.1652). Po raz kolejny Brytyjczycy musieli przełamać holenderską blokadę...


SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Campbell Hardie
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Campbell Hardie

1. Forces. Siły.ROYAL NAVY

Elba Squadron (John)

HMS Lion (3rd rate)
HMS Wakefield (5th rate)

Relief Squadron (Alasdair)

HMS Assurance (4th rate)
HMS Amity (4th rate)
HMS Dunkirk (3rd rate)
HMS Ruby (4th rate)
KONINKLIJKE MARINE

1st Squadron (Bartek)

Zuiderhuis (4th rate)
Haarlem (4th rate)
Gelderlandt (5th rate)
Zeelandia (5th rate)

2nd Squadron (Michael)

St. Paulus (4th rate)
Elf Steden (4th rate)
Delft (5th rate)
Harderwijk (5th rate)


2. The game. Gra.


As I mentioned before the main task was for the English to break the Dutch blockade. For a few turns, the English Elba Squadron admiral was left alone and the relief forces would arrive on a lucky dice roll. Our plan was as quick as possible to attack the Elba Squadron, take it or destroy it and then, depending on the condition of our ships, face the relief forces or withdraw.

Jak już o tym wspomniałem, głównym zadaniem dla Anglików, było przerwanie holenderskiej blokady. Przez kilka pierwszych tur dowodzący eskadrą z Elby był pozostawiony samemu sobie, ponieważ odsiecz mogła przybyć dopiero gdy rzut kością na to pozwoli. Nasz plan zakładał szybkie starcie się z eskadrą Elby, opanowanie jej lub zniszczenie i wtedy w zależności na kondycje naszych okrętów starcie się z siłami odsieczy, lub wycofanie się z walki.
To our surprise, the relief forces appeared very quickly but were moving very slowly. In the meantime, John tried to sneak up between our squadrons, but one of the ships was stopped by Michael, who board it and finally force them to surrender. We got our first prize, it was HMS Wakefield!

Ku naszemu zaskoczeniu, siły odsieczy pojawiły się bardzo szybko, jednak poruszały się bardzo powoli. W międzyczasie, John, próbował się przekraść przez nasze eskadry, jale jeden z jego okrętów został zatrzymany przez Michaela, który dokonał abordażu i w walce przejął wrogi okręt. HMS Wakefield był nasz!


We decided to not resign from the second ship. We made a turn and moved against the incoming English. John tried with his second ship to board one of Michael's ships but accidentally broke his main mast and surrendered to him. We got two ęnemy ships now!

Zdecydowaliśmy się nie zrezygnować z drugiego okrętu. Wykonaliśmy zwrot i ruszyliśmy w kierunku przybywających Anglików. John próbował dokonać abordażu na jeden z okrętów Michaela, ale przypadkowo utracił główny maszt i musiał się poddać. Zdobyliśmy drugi okręt!Unfortunately for us, English relief forces were incoming very quickly. I gave the order to burn the captured English ship, which Michael with some hesitance did. We were free, but the English started to fire at us, so we responded with fire. The hero of the day was a crew from Zuiderhuis. They gave two shots, first hitting HMS Ruby, which finished with a huge explosion and then with the second shot, she hit HMS Amity and reduce her sails dramatically. That stopped the English from chasing us. The battle was over with a great Dutch victory!

Niestety dla nas, angielska odsiecz zaczęła się do nas zbliżać bardzo mocno. Wydałem rozkaz spalenia zdobytych okrętów, co Michael z pewnym oporem wykonał. Mogliśmy swobodnie operować, jednak dostaliśmy się pod ostrzał z angielskich dział, więc odpowiedzieliśmy ogniem naszych dział. Bohaterem tego dnia była załoga Zuiderhuis. Oddali dwa strzały, jeden trafił HMS Ruby, co skończyło się potężną eksplozją a drugi trafił HMS Amity, co znacznie zredukowało jej ożaglowanie. To zatrzymało Anglików od ścigania nas. Bitwa zakończyła się wielkim zwycięstwem Holendrów!
3. Links. Linki.

Campbell (SESWC):

https://www.facebook.com/Seswc.co.uk

Michael:

to be updated soon...

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72177720300168409

czwartek, 23 czerwca 2022

Nevis 1667.

We were back on seas last week. It was time for Campbell's paper ship collection and Second Anglo-Duch War. For a game, we used the Tiller & Whipstaff rules. The scenario was loosely related to the Battle of Nevis, fought on the 20th of May 1667.

W zeszłym tygodniu zagościliśmy z powrotem na morzach. Był to czas by znów użyć kolekcji papierowych okrętów Campbella i drugiej wojny angielsko-holenderskiej. Do gry użyliśmy zasad Tiller & Whipstaff a gra była luźno związana z bitwą pod Nevis, stoczoną 20 maja 1667 roku.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Campbell Hardie
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Campbell Hardie

1. Forces. Siły.ROYAL NAVY

1st Squadron (Bartek)

HMS AMITY (4th rate)
HMS RUBY (4th rate)
Fire Ship

2nd Squadron (Peter)

HMS WAKEFIELD (5th rate)
HMS UNITY (4th rate)

Coastal Gun Battery (Bartek)KONINKLIJKE MARINE

1st Squadron (Ian)

ZUIDERHULS (5th rate)
HARDERWIJIK (5th rate)

2nd Squadron (Alisdair)

ELF STEDEN (5th rate)
HAARLEM (4th rate)

3rd Squadron (Mike)

BRIEL (5th rate)
ZEELANDIA (5th rate)
Fire Ship2. The game. Gra.


The game's objective was to control the bay protected by English ships. Our plan was to move our fire ship against the line of Duch warships, spread them into single squadrons and then attack them in short range. Dutch players hadn't any idea about our gun battery on the island, so part of the plan was to get the enemy ships as close as possible to the shore and fire at them. What was our surprise, when Duch entered the table in single squadrons, not as the strong line...

Celem gry było to, kto będzie kontrolował zatokę, strzeżoną przez angielskie okręty. Nasz plan zakładał uderzenie naszym branderem w holenderską linię, co miało spowodować rozproszenie na pojedyncze eskadry i potem zaatakowanie ich na krótkim zasięgu. Holenderscy gracze nie mieli pojęcia o naszej baterii nadbrzeżnej, więc częścią planu, było zwabienie ich w zasięg ich dział i skuteczne ostrzelanie. Ku naszemu zaskoczeniu, Holendrzy wkroczyli na stół w rozproszonych eskadrach, a nie w jednej linii...
Dutch moved quicly against our ships and we moved parallel to them, trying to cross the Alisdair's squadron. Our Fire Ship leads the way. We opened our fire on the long-range, but it wasn't very successful. Finally, my Fire Ship reach its target. I managed to set it on fire and then it hit the enemy ship, which immediately started to burn. It was  Elf  Steden.

Holendrzy ruszyli szybko przeciw naszym okrętom, my z kolei ruszyliśmy równolegle do nich, starając się przeciąć kurs eskadry Alisdaira. Nas brander był na czele. Otworzyliśmy ogień na dalekim zasięgu, ale bez większych sukcesów. W końcu nasz brander osiągnął swój cel. Udało mi się go podpalić i wtedy on uderzył we wrogą jednostkę, która momentalnie zaczęła się palić. Był to Elf Steden.

Unfortunately, it was not the end of Alisdair's problems. Peter's squadron, who moved behind me managed to board the second of his ship. In fierce boarding action, the English captured the Dutch ship. Mike, whose squadron was on the far south side tried to recapture the lost ship, but firstly he get under the fire from our coastal battery and then he failed to ignite the fire on his fire ship. That allowed Peter to withdraw his ships with a valuable prize.

Na nieszczęście dla niego, to ie był koniec problemów Alisdaira. Eskadrze Petera, która poruszała się za moimi okrętami, udało się dopaść drugi z jego okrętów i po abordażu udało mu się go opanować. Mike, którego eskadra znajdowała się najdalej na południe, próbował odzyskać utraconą jednostkę, ale wpierw dostał się pod ogień naszej baterii nadbrzeżnej a potem nie udało mu się podpalić jego brandera. To ułatwiło Peterowi na wycofanie się z pola walki z cenną zdobyczą.


In the meantime, my ships fought against Ian's squadron, taking care, that burning Alistair's ship won't stop the fire. I tried to board a Dutch ship (one of Ian's), but they managed to repulse my attack. Finally, Elf Steden burn completely and I was able to withdraw as well, being sure that the bay is secured. Victory for the Royal Navy! 

W międzyczasie moje okręty walczyły przeciw eskadrze Iana, bacząc by ogień na okręcie Alisdaira nie został ugaszony. Próbowałem dokonać abordażu na jeden z okrętów Iana, ale ten został odparty. W końcu Elf Steden spłonął doszczętnie i mogłem w spokoju się wycofać, wiedząc, że zatoka jest bezpieczna. Zwycięstwo Royal Navy!
3. Links. Linki.

Campbell (SESWC):

https://www.facebook.com/Seswc.co.uk

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72177720300029904


sobota, 11 czerwca 2022

Are Normans for masochists only, if you play Saga? Czy Normanowie są tylko dla masochistów, jeśli grasz w Sagę?

Another Saga night in our club. This time 8 players. We tested a set-up for the incoming AB1 game (unfortunately I won't take part...). 4 points each. I gave my Vikings to Alisdair and took my Normans again for myself. During that night everyone managed to play 2 games!

Kolejny wieczór z Sagą w naszym klubie. Tym razem 8 graczy. Testowaliśmy ustawienie dla nadchodzącej gry grupy AB1 (niestety, nie wezmę w niej udziału...) 4 punkty na stronę. Oddałem Alisdairowi moich Wikingów a sobie zostawiłem Normanów. Podczas wieczoru każdy rozegrał po 2 gry!


SCENARIO / SCENARIUSZ: From the main book
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Mike Evans, Peter Mearns
SCENERY / SCENERIA: Mike Evans, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: as follows in the pictures below


Normans (Bartek Żynda)

Vikings (Donald Adamson)

Normans (Angus Hawkins)

Vikings (Bartek Żynda, played by Alisdair Watson)

Welsh (Peter Mearns)

Normans (John)

Anglo-Danes (Ian Carter)

Welsh (Mike Evans)

In my first game, I faced Donald again. This time it wasn't as one-sided as before. My horses melted his units but paid with their total annihilation. Donald's attack with his berserkers decided the game. At the end of the game, I was left with only 2 Saga dice, Donald with 1, but in points, Donald won the game (decided the number of destroyed units). 

W pierwszej grze, znów potykałem się z Donaldem. Tym razem nie było to tak jednostronne. Moja konnica rozbiła jego oddziały, jednak zapłaciła za to całkowitą zagładą. Atak berserkerów Donalda zadecydował o wyniku gry. Pod koniec zostałem z dwoma kośćmi Sagi, Donald tylko z jedną, jednak w punktach to Donald wygrał grę (zdecydowała ilość zniszczonych oddziałów).


During the second game, I played against Mike. He swapped his Welsh for Anglo-Saxons. I also made a change and replaced my crossbows with bows. Once again my initial cavalry charge was almost successful and I almost killed most of his figures, reducing his number of Saga dice. Unfortunately for me, his list allowed him to do some magic to which my Normans were unable to respond... I almost killed his Warlord, but again, when it came to points, he won by 2 points. I start to doubt Normans as a fraction in that game, or I just do something wrong. I have never won a single game with them (neither first edition nor second), but when I played with Vikings, I won every single game. By the way, Alisdair, who played with my Vikings won both games! Now we are doing a break from these rules and for some time we will play something else.

Podczas drugiej gry, zmierzyłem się z Mike'm. Wymienił swoich Walijczyków and Anglo-Sasów. Ja również dokonałem zamiany moich kuszników na łuczników. Ponownie szarża mojej kawalerii była prawie udana i prawie zabiłem wszystkie jego figurki, redukując liczbę jego kości Sagi. Na nieszczęście dla mnie jego lista pozwalała mu na kilka magicznych sztuczek, na co moi Normanowie nie mogli odpowiedzieć... Prawie zabiłem jego Warlorda, ale znowu kiedy przyszło do podliczenia punktów, wygrał o 2 z nich. Zaczynam wątpić w Normanów, jako frakcję w grze, albo ja robię coś źle. Nigdy nie wygrałem nimi gry (ani w pierwszej, ani w drugiej edycji), kiedy jednak grałem Wikingami, to wygrywałem za każdym razem. Tak na marginesie, Alisdair, który grał moimi Wikingami, wygrał obie gry! Teraz robimy sobie przerwę od tych zasad, by pograć sobie w coś innego. 

Anglo-Saxons (Mike Evans)
Links: Linki:

SESWC:

to be updated soon...

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72177720299721568


czwartek, 9 czerwca 2022

Another Saga night. Kolejny wieczór z Sagą.

Sadly, I still have a problem with regular blog posts. I'm sorry for that, but temporally it has to be that way. Anyway, today is the game we played 2 weeks ago. The popularity of the new Saga version attracted more people, who finally could put their forgotten armies back on the table. 

Niestety, ale w dalszym ciągu mam problem z reularnym umieszczaniem postów na blogu. Jest mi z tego powodu niezmiernie przykro, ale na razie tak musi być. Dzisiaj gra, którą mieliśmy 2 tygodnie temu. Popularność nowej wersji Sagi zachęciła kilku nowych graczy, którzy w ten sposób mogli z powrotem wystawić na stole swoje zapomniane armie.SCENARIO / SCENARIUSZ: From the main book
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Mike Evans
SCENERY / SCENERIA: Mike Evans, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: as follows in the pictures below

Vikings, played by Donald, figures: Donald Adamson

Scots, played by Jack, figures by Jack Glanville

Vikings, played by Peter, figures by Mike Evans and Kievan Rus, played by Ian and figures by Ian Carter

Normans: played by myself, my figures supported by Michael Schneider's

Normans: played by Michael, figures by Michael Schneider

Normans: played by Mike, figures by Mike Evans.


It was a battle between Normans (Mike, Michael and myself) versus the Alliance of Vikings, Scots and Kievan Rus (Donald, Jack, Peter and Ian). We played the Feast of Crow's scenario again. I cannot tell much about the outcome on the other edge of the table but I will tell you the story of my downfall...

Była to bitwa pomiędzy Normanami (Mike, Michael i ja) przeciw sojuszowi Wikingów, Szkotów i Rusi Kijowskiej (Donald, Jack, Peter i Ian). Ponownie rozegraliśmy scenariusz Uczty dla Wron. Nie za bardzo mogę opowiedzieć Wam co wydarzyło się na drugim końcu stołu, ale za to opowiem Wam historię mojego upadku...
It started very well for me. I charged Donald's Vikings and forced them to take defending positions. They were able to reach me, but every movement would be quickly punished by my cavalry. Then on my right, Jack's Scots started to threaten my lines. I decided to charge them as well and that was my mistake! I heard stories about their board and their strength in defence and none of them were lies. They simply decimated my troops without getting any scratch! I was powerless and I was unable to do anything to prevent it. After just two rounds of melee, my units were seriously shattered. At that particular moment, Donald attacked with his Vikings. That was enough, my Normans were destroyed again. Thanks to that tactic Donald earn enough points to win the whole game! Well deserved. 

Zaczęło się dość dobrze dla mnie. Zaatakowałem Wikingów Donalda i zepchnąłem ich na pozycje obronne. Byli wciąż w stanie mnie dosięgnąć, ale każdy taki ruch zakończyłby się dotkliwą karą, wymierzoną przez moją kawalerię. Wtedy na mojej prawej stronie Szkoci Jack'a zagrozili moim liniom. Zdecydowałem się na nich uderzyć i to był mój olbrzymi błąd! Słyszałem historie o ich silnej skierowanej na obronę tablicy i te historie okazały się nie być zmyślone. Po prostu zdziesiątkowały moje oddziały, nie ponosząc przy tym żadnego zadraśnięcia! Byłem bezsilny i niezdolny do jakiejkolwiek kontrakcji. Zaledwie po dwóch rundach walki wręcz, moje oddziały były w opłakanym stanie. W tym właśnie momencie wyszedł atak Wikingów Donalda. To wystarczyło i moi Normanowie, zostali ponownie zniszczeni. Dzięki takiej taktyce Donald zdobył wystarczającą ilość punktów, by wygrać całą grę! Zasłużenie.
Flickr gallery:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72177720299669983