niedziela, 26 marca 2017

Musée de l'Armée, my second visit to the museum. Musée de l'Armée, moja druga wizyta w muzeum.

Hello, I'm back from my holiday. This time we have been in Paris again and  I got the day for myself only. When you have such a day, in my case it is obligatory visit to the museum and when you are in Paris, it is obviously famous Musée de l'Armée. However this time do not expect a lot of pictures, like it was last year. No, this time it was visit for myself only. As last time I have not put an attention for the exhibitions, but tried to made as more pictures as I can. Now I could closely look at them, watch all video presentations etc.
Witajcie! Jestem z powrotem z wakacji. Tym razem był to ponownie Paryż i tym razem również miałem tam czas tylko dla siebie. W przypadku takiego dnia, obowiązkowym jest dla mnie wizyta w jakimś muzeum, a jeżeli to jest Paryż, to jest to oczywiście sławne Musée de l'Armée. Tym razem nie spodziewajcie się dużej ilości zdjęć, jak to było w zeszłym roku. Nie, tym razem to była wizyta tylko dla mnie. Tak jak poprzednim razem nie zwracałem zbyt dużej uwagi na wystawy, a jedynie starałem się zrobić jak najwięcej zdjęć. Tym razem mogłem przyjrzeć się bliżej eksponatom, obejrzeć wszystkie video prezentacje itp.
What a lovely start for the visiting the military museum, if you start it with a parade! Co za wyjątkowy wstęp do zwiedzania muzeum wojskowego, szczególnie gdy zaczyna go parada wojskowa!Despite what I have just written above, there is something I wanna to share with you. It is the part of the exhibition of the museum about toy soldiers. This time, better prepared (more batteries for my camera), I managed to made the pictures of that impressive collection. It is not very common to have the museum, which told the history of our hobby. Here are some pictures from that collection, for more check my Flickr gallery (all links can be found at the bottom of that post).
Pomimo tego co napisałem powyżej, jest coś, czym chciałbym się z Wami podzielić. Jest to część ekspozycji muzeum poświęcona figurkom. Tym razem lepiej przygotowany (więcej baterii dla mojego aparatu), udało mi się zrobić kilka zdjęć tej imponującej kolekcji. Nie jest to rzecz ogólnie powszechna, posiadać muzeum poświęcone historii naszego hobby. Tutaj kilka zdjęć z tej kolekcji, po więcej zapraszam do mojej galerii na Flickr. (wszystkie linki znajdziecie u dołu tej relacji).

From other things, it is worth to mention, was my visit to the palace of the Versaile (such an amazing place) and specially the famous Hall of Mirrors, which looks very spectacular. Form the Paris's cemeteries I have visited the Montmartre Cemetery. The place where many famous Poles have been buried during the times of Great Polish Emigration (19th century). I also checked the progress of the restoration of the Hotel Lambert (very important place connected with Polish history of the 19th and 20th century), which are very advanced now. Anyway it was great time!
Z innych rzeczy, wartych wspomnienia, była moja wizyta w pałacu w Wersalu (niesamowite miejsce) ze szczególnym uwzględnieniem Sali Zwierciadlanej, która robi ogromne wrażenie. Z paryskich cmentarzy tym razem obejrzałem cmentarz Montmartre. Jest to miejsce pochówku wielu sławnych Polaków z okresu Wielkiej Emigracji (XIX wiek). Sprawdziłem również jak przebiega proces odnowy Hotelu Lambert (bardzo ważne miejsce dla polskiej historii XIX i XX wieku), które są już na bardzo zaawansowanym poziomie. To był naprawde bardzo dobrze spędzony czas!Links/Linki:


My last year, visit to the museum/Moja zeszłoroczna wizyta w muzeum:
Part 1: http://asienieboje.blogspot.co.uk/2016/06/paris-2-musee-de-larmee-1.html
Part 2: http://asienieboje.blogspot.co.uk/2016/06/paris-3-musee-de-larmee-2.html

Figures in the museum/Figurki w muzeum:
Part 1: https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157680138653400/page1
Part 2: https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157680138653400/page2/

poniedziałek, 6 marca 2017

Sudan 1884.

Last Thursday was my turn to prepare a game. As we did not used our Sudan collection for a while, it was choise. I created that scenario a while ago and was finally opportunity to try it on table. For the game we used the Black Powder with some my House rules and with some extras  from Blood on the Nile supplement.
W ostatni czwartek była moja kolej, by przygotować jakąś grę. Od dawna nie używaliśmy naszych kolekcji do wojny w Sudanie, wybór padł właśnie na ten okres. Scenariusz do gry, stworzyłem już jakiś czas temu i w końcu była okazja by przetestować go na stole. Do gry użyliśmy zasad Black Powder z kilkoma moimi House rules oraz z kilkoma dodatkami pochodzącymi z suplementu Blood on the Nile.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Bartek Żynda, Campbell Hardie, Bill Gilchrist.

1. Introduction. Wstęp.


Somewhere in Sudan 1884.
Gdzieś w Sudanie, rok 1884.

British orders:
Anglo-Egyptian forces take small fort on the deserts of Sudan. To strengthen that position, they decided to build a telegraph line form nearest British military camp. The British HQ, also received informations about some large Mahdists forces being on the south from fort. They decided to let the engineers to finish the telegraphic lines and to protect them from potential risk. Engineers get to their direct protection a small British unit to its protection. They continued the work until they have been catched by the night. They stopped near the oasis, where they set up the camp. The new day is coming and so much work need to be done...

Rozkazy dla Brytyjczyków:
Anglo-egipskie oddziały opanowały mały fort, gdzieś na pustyniach Sudanu. By wzmocnić tą pozycję, zdecydowano się podciągnąć tam linię telegraficzną z najbliższego brytyjskiego posterunku wojskowego. Brytyjskie dowództwo, otrzymało również informacje o dużych siłach Mahdystów na południe od fortu. Zdecydowano się umożliwić inżynierom ukończenie linii telegraficznej i zapewnić im ochronę od potencjalnego zagrożenia. Dla swojej ochrony otrzymali mały brytyjski oddział. Kontynuowali oni pracę aż do zmierzchu. Zatrzymali się przy małej oazie, gdzie rozbili obóz. Budzi się nowy dzień a jeszcze tyle pracy do ukończenia.

Mahdist orders:
The infidels took small fort from our hands. It is protected by some Egyptians and Sudanese with some Whites. We are going to recapture it next day. During the night we send some of our cavalry to ambush in the oasis, close to the fort. Now our commander thinking how to attack the fort. Attack it with all forces or split them on two and protect us from British forces.

Rozkazy dla Mahdystów:
Niewierni odebrali nam mały fort. Teraz jest on broniony przez Egipcjan i Sudańczyków w pewną ilością Białych. Mamy zamiar odbić go następnego dnia. Podczas nocy wysłaliśmy naszą kawalerię by zasadziła się w oazie, w pobliżu fortu. Teraz nasz przywódca musi się zastanowić, czy uderzyć na fort całością sił, czy też rozdzielić siły na dwie części i zabezpieczyć nas w ten sposób przed Brytyjczykami.

Visibility during the game:
Turn 1 - 12'
Turn 2 - Roll D6 (on 4,5,6 - increase to 24')
Turn 3 - Roll D6 (if last turn the visibility was 24', then on 4,5,6 increase it to 36' if not increase it to 24'
Turn 4 - If last turn the visibility was 36', now is full, if not then increase it to 36'.
Turn 5 - Full visibility.

2. Forces and orders. Siły i rozkazy.


BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Angus Konstam, Michael Schneider)

Orders:
1. Defend the fort.
2. Keep Engineers safe (they need to survive the game).
3. Finish the telegraphic line up the the fort (The Engineers can during the turn moving or fighting or building the line or sending the message on successful order).

Forces:

1. In the fort:
-starting game in the fort

CinC (rank 8)
2 Egyptian Infantry Battalions
2 Sudanese Infantry Battalions
British field gun

2. Engineer team:
- starting game in the camp
- to determine the place of the camp roll D6. It will give the number of the poles, which has been already built. Distance between the poles have to be 12'. From last pole take the 12', this is the place, where the camp should be. The distance between camp and oasis must be no smaller than 13'.

CinC (rank 8)
Engineers
British Infantry Battalion
Gatling gun
Naval Brigade team

3. Relief column 
-they can only enter the table after the Engineers spot the enemy and they send a message by the telegraph on D3 turn
-they enter the table on the opposite to the fort corner of the table (12' on both sides from the corner edge of the table).

CinC (rank 9)
3 British Infantry Battalions
Gardner gun
Naval Brigade team
Cavalry Regiment

MAHDISTS/MAHDYŚCI
(Bill Gilchrist, Campbell Hardie)

Orders:
1. Recapture the fort.

Forces:
Mahdists have two entry points (on two remainings corners of the table, 12' from the corner on both sides). D3 cavalry can be ambushed in the oasis, rest of the forces can be split on any number of brigades according to the wish of the Mahdist players.

CinC (rank 8)
4 CinC (rank 7)
16 units of foot (with spears)
D3 units with rifles
3 units of cavalry

4. The game. Gra.


The initial rolls for both sides were very lucky. British rolled for their camp 5, and were very close to the fort. Mahdists rolled both 3 and got 3 units with rifles and 3 cavalries in ambush. The same lucky rolls were for the daylight and in turn 4 we got full visibility. Mahdists players decided to attack fort with all their infantry and they did not split their forces. British managed to spot the enemy in turn 3 and rolled 1, so they relief column arrived on turn 4.
Początkowe rzuty były bardzo szczęśliwe dla obu stron. Brytyjczycy dla swojego obozu rzucili 5 i znaleźli się bardzo blisko fortu. Mahdyści w obu przypadkach rzucili 3 i otrzymali 3 oddziały uzbrojone w strzelby i 3 oddziały kawalerii rozpoczęły grę w zasadzce. Tak samo było z widocznością i już w turze 4 była ona pełna. Mahdyści zdecydowali się uderzyć na fort całą swoją piechotą i nie zdecydowali się na jej rozdzielenie. Brytyjczykom udało się dostrzec wroga w turze 3 i na przybycie posiłków rzucili 1, więc reszta sił pojawiła się w turze 4.

Mahdists moved very quickly to the fort, but because of the narrow entry point they managed to block it by very bad command rolling.  However some of them managed to hit the Sudanese and Egyptian forces put by Michael in front of the fort. Mahdists won the initial fight and forced Egyptian and Sudanese to withdraw to the fort. But there their luck finished. Michael managed to defend the fort and pushed the Mahdists  back.
Mahdyści bardzo szybko uderzyli na fort, jednak z powodu bardzo wąskiego punktu wejścia zablokowali go, poprzez bardzo złe rzuty na rozkazy. Jednakże części z nich udało się uderzyć na Sudańczyków i Egipcjan, wystawionych przez Michaela na przeciw fortu. Mahdyści wygrali pierwsze starcie i zmusili Egipcjan i Sudańczyków do cofnięcia się do fortu. Tu ich szczęście się skończyło. Michaelowi udało się obronić fort i zmusić Mahdystów do odwrotu.

The same luck had the Engineers team. They had been suddenly attacked by two cavalry units. They managed to push them back. When they finally did it, they moved in the directions of incoming main forces and together create the brigate square, which forced the rest of the Mahdists to run away.
Tyle samo szczęścia miał oddział inżynierów. Zostali oni z nienacka zaatakowani przez dwa oddziały mahdyjskiej kawalerii. Udało im się atak odeprzeć i kiedy to zrobili skierowali się w kierunku sił głównych z którymi utworzyli wielki czworobok. To zmusiło resztki Mahdystów do ucieczki.

The last act of the game was attack of the British cavalry. They hit the Mahdist cavalry and surprisingly they did not managed to destroy it n first turn. Soon it turn against the brave British and they have been attacked from their flank from the last Mahdist cavalry unit. British Hussars evaporated and that was it. Overall the game finished with British victory as they managed to achieve almost all of the objectives.
Ostatnim aktem gry, był atak brytyjskiej kawalerii. Uderzyli oni na kawalerię Mahdystów i o dziwo nie zniszczyli jej w pierwszym starciu. Wkrótce ten wynik obrócił się przeciw nim i zostali oni zaatakowani od flanki przez trzeci oddział mahdyjskiej kawalerii. Brytyjscy huzarzy zostali zniszczeni. Ogólnie gra zakończyła się brytyjskim zwycięstwem, ponieważ udało im się osiągnąć większość celów gry. 

5. Links. Linki.


Angus:

Michael:

SESWC (Campbell):

Flickr: