poniedziałek, 17 grudnia 2012

English Civil War. Angielska wojna domowa.

Last Thursday we played a little battle with Pike and Shotte rules. They are very similar to Black Powder rules, so despite the fact that some of us have played in these rules for the first time, the game ran very smoothly. 28mm scale figures came from the collections of Donald Adamson, Angus Konstam and Bill Gilchrist.
W zeszły czwartek rozegraliśmy małą bitwę z użyciem zasad Pike and Shotte. Są one bardzo podobne do zasad Black Powder, więc pomimo faktu, że cześć z nas grała w te zasady po raz pierwszy, rozgrywka przebiegła bardzo sprawnie. Figurki w skali 28mm pochodziły z kolekcji Donalda Adamsona, Angusa Konstama i Billa Gilchrista.
The battlefield. Pole bitwy.


In our game, we played a battle of the English Civil War, Scottish and Irish troops, standing on the side of the Royalists (Donald and Bob) stood in front of the Parliament forces (Bill and myself). The fight was very intense and Royalists managed to break completely the center and right wing of the Roundheads, while the left wing was left practically untouched. In this battle showed its strength Scottish clans, which broke English lines, one after another. The ferocity of the battle, which were fought mostly in melles, is the fact that during the battle, Scots had lost two generals...
W naszej grze rozegraliśmy bitwę z czasów Angielskiej Wojny Domowej, siły szkockie i irlandzkie stojące po stronie Rojalistów (Donald i Bob) stanęły naprzeciwko sił Parlamentu (Bill i ja). Walka była bardzo zażarta i Rojalistom udało się złamać całkowicie środek i prawe skrzydło Okrągłych Głów, natomiast lewe skrzydło pozostało właściwie nietknięte. W bitwie tej swoją siłę pokazały głównie szkockie klany, które masakrowały angielskie szeregi raz za razem. O zaciętości tej bitwy, gdzie głównie walczono wręcz, świadczy fakt, że Szkoci stracili w niej aż dwóch generałów...
The formation of 'hedgehog'. Formacja "jeża"

A detailed description of the battle along with photos, can be found on my flickr (clickhere to view photos). Pike and Shotte well show the way of fighting in Western Europe in the seventeenth century, but I'm not too sure if that correctly show the fighting way kept in Eastern Europe at that time. However, the system covering the second theater of struggle will soon have its worlds (in English) premiere.
Szczegółowy opis bitwy wraz ze zdjęciami możecie znaleźć na moim flickr'u (kliknij tutajaby obejrzeć zdjęcia). Pike and Shotte świetnie obrazują sposób prowadzenia zmagań na zachodzie Europy w siedemnastym wieku, jednak nie jestem zbyt przekonany, czy właściwie oddały by ducha walki prowadzonego na wschodzie Europy w tym czasie. Jednakże system pokrywający ten drugi teatr zmagań już wkrótce będzie miał swoją światową (anglojęzyczną) premierę.
 

 

 

2 komentarze: