sobota, 11 maja 2013

Kamenewo 1941

This Thursday we decided to play a big game with  Rapid Fire! rules. In addition it coincided with the date of May 9th - on that day the Russians (and others) celebrate their Victory Day, to celebrate the victory over Germany, which have achieved during the Second World War. Bill Gilchrist adapted to our game script written by Richard Marsh ("Third Supplement: Scenarios for the Russian Front 1941-1945 for use with Rapid Fire! Fast play rules for World War II").
W ten czwartek postanowiliśmy rozegrać dużą grę według zasad Rapid Fire!. Dodatkowo zbiegło się to z datą 9 maja -  w tym dniu Rosjanie (i nie tylko) obchodzą swój Dzień Zwycięstwa na pamiątkę zwycięstwa jakie odnieśli nad Niemcami podczas Drugiej Wojny Światowej. Bill Gilchrist dostosował do naszej gry scenariusz napisany przez Richarda Marsha ("Third Supplement: Scenarios for the Russian Front 1941 - 1945 for use with Rapid Fire! Fast play rules for World War II").


SCENARIO/SCENARIUSZ: Richard Marsh
SCENARIO ADAPTATION and UMPIRING/ ADAPTACJA SCENARIUSZA i PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Colin Jack, SESWC

1. Orders/Rozkazy. 
The game presented historic battle, which took place on 6th October 1941, near the village of Voin (Richard put the wrong name for this village in his book. The name of the village in Russuan is Bойн, so in English it should be Voin and not Woin which in Russian would be Лоин.) on the road between Oriel and Mtsensk. Germans have to get the Voin, whilst the Soviets to push the Germans into the river Lisiza.
Gra odtwarzała prawdziwą bitwę, rozegraną 6 października 1941 roku w pobliżu wsi Woin na drodze pomiędzy Orłem a Mceńskiem. Niemcy muszą zdobyć Woin, natomiast Sowieci zepchnąć Niemców z powrotem do rzeki Lisizy.
The battlefield. View from the north. Pole bitwy. Widok od północy.
2. Game/Gra
The Soviets at the beginning had very limited powers. I decided that they would have to be sacrificed in order to gain the time and in this way allow the arrival of the reinforcements, which were to be able to perform the task set before us. Under our plan, the infantry secured the crossings which could break through Germans, and in the middle of the defensive line we put T26 supported by two mortars. In addition, at some distance we set the anti-tank gun., which was to shoot at tanks that possibly managed to get through the defensive line. In our plans we had to stand up to turn six, when we had scheduled arrival of Soviet tanks. All our troops ware in dug-in positions.
Sowieci na początku dysponowali bardzo ograniczonymi siłami. Zdecydowaliśmy więc, że będą musiały zostać poświęcone, aby zdobyć czas i w ten sposób pozwolić na przybycie posiłków, które były by w stanie wykonać postawione przed nami zadanie. Zgodnie z naszym planem, oddziały piechoty zabezpieczyły przejścia jakimi mogli przedrzeć się Niemcy, a w samym środku linii obronnych ustawiono T26 wzmocniony dwoma moździerzami. Dodatkowo w pewnym oddaleniu ustawiliśmy działo ppanc., które miało ostrzeliwać czołgi, którym udało by się przedrzeć przez linię obrony. W naszych planach musieliśmy wytrzymać do rundy 6, kiedy zaplanowano przybycie sowieckich czołgów. Wszystkie nasze oddziały były w okopanych pozycjach obronnych.

Germans had at the beginning of the game a huge dominance. To gain the initiative, the Soviets had to react very quickly. Dug-in in the middle of the road T26, began firing at Germans, but very inefficient and it was quickly destroyed. However, the wreck blocked the road, therefore Germans to move forward have to their vehicles take off the road, which greatly slowed them down.
Niemcy na początku gry dysponowali miażdżącą przewagą. Aby zdobyć inicjatywę, Sowieci musieli reagować bardzo szybko. Okopany na środku drogi T26 rozpoczął ostrzał Niemieckich czołgów, ale bardzo nieskuteczny i szybko został też zniszczony. Jego wrak jednak zablokował drogę, w związku z czym Niemcy aby ruszyć do przodu musieli swoimi pojazdami zjechać z drogi, co znacznie ich spowolniło. 

Now the Soviet infantry came into action. They attacked the tanks, which ware trying to break through to the other side of the hill. Those infantry actions were supported by the AT gun, which destroyed the PzKpfw 38(t). On the wings both of the German columns stopped, and involved themself into a fight with Soviet infantry. Both the Soviet units were destroyed, but they bought a considerable amount of time, because the Germans to gain a better firing from the machine guns stopped their vehicles.
Teraz do akcji weszła sowiecka piechota. Zaatakowała ona czołgi, próbujące przedrzeć się na druga stronę wzgórza. Działania piechoty zostały wsparte ogniem działa ppanc., które między innymi zniszczyło czołg PzKpfw 38(t). Na skrzydłach niemieckie kolumny zatrzymały się i wdały się w walkę z sowiecka piechotą. Oba sowieckie oddziały zostały zniszczone, ale i te kupiły znaczną ilość czasu, ponieważ Niemcy, aby zyskać lepszy ostrzał z broni maszynowej zatrzymali swoje pojazdy. 
The Soviets put up stubborn resistence, but the Germans had the significant advantageand and finally they broke the defensive line and headed in the direction of Voin. It seemed that the Soviets had already lost this battle...
Sowieci stawiali zacięty upór, jednak przewaga Niemców była znaczna i w końcu przerwali oni linię obrony i ruszyli w kierunku Voin. Wydawało się, że Sowieci juz ta bitwę przegrali...
Then came the first Soviet armored units. BT tanks moved against the weaker German armored column, while the T34s moved against stronger. Germans badly set up their artillery and could only shoot at Soviet tanks with indirect fire which is not a good idea. It quickly became clear that the Soviet tanks have a significant technical advantage over the German machines. Better Soviet armor a, and cnd guns ware clearly superior over the German. German PzIIIs, PzIVs and PzIIs were systematically destroyed by the Soviets. In the last round of our game on the battlefield arrived the Katyusha battery, but did not fired, because the time for the game has ended. However, the Soviet victory was clear more than enough.
Wtedy przybyły pierwsze oddziały pancerne Sowietów. Czołgi BT ruszyły przeciwko słabszej niemieckiej kolumnie pancernej, natomiast T34 ruszyły przeciwko silniejszej. Niemcy źle ustawili swoją artylerię i mogli tylko ostrzeliwać ogniem niebezpośrednim, co przy walce z czołgami nie jest najlepszym pomysłem. Szybko okazało się, że Sowieckie czołgi mają znaczną przewagę techniczną nad maszynami niemieckimi. Lepsze sowieckie działa i pancerze wyraźnie górowały nad niemieckimi. Niemieckie PzIII, PzII i PzIV były systematycznie niszczone przez Sowietów. W ostaniej turze naszej gry na pole walki przybyła bateria Katjuszy, jednak nie oddała juz salwy, bo czas na grę się zakończył. Zwycięstwo sowieckie było jednak aż nadto wyraźne. 

3. Summary/Podsumowanie.
The game clearly ran according to what happened on 6th October 1941. Germans were surprised by the attack of Soviet tanks and had to retreat towards the river. After this fight 4th Tank Brigade received the prestigious title of "Guards" and become the First Guardian Armoured Brigade.
Gra wyraźnie przebiegła zgodnie z tym co wydarzyło się 6 października 1941 roku. Niemcy zostali zaskoczeni atakiem czołgów sowieckich i musieli wycofać się w kierunku rzeki. Po tej walce 4. Brygada Pancerna otrzymała zaszczytny tytuł "Gwardyjskiej" i została Pierwszą Gwardyjską Brygadą Pancerną. 


Red Steel at Kamenewo, Mtsensk, Central Front, Russia, 6th October 1941 by David Pentland.
Cerwona Stal pod Kamenewo, Mceńsk, Front Centralny, Rosja, 6 października 1941 obraz Davida Pentlanda
.

And, as usual, at the end, gallery from the game in higher resolution on my flickr:

I jak zwykle na zakończenie, galeria zdjęć z gry w lepszej rozdzielczości na moim flickr: 

And relation on Bill's blog:
I relacja na blogu Billa:

4. Ordre de Bataille
Soviet Forces
(Colin Jack, Bartek Żynda)


Rearguard
HQ:  CO + 3 figures including 50mm Mtr, car Rifle Coy:  8 figures Rifle Coy:  8 figures Rifle Coy:  8 figures Supp Coy:  82mm Mtr, 45mm ATG, 6 figures, truck Att Coy:  T26

Reinforcements


4TH Tank Brigade HQ  - turn 6
T34/76 , T60

1st Tank Battalion – turn 7
4 T34/76, KV1

2nd Tank Battalion – turn 6
4 BT7

4th Motor Rifle Btn: - turn 8
HQ:  CO + 3 figures including 50mm Mtr, car Rifle Coy:  8 figures, truck Rifle Coy:  8 figures, truck Rifle Coy:  8 figures, truck Supp Coy:  MMG, 82mm Mtr, 6 figures, truck

Support – turn 9
Gds Mortar Bty:  1 SP BM13 Katyusha, FO team, car   
Morale.  Test per battalion.  4th Brigade tanks are ELITE! 


German Forces - elements of the 4th Panzer Division
(Steaurt Endicott, Campbell Hardie, Ray Neal)
 
35th PANZER REGT


HQ: PZIII
1st Coy: 2 PZIII 2nd Coy:2 PZIII 3rd Coy: 2 PZIV 4th Coy: 2 PZ38T 5th Coy: 2 PZII

34th MC Battalion
HQ: CO + 5 Figs incl ATR, 50mm Mtr, car 1st MC Coy:  9 Figs on 3 MC combinations 2nd MC Coy: 9 Figs on 3 MC combinations 3rd MC Coy:  9 Figs on 3 MC combinations 4th MG Coy: 2 MMG, 81mm Mtr, 9 Figs, truck 5th Hvy Coy:  50mm ATG, 75mm IG, 6 Figs, 2 trucks Att Armd Inf Coy: 10 Figs, Sd251

Support
AA Bty:  88mm AA, 5 crew, tow 103rd PZ Art Regt:  2 105mm How, 8 crew, 2 tows Plus FO, Car

Morale – Regular.  Infantry test as 1 unit. 

Tanks are ELITE.  Tanks test per company.

6 komentarzy:

 1. Very nice Bart! Beautiful pictures with very nice colomns, and wonderful explosion markers!! Nice work...
  All the best,
  Phil.

  OdpowiedzUsuń
 2. Bart
  4th Tank Brigade became the 1st Guards Tank Brigade. Their commander Katukov ended the war as commander of the 1st Guards Tank Army.

  Bill

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Bill. I have added this information to the post.

   Usuń
 3. Fantastic stuff Bart! Lovely photos.

  OdpowiedzUsuń